ADAPTACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CURSO 2019/20

 

 

 

 

 

 

Según las instrucciones del 27 de abril de 2020 de la
Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación educativa
para el desarrollo del tercer trimestre del curso académico 2019/2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO: RÍAS ALTAS

DATA: 12 DE MAYO DE 2020

 

 

 

 

 

 


ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN

CURSO:

2º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

Tendo en conta o carácter globalizador de este Ciclo, baseámonos nos obxectivos medidas e recursos marcados para este curso

OBXECTIVOS XERAIS

 1. Levar adiante un tipo de ensinanza globalizada baseada en centros de interese
 2. Potenciar a labor motivadora nos distintos campos educativos
 3. Empregar o programa de atención individual e personalizada seguindo o ritmo evolutivo de cada neno
 4. Potenciar as áreas propias do ciclo
 5. Enriquecer o material didáctico en todo o ciclo.
 6. Adquirir o coñecemento da lecto-escritura
 7. Potenciar a preescritura e prelectura dende 4º de Educación Infantil
 8. Reforzar a área lóxico matemática
 9. Afianzar o coñecemento doutros idiomas (galego, inglés)
 10. Continuar co desenrolo da área de grafomotricidade buscando afianzar a preescritura
 11. Reforzar a área de comunicación e representación
 12. Afianzar as actividades artísticas
 13. Potenciar o gusto pola literatura infantil
 14. Reforzar o programa de actividades relacionadas coa lateralidade dominante
 15. Fomentar actitudes de atención á diversidade e valoralas nos compañeiros con problemas
 16. Potenciar o uso das novas tecnoloxías no taller de informática
 17. Afianzar o programa de seguimento e apoio por parte do gabinete psicopedagógico
 18. MEDIDAS
 19. Desenrolando fichas de traballo baseadas en cetros de interese globalizados
 20. Fomentando actitudes de respecto, colaboración e socialización do grupo
 21. Usando fichas de seguimento de avaliación continua e, cando se considere necesario, o uso de programas de reforzo e ampliación
 22. Valorando a actitude de escoita e respecto ós outros compañeiros en conversas colectivas
 23. Utilizando técnicas novedosas de motivación
 24. Fomentando a creatividade e a experimentación a través da observación
 25. Observando e describindo láminas, contos, mantendo constante atención
 26. Fomentando actividades que favorezan o razoamento lóxico-matemático baseadas na experimentación
 27. Presentando en 4º EI, e continuando en 5º EI, os primeiros símbolos e signos da lecto-escritura
 28. Reforzando os primeiros grafismos co uso de distintos tipos de trazos
 29. Traballando cos fonemas coñecidos escribiremos as primeiras palabras e frases en 6º de infantil
 30. Utilizando material variado de literatura infantil
 31. Realizando actividades de discriminación auditiva (esquemas rítmicos, intensidade, ton, timbre)
 32. Expresándose en lingua inglesa nalgunhas actividades lúdicas
 33. Utilizando material variado para fomentar o uso da lingua galega
 34. Valorando a importancia das festas e tradicións como manifestacións da nosa cultura
 35. Reforzo da lingua inglesa con vocabulario sobre :"School, Family, Toys, Body, Numbers, Colors, Clothes, Summer"
 36. Introducción de actividades variadas en inglés relacionadas coas TICs
 37. Refrexando en diferentes actividades aspectos musicais: sons, ritmos, melodías...Disfrutando co cante e a interpretación musical
 38. Usando nocións espaciais para definir a situación de persoas e obxectos
 39. Explorando as posibilidades motrices e conseguindo un progresivo control corporal
 40. Mantendo actitudes de atención no uso dos medios audiovisuais
 41. Utilizando material informático existente nas aulas e na aula de novas tecnoloxías
 42. Aplicando técnicas psicopedagóxicas

RECURSOS

 1. Material de aula: “ Trabajo por proyectos”

4ºEI: “El Huerto”
5ºEI: “La vuelta al mundo”
6ºEI: “El agua”

 1. Fichas-rexistro de avaliación continua
 2. Utilización dos métodos “Letras de Cores” en todo o ciclo, “Taller de Lengua Comunicativa” en 4º de EI, “Espiral de las Letras” en 5º e 6º de EI e “Mis letras” en 6º de EI, en actividades de prelectura e preescritura
 3. Producción e utilización de ideogramas para transmitir mensaxes
 4. Uso de cadernos de grafomotricidade
 5. Fichas de afianzamento da lateralidade
 6. Métodos “Pensar, pensar” en 5º e 6º de EI e “Taller de matemáticas comunicativas” en 4º de EI
 7. Novo material para 4º EI:”Taller de estimulación de la inteligencia” e “Taller de educación emocional”
 8. Uso de material pedagóxico nos variados talleres
 9. Observación, e utilización de material específico da cultura galega
 10. Participando en actividades lúdicas relacionadas coas festas tradicionais do noso entorno (Magosto, Samaín)
 11. Coñecemento e utilización de material musical, xogos rítmicos, cancións, discriminacións de sons utilizando o inglés como base
 12. Utilización como material de apoio de inglés “Amanda & friends” en todo o ciclo
 13. Uso frecuente do material de psicomotricidade
 14. Imaxes e pictogramas
 15. Uso de material audio-visual e tecnolóxico
 16. Tests, baterías e informes psicopedagóxicos ao alumnado, actividades de reforzo e entrevistas individuais

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS
O programa do curso baseaouse no tema: “ÁFRICA”, onde aproximamos aos alumnos ás diferentes culturas do continente africano. Os obxectivos que traballamos neste tema foron:

 1. Valorar a riqueza das diferentes culturas africanas e as súas tradicións
 2. Fomentar e estimular a adquisición de vocabulario relacionado con este continente
 3. Valorar e fomentar a interculturalidade: “Somos diferentes, somos iguáis”
 4. Potenciar actividades para prevenir a xenofobia e o racismo
 5. Coñecer a flora e fauna do continente africano
 6. Crear nos alumnos un espíritu crítico
 7. Aprender a colaborar en traballos grupáis, aportar ideas e respectar as dos compañeiros
 8. Descubrir a localización xeográfica respecto a da nosa ubicación
 9. Experimentar cos novos coñecementos “¿Cómo se vive en África?”

MEDIDAS

 1. Usando elementos introductorios leves.
 2. Valorando e potenciando actitudes de respecto ás diferencias
 3. Aprendendo a vida e e tradicións dalgúns dos distintos habitantes de África
 4. Fomentando o diálogo e o debate nas postas en común
 5. Estimulando a comprensión oral e a memoria
 6. Descubrindo animáis e prantas da zona
 7. Fomentando o xogo e a expresión corporal.
 8. Creando traballos sobre o tema en familia.
 9. Aprendendo a usar os xogos de dramatización.

RECURSOS

 1. Usar  elementos introductorios breve, como cancións, poemas infantiles ou  adiviñas, así como onomatopeias e xogos de voz
 2. Realizar actividades con preguntas.
 3. Poner en práctica xogos inspirados nos relatos para estimular a expresión corporal e para ampliar o vocabulario.
 4. Utilizar a música como elemento de expresión corporal e dramatización.
 5. Usar xogos de memoria, sensoriais, musicáis e actividades de expresión plástica como base de traballo.
 6. Realizar dramatizaciones de escenas baseadas nos inventoresl.
 7. Desenrolar a capacidade de crear tanto en actividades plásticas como oralmente.
 8. Teatro de sombras
 9. Realizar actividades en inglés alusivas ao tema
 10. Actividades variadas de expresión oral e comunicación: asambleas, diálogos, torbellino de ideas, dramatización…
 11. Imaxes, películas, títeres, contos, láminas, poesías, adiviñas, cancións, collages, murais

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 1. AO LONGO DO CURSO: Desenvolveronse distintas actividades alusivas ó tema “África” partindo dos obxectivos programados e desenrolamos diversas actividades relacionadas co tema
 2. SAÍDAS: Biblioteca Forum Metropolitano (6º EI), Concerto didáctico e Xornadas de Cine para a Infancia no CGAI (4º-5º-6º EI).
 3. FESTAS NO CENTRO: O Ciclo participou activamente nas diferentes actividades festivas que tivemos este curso (Nadal e Entroido) con actividades variadas programadas con antelación: visita dos Reis Magos e Papá Noel, panxoliñas, tarxetas navideñas, disfraces con material de aula, murais, actividades de carácter lúdico e musical, actividades teatrais e decoración do espacio de infantil con actividades plásticas variadas segundo o tema traballado.
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación se realizará de maneira continua tendo en conta a observación, activides e estratéxias específicas levadas a cabo nos 1º e 2º Trimestres de maneira presencial no centro. Non se avaliará ningún contido dos que quedaron por facer do material de aula nin das propostas telemáticas enviadas debido ao caracter voluntario de todo o plantexado no  3º Trimestre

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

ACTIVIDADES
Enviamos telemáticamente unha serie de actividades e contidos de caracter voluntario xa traballados no 1º e 2º trimestre co obxectivo de afianzar e reforzar (no caso de que fora necesario) todas aquelas aprendizaxes xa iniciadas nestes dous trimestres, ademáis dunhas pautas de xogo e hábitos:
4º Educación Infantil
Nesta etapa recalcámos a importancia de traballar as rutinas e pautas, a AUTONOMÍA e sobre todo...o XOGO,  fundamental en estas edades.
Enviamos exemplos de cómo traballar os contidos a través do xogo ou en actividades cotiás:

 1. Cos números 1, 2 e 3 traballar o nombre do número contando cosas que teñen en casa, buscando cosas coa cantidade, intentando facer as grafías con plastilina, pezas de construcción ou similares no chan ou nunha mesa, con gomets ou pegatinas, co punzón...
 2. Coas series de dous elementos utilizar calquera utensilio da casa: vasos de diferentes tamaños, pezas de diferentes cores, cubertos, coxíns de diferentes formas ou tamaños
 3. Coas formas, buscar en casa formas de cadrado, triángulo ou círculo, preguntándolles a forma das cousas
 4. Co trazo a pauta e máis para traballar en mesa, aínda que se traballa también moi ben pasando o dedo sobre liñas de plastilina
 5. Coa importancia de seguir traballando a linguaxe oral e sobre todo a pronunciación a través do xogo, con palmas separando as sílabas, con sonidos xogando a mirar a colocación da boca diante do espello, xogando a ser animales e reproducir os seus sons...
 6. Colaborando nas tarefas de casa en familia
 7. Co reforzo dos conceptos espaciáis traballados mediante o xogo
 8. Co seu nome, identificalo entre varios escritos como o modelo enviado previamente A ser posible, practicar o trazo "con puntitos" e tamén intentando copialo sós marcándolles letra por letra
 9. No comezo da primaveira cunha proposta para facer un mural en familia con elementos primaveráis
 10. Co proxecto do "Huerto" que xa inciáramos, se proposta de plantar na casa en familia e continuar coa importacia do compost e a reciclaxe e se lles mandaron enlaces con exemplos de hortos na casa

5º Educación Infantil
Todas as actividades propostas voluntarias contaron cun apoio visual e de caracter lúdico:

 1. Repaso das vogáis e das consoantes m, p
 2. Repaso dos nºs 1 ao 5
 3. Afianzar as grafías e a direccionalidade á hora de escribir números e letras
 4. Actividades lúdicas e manipulativas
 5. Cancións e vídeos das vogásis e dos números traballados
 6. Traballar ao mesmo tempo nas letras traballadas a maiúscula e a minúscula, os sóns e a grafía
 7. Formar sílabas coas vogáis e as consoantes m, p e intentar formar algunha palabras con esas sílabas
 8. Apoio visual e cancións cos enlaces de "Letrilandia"
 9. Reforzar a expesión e comprensión oral a través dos contos
 10. Material de reforzo e apoio para a realización de actividades de repaso cos enlaces de lóxico-matemática e lectoescritutra
 11. Con motivo do día do libro recomendación de actividades de expresión oral e corporal así como dramatixacións relacionadas cos contos
 12. Actividades plásticas da primavera

6º Educación Infantil
O longo deste proceso comunicaronselles unha serie de recomendacions, todas elas con carácter voluntario:

 1. Reforzo da grafía con libreta de frases específicas realizadas pola titora
 2. Lectura de palabras e pequenas frases axustadas ao nivel lector
 3. Descubrir as letras traballadas nos elementos que nos rodean
 4. Colaborar na lista a compra utilizando as letras e fonemas traballados
 5. Realización de carteles relacionados con este momento concreto para colocar nas ventás
 6. Realización de sumas e restas sinxelas con elementos que podemos atopar na nosa casa
 7. Cálculo mental de elementos que observamos dende as nosas ventás
 8. Realización de expresións plásticas con figuras xeométricas
 9. Utilización de cores primarios e secundarios para a decoración do noso fogar
 10. Experimentar coas utilidades da auga na nosa vida cotiá
 11. Leitura de contos adaptados o seu nivel de apredizaxe lector

METODOLOXÍA
Concretamos o carácter non presencial destas medidas realizando un traballo específico on-line non obrigatorio a través de varios enlaces especificados no apartado de "material e recursos"

MATERIAIS E RECURSOS
4º Educación Infantil

 1. Levaron para casa o libro ”Taller de estimulación de la inteligencia”
 2. Enlace obradoiro lóxico-matemático:

www.colegioriasaltas.com/archivos/mate4.pdf

 1. Enlace lectoescritura:

https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002766/archivos/5ce66b3e0085d.pdf

 1. Enviamos tamén enlaces de contos animados feitos pola titora

https://youtu.be/gk9ERSlWrcU
https://youtu.be/pQ_sJ_7cKO8

 1. Enlaces sobre hortos na casa:

https://youtu.be/uPIn_oBm9zU
https://youtu.be/OtL2qUcKZOM
https://youtu.be/LaNR1x764qs

5º Educación Infantil

 1. Libro de lógico-matemática "Pensar Pensar" do 2ª trimestre
 2. Libro de lecto-escritura "La espiral de las letras" do 2º trimestre
 3. Enlace obradoiro lóxico-matemático:

www.colegioriasaltas.com/archivos/mate5.pdf

 1. Enlace lectoescritura:

www.colegioriasaltas.com/archivos/le5.pdf

 1. Enlaces letrilandia:

https://www.google.com/search?q=youtube+letrilandia&oq=yo&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0j46j0l3.2112j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=aiVcomq_QFA
https://youtu.be/uYxGl1YA4ig

6º Educación Infantil

 1. Libreta de grafia
 2. Contos adaptados
 3. Enlace obradoiro lóxico-matemático:

www.colegioriasaltas.com/archivos/mate6.pdf

 1. Enlaces lectoescritura:

www.colegioriasaltas.com/archivos/le6.pdf
https://es.santillanago.com/es/archivos/archivos/ESBP000002768/archivos/5ce66ba532356.pdf
Material para todo o ciclo

 1. Enlaces e material do obradoiro de inglés:

CD de aula que contén contos e cancións
http://www.amanda.richmonddigital.net/

 1. Enviamos enlaces de contos animados:

https://youtu.be/zJmzxjZPO_o
https://youtu.be/VtyHS-t-laM
https://youtu.be/EfUEd0xTlhA
https://youtu.be/Nx07trrqRgI
https://youtu.be/86QejraAIHc
https://youtu.be/ee-Wkw2SnnI
https://youtu.be/Dr92P3eXvAM
https://youtu.be/2k2IZceeytQ
https://youtu.be/63KAp_RruPY

 1. Aplicaciones que nos facilitou a editorial coa que traballamos:

Los increíbles Mun (para Ipad) y Pupitre (para IOS y Android).
EDUCLAN
O portal Compartir en familia

 

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A través da plataforma específica do Centro, tivemos unha comuncación contínua, fluída e constante coas familias mantendo sempre o carácter de total disponibilidade dos docentes do Ciclo para calquera tipo de cuestión o necesidade que puidera xurdir por parte do noso alumnado

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

 

BLOQUE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

PROCESOS, MÉTODOS E ACTITUDES EN MATEMÁTICAS

Identificar e resolver problemas da vida cotidiá adecuados a seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos conocimentos matemáticos adecuados para a resolución de problemas.

Practica o método científico sendo ordenado, organizado e sistemático.

Desenrolar e cultivar as actitudes persoáis inherentes ao quecer matemático.

Desenrola e mostra actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseverancia, flexibilidade e aceptación da crítica razoada.

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, contexto do problema).

NÚMEROS

Ler, escribir e ordenar, os números naturales ata o 99, utilizándoos na interpretación e a resolución de problemas en contextos reais.

 

Realizar cálculos numéricos básicos
coas operacións de suma e resta, utilizando diferentes estratexías e procedementos.
Coñecer, elaborar e utilizar estrategías básicas de cálculo mental e aplicarlas á resolución de problemas.

Realiza sumas e restas con números naturais, empregando os algoritmos aprendidos, en contextos de resolución de problemas.
Conta de maneira ascendente e descendente.

Identificar e resolver problemas da vida cotidiá, establecendo conexións entre a realidade e as Matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados.

Realiza comparación de números e os ordena de maior a menor e de menor a maior.

Coñecer, utilizar e automatizar algoritmos estándar de suma, resta con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas e en situacións da vida cotidiá.

Utiliza e automatiza algoritmos estándar de suma, resta con distintos tipos de números, en comprobación de resultados, en contexto de resolución de problemas y en situacións cotidiás.
Constrúe series numéricas, ascendentes e descendentes, de cadencias 2, 10, 100, a partir de calquer número e de cadencias 5, 25, y 50 a partir de múltiplos de 5, 25 y 50.
Descompon números naturaís atendendo ao valor posicional de súas cifras.
Elabora e usa estratexias de cálculo mental.

Identificar e resolver problemas da vida cotidiá, adecuados a seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dlos coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado á resolución de problemas

Resolve problemas que impliquen dominio dos contidos traballados, utilizando estratexias heurísticas de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de contraexemplos), creando conxeturas, construindo, argumentando, e, tomando decisións, valorando as consecuencias das mesmas e a conveniencia de sua utilización.

MEDIDA

Seleccionar, instrumentos e unidades de medida usuales, facendo previamente estimacións e expresando con precisión medidas de lonxitude, superficie, peso/masa, capacidad e tiempo, en contextos reais.

Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal. Lonxitud, masa, superficie e capacidade.

Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida de magnitudes de lonxitud, capacidad, masa e tiempo facendo previsións razoables.

Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volúmens de obxectos e espacios coñecidos; elixiendo a unidade e os instrumentos máis adecuados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oralol proceso seguido e a estratexia utilizada.

XEOMETRÍA

Utilizar as nocións xeométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, geometría, perímetro y superficie para describir e comprender situacións da vida cotidiá.

Identifica en situacións moi sinxelas a simetría de tipo axial e especular.

Coñecer as características e aplicalas para clasificar prismas, pirámides, cuerpos redondos: cono, cilindro e esfera e seus elementos básicos.

Recoñece e identifica, prismas, pirámides e os seus elementos básicos: vértices, caras e aristas.

Interpretar representacións espaciais realizadas a partir de sistemas de referencia e de obxectos ou situacións familiares.

Interpreta e describe situacións, mensaxes e feitos da vida diaria utilizando o vocabulario xeométrico adecuado: indica unha dirección, explica un recorrido, se orienta no espazo.

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:
Observación directa do traballo diario.
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).

Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).

Instrumentos:

Observación directa.
Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
Avaliación por competencias, probas corresponientes á unidade.
Probas de avaliación externa.
Outros documentos gráficos o textuáis.

Proxectos persoais o grupais.
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calificación cuantitativa:

 1. Probas de avaliación de contidos.

Calificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica correspondente ao trimestre.

 1. Probas de avaliación por competencias.

A observación directa.

A avaliación será a media do 1º e 2º trimestre, valorando o traballo non presencial.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Durante o terceiro trimestre estamos facendo actividades a través de medios telemáticos de repaso e reforzo, en algún caso algunha materia nova relacionada co que traballamos antes do estado de alarma. Nalgún caso faise reforzo e recuperación, para axudarlles a adquirir as aprendizaxes e competencias claves.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Buscar situacións da vida diaria que se poidan resolver coas operacións propostas.
Manipulación de obxectos.
Traballos e resolución de diversas tarefas a través dos medios tecnolóxicos.

Materiais e recursos

Fichas fotocopiadas polos/as alumnos/as, a través das plataformas dixitales.
Ordenador particular dos alumnos.

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

 

BLOQUE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR.

Comprender informacións audiovisuais sinxelas de carácter específico procedentes de diferentes soportes.

Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante.

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.

Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase.

Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións comunicativas cotiás, respectando as intervencións dos e das demais.

Atende as intervencións

dos e das demais, en conversas e exposicións, sen interromper.

Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral

Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela.

Usar fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas nos intercambios comunicativos máis habituais.

Usa fórmulas sinxelas de tratamento adecuadas para saudar, despedirse, presentarse, felicitar, agradecer, escusarse e solicitar axuda.

COMUNICACIÓN ESCRITA. LER

Comprender a información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación.

Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas.

Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de ilustracións.

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións.

Ler, de forma guiada, textos sinxelos adecuados aos seus intereses para chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectora.

Descodifica de forma axeitada na lectura de textos moi sinxelos.

Le textos sinxelos en voz alta, acadando progresivamente a velocidade axeitada.

COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR

Producir e reescribir textos sinxelos relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola, respectando as convencións elementais da escrita.

Produce e reescribe textos moi sinxelos relativos a situacións cotiás infantís como invitacións, felicitacións, notas ou avisos.

Elabora pequenos textos con certa coherencia e de xeito creativo.

Usa o punto nos seus escritos.

Interésase por aplicar as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas.

 

Interesarse pola presentación dos traballos escritos e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

Interésase pola presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica.

Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

COÑECEMENTO DA LINGUA

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical moi básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

 

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, de forma xeral, palabras e sílabas

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra.

Identifica os nomes propios a partir de palabras dadas, frases ou textos.

Sinala o xénero e número de palabras dadas.

Coñecer, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas.

 

Coñece, de forma xeral, as normas ortográficas máis sinxelas e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

Recoñecer a relación entre son e grafía así como as palabras como instrumento para a segmentación da escritura.

Recoñece a relación entre son

e grafía.

Separa as palabras que conforman un enunciado.

Comparar aspectos moi básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada.

Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.

EDUCACIÓN LITERARIA

Recrear e reescribir de xeito moi sinxelo diversos textos literarios, usando normalmente modelos.

Recrea e reescribe de xeito moi sinxelo diversos textos literarios: breves contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras.

 

Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora.

Le, de forma guiada e en voz alta, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora.

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:
Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).

Instrumentos:

Observación directa.

Elemento de diagnóstico: rúbrica do trimestre.

Avaliación de contidos, probas mensuais.

Avaliación por competencias.

Porfolio.

Outros documentos gráficos ou textuais.

Representacións e dramatizacións.

Cualificación final

Cualificación cuantitativa:

Proba de avaliación de contidos, como as probas correspondentes teñen un numero variable de preguntas, o profesorado valorará a puntuación que lle outorgará a cada actividade, de xeito que a cualificación máxima de cada proba sexa 10. A avaliación inicial cualificarase do mesmo xeito.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica correspondente ao trimestre. Tamén se terán en conta estoutros elementos:

Probas de avaliación por competencias.

Observación directa.

A avaliación final será a media do 1º e 2º trimestre, tendo en conta o traballo non presencial do 3º trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Durante o terceiro trimestre facemos actividades a través de medios telemáticos de repaso e reforzo, en algún caso algunha materia nova relacionada co que traballamos antes do estado de alarma. Nalgún caso faise reforzo e recuperación, para axudarlles a adquirir as aprendizaxes e competencias imprescindibles.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Os alumnos /pais conéctanse por Internet e lles imprimen as fichas que logo mas reenvian para a súa posterior correción.

É a través de medios telemáticos. Plataforma dixital do colexio, mensaxes multiples e en escasas ocasións telefónicamente.

 

Materiais e recursos

Medios telemáticos.

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

LENGUA CASTELLANA

BLOQUES CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

COMUNICACIÓN ORAL. HABLAR Y ESCUCHAR.

Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones…) en distintos ámbitos.

CL
AA

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente.

Expresa sus propias ideas comprensiblemente, sustituyendo elementos básicos del modelo dado.

CL
AA
IE

Participa activamente en la conversación contestando preguntas y haciendo comentarios relacionados con el tema de la conversación.

CL
AA

Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.

Responde de forma correcta a preguntas concernientes a la comprensión literal, interpretativa y crítica del texto, e infiere el sentido de elementos no explícitos en los textos orales.

CL
AA
IE

Utilizar de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender siendo capaz de escuchar activamente, recoger datos pertinentes a los objetivos de comunicación, preguntar y repreguntar, participar en encuestas y entrevistas y expresar oralmente con claridad el propio juicio personal, de acuerdo a su edad.

Utiliza de forma efectiva el lenguaje oral para comunicarse y aprender escuchando activamente, recogiendo datos pertinentes a los objetivos de la comunicación.

CL
AA
IE

COMUNICACIÓN ESCRITA. LEER.

Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.

Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada.

 

CL

Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.

Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.

Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana.

Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión.

Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.

CL
AA
IE

Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole.

Interpreta el valor del título y las ilustraciones.

CL

Activa conocimientos previos ayudándose de ellos para comprender un texto.

CL
AA

Concentrarse en entender e interpretar el significado de los textos leídos.

Establece relaciones entre las ilustraciones y los contenidos del texto, plantea hipótesis, realiza predicciones e identifica en la lectura el tipo de texto y la intención.

COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR.

Producir textos con diferentes intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

Escribe textos usando el registro adecuado, organizando las ideas con claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas y respetando las normas gramaticales y ortográficas.

 

CL
AA
IE

 

 

Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

Escribe, en diferentes soportes, textos propios del ámbito de la vida cotidiana: diarios, cartas, correos electrónicos, etc., imitando textos modelo.

Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorar y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas.

Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas.

CL
AA
IE

Reproduce textos dictados con corrección.

Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.

Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.

Llevar a cabo el plan de escritura que dé respuesta a una planificación sistemática de mejora de la eficacia escritora y fomente la creatividad.

Planifica y redacta textos siguiendo unos pasos: planificación, redacción, revisión y mejora.

 • Determina con antelación cómo será el texto, su extensión, el tratamiento autor-lector, la presentación, etc.
 • Adapta la expresión a la intención, teniendo en cuenta al interlocutor y el asunto de que se trata.
 • Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
 • Reescribe el texto.

CL
IE

4. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA.

Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz.

Conoce y reconoce todas las categorías gramaticales por su función en la lengua: presentar al nombre, sustituir al nombre, expresar características del nombre, expresar acciones o estados, enlazar o relacionar palabras u oraciones, etc.

CL

Desarrollar las destrezas y competencias lingüísticas a través del uso de la lengua.

Conoce, reconoce y usa sinónimos y antónimos, palabras polisémicas y homónimas, arcaísmos, extranjerismos y neologismos, frases hechas, siglas y abreviaturas.

Identifica las oraciones como unidades de significado completo. Reconoce la oración simple, diferencia sujeto y predicado.

Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.

Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones.

Desarrollar estrategias para mejorar la comprensión oral y escrita.

Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y de número en la expresión oral y escrita.

Señala las características que definen las diferentes clases de palabras.

CL
AA
IE

5. EDUCACIÓN LITERARIA

Conocer y valorar los recursos literarios de la tradición oral: poemas, canciones, cuentos, refranes, adivinanzas.

Distingue algunos recursos retóricos y métricos propios de los poemas.

CL

Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información y considerarla como un medio de aprendizaje y enriquecimiento personal de máxima importancia.

Reconoce y valora las características fundamentales de textos literarios narrativos, poéticos y dramáticos.

CL

Producir a partir de modelos dados textos literarios en prosa o en verso, con sentido estético y creatividad: cuentos, poemas, adivinanzas, canciones y fragmentos teatrales.

Crea textos literarios (cuentos, poemas, canciones y pequeñas obras teatrales) a partir de pautas o modelos dados utilizando recursos léxicos, sintácticos, fónicos y rítmicos en dichas producciones.

CL
IE
CEC

Participar con interés en dramatizaciones de textos literarios adaptados a la edad y de producciones propias o de las compañeras y compañeros, utilizando adecuadamente los recursos básicos de los intercambios orales y de la técnica teatral.

Memoriza y reproduce textos orales breves y sencillos, cuentos, poemas, canciones, refranes, adivinanzas y trabalenguas.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos (Se refieren a los procedimientos utilizados en los 2 primeros trimestres):

 • Observación del trabajo diario.
 • Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
 • Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
 • Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).

Instrumentos (Se refieren a los instrumentos utilizados en los 2 primeros trimestres):

 • Observación del trabajo realizado.
 • Elemento de diagnóstico: rúbrica del trimestre.
 • Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes al trimestre.
 • Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad.
 • Portfolio.
 • Otros documentos gráficos o textuales.
 • Proyectos personales o grupales.

Cualificación final

La evaluación se realizará sobre los aprendizajes desarrollados durante los dos primeros trimestres del curso, así como sobre las actividades de refuerzo, recuperación o, en su caso, de ampliación de aprendizajes realizados desde la declaración del estado de alarma. Estas actividades realizadas en el tercer trimestre sólo se tendrán en cuenta para mejorar la nota del alumnado, si es el caso. Se tendrán en cuenta los aprendizajes y competencias imprescindibles anteriormente identificados.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Tareas relacionadas con cada uno de los bloques en los que se articula el área de Lengua Castellana y Literatura.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Se sigue una metodología telemática. Los/as alumnos/as disponen de conectividad.
Se envían actividades de repaso para todo el grupo, así como actividades de refuerzo de algunos aspectos de forma individual o a pequeños grupos. Estas necesidades individuales se han observado durante el período presencial, a lo largo de los 2 primeros trimestres. 

Materiais e recursos

Actividades y juegos propuestos en la guía didáctica, vídeos, lecturas propias, etc.

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

            Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.
Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS
Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprende vocabulario moi elemental e sinxelo sobre temas familiares acompañados de imaxes que os ilustran con claridade.

CCL

Comprende preguntas moi básicas sobre si mesmo/a (nome, idade, gustos...) e a información igualmente básica sobre outras persoas.

CCL
CAA

Pregunta e responde para dar/obter información en conversas moi sinxelas e elementais (nome, idade, cor favoritas ou gustos).

CCL

Reproduce comprensiblemente textos orais moi sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.

CCL
CSC

Comprende palabras e frases moi sinxelas escritas, relacionadas cos temas traballados.

CCL

Escribe palabras relacionadas coa súa imaxe e a súa vida cotiá.

Expresa e identifica estados de ánimo básicos

Diferenza saúdos de despedidas e o uso fórmulas de cortesía

CCL
CSC

Participa activamente en xogos de letras, elaboración de glosarios ilustrados etc.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación do alumnado será a media aritmética dos resultados dos dous primeiros trimmestres, sendo así a participación de forma telemástica durante o terceiro trimestre una ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva.
Haberá un seguimento continuo de forma virtual onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.

.


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS DA NATUREZA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facendo predicións sobre sucesos naturais, integrando datos de observación directa e indirecta a partir da consulta de fontes directas e indirectas e comunicando os resultados.

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.

Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren de forma natural coma sobre os que ocorren cando se provocan, a través dun experimento ou dunha experiencia.

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

Comunicar de forma oral e escrita os resultados obtidos tras a realización de diversas experiencias presentándoos con apoios gráficos.

Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario correspondente a cada un dos bloques de contidos.

Realizar proxectos e presentar informes.

Realiza un proxecto, traballando de forma individual ou en equipo e presenta un informe, utilizando soporte papel e/ou dixital, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), con distintos medios e comunicando de forma oral a experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

Traballar de forma cooperativa, apreciando o coidado pola seguridade propia e dos seus compañeiros, coidando as ferramentas e facendo uso adecuado dos materiais.

Presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa, en soporte papel e dixital.

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre elas e determinados hábitos de saúde.

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano: relación (órganos dos sentidos, aparello locomotor).

Coñecer o funcionamento do corpo humano, en canto a células, tecidos, órganos, aparellos, sistemas: a súa localización, forma, estrutura, funcións, coidados, etc.

Identifica as principais características das funcións vitais do ser humano.

 

Identifica emocións e sentimentos propios, dos seus compañeiros e dos adultos, manifestando condutas empáticas.

 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables, sabendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.

Identifica e valora hábitos saudables para previr enfermidades e mantén unha conduta responsable.

 

Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso.

 

Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

 

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e desenvolve iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas, identificando as principais características e funcións.

Identifica e explica as diferenzas entre seres vivos e seres inertes.

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e tipos.

Observa e identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino das plantas. Outros reinos.

Observa, directa e indirectamente, identifica características e clasifica animais vertebrados.

Coñecer as características e compoñentes dun ecosistema.

Identifica e explica as relacións entre os seres vivos. Cadeas alimentarias. Poboacións, comunidades e ecosistemas.

 

Identifica e explica algunhas das causas da extinción de especies.

 

Observa e identifica diferentes hábitats dos seres vivos.

Usar medios tecnolóxicos, respectando as normas de uso, de seguridade e de mantemento dos instrumentos de observación e dos materiais de traballo, mostrando interese pola observación e o estudo rigoroso de todos os seres vivos, e hábitos de respecto e coidado cara aos seres vivos.

Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:
Observación directa do traballo diario.
Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.
Valoración cuantitativa do avance individual (calificaciones).
Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións).

Instrumentos:
Observación directa.
Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
Avaliación por competencias, probas correspondientes á unidade.
Probas de avaliación externa.
Outros documentos gráficos ou textuais.
Proxectos personales ou grupales.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Cualificación cuantitativa:

 1. Probas de avaliación de contidos.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a rúbrica correspondiente ao trimestre.

 1. Probas de avaliación por competencias.

A observación directa.
A avaliación final será a media do 1º e 2º trimester, valorando o traballo non presencial do terceiro trimester.

MÉTODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3ºTRIMESTRE

Actividades

Durante o terceiro trimestre facemos actividades a través de medios telemáticos de repaso e reforzo, en algún caso algunha materia, por exemplo rematar a unidade 6 “As plantas” co que traballamos antes do estado de alarma. Nalgún caso faise reforzo e recuperación, para axudarlles a adquirir as aprendizaxes e competencias imprescindibles.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Ao longo deste trimester traballamos a través dos medios tecnolóxicos, e facemos un traballos de investigación individual de como nace e medra unha planta.

Materiais e recursos

Ficha que imprimen da plataforma dixital.
Material de recursos complementarios.
Utilización TIC

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

Recoñece e discrimina os sons do seu contexto.

CCEC

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva destas calidades.

CCEC
CD

Utiliza notación non convencional para representar elementos do son.

CCEC

Utiliza aplicacións informáticas sinxelas para realizar actividades musicais.

CD
CCEC

Le e interpreta con ritmo ladaíñas e cancións ao unísono.

CCEC
CCL
CMCCT

Interpreta individualmente ou en grupo un    pequeno repertorio de cancións sinxelas.

CSC
CCEC

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións.

CCEC

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

CRITERIOS

Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.

Identificar e expresar a través de diferentes linguaxes algúns dos elementos dunha obra musical (timbre, velocidade, intensidade e carácter).

Exercitar as vocalizacións e as pronuncias interpretando un pequeno repertorio de cancións sinxelas e practicando a improvisación.

Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo.

 
O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Informase ás familias a través das plataformas habituais do  centro: Moodle e Nuntio e faise a publicación das adaptacións da programación a través da páxina web do colexio.

 

 


CURSO:

1º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

Valora e respecta os diferentes tipos de expresión plástica.

CCEC
CSC

Valora a importancia da limpeza, do coidado do material e da orde para alcanzar o resultado final proposto.

CCEC
CSC

Identifica, nomea e debuxa as formas básicas.

CCEC
CCL
CMCCT

Identifica os tamaños.

CCEC CMCCT

Identifica e usa as cores aprendidas.

CCEC

Nomea e recoñece as figuras xeométricas básicas e os elementos plásticos.

CCEC
CCL
CMCCT

 Recoñece e nomea as principais partes da figura humana.

CMCCT
CCL

Identifica figuras xeométricas básicas.

CCEC
CMCCT

Identifica os diferentes tipos de liña.

CCEC
CMCCT

Explora as distancias, os percorridos e as situacións de obxectos e persoas en relación ao espazo.

CCEC
CAA

Manexa e emprega as diferentes texturas naturais e artificiais. 

CCEC

Emprega os diferentes tipos de liña e experimenta con elas para completar debuxos.

CCEC
CSIEE

Usa diferentes tipos de materiais e experimenta con eles para crear a posteriori obras plásticas.

CCEC
CAA

 Sitúa elementos no espazo nas producións plásticas.

CCEC

Produce e identifica obras sinxelas usando formas xeométricas básicas.

CCEC
CAA

Elabora portadas, colaxes e outros obxectos empregando as ferramentas e as técnicas básicas (recortar, pegar, encher; usar pinceis, rotuladores, lapis de cores etc.).

CCEC
CSIEE

Realiza un mosaico, coa axuda da cuadrícula, identificando e recoñecendo os tamaños.

CCEC

Respecta as normas preestablecidas e coida os materiais, os utensilios e os espazos.

CCEC
CSC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 

     AvaliaciónCualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Estas actividades serán de carácter voluntario e sin influencia na nota final, a no ser que sexa de xeito positivo.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas, voluntarias e de deselvolvemento persoal.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
As actividades serán enviadas, si gustase a familia do alumno.

Materiais e recursos

Libros, presentacións, INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

 1. Describe e identifica as calidades e as características dos materiais, dos obxectos e dos instrumentos presentes no contexto natural e artificial.

CCEC
CCL

 1. Usa termos sinxelos e adecuados para comentar as obras plásticas observadas.

CCL
CCEC

 1. Realiza debuxos e colorea con diferentes tonalidades.

CCL
CCEC

 1. Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as diferentes formas, cores e texturas.

CCEC

 1. Identifica diferentes formas de representación do espazo.

CCL
CCEC

 1. Representa de diferentes maneiras o espazo.

CCEC

 1.  Practica con precisión o recorte, o pegado, o pintado etc.

 

CCEC
CAA

 1.  Manexa en producións propias as posibilidades que adoptan as cores.

CCEC
CAA

 1. Realiza correctamente mesturas de cores primarias.

CCEC
CAA

 1. Clasifica e ordena as cores primarias ( maxenta, cian e amarelo ) e secundarias ( verde, violeta e vermello) no círculo cromático, e utilízaas con sentido nas súas obras. 

CCEC
CAA

 1. Utiliza o punto, a liña e o plano ao representar o entorno próximo e o imaxinario.

CCEC

 1. Realiza composicións plásticas que representan o mundo imaxinario, afectivo e social.

CCEC
CSC

 1. Practica con precisión o recorte e o encartado para crear obras bidimensionais e tridimensionais.

CCEC
CAA

 1. Utiliza a técnica de colaxe para realizar unha obra persoal con limpeza e precisión.

CCEC
CAA

 1. Utiliza liñas e formas xeométricas nos debuxos.

CCEC
CAA

 1. Emprega ferramentas básicas do debuxo (regra e escuadro) para realizar diferentes formas xeométricas.

CCEC
CAA

 1.  Debuxa a figura humana e diferencia as principais partes.

CCEC
CMCCT

 1. Coida o material e respecta as normas preestablecidas.

CSC

 1. Amosa interese polo traballo individual e colabora no grupo para a consecución dun fin colectivo.

CSC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 

     AvaliaciónCualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Estas actividades serán de carácter voluntario e sin influencia na nota final, a no ser que sexa de xeito positivo.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas, voluntarias e de deselvolvemento persoal.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
As actividades serán enviadas, si gustase a familia do alumno.

Materiais e recursos

Libros, presentacións, INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

 

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Comprender informacións audiovisuais sinxelas procedentes de diferentes soportes.

Comprende informacións relevantes sinxelas dos documentos audiovisuais que inclúan imaxes e elementos sonoros de carácter redundante.

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.

 Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso.
Sigue unha exposición breve da clase ou explicacións sobre a organización do traballo e pregunta, se é preciso, para verificar a súa comprensión.
Elabora e produce textos orais sinxelos ante a clase e responde preguntas elementais sobre o seu contido.

Participar nas diversas situacións de intercambio oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral.

Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais.
Utiliza a lingua galega en calquera situación de comunicación dentro da aula e valora o seu uso fóra dela.
Mira a quen fala nun intercambio comunicativo oral.

 

Mantén o tema nun intercambio comunicativo oral, mostra interese, unha actitude receptiva de escoita e respecta as opinións das demais persoas.
Participa na conversa formulando e contestando preguntas.

mosar respecto e cooperación nas situacións de aprendizaxe en grupo.

. Amosa respecto ás achegas dos e das demais e contribúe ao traballo en grupo.

 Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.

 Interésase por expresarse oralmente coa pronuncia e entoación axeitada a cada acto comunicativo e propia da lingua galega.

 Usar unha linguaxe non discriminatoria e respectuosa coas diferenzas.

 Identifica o uso da linguaxe discriminatoria e sexista evidente.
Usa unha linguaxe respectuosa coas diferenzas, en especial ás referentes ao xénero, ás razas e ás etnias.

Identificar a lingua galega con diversos contextos de uso oral.

. Identifica a lingua galega oral con diversos contextos profesionais: sanidade, educación, medios de comunicación...
Recoñece a validez da lingua galega para conversas con persoas coñecidas ou descoñecidas.

 Comprender e localizar información explícita en textos sinxelos de uso cotián ou procedentes dos medios de comunicación.

 Comprende informacións concretas en textos sinxelos, propios de situacións cotiás, como invitacións, felicitacións, notas e avisos ou mensaxes curtas
Localiza información en textos vinculados á experiencia, tanto os producidos con finalidade didáctica como os de uso cotián (folletos, descricións, instrucións e explicacións).

 Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de ilustracións.

 Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información de ilustracións.

Ler, de forma guiada, textos adecuados aos seus intereses para chegar progresivamente á expresividade e autonomía lectoras, e dramatiza cando é preciso.

Descodifica de forma axeitada na lectura de textos diversos.
Le textos sinxelos, en voz alta, coa velocidade adecuada.
Fai lecturas dramatizadas de textos.

Amosar interese polos textos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación e de lecer.

Amosa interese pola lectura como fonte de aprendizaxe, medio de comunicación e de lecer.

  Elabora o texto, con coherencia xeral e de xeito creativo
Producir e reescribir textos sinxelos, relativos a situacións cotiás infantís, aqueles propios dos medios de comunicación ou os relacionados coa escola Usa nos seus escritos o punto, a coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación.
Aplica, de maneira xeral, as regras ortográficas, con especial atención ao uso das maiúsculas.
  Compón, seguindo modelos, textos relacionados coa escola (listaxes, descricións e explicacións elementais) ou cos medios de comunicación social (novas sinxelas, titulares, pés de foto) sobre acontecementos próximo á súa experiencia.

Usar de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.

Usa de xeito guiado, programas informáticos de procesamento de texto.

Utilizar recursos gráficos, como a ilustración, que faciliten a comprensión dos textos.

Ilustra creativamente os seus textos con imaxes redundantes co seu contido.

Presentar adecuadamente os traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

Presenta os textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: disposición no papel, limpeza e calidade caligráfica.
Valora a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

Recoñecer a relación entre o son e grafía, así como as palabras como instrumento para a segmentación da escritura.

Recoñece a relación entre son e grafía.
Identifica as palabras como instrumento para a segmentación da escritura

Recoñecer de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita.

Recoñece, de forma xeral, as diferenzas entre a lingua oral e a lingua escrita.

Comparar aspectos básicos das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada.

Compara aspectos moi elementais e evidentes (gráficos, fonéticos, sintácticos, léxicos) das linguas que coñece.

Recrear e reescribir diversos textos literarios, usando modelos.

Recrea e reescribe diversos textos literarios sinxelos: contos, poemas, refráns, adiviñas, trabalinguas, cantigas e xogos de sorte; usando modelos.

 Ler, de forma guiada, textos adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade e á autonomía lectoras.

 Le, de forma guiada, textos en silencio, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á autonomía lectora.
Le, de forma guiada, textos en voz alta, adecuados aos intereses infantís, para chegar progresivamente á expresividade lectora.

 Recrear e compoñer poemas sinxelos e relatos breves a partir de modelos sinxelos dados.

 Recrea e compón poemas sinxelos e relatos breves, a partir de modelos sinxelos dados, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo ou lembranzas.

 Participar en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade.

 Participa en dramatizacións de textos literarios sinxelos adaptados á súa idade.

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:
Observación directa del trabajo diario.
Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).
Valoración cualitativa del avance individual (anotaciones y puntualizaciones).

Instrumentos:
Observación directa.
Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.
Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
Evaluación por competencias, pruebas correspondientes a la unidad.
Pruebas de evaluación externa.
Otros documentos gráficos o textuales.
Proyectos personales o grupales.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
Calificación cuantitativa:

 1. Probas de avaliación de contidos.

Calificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico a a rúbrica correspondente ao trimestre.

 1. Probas de avaliación por competencias.

A observación directa.

A avaliación final será a media do 1º e 2º trimestre.

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Durante o terceiro trimestre faremos actividades a través de repaso e reforzo, en algún caso algunha materia nova relacionada co que traballamos antes do estado de alarma.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

 

Medios tecnolóxicos: plataforma dixital do colexio.

Materiais e recursos

Internet.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

            Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.
Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

            Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS SOCIAIS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

Coñecer a organización    social da súa contorna                próxima e as súas formas                 de governo e diferenciar entre unha localidade e un municipio.

Describe a organización social
da contorna máis próxima e as súas formas de governo e diferencia entre que é unha localidade e un municipio.

CCL
CSC

Recoñecer a importancia que o exercicio activo da cidadanía polas persoas que o habitan ten para unha convivencia pacifica.

Describe algunhas accións da cidadanía que contribúen ao desenvolvemento dunha                 convivencia pacífica.

CCL
CSC

Identificar as profesións que non lle son tan familiares,             coñecer un pouco sobre elas e clasificalas segundo o servizo que prestan á comunidade e se realizan en fábricas ou ao aire.

Describe as funcións das profesións que lle son máis novas, responsabilidades, ferramentas que empregan e o servizo                 que lle prestan á poboación.
Define    e diferencia as materias primas e os produtos elaborados e asóciaos cos diferentes sectores económicos.

CCL
CSC

Coñecer e iniciarse no emprego da terminoloxía propia da área.

Identifica a terminoloxía propia da área.     

CCL
CMCCT
CSC

Analizar, de maneira sinxela, os cambios que as comunicacións provocaron nas actividades persoais e sociais.          

Cita algúns cambios que provocaron, nas actividades persoais e sociais, a evolución dos medios de comunicación.

CCL
CSC

Coñecer e respectar as normas básicas do coidado e seguridade viaria como peóns e peoas e como persoa usuaria de medios de transporte.

Explica a normas básicas viarias que ten como viaxeiro ou viaxeira e como peón ou peoa nos medios de transporte.

CCL
CAA
CSC

Recoñecer a auga como    elemento natural                 analizando os usos que o ser humano fai da auga: domésticos, económicos, públicos e deportivos recreativos. O uso responsable deste ben.

-Pon un exemplo de cada un dos usos que, o ser humano, fai da auga.
-Realiza un uso responsable da auga na súa vida cotiá.

CL
SC
IE

Observar e localizar nun    mapa os lugares                 nos que hai auga distinguindo entre zonas de auga doce e salgada.

-Identifica os lugares onde hai auga na contorna e localiza, en mapas sinxelos, como se distribúe a auga doce e salgada no territorio.

CL
CMCT
SC
IE

Identificar as diferenzas entre paisaxe natural e urbana, analizando en grupo as consecuencias que a intervención humana provoca na conservación da paisaxe natural e definindo algunhas medidas para a conservación desta.

-Describe as paisaxes de costa diferenciándoas das de interior.                     
-Identifica diversos fenómenos atmosféricos.
-Distinngue  aparellos de medida e a súa utilidade.
-Coñece o significado dos símbolos representados nun mapa de tempo.
-Discrimina entre os conceptos de clima e tempo atmosférico.

CMCCT
CCL
CAA
CD

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:                                                                
- Observación directa do traballo diario.
-Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.         

Instrumentos:
-Observación directa.
-Avaliación de contidos, proba correspondente á unidade.
-Proxectos persoais ou de grupo.                            

Cualificación final

-Proba de avaliación de contidos,                           
-Probas de avaliación por competencias.
- Observación directa.

MÉTODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3ºTRIMESTRE

                        Actividades

Fichas de actividades de repaso, reforzo ou ampliación, dependendo do            alumno.
Traballo individual sobre un mamífero africano, nomeando as súas        características, hábitat,..e manualidade final.       

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A totalidade do alumnado pode ter conectividade, o que facilita a comunicación a través das plataformas do centro para poder guiar as familias nas tarefas.       

                        Materiais e recursos

Fichas de ttraballo, enlaces web, videoconferencias e comunicación diaria con as familias a través de Nuntio e Moodle.         

A cualificación basarease tendo en conta a media aritmética das aprendizaxes desenvolvidas durante os dos primeiros trimestres, ademais das actividades de reforzo, recuperación e ampliación, sempre e cando estas sexan positivas.


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS DA NATUREZA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Traballar de forma cooperativa, respectando os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.

Utiliza estratexias para traballar de forma individual e en equipo e respecta os compañeiros/as, o material e as normas de convivencia.

Identificar semellanzas e diferenzas entre as persoas valorando a diversidade.

Identifica e describe as partes do corpo humano e compárao co doutros seres vivos.

Relacionar os hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso coa saúde e coa enfermidade.

Relaciona o exercicio físico, o descanso e a adecuada alimentación coa propia saúde

Coñecer os principios dunha alimentación saudable e a frecuencia adecuada da inxesta de alimentos da pirámide alimentaria.

Identifica os alimentos diarios necesarios aplica o menú semanal de merendas na escola.         

                                   
Identificar as principais características e comportamentos de animais e plantas para adaptarse ao seu medio, tendo en conta o seu  contorno.

Explica as diferenzas entre seres vivos e inertes observando o seu contorno.

Recoñece a estrutura das plantas e identifica as súas partes (raíz, talo e follas) e a súa función.

Identifica e clasifica aos animais en vertebrados e invertebrados atendendo ás súas características.

 Observar e rexistrar, de maneira elemental algún ser vivo no seu medio natural ou na aula e comunicar de xeito oral e escrito os resultados, empregando diferentes soportes.

Toma de conciencia das actividades humanas daniñas para o ecosistema e da necesidade da protección de espazos naturais.

Identifica en que lugares habitan os seres vivos segundo as súas necesidades.                                                       

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:                                                                
- Observación directa do traballo diario.
-Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación.         

Instrumentos:
-Observación directa.
-Avaliación de contidos, proba correspondente á unidade.
-Proxectos persoais ou de grupo.                            

Cualificación final

-Proba de avaliación de contidos,                           
-Probas de avaliación por competencias.
- Observación directa.

MÉTODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3ºTRIMESTRE

                        Actividades

Fichas de actividades de repaso, reforzo ou ampliación, dependendo do            alumno.
Traballo individual sobre un mamífero africano, nomeando as súas        características, hábitat,..e manualidade final.       

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A totalidade do alumnado pode ter conectividade, o que facilita a comunicación a través das plataformas do centro para poder guiar as familias nas tarefas.       

                        Materiais e recursos

Fichas de ttraballo, enlaces web, videoconferencias e comunicación diaria con as familias a través de Nuntio e Moodle.         

A cualificación basarease tendo en conta a media aritmética das aprendizaxes desenvolvidas durante os dos primeiros trimestres, ademais das actividades de reforzo, recuperación e ampliación, sempre e cando estas sexan positivas.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático.

-Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaceS de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana.

CMCT

Utilizar   procesos de razonamiento y estrategias de resolución de       problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problemas).

CL
CMCT

Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana.

-Descompone números hasta el 599 en centenas, decenas y unidades y en forma de suma.
-Indica las centenas, decenas y unidades (y su equivalencia) de un número dado.

CMCT
CL
IE

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números

-Lee, escribe, compara y ordena números cardinales hasta el 599, en orden creciente y decreciente.

CL
CMCT

Operar con los números teniendo en cuenta la jerarquía de las operaciones, aplicando las propiedades de las mismas, las estrategias personales y los diferentes procedimientos que se utilizan según la naturaleza del cálculo que se ha de realizar (algoritmos escritos, cálculo mental, tanteo, estimación), decidiendo sobre el uso más adecuado.

-Realiza operaciones con números naturales: suma, resta.   

CMCT

Conocer las unidades de medida de tiempo y sus relaciones utilizándolas para resolver problemas de la vida diaria.

Conoce y utiliza las unidades de medida del tiempo y sus relaciones.Segundo, minuto, hora, día, semana y año.

CMCT

Conocer las figuras planas: cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo y círculo.

-Clasifica triángulos y cuadriláteros atendiendo a sus lados y sus ángulos, identificando las relaciones entre sus lados y entre sus ángulos.
- Identifica líneas rectas, curvas y poligonales y mixtas abiertas           y cerradas y a la circunferencia como frontera de un círculo.

CMCT
CL

Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.

-Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problemas).
-Establece relaciones entre los datos de un problema y las cuestiones que se pueden responder manejando esos datos.

CL
CMCT

-Leer, escribir, comparar y ordenar números cardinales hasta el 999, en orden creciente y decreciente.

-Descompone números hasta el 999 en centenas, decenas y unidades y en forma de suma.
-Indica las centenas, decenas y unidades (y su equivalencia) de un número dado.
-Compara números de dos cifras hasta el 999 y diferencia el número mayor y el número menor     utilizando los signos > y <.

-Reconoce el número anterior y posterior a uno dado.      

CL
CMCT

Conocer, utilizar y automatizar algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados en contextos de resolución de problemas y en situaciones de la vida cotidiana.

--Utiliza y automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación y división con distintos tipos de números, en comprobación de resultados, en contexto de resolución de problemas y en situaciones cotidianas.
-Elabora y usa estrategias de cálculo mental.

CMCT
AA
IE

Conocer el valor y las equivalencias entre las diferentes monedas y billetes del sistema monetario de la Unión Europea.

-Conoce el valor de las distintas monedas y billetes que conforman el euro y    resuelve problemas con dinero.           

CMCT

Leer, escribir y ordenar, utilizando razonamientos apropiados, distintos tipos de números (naturales o decimales)

-Lee, escribe, compara y ordena números cardinales hasta el 1.019, en orden creciente y decreciente.

CMCT
AA

Interpretar diferentes tipos de números según su valor, en situaciones de la vida cotidiana.

-Utiliza los números ordinales en contextos reales.                                  

CMCT
AA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:
-Observación directa del trabajo diario.
-Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.
-Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).

Instrumentos:
-Observación directa.
-Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.
-Otros documentos gráficos o textuales.

Cualificación final

La calificación final se basará teniendo en cuenta la media aritmética de los dos primeros trimestre, además de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, siempre y cuando los resultados de estas sean positivos.        

MÉTODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3ºTRIMESTRE

                        Actividades

-Fichas de actividades de repaso, refuerzo o ampliación, dependiendo del alumno.
- Páginas web

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

-La totalidad del alumnado puede tener conectividad, lo que facilita la comunicación a través de las plataformas del centro para poder guiar a las familias en las tareas.

                        Materiais e recursos

- Fichas de trabajo, enlaces web, videoconferencias y comunicación diaria con las familias a través de Nuntio y Moodle.                                                                    

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Información   ao alumnado e ás familias

A través de las plataformas del centro

Publicidade

                                              
Publicación en la página web del centro.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Representa graficamente ou corporalmente estas calidades: son curto, longo, ascendente e descendente, forte, piano, agudo e grave.

CCEC

Utiliza aplicacións informáticas e xogos para a discriminación auditiva das calidades traballadas.

CCEC
CD

Coñece algunhas persoas compositoras e relaciónaas coas súas obras.

CCEC
CAA

Emprega vocabulario básico musical adaptado ao seu nivel.

CCL
CCEC

Interpreta individualmente ou en grupo un pequeno repertorio de cancións sinxelas.

CCEC
CSC

Le e crea pequenos esquemas rítmico-melódicos con brancas, negras e silencio de negra, engadindo a clave de sol.

CCEC
CAA
CMCCT

Identifica e utiliza o corpo como instrumento para a expresión de sentimentos e emocións.

CCEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

CRITERIOS

Explorar, escoitar e describir calidades e características de materiais, obxectos, sons e instrumentos presentes no contexto natural.

Coñecer obras curtas de distintos estilos e de diferente autoría.

Comunicar as sensacións e as impresións sentidas na audición, utilizando un vocabulario adecuado.

Reproducir, crear e representar esquemas rítmicos e melódicos coa voz, o corpo, os instrumentos e patróns de movemento.

Coñecer e valorar as posibilidades sonoras, de movemento e expresivas do corpo.

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Informase ás familias a través das plataformas habituais do  centro: Moodle e Nuntio e faise a publicación das adaptacións da programación a través da páxina web do colexio.

 


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprende vocabulario básico sobre temas familiares a través de apoio visual.

CCL

Comprende preguntas básicas(nome, idade e gustos) sobre si mesmo/a e dos e das demais.

CCL
CAA

Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas (nome, idade, gustos)

CCL

Comprende palabras e frases simples en textos moi sinxelos relacionadas cos temas traballados previamente de forma oral.

Le en voz alta textos sinxelos e previamente traballados de forma oral, con entoación e pronuncia comprensibles.

CCL CAA

Recoñece preguntas e respostas sinxelas sobre si mesmo/a e dos e das demais

CCL

Diferenza saúdos de despedidas e o uso de fórmulas de cortesí.

CSC

Expresa e identifica o que lle gusta e o que non lle gusta.

CCL

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación do alumnado será a media aritmética dos resultados dos dous primeiros trimmestres, sendo así a participación de forma telemástica durante o terceiro trimestre una ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva.
Haberá un seguimento continuo de forma virtual onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.


CURSO:

2º PRIMARIA

MATERIA:

LENGUA CASTELLANA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE COMPETENCIAS

Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.                                              

Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones…) en distintos ámbitos.

CL

Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situaciones con vocabulario preciso y estructura coherente.

Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen.                                        

 CL

 Memorizar y reproducir textos breves y sencillos cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han estudiado.

Reproduce de memoria breves textos literarios o no literarios cercanos a sus gustos e intereses, utilizando con corrección y creatividad las distintas estrategias de comunicación oral que han estudiado.

CL
AA

 Comprender textos orales según su tipología: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos y argumentativos, etc.                    

Utiliza la información recogida para llevar a cabo diversas actividades en situaciones de aprendizaje individual o colectivo.                    

CL
AA

Producir textos orales breves y sencillos de los géneros más habituales y directamente relacionados las actividades del aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos argumentativos, expositivos, instructivos, informativos y persuasivos.                 

Organiza y planifica el discurso adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir, informarse, dialogar) utilizando los recursos lingüísticos pertinentes.

CL
IE

Leer en voz alta diferentes textos, con fluidez y entonación adecuada.

Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez y entonación adecuada.       

CL

 Comprender distintos tipos de textos adaptados a la edad y utilizando la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía correcta.

Entiende el mensaje, de manera global, e identifica las ideas principales y las secundarias de los textos leídos a partir de la lectura de un texto en voz alta.     

CL

 Leer en silencio diferentes textos valorando el progreso en la velocidad y la comprensión.

Lee en silencio con la velocidad adecuada textos de diferente complejidad.               

CL

 Utilizar estrategias para la comprensión de textos de diversa índole.          

Interpreta el valor del título y las ilustraciones                

CL

Producir textos con intenciones comunicativas con coherencia, respetando su estructura y aplicando las reglas ortográficas, cuidando la caligrafía, el orden y la presentación.

Escribe diferentes tipos de textos adecuando el lenguaje a las características del género, siguiendo modelos, encaminados a desarrollar su capacidad creativa en la escritura.

CL

 Aplicar todas las fases del proceso de escritura en la producción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión, y reescritura, utilizando esquemas y mapas conceptuales, aplicando estrategias de tratamiento de la información, redactando sus textos con claridad, precisión y corrección, revisándolos para mejorarlos y evaluando, con la ayuda de guías, las producciones propias y ajenas.

Aplica correctamente los signos de puntuación, las reglas de acentuación y ortográficas
Reproduce textos dictados con corrección.

CL

 Buscar una mejora progresiva en el uso de la lengua, explorando cauces que desarrollen la sensibilidad, la creatividad y la estética.

Pone interés y se esfuerza por escribir correctamente de forma personal.                                

CL
AA
IE

. Aplicar los conocimientos básicos sobre la estructura de la lengua, la gramática (categorías gramaticales), el vocabulario (formación y significado de las palabras y campos semánticos), así como las reglas de ortografía para favorecer una comunicación más eficaz.

Diferencia familias de palabras.

CL
AA

Sistematizar la adquisición de vocabulario a través de los textos.

Conoce las normas ortográficas y las aplica en sus producciones escritas                 

CL
AA

Participar en situaciones de comunicación, dirigidas o espontáneas, respetando las normas de la comunicación: turno de palabra, organizar el discurso, escuchar e incorporar las intervenciones de los demás.

Emplea la lengua oral con distintas finalidades (académica, social y lúdica) y como forma de comunicación y de expresión personal (sentimientos, emociones…) en distintos ámbitos

CL
IE

     
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 

     Avaliación

Procedementos :
-Observación directa del trabajo diario.
- Análisis y valoración de tareas especialmente creadas para la evaluación.  -Valoración cuantitativa del avance individual (calificaciones).

Instrumentos:
-Observación directa.
- Elemento de diagnóstico: rúbrica de la unidad.
- Evaluación de contenidos, pruebas correspondientes a la unidad.  -Evaluación por competencias, prueba correspondiente a la unidad.
- Otros documentos gráficos o textuales. 
-Debates e intervenciones.
- Proyectos personales o grupales. 
-Representaciones y dramatizaciones.

 

Cualificación final

La calificación final se basará teniendo en cuenta la media aritmética de los dos primeros trimestre, además de las actividades de refuerzo, recuperación y ampliación, siempre y cuando los resultados de estas sean positivos.      

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Fichas de actividades de repaso, refuerzo o ampliación, dependiendo del alumno.
Páginas web

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

La totalidad del alumnado puede tener conectividad, lo que facilita la comunicación a través de las plataformas del centro para poder guiar a las familias en las tareas.

Materiais e recursos

Fichas de trabajo, enlaces web, videoconferencias y comunicación diaria con las familias a través de Nuntio y Moodle.     

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comunica verbalmente de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema de matemáticas o en contextos de la realidad.

CL
CMCT

Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema).

Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc.

CMCT
AA
IE

Desarrolla y muestra actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.

CMCT
IE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

Lee, escribe y ordena números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de

CMCT
IE

Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.

CMCT

Estima y comprueba resultados mediante diferentes estrategias.

CMCT
AA

Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.

CMCT

Construye y memoriza las tablas de multiplicar, utilizándolas para realizar cálculo mental.

CMCT

Reflexiona sobre el proceso aplicado a la resolución de problemas: revisando las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprobando e interpretando las soluciones en el contexto, buscando otras formas de resolverlo.

CMCT
AA

Interpreta y describe situaciones, mensajes y hechos de la vida diaria utilizando el vocabulario geométrico adecuado: indica una dirección, explica un recorrido, se orienta en el espacio.

CL
CMCT
AA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

La evaluación del alumnado será la media aritmética de los resultados de los dos primeros trimestres, siendo así la participación de forma telemática durante el tercer trimestre una herramienta de refuerzo, valorada únicamente de forma positiva. Se hará un seguimiento continuo de forma virtual donde los alumnos dispondrán de actividades de repaso y donde podrán resolver sus dudas

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

LENGUA CASTELLANA

CRITERIO DE AVALIACIÓN ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

Participa en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as regras de comunicación: falar o tempo, organizar o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos demais.

Emprega a linguaxe oral con diferentes fins (académicos, sociais e recreativos) e como forma de comunicación e expresión persoal (sentimentos, emocións ...) en diferentes áreas. / CL

B1-3. Expresarse oralmente para satisfacer as necesidades de comunicación en diferentes situacións cun vocabulario preciso e unha estrutura coherente.

 Participa activamente na conversa respondendo preguntas e facendo comentarios relacionados co tema da conversa. / CL, AA

Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativa, descritiva, informativa, instructiva e argumentativa, etc.

 Identifica o tema dun texto. / CL

Memorizar e reproducir textos breves e sinxelos próximos aos seus gustos e intereses, empregando con corrección e creatividade as diferentes estratexias de comunicación oral que estudaron.

Reproduce a partir de memoria textos curtos literarios ou non literarios próximos aos seus gustos e intereses, empregando con corrección e creatividade as diferentes estratexias de comunicación oral que estudaron. / CL, AA

Comprender textos orais segundo a súa tipoloxía: narrativa, descritiva, informativa, instructiva e argumentativa, etc.

Responde correctamente a preguntas sobre a comprensión literal, interpretativa e crítica do texto e deduce o significado de elementos non explícitos en textos orais. / CL

Produce textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis comúns e relacionados directamente coas actividades de aula, imitando modelos: narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos, instructivos, informativos e persuasivos.

Organiza e planifica o discurso, adaptándose á situación de comunicación e ás distintas necesidades de comunicación (narrar, describir, informar, dialogar) empregando os recursos lingüísticos relevantes. / CL, IE

Emprega eficazmente a linguaxe oral para comunicarse e aprender, sendo capaz de escoitar activamente, recoller datos pertinentes aos obxectivos de comunicación, facer e facer preguntas, participar en enquisas e entrevistas e expresar claramente xuízo persoal.

Utiliza de xeito eficaz a linguaxe oral para comunicarse e aprender escoitando activamente, recollendo datos relevantes para os obxectivos da comunicación. / CL, AA, IE

Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e acceso a información e experiencias doutras persoas.

-Resume entrevistas, novas, debates infantís ... desde a radio, a televisión ou Internet.
-Transforma os acontecementos cotiáns próximos á súa realidade en novas, axustándose á estrutura e linguaxe do xénero e imitando modelos. / CL

Ler diferentes textos en voz alta, con fluidez e entoación adecuadas.

Comprende a mensaxe globalmente e identifica as ideas principais e secundarias dos textos lidos a partir dun texto en voz alta. / CL

Comprender distintos tipos de texto adaptados á idade e usar a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.

Amosa unha comprensión cun certo grao de detalle, de diferentes tipos de textos non literarios (expositivos, narrativos, descritivos e argumentativos) e textos da vida cotiá. / CL

Lea en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e comprensión.

Lea en silencio, coa velocidade adecuada, textos de distinta complexidade. / CL

Resume un texto lido que reflicta a estrutura e resalte as ideas principais e secundarias.

Produce diagramas a partir de textos expositivos / CL, AA

Empregar estratexias para comprender textos de varios tipos.

Realiza inferencias e formula hipóteses. / CL

Concéntrase na comprensión e interpretación do significado dos textos lidos.

Deduce o significado de palabras e expresións coa axuda do contexto. / CL, AA

Produce textos con intencións comunicativas con coherencia, respectando a súa estrutura e aplicando normas ortográficas, coidando a caligrafía, a orde e a presentación.

 Escribe textos utilizando o rexistro correcto, organizando claramente as ideas, relacionando frases en secuencias lineais, cohesivas e respectando as normas gramaticais e ortográficas. / CL

Aplicar todas as fases do proceso de escritura na produción de textos escritos de distinto tipo: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuais, aplicando estratexias de tratamento da información, escribindo os seus textos con claridade, precisión e corrección, revisalos para melloralos e avaliar, coa axuda de guías, as producións propias e alleas.

-Aplique correctamente as regras de puntuación, acentuación e ortografía.
 / CL
-Reproduce textos ditados con corrección. / CL

Fomentar a través da linguaxe a formación de pensamentos críticos que eviten a discriminación e os prexuízos.

Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións razoadas.

Realiza o plan de redacción que responda a unha planificación sistemática para mellorar a eficiencia escrita e fomentar a creatividade.

Planifica e escribe textos seguindo algúns pasos: planificar, escribir, revisar e mellorar. / CL, AA, IE

Usa as TIC de forma eficaz e responsable para presentar as túas producións.

Emprega novas tecnoloxías para escribir, presentar textos e buscar información. / CL, CD

 Aplicar coñecementos básicos sobre estrutura da lingua, gramática (categorías gramaticais), vocabulario así como normas ortográficas para promover unha comunicación máis eficaz.

-Coñece e recoñece todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: presentar o nome, substituír o nome, expresar características do nome, etc. / CL
-Diferentes familias de palabras. / CL

Desenvolver habilidades e competencias lingüísticas mediante o uso da lingua.

-Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, palabras estranxeiras e neoloxismos, frases preparadas, siglas e abreviaturas. / CL
-Recoñece palabras compostas, prefixos e sufixos e é capaz de crear palabras derivadas.

-Sistematizar a adquisición de vocabulario mediante textos.

-Coñece as regras de ortografía e aplicalas nas súas producións escritas. / CL
 

. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua.

- Emprega correctamente as normas de acordo de xénero e número na expresión oral e escrita. / CL

-Empregar correctamente os signos de puntuación.

Coñecer a variedade lingüística do español e do español como fonte de enriquecemento cultural. Amosar respecto polas linguas e dialectos falados en España, así como polo español en América.

Coñece e valora a variedade lingüística de España e do español de América. / CL, CEC

Valorar o valor dos textos literarios e usar a lectura como fonte de goce e información e considerala un medio de aprendizaxe e enriquecemento persoal da máxima importancia.

Recoñece e valora as características fundamentais de textos narrativos, poéticos e dramáticos. / CL

Integrar a lectura expresiva e a comprensión e interpretación de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar, recoñecendo e interpretando algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, personificacións e hipérboles) e diferenciando as principais convencións dos xéneros.

Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual. / CL

Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral.

-Distingue algúns recursos retóricos e métricos dos poemas. / CL
- Identificar a rima como elemento rítmico dos poemas. / CL

Elabora, a partir de modelos dados, textos literarios en prosa ou verso, cun sentido e creatividade estéticos: historias, adiviñas, poemas, cancións e fragmentos teatrais.

Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e pequenas obras de teatro) a partir de patróns ou modelos dados empregando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos nestas producións. / CL, IE, CEC

Participa con interese en dramatizacións de textos literarios adaptados á idade e a producións propias ou iguais, empregando adecuadamente os recursos básicos dos intercambios orais e da técnica teatral.

Memorizar e reproducir textos orais breves e sinxelos, historias, poemas, cancións, refráns, enigmas, torsións da lingua. / CL

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:
A avaliación adaptarase tendo en conta as aprendizaxes desenvolvidas polos alumnos nos dous primeiros trimestres e as actividades de repaso e reforzo propostas tras a declaración do estado de alarma.
Dado o carácter diagnóstico e formativo deste trimestre, levarase a cabo traballos coa finalidade de reforzar e recuperar a asignatura nos casos en que non se acadasen os obxectivos con anterioridade.

Instrumentos:
Probas obxectivas realizadas nos trimestres anteriores, traballos e actividades individuais e grupais ,onde se plasmen as competencias acadadas.

Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
O cálculo da cualificación final levarase a cabo tendo en conta a traxectoria académica do alumnado nos primeiros trimestres e valorando positivamente os proxectos, traballos e actividades realizados durante o confinamento.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

 O longo do 3º trimestre facilítanse aos alumnos exercicios co obxectivo de reforzar os conceptos xa explicados no curso e que entregan  a través da plataforma do colexio.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Todos os alumnos deste curso teñen acceso a plataforma do colexio por onde se lles facilita o traballo que deben desenvolver así como explicacións e respostas a dúbidas que lles poidan xurdir.

Materiais e recursos

Utilízanse videos explicativos, actividades para descargar en papel e tamén interactivas, para traballar competencias facilitadas ao alumnado  a través da plataforma do centro.
Asimesmo, realízanse videoconferencias para explicar dúbidas e achegarnos ao alumnado  traballando aspectos relacionados coa motivación e afectividade.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDAR DE APRENDIZAXE

COMPETENCIAS

Establece unha orde ou pautas para seguir no procedemento de observación dos elementos do contexto, e na súa comunicación oral ou escrita.

CCL
CAA

Describe as características dos feitos artísticos e as sensacións que as obras provocan. e expresa as súas apreciacións persoais cun criterio artístico.

CCL
CCEC

Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica.

CCL
CCEC

 Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, elaborando informacións básicas.

CCL
CCEC

Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espaciais.

CCEC
CCL

Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos e posicións.

CCEC
CCL

 Clasifica texturas, formas e cores atendendo a criterios de similitude ou diferenza.

CCEC
CCL

Diferencia e recoñece as diferentes texturas, liñas, formas e cores nas composicións artísticas.

    CCEC
    CCL

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes técnicas.

    CCEC
    CAA

 Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras.

    CCEC
    CAA

Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas.

    CCEC
    CAA

 Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.

    CCEC
    CAA

Completa figuras seguindo as liñas como guía.

    CCEC
    CAA

Combina técnicas de picado, encartado e pegado.

    CCEC
    CAA

Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira proporcionada.

    CCEC
    CAA

Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas.

    CCEC
    CAA

Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas.

    CCEC
    CMCCT

 Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo.

    CCEC
    CSC

 Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran encomendadas.

    CSC
    CCEC
    CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Cualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Estas actividades serán de carácter voluntario e sin influencia na nota final, a no ser que sexa de xeito positivo.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas, voluntarias e de deselvolvemento persoal.

Metodoloxía

(alumnado con conectividade e sen conectividade)

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
As actividades serán enviadas, si gustase a familia do alumno.

Materiais e recursos

Libros, presentacións, INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS SOCIAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.

CAA
CCL
CD
CMCCT

Participa en actividades individuais e de grupo e, emprega estratexias de
traballo cooperativo adoitando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.

CSC
CAA
CMCCT

Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter social, xeográfico e histórico

CCL
CMCC
CSC

Identifica, localiza os elementos principais do Sistema Solar: o Sol, os planetas e recoñece algunha das súas características básicas empregando as TIC.

CMCCT
CD

Describe de forma sinxela os movementos terrestres, o eixe do xiro e os polos xeográficos.

CMCCT
CL

Expón, de maneira sinxela, como se produce o cambio entre o día e a noite e as estacións do ano como consecuencia dos movementos terrestres.

Identifica a Lúa como satélite da Terra e describe algunha das súas característica principais.

CL
CMCCT

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

CSIEE
CAA
CMCCT

Recoñece as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos terráqueos.

CMCCT
CCL

Diferencia entre plano, mapa e planisferios, interpreta unha escala sinxela
nun mapa e identifica signos convencionais máis usuais e básicos que poden aparecer nel.

CMCCT
CAA

Orientase no espazo empregando algunha técnica de orientación e
instrumento.

CMCCT
CAA

Identifica e nomea fenómenos atmosféricos e describe as causas que
producen a formación das nubes e as precipitacións.

CMCCT
CCL

Identifica e sabe usar os distintos aparellos de medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos.

CSIEE
CAA
CMCCT

Interpreta mapas do tempo sinxelos de Galicia

CMCCT
CAA

Diferencia entre clima e tempo atmosférico.

CMCCT
CCL

Nomea as tres grandes zonas climáticas do planeta e identifica algunha característica principal que se identifique co clima da súa contorna.

CMCCT
CCL

Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio máis próximo.

CMCCT
CCL

Explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non
facelo.

Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo responsable.

Escribe ordenadamente as fases nas que se produce o ciclo da auga.

CMCCT
CAA

Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio máis próximo.

CSC
CCL

Explica a importancia de coidar a atmosfera e as consecuencias de non facelo.

Propón algunhas medidas para o desenvolvemento sostible e un consumo responsable.

Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o medio máis próximo.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 

     Avaliación

Observación das tarefas plantexadas durante o estado de alarma, a través de NUNTIO.
A participación de forma telemática durante o terceiro trimestre é unha ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva (Real Decreto 463/2020)Haberá un seguimento continuo onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.
Seguimento da avaliación continua.

Tarefas de avaliación por competencias.

 

Cualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión escrita e plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e se fose necesario enviase a corrección, onde se comentan dúbidas e erros.

Materiais e recursos

Libros, presentacións,INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS DA NATUREZA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, reflexiona sobre o proceso seguido e comunícao oralmente e/ou por escrito.

CMCT

CL AA

Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario correspondente a cada un dos
bloques de contidos.

CL

Expón oralmente, de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área
manifestando a comprensión de textos orais e/o escritos

Realiza un proxecto, traballando de forma individual ou en equipo e presenta un informe,
utilizando soporte papel e/ou dixital, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, Internet), con diferentes medios e comunicando de forma oral a experiencia realizada, apoiándose en imaxes e textos escritos.

CL CMCT AA IE CD

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do
corpo humano: nutrición (aparellos respiratorio, dixestivo, circulatorio e excretor), reprodución (aparello reprodutor), relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso e aparello locomotor).

CL CMCT

Identifica e describe as principais características das funcións vitais do ser humano.

CL CMCT

Consulta e utiliza documentos escritos, imaxes e gráficos.

CL CMTC AA

Utiliza, de maneira adecuada, o vocabulario correspondente a cada un dos
bloques de contidos.

Identifica e describe as principais características das funcións vitais do ser humano.

CL CMCT

Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso.

CL CMCT CSC

Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga, etc.).

CL CMCT CSC

 Coñece e explica os principios das dietas  equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

CL CMCT

Identifica e adopta hábitos de hixiene, coidado e descanso.

CMCT CSC

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano: nutrición (aparello respiratorio,
dixestivo, circulatorio e excretor), reprodución (aparello reprodutor), relación (órganos dos sentidos, sistema nervioso, aparello locomotor).

CMCT

Planifica de forma autónoma e creativa actividades de ocio e tempo libre, individuais e en grupo.

CSC

Observa e identifica as características e clasifica os seres vivos: reino animal, reino das plantas, reino dos fungos e outros reinos.

CMCT

Observa directa e indirectamente, identifica características, recoñece e clasifica, animais invertebrados.

CMCT

Observa directa e indirectamente, identifica características, recoñece e clasifica, os
animais vertebrados.

CMCT

Mostra condutas de respecto e coidado cara aos seres vivos.

CMCT CSC
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

 

     Avaliación

Observación das tarefas plantexadas durante o estado de alarma, a través de NUNTIO.
A participación de forma telemática durante o terceiro trimestre é unha ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva (Real Decreto 463/2020)Haberá un seguimento continuo onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.
Seguimento da avaliación continua.
Tarefas de avaliación por competencias.

 

Cualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión escrita e plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e se fose necesario enviase a corrección, onde se comentan dúbidas e erros.

Materiais e recursos

Libros, presentacións,INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

 

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto.

CCEC
CMCCT

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.

CCEC
CAA

Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.

CCEC
CAA
CCL

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.

CCEC
CAA
CMCCT

Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos para crear pezas musicais sinxelas e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas.

CAA
CD
CCEC

Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material para as súas creacións artísticas.

CCEC
CD

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

CRITERIOS

Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto.

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as compoñen.

Utilizar recursos gráficos durante a audición dunha peza musical.

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diversos materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación para buscar material para as creacións propias ou colectivas.

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Informase ás familias a través das plataformas habituais do  centro: Moodle e Nuntio e faise a publicación das adaptacións da programación a través da páxina web do colexio.

 

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

            Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.
Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

 

INTRODUCCIÓN

            Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.
Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

            Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprende o sentido xeral e a información máis relevante en interaccións verbais, con estruturas simples e léxico de uso cotiá.

CCL

Fai presentacións moi breves e elementais previamente preparadas e ensaiadas sobre temas moi próximos a si mesmo/a e aos demais cunha pronuncia e entoación comprensibles.

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves (p.e. cancións, rimas) aprendidos a través de xogos.

CCL
CSC

Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora.

CCL
CAA

Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.

CCL

Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase.

Pregunta e responde para dar/obter información en conversas básicas.

Comprende e usa adecuadamente o vocabulario básico necesario para participar nas interaccións de aula, ler textos sinxelos adecuados á súa idade e escribir con léxico traballado previamente de forma oral.

CCL
CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación do alumnado será a media aritmética dos resultados dos dous primeiros trimmestres, sendo así a participación de forma telemástica durante o terceiro trimestre una ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva.
Haberá un seguimento continuo de forma virtual onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.

.


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

As matemáticas apréndense utilizándoas en contextos funcionáis relacionados con situaciones da vida cotiá. As aprendizaxes baseadas en competencias son abordadas de forma conxunta con outras áreas e dado que non se adquiren nun determinado momento senón que implican un proceso de desevolvemento mediante o cal os alumnos van adquiriendo maiores valores de  desempeño no seu uso é por tanto difícil sinalar o imprescindible.

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

Reflexiona sobre o proceso de resolución de problemas:revisa as operacións utilizadas, as unidades dos resultados, comproba e interpreta as solucións no contexto da situación, busca outras formas de resolución etc.

 

Realiza estimacións e elabora conxecturas sobre os resultados dos problemas a resolver, contrastando a súa validez e valorando a súa utilidade e eficacia.

 

Identifica e interpreta datos e mensaxes de textos numéricos sinxelos da vida cotiá (facturas, folletos publicitarios,.)

Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao traballo matemático.

Desenvolve e amosa actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas: esforzo, perseverancia, flexibilidade.

Ler, escribir e ordenar utilizando razoamentos apropiados, distintos tipos de números (romanos, naturais, fraccións e decimais ata as centésimas

Le,escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as centésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

Operar cos números tendo en conta a xerarquía nas operacións, aplicando as súas propiedades, as estratexias persoais e os diferentes procedementos que se utilizan segundo a natureza do cálculo que se realizará (algoritmos escritos, cálculo mental, tenteo, estimación, calculadora), usando o máis adecuado.

Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador na resolución de problemas contextualizados.

 

Realiza operacións con números decimais na resolución de problemas contextualizados.

Identificar, resolver problemas da vida cotiá, adecuados ao seu nivel, establecendo conexións entre a realidade e as matemáticas e valorando a utilidade dos coñecementos matemáticos adecuados e reflexionando sobre o proceso aplicado para a resolución de problemas.

Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisión.

Escoller os instrumentos de medida máis pertinentes en cada caso, estimando a medida de magnitudes de lonxitude, capacidade, masa e tempo facendo previsións razoables.

Estima lonxtudes,capacidadese masas de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida.

 

Mide con instrumentos,utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

Operar con diferentes medidas.

Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade e masa en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

 

Compara eordena medidas dunha mesa magnitude

Coñecer as unidades de medida do tempo e as súas relación, utilizándoas para resolver problemas da vida diaria.

Resolve problemas da vida diaria utilizando as medidas temporais e as súas relacións.

Coñecer o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea.

Coñece a función,o valor e as equivalencias entre as diferentes moedas e billetes do sistema monetario da Unión Europea utilizándoas tanto para resolver problemas en situación reais coma figuradas.

Coñecer as figuras planas; cadrado, rectángulo, romboide, triángulo, trapecio e rombo.

Clasifica triángulos atendendo aos seus lados e aos seus ángulos.

Utilizar as propiedades das figuras planas para resolver problemas.

Clasifica cuadriláteros atendendo ao paralelismo dos seus lados.

 

Identifica e diferencia os elementos básicos da circunferencia e círculo: centro, raio e diámetro.

Coñecer as características e aplicalas para clasificar: poliedros, prismas, pirámides, corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos.

Identifica e nomea polígonos atendendo o número de lados.

 

Recoñece e identifica poliedros, prismas, pirámides e os seus elementos básicos.

 

Recoñece e identifica corpos redondos: cono, cilindro e esfera e os seus elementos básicos

Facer estimacións baseadas na experiencia sobre o resultado (posible, imposible, seguro, máis ou menos probable) de situacións sinxelas nas que interveña o azar e comprobar o dito resultado.

Realiza análise crítica e argumentada sobre as informacións que se presentan mediante gráficas estatísticas.

   
   
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación é continua e global tendo en conta maiormente o seu progreso durante a 1ª e 2ª avaliación

Procedementos, instrumentos :aplicación de diferentes técnicas, caderno de tarefas , rúbricas, diarios, probas especificas, solucións de problemas.

Cualificación final

Para obter a cualificación final do curso terase en conta a media das dúas avaliacións pasadas e poderá subirse dependendo do traballo realizado neste último trimestre.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

A s actividades propostas son de repaso e reforzo creando situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de problemas e a aplicación dos contidos aprendidos anteriormente xa que estos están subordinados á acción. Actividades integradas diseñadas que incluen elementos curriculares procedentes de distintas áreas para permitir ao alumno avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

Metodoloxía : traballo individual e utilizando a comunicación por medio das plataformas establecidas polo colexio NUNTIO e Moodle.

Materiais e recursos : libros de texto, fichas, proxectos persoais, páxinas web , YouTube,

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A establecida polo centro.

 


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico.

Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas, feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é preciso.

CL AA SC  IE

Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto.

Aplica, de forma xeral os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamación e interrogación).

CL IE AA CSC CEC

Aplica, de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe.

Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación.

Elabora por escrito textos moi sinxelos do ámbito académico (cuestionarios, resumos, informes sinxelos, descricións, explicacións...) para obter, organizar e comunicar información.

CL AA IE

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación

Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado…

CL CD AA CSC

Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

Coñece e utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas.

CL CSC CEC

Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos

Recoñece e usa sinónimos, antónimos, palabras polisémicas de uso habitual.

CL AA

Usar o dicionario en papel ou dixital, con certa autonomía.

Usa, con certa autonomía, o dicionario en papel ou dixital.

CL AA

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes enunciados, palabras e sílabas.

CL AA

Identifica o tempo verbal (presente, pasado e futuro) en formas verbais dadas.

Identifica nun texto substantivos, adxectivos determinantes e cuantificadores.

CL AA

Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras polisémicas de uso habitual, para comprender e producir textos

Recoñece palabras derivadas e compostas, identificando e formando familias de palabras

CL AA

Crear textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación.

Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións…

CL CD AA CSC CEC

 

Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto

Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia xeral e de xeito creativo

CL IE AA CSC

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

Sinala o xénero e número de palabras dadas e cámbiao.

CL AA

Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto

Aplica xeralmente as normas de acentuación.

CL

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua

Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

CL AA

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes enunciados, palabras e sílabas.

CL AA

Recoñecer e empregar os conectores básicos.

Usa diversos conectores básicos entre oracións: adición, causa, oposición, contradición...

CL AA
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos:

  Probas de control correspondentes ás unidades utilizando a ferramenta Moodle Seguimento da avaliación continua no rexistro. Tarefas de avaliación por competencias.

 

Cualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Actividades

Actividades de expresión escrita e orais (redaccións, comentarios, opinións persoais, resumos, contos,...) Actividades se sintase, morfoloxía e ortogradía.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):

Utilización da plataforma Moodle e mensaxes profesor- alumno.
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e outas se lles envia a corrección e se comentan dúbidas e erros.
Videoconferencias.

Materiais e recursos

Libros, presentacións, videoconferencias, plataforma moodle...

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA CASTELÁN E LITERATURA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES.

A organización por bloques fai presentar unha perspectiva globalizada e interdisciplinar dos contidos traballados e non foi necesario facer adaptacións significativas na programación.
As aprendizaxes baseadas en competencias son abordadas de forma conxunta con outras áreas e dado que non se adquiren nun determinado momento senón que implican un proceso de desevolvemento mediante o cal os alumnos van adquiriendo maiores valores de  desempeño no seu uso é por tanto difícil sinalar o imprescindible

BLOQUE 1. COMUNICACIÓN ORAL. FALAR E ESCOITAR.
Este bloque non se traballou adecuadamente neste trimestre aínda que os Criterios de Avaliación cumplíronse nos dúos anteriores trimestres utilizando para iso os estándares de aprendizaxe programados.

BLOQUE 2. COMUNICACIÓN ESCRITA. LER.
Bloque, xunto co seguinte, máis traballado neste trimestre con recomendacións as familias de lecturas e actividades de comprensión lectora e de composición escrita. Os Criterios de Avaliación programados non se modifican, aínda que os estándares de aprendizaxe referidos a localización, conservación e mostrar interés polos libros nunha  biblioteca non se valorarán.

BLOQUE 3. COMUNICACIÓN ESCRITA. ESCRIBIR.
Bloque traballado na sua totalidade. Os Criterios de Avaliación programados non  se modifican e destácase  o  dar valor en estándares de aprendizaxe referidos ás TIC.

BLOQUE 4. COÑECEMENTO DA LINGUA.
Dada a necesidade de suscitar a aprendizaxe progresiva metalingüistica para apropiarse do léxico e das reglas gramaticais e ortográficas é neste bloque onde polas circunstancias dadas non se puido completar  a exposición de determinados contidos ( categorías gramaticales, regras ortográficas, campos semánticos…) programados, implicando que estándares de aprendizaxe referidos a devantido  Criterio de Avaliación queden sen resolver e pendentes de programar ,non sendo esta carencia a destacar para o logro e superación do programado no bloque .

BLOQUE 5. EDUCACIÓN LITERARIA.
Bloque traballado nos trimestres pasados e reforzado mediante recomendación as familias neste trimestre. Os Criterios de Evaluación programados cumplense  na medida na que intentase implicar  aos alumnos no proceso de formación lectora faltando neste momento a guía da profesora como lectora activa e dependendo do  labor da familia  neste caso.

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

Avaliación: continua e global tendo en conta maiormente o seu progreso durante a 1ª e 2ª avaliación.
Procedementos: aplicación de diferentes técnicas, caderno de tarefas , rúbricas, diarios, probas especificas, solucións de problemas.
Para obter a cualificación final do curso terase en conta a media das dúas avaliacións pasadas e poderá subirse dependendo do traballo realizado neste último trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO , AMPLIACIÓN)

As actividades propostas son de repaso e reforzo creando situacións de aprendizaxe que posibiliten a resolución de cuestions e a aplicación dos contidos aprendidos anteriormente xa que estos están subordinados á acción. Actividades integradas diseñadas que incluen elementos curriculares procedentes de distintas áreas para permitir ao alumno avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.
 Todo o alumnado con conectividade.
 Os materiais e recursos empregados son os que utilizan na clase e a maiores o uso do ordenador.
 


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprende o sentido global e a información mais importantes de textos en informacións orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá.

CCL
CAA

Mostra interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación.

CCL
CSC

Participa en situacións reais ou simuladas de comunicación breves e elementais, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas do seu interese, sobre persoas da súa contorna inmediata, cunha pronuncia e entoación comprensibles.

CCL
CSC

Pregunta e responde para dar/obter información en interaccións cotiás.

CCL

Reproduce comprensiblemente textos orais sinxelos e breves

CSC
CCL

Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo acompañado de apoio visual, acorde a súa idade.

CCL

Iniciase progresivamente no uso autónomo de estratexias de comprensión lectora.

CCL
CAA

Escribe frases sinxelas relacionadas con temas da súa vida cotiá traballadas previamente de forma oral.

CCL

Responde de forma escrita a preguntas sobre temas traballados en clase como, por exemplo, onde está un obxecto ou un lugar, de que cor é un obxecto, que hora é, cales son os seus gustos ou se hai algo nun determinado lugar.

CCL

Produce textos escritos significativos,en soporte papel ou dixital, de forma individual ou en parella seguindo o modelo traballado..

CCL
SD
CSC

Identifica aspectos básicos da vida cotiá dos países onde se fala a lingua estranxeira (horarios, comidas, festividades...) e compáraos cos propios, amosando unha actitude de apertura cara ao diferente

CCL
CAA
CSC

Estrutura adecuadamente os elementos das oracións, mantén a concordancia de número e usa correctamente os nexos básicos.

CCL

Diferenza preguntas e respostas moi simples, así como as que achegan información

CCL

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

La evaluación del alumnado será la media aritmética de los resultados de los dos primeros trimestres, siendo así la participación de forma telemática durante el tercer trimestre una herramienta de refuerzo, valorada únicamente de forma positiva.
Se hará un seguimiento continuo de forma virtual donde los alumnos dispondrán de actividades de repaso y donde podrán resolver sus dudas.


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN

Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto.

CCL
CCEC

Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.

CCL
CCEC

Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.

CAA
CCEC

Clasifica os instrumentos por familias: vento, corda e percusión.

CAA
CCEC

Utiliza aplicacións informáticas para representar ou realizar tarefas de análise e produción musical.

CCEC
CD

Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.

CCEC
CAA

Emprega instrumentos materiais, dispositivos electrónicos e recursos informáticos para crear pezas musicais sinxelas para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas.

CD
CAA
CSIEE

Recoñece danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.

CAA
CCL
CCEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Criterios de avaliciación

Identificar e describir as características de elementos musicais e calidades dos sons do contexto.

Coñecer e identificar as principais familias dos instrumentos, amosando interese por coñecer instrumentos doutras culturas.

Analizar a organización de obras musicais sinxelas e describir os elementos que as compoñen.

Explorar estruturas musicais e seleccionar e combinar ideas musicais dentro de estruturas sinxelas entre varias dadas, co obxectivo de crear un produto musical propio, individual ou grupal.

Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza.

Proceso

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

Informase ás familias a través das plataformas habituais do  centro: Moodle e Nuntio e faise a publicación das adaptacións da programación a través da páxina web do colexio.

 


CURSO:

3º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

 

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Utilizar os documentos audiovisuais como instrumento de aprendizaxe.

- Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante e necesaria. / CL
-Selecciona informacións relevantes de documentos audiovisuais para realizar tarefas importantes./ CL

Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ámbito académico.

- Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo adecuadamente. / CL
- Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións), presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde preguntas aclaratorias elementais sobre o seu contido./ CL

Manter unha actitude de escoita adecuada, respectando as opinións dos e das demais.

Atende as intervencións dos e das demais en conversas e exposicións sen interromper./ CL, IE

Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexen a interacción oral.

 

Participa na conversa formulando e contestando preguntas./ CL, CSC

Amosar interese por expresarse en público coherentemente, sen contradicións, sen repeticións innecesarias e usando nexos adecuados.

 

 Elabora un discurso oral cohesivo, utilizando algúns nexos básicos.
/ CL, IE

Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas.

Interesarse por amosar unha pronuncia e entoación adecuadas. / CL

Elaborar textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación.

Elabrora textos orais sinxelos propios dos medios de comunicación mediante simulación.  / CL, IE, CMT

 

Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos sinxelos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis).

-Identifica as ideas principais dun texto sinxelo (narrativo, descritivo, expositivo). /CL, AA,IE
- Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo./ CL, AA, IE
- Interpreta personificacións e hipérboles en textos sinxelos./ CL, AA, IE

Interpretar e comprender, de maneira xeral, a información procedente de sinxelos gráficos, e ilustracións.

Interpreta e comprende, de maneira xeral, a información procedente de sinxelos gráficos, e ilustracións relacionando esta co texto que acompaña. / CL, CSC

Realizar o subliñado das ideas principais dun texto sinxelo e resumir o seu contido.

Realiza un resumo, a partir de preguntas, dun texto sinxelo./ CL

Utilizar, de maneira xeral, estratexias para mellorar a lectura.

 Deduce, de maneira xeral, o posible contido dun texto antes de lelo, axudándose do título e das ilustracións./ CL

Utilizar de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a lectura.

Utiliza de xeito guiado as tecnoloxías da información para obter información e modelos para a lectura. /CL, CD

Ler, en silencio ou en voz alta, textos sinxelos en galego, adaptados á súa idade e aos seus intereses.

-Descodifica sen dificultade as palabras./ CL
- Le textos sinxelos en voz alta sen dificultade./ CL

Amosar interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación e de lecer.

Amosa interese polos textos escritos como fonte de aprendizaxe e medio de comunicación e de lecer. / CL

 

Usar as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto

-Planifica a elaboración do texto, antes de comezar a escribir, xerando ideas, seleccionando e estruturando a informaicón. /CL
-Elabora o texto con coherencia xeral e de xeito creativo./ CL

Producir textos sinxelos de diferente tipoloxía que permitan narrar, describir e resumir emocións e informacións relacionadas con situacións cotiás e aqueles que sexan característicos dos medios de comunicación.

B3.2-1. Elabora en diferentes soportes textos propios da vida cotiá e académica, imitando modelos: cartas, correos electrónicos, mensaxes curtas, normas de convivencia, avisos, instrucións…/ CL

Elaborar textos de ámbito académico para comunicar información.

 Elabora por escrito textos do ámbito académico moi sinxelos (cuestionarios, resumos, descricións, explicacións…) para obter e comunicar información.

Elaborar textos sinxelos con intención informativa utilizando a linguaxe verbal e non verbal.

B3.4-1.  Elabora textos sinxelos  que combinan a linguaxe verbal e non verbal: carteis, anuncios, cómics. / CL, CMCT, AA

Coidar a presentación dos traballos escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación e de expresión creativa.

 

Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado…/ CL, AA

Utilizar terminoloxía lingüística e gramatical básica, como apoio á comprensión e á produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento na mellora do uso da lingua.

Sinala a denominación dos textos traballados e recoñece nestes, enunciados, palabras e sílabas. / CL, AA

Aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas básicas, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

Utiliza as normas ortográficas básicas, aplicándoas nas súas producións escritas, con especial atención ás maiúsculas. /CL, CD, AA

Utilizar correctamente as regras de puntuación, así como unha sintaxe elemental nas producións orais e escrita

-Emprega, de forma xeral, os signos de puntuación.
- Usa unha sintaxe elemental adecuada nas súas producións./ CL

Usar o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado.

Usa o dicionario en papel ou electrónico, de xeito guiado. / CL

 Identificar palabras compostas e derivadas, así como sinónimos, antónimos e palabras polisémicas básicas, para comprender e producir textos.

Recoñece e usa sinónimos, antónimos e palabras polisémicas varias./ CL

Establecer relacións elementais entre as diversas linguas que coñece ou está a aprender para reflexionar sobre como mellorar os seus procesos comunicativos na lingua galega, recoñecer as posibles interferencias e lograr unha competencia comunicativa integrada.

Identifica diferenzas, regularidades e semellanzas sintácticas, ortográficas, morfolóxicas e léxicas moi evidentes e básicas entre todas as linguas que coñece e/ou está a aprender como punto de apoio para a súa aprendizaxe. CL, CSC

Escoitar, memorizar, reproducir e valorar textos sinxelos, procedentes da literatura galega en xeral e da literatura galega popular en particular.

Escoita, memoriza, reproduce e valora textos sinxelos procedentes da literatura galega popular oral galega (adiviñas, lendas, contos, poemas, cancións, ditos) e da literatura galega en xeral./ CL, CEC

Ler textos e obras en galego adaptadas á idade e en diferentes soportes.

Le en silencio obras e textos en galego da literatura infantil, adaptacións breves de obras clásicas e literatura actual, adaptadas á idade e en diferentes soportes./ CL, CEC

 Identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados.

É quen de identificar o xénero literario ao que pertencen uns textos dados: narrativa, poesía e teatro./ CL

Recrear e compoñer poemas e relatos a partir de modelos sinxelos.

Recrea e compón poemas e relatos a partir de modelos sinxelos, para comunicar sentimentos, emocións, preocupacións, desexos, estados de ánimo e lembranzas.
/ CL, IE

 Valorar a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal.

Valora a literatura en calquera lingua, como vehículo de comunicación e como recurso de gozo persoal. / CL, CEC

 

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación Procedementos:
A avaliación adaptarase tendo en conta as aprendizaxes desenvolvidas polos alumnos nos dous primeiros trimestres e as actividades de repaso e reforzo propostas tras a declaración do estado de alarma.
Dado o carácter diagnóstico e formativo deste trimestre, levarase a cabo traballos coa finalidade de reforzar e recuperar a asignatura nos casos en que non se acadasen os obxectivos con anterioridade.

 

Instrumentos:

Probas obxectivas realizadas nos trimestres anteriores, traballos e actividades individuais e grupais ,onde se plasmen as competencias acadadas.
Cualificación final Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
O cálculo da cualificación final levarase a cabo tendo en conta a traxectoria académica do alumnado nos primeiros trimestres e valorando positivamente os proxectos, traballos e actividades realizados durante o confinamento.

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

 O longo do 3º trimestre facilítanse aos alumnos exercicios co obxectivo de reforzar os conceptos xa explicados no curso e que entregan  a través da plataforma do colexio.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Todos os alumnos deste curso teñen acceso a plataforma do colexio por onde se lles facilita o traballo que deben desenvolver así como explicacións e respostas a dúbidas que lles poidan xurdir.

Materiais e recursos

Utilízanse videos explicativos, actividades para descargar en papel e tamén interactivas, para traballar competencias facilitadas ao alumnado  a través da plataforma do centro.
Asimesmo, realízanse videoconferencias para explicar dúbidas e achegarnos ao alumnado  traballando aspectos relacionados coa motivación e afectividade.

 


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

NATURALES

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS IMPRESCINDIBLES

As competencias clave do currículo son as seguintes:

 • Comunicación lingüística (CCL).
 • Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).
 • Competencia dixital (CD).
 • Aprender a aprender (CAA).
 • Competencias sociais e cívicas (CSC).
 • Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIE).
 • Conciencia e expresións culturais (CCEC)

‹‹Nas Ciencias Sociais intégranse diversas disciplinas que estudan as persoas como seres sociais e a súa realidade nos seus aspectos xeográficos, sociolóxicos, económicos e históricos.
O obxecto das Ciencias Sociais nesta etapa é aprender a vivir en sociedade, coñecendo os mecanismos fundamentais da democracia e respectando as regras da vida colectiva››.
Os bloques nos que se distribúen os contidos da área son os seguintes:

 • Bloque 1. Contidos comúns.
 • Bloque 2. O mundo en que vivimos.
 • Bloque 3. Vivir en sociedade.
 • Bloque 4. As pegadas do tempo.
CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organización de información sobre fenómenos previamente delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do resultados.

Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a información relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito.

CAA
CD
CMCCT
CCL
CSIEE

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades.

Realiza as tarefas encomendadas e presenta os traballos de maneira ordenada, clara e limpa.

Empregar estratexias de traballo cooperativo, adoitar un comportamento de respecto e tolerancia ante as diferentes ideas e achegas alleas nos diálogos e debates, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto cara aos demais.

Participa en actividades individuais e de grupo, e emprega estratexias de traballo cooperativo valorando o esforzo e o coidado do material

CCL
CAA
CMCCT
CSC

Coñecer e utilizar as palabras claves e conceptos necesarios para ser capaz de ler, escribir e falar sobre Ciencias sociais, así como comprender diferentes linguaxes recollidos en textos de carácter social, xeográfico ou histórico.

Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifestan a comprensión de textos orais e/ou escritos de carácter xeográfico, social e histórico

CCL
CMCCT
CSC
CAA

Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

CCL
CD
CMCCT
CSC

Coñecer a formación de litosfera e a dinámica de placas tectónicas e analizar as súas influencias e consecuencias no medio que o rodea.

Coñece e define a formación de litosfera e a dinámica de placas tectónicas e as súas consecuencias.

CMCCT
CL

Explicar e comparar as distintas formas de representar a superficie terrestre identificando os polos, o eixe e os hemisferios e analizar cal delas reflicte mellor a realidade á que representa.

Explica e compara as distintas formas de representación da Terra, planos, mapas, planisferios e globos terráqueos identificando polos, eixe e hemisferios.

CMCCT
CCL
CAA

Identificar e manexar os conceptos de paralelos, meridianos e coordenadas xeográficas para localizardeterminados puntos da Terra.

Localiza diferentes puntos da Terra empregando os paralelos e meridianos.

CMCCT
CAA

Diferenciar correctamente entre planos, mapas, planisferios, mapas físicos e políticos, analizar e describir as características máis relevantes de cada un e interpretar a súa escala e signos convencionais básicos de cara a orientarse nun espazo determinado e á elaboración dun itinerario empregando as TIC.

Identifica e clasifica distintos tipos de mapas, define que é a escala nun mapa, o seu uso e emprega e interpreta os signos convencionais básicos que poden aparecer nel.

CMCCT
CAA

Explicar que é o tempo atmosférico, coñecer os instrumentos de medida, o seu uso, realizar medicións e interpretacións de gráficos a través dos datos recollidos nunha estación meteorolóxica de cara a facer unha predición do tempo atmosférico para un período de tempo determinado e a comunicación deste empregando mapas do tempo.

Define tempo atmosférico, identifica os distintos instrumentos de medida que se utilizan para a recollida de datos atmosféricos clasificándoos segundo a función e información que proporcionan e fai medicións, interpretacións de datos e predicións do tempo atmosférico.

CMCCT
CCL
CAA

Describe unha estación meteorolóxica, explica a súa función e confecciona e interpreta gráficos sinxelos de temperaturas e precipitacións.

CMCCT
CCL
CAA
CD

Interpreta e elabora sinxelos mapas meteorolóxicos distinguindo os seus elementos principais.

CMCCT

Explicar a hidrosfera, identificar e nomear masas e cursos de auga, diferenciando augas superficiais e augas subterráneas, cuncas e vertentes hidrográficas e analizar as partes as partes dun río do medio próximo.

Define hidrosfera, e identifica e nomea as grandes masas e cursos de auga, explicando como se forman as augas subterráneas, como afloran e como se accede a elas.

CMCCT
CCL
CSC

Diferencia cuncas e vertentes hidrográficas.

CMCCT
CCL

Identifica e nomea os tramos dun río e as características de cada un deles.

CL
CMCT

Adquirir o concepto de litosfera, coñecer algúns tipos de rochas e a súa composición identificando distintos minerais e algunha das súas propiedades e usos. Facer especial fincapé nos que son propios de Galicia.

Observa, identifica e explica a composición das rochas nomeando algúns dos seus tipos.

CMCCT
CL

Identifica e explica as diferenzas entre rochas e minerais, describe os seus usos e utilidades clasificando algúns minerais segundo as súas propiedades.

Explicar a importancia da intervención humana no medio e favorecer o desenvolvemento sostible a través da realización dunha campaña de concienciación no centro educativo.

Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción humana neste.

CSC
CCL

Explicar as características de cada tempo histórico estudado e certos acontecementos desas épocas que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia.

Define o concepto de prehistoria, identifica a idea de idade da historia e historia, asociándoa as distintas idades aos feitos que marcan o seu inicio e final.

CSC
CMCCT
CCL

Coñecer a importancia das fontes históricas para o estudo da historia.

Recoñece a importancia dos restos arqueolóxicos e materiais que produce unha sociedade como fontes para coñecer o noso pasado, con especial relevancia da escritura.

CSC
CMCCT
CAA

Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.

Recoñece o século como unidade de medida do tempo histórico e localiza feitos situándoos como sucesivos a.C o d.C.

CSC
CMCCT

Identificar e localizar no tempo os procesos e acontecementos históricos e culturais máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución e coñecer os principais xacementos arqueolóxicos de Galicia.

Sitúa nunha liña do tempo os feitos fundamentais da prehistoria e historia de España e describe as principais características de cada unha delas.

CMCCT
CSC
CCEC
CCL

Explica aspectos relacionados coa forma de vida, organización social e cultura das distintas épocas históricas estudadas.

CSC
CCEC
CCL

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a importancia que teñen os restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar.

Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.

CSC
CCEC

Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural

Respecta e asume o comportamento que debe cumprirse cando visita un museo ou un edificio antigo.

CSC
CCEC

     
     
     
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación é continua e global tendo en conta maiormente o seu progreso durante a 1ª e 2ª avaliación

Procedementos, instrumentos :aplicación de diferentes técnicas, caderno de tarefas , rúbricas, diarios, probas especificas, solucións de problemas.

Cualificación final

A cualificación realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou, no seu caso, de ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma. Teranse en  conta as aprendizaxes e competencias imprescindibles anteriormente identificados.
A cualificación final obterase a partir das cualificacións obtidas polo alumnado nos dous primeiros trimestres, tendo en conta o traballo realizado neste terrceiro trimestre para mellorar dita cualificación, de ser o caso.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Séguese unha metodoloxía telemática.

Envíanse actividades de repaso a través da plataforma do colexio. Son actividades integradas diseñadas que inclúen elementos curriculares procedentes de distintas áreas para permitir ao alumno avanzar cara aos resultados de aprendizaxe en máis dunha competencia ao mesmo tempo.
Metodoloxía : traballo individual e utilizando a comunicación por medio das plataformas establecidas polo colexio NUNTIO e Moodle.
Materiais e recursos : libros de texto, fichas, proxectos persoais, páxinas web , YouTube, 
INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A establecida polo centro

 


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

 A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial..

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES

            Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

            Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
 Analiza, de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada, imaxes fixas  atendendo ao tamaño, formato, elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz, función, ... ).

CCEC
CCL
CAA

Elabora carteis con diversa información considerando os conceptos de tamaño, equilibrio, proporción e cor, e engadindo textos utilizando a tipografía máis axeitada á súa función.

CCL
CAA
CCEC

Identifica e coñece os termos propios da linguaxe plástica.

CCL
CCEC

 Interpreta e valora a información que ofrecen as imaxes no contexto social e comunica as sensacións, elaborando informacións básicas.

CCL
CCEC

Identifica a posición dos elementos plásticos tendo en conta as técnicas espaciais.

CCEC
CCL

Clasifica texturas e tonalidades de formas naturais e artificiais exploradas desde diferentes ángulos e posicións.

 

CCEC
CCL

Identifica a influencia dos fondos de cor.

CCEC

Utiliza cores (primarias e mesturadas) e tonalidades cunha intención estética, manexando diferentes técnicas.

 

CCEC
CAA

 Manexa lapis de cores, témperas, rotuladores, sombreamento, acuarelas etc.) para a composición de obras.

CCEC
CAA

Manexa material diverso nas producións plásticas, explorando diversas técnicas e actividades manipulativas.

CCEC
CAA

 Practica o recorte e pega materiais de diferentes texturas.

CCEC
CAA

Completa figuras seguindo as liñas como guía.

CCEC
CAA

Combina técnicas de picado, encartado e pegado.

CCEC
CAA

Utiliza a cuadrícula como referencia para copiar e representar modelos, de maneira proporcionada.

CCEC
CAA

Usa a técnica de colaxe con limpeza e precisión, manexando diferentes técnicas.

CCEC
CAA

Debuxa a figura humana, usando a cuadrícula para alcanzar as proporcións axeitadas.

CCEC
CMCCT

 Coida e utiliza adecuadamente os recursos de traballo.

CCEC
CSC

Leva a cabo proxectos en grupo respectando as ideas das demais persoas e colaborando coas tarefas  que lle foran encomendadas.

CSC
CCEC
CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Cualificación final

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Estas actividades serán de carácter voluntario e sin influencia na nota final, a no ser que sexa de xeito positivo.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REPASO, REFORZO, E NO SEU CASO , AMPLIACIÓN)

Actividades

Actividades de expresión plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas, voluntarias e de deselvolvemento persoal.

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade):

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
As actividades serán enviadas, si gustase a familia do alumno.

Materiais e recursos

Libros, presentacións, INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE.

 


CURSO:

4º PRIMARIA

MATERIA:

NATURALES

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Realizar un proxecto para a obtención dun produto como resultado dun problema formulado, elaborar con autonomía documentación sobre o proceso e presentala en diferentes soportes.

 

Busca,seleccionaeorganizaa información importante, obtén conclusións e comunica o resultado de forma oral e escrit

 

Presenta os traballos en soporte dixital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa

 

Consulta e utiliza documento escritos, imaxes e gráficos.

Establecer conjeturas de sucesos ou problemas que ocorren no seu contorno por medio da observación e obter unha información

Establece conxecturas de sucesos ou problemas do seu contorno, empregando medios propios da observación para obter unha información.

Coñecer a morfoloxía externa do propio corpo e os órganos máis importantes para o seu funcionamento

Localiza os principais órganos vitais e entende a súa importancia no funcionamento do organismo.

 

Recoñece a importancia dos sentidos para a relación co medio e as formas de cuídalos.

Identificar e explicar as consecuencias para a saúde e o desenvolvemento persoal de determinados hábitos de alimentación, hixiene, exercicio físico e descanso.

Identifica e adopta hábitos de hixiene, de descanso e de alimentación sa e diferencia prácticas e mensaxes que son contraproducentes para a saúde.

 

 

Recoñece algúns factores que producen as enfermidades máis habituais (carie, catarros, gripe, obesidade) e aplica actuación para á súa prevención-

Deseñar un menú equilibrado para a súa idade.

Clasifica e diferencia alimentos en funmción dos nutrientes principais

 

Identifica sistemas de conservación alimentaria.

Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, buscando información en fintes variadas.

Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica animais vertebrados e invertebrados do seu contorno.

 

Observa,identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno.

Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e consecuencias do seu uso inadecuado facendo fincapé no aforro enerxético e no impacto medioambiental.

Identifica e coñece a intervención da enerxía nos cambios da vida cotiá.

 

Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións necesarias para evitar a súa contaminación.

Realizar experiencias sinxelas e pequenas investigacións para recoñecer os cambios de certos corpos diante da luz e os efectos de forzas coñecidas no movemento dos corpos.

Investiga e explica o comportamento de certos corpos diante da luz.

 

Identifica forzas coñecidas que fan que os obxectos se movan ou se deformen a través de experiencias ou pequenas investigacións.

Manipular e observar o funcionamento de aparellos e máquinas sinxelas simples e das complexas máis habituais e o seu uso na vida cotián.

Manipula e identifica algunhas máquinas e aparellos sinxelos e habituais na vida cotiá, analizando o seu funcionamento.

Planificar e realizar a construción de forma cooperativa dalgún obxecto ou máquina sinxela para a resolución dun problema formulado e presentar os resultados en diferentes soportes.

Aplicaoscoñecementosaodeseño e á construción dalgún obxecto ou aparello sinxelo, empregando operacións matemáticas no cálculo previo, así como as tecnolóxicas unir, cortar, pegar...

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación é continua e global tendo en conta maiormente o seu progreso durante a 1ª e 2ª avaliación

Procedementos, instrumentos :aplicación de diferentes técnicas, caderno de tarefas , rúbricas, diarios, probas especificas, solucións de problemas.

Cualificación final

Para obter a cualificación final do curso terase en conta a media das dúas avaliacións pasadas e poderá subirse dependendo do traballo realizado neste último trimestre.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

A establecida polo centro.

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS NATURAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Identificar e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano.

Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a través dun experimento ou dunha experiencia.

Relacionar determinadas prácticas de vida co adecuado funcionamento do corpo, adoptando estilos de vida saudables, coñecendo as repercusións para a saúde do seu modo de vida.

 

CMCCT
CSC
CD

Identificar as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

Identificar e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas, nomeando as principais características e funcións de cada un deles

Recoñecer os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

Identificar e localizar os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do corpo humano, establecendo algunhas relacións fundamentais entre eles.

 

CMCCT
CD

Identificar e definir diferentes niveis de organización do corpo: tecidos, órganos, aparellos e sistemas. Describe as funcións principais e as súas interrelacións.

Explicar o funcionamento do aparello reproductor,  locomotor e nervioso.

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e tipos.

Coñecer a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, tipos, órganos, aparellos e sistemas.

Identificar as principais características e funcións.

CMCCT
CSC
CD

Clasificar aos seres vivos atendendo ao seu reino: Reino animal. Reino das plantas. Reino dos fungos e outros reinos empregando criterios científicos e medios tecnolóxicos.

Coñecer diferentes niveis de clasificación dos seres vivos, atendendo ás súas características e tipos.

CMCCT
CD

Investigar as características de ecosistemas do seu contorno mediante a recollida de datos, facendo hipóteses, empregando diversas fontes de información e presentando os resultados en Moodle.

Obter información relevante sobre feitos ou fenómenos previamente delimitados, facer predicións sobre sucesos naturais, integrar datos de observación directa e indirecta a
partir da consulta de fontes directa e indirectas e comunicando os resultados en soportes dixitais.

CMCCT
CCL
CD

CSC

Identifica algunhas actuacións humanas que modifican o medio natural e as causas de extinción de especies e explica algunhas actuacións para o seu coidado.

Describir a diferenza entre masa e volume.

Establecer conxecturas tanto respecto de sucesos que ocorren dunha forma natural como sobre os que ocorren cando se provocan a través dun experimento ou dunha experiencia.

CMCCT
CCL

CD

Identifica reaccións químicas habituais na vida cotiá, como facer pan, elaborar iogur ou oxidarse un ferro.

Identificar e explicar as diferenzas entre enerxías renovables e non renovables e argumenta sobre as accións necesarias para o desenvolvemento enerxético, sostible e equitativo.

Identificar e explicar as características das fontes de enerxía renovables e non renovables e a súa influencia no desenvolvemento sostible.

CMCCT
CCL
CSC

CD

Coñece algúns dos grandes descubrimentos e inventos da humanidade e explica os beneficios ou riscos para á sociedade.

Coñecer e comparar para clasificar materiais segundo as súas propiedades observables: dureza, solubilidade, estado de agregación e condutividade térmica.

Observa e identifica e diseñar os elementos dun circuíto eléctrico

Realizar proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións e presentar informes coas conclusións en diferentes soportes.

CMCCT
CSIEE

CD

Observa e identifica e diseñar os elementos dun circuíto eléctrico

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos de avaliación:

 1. Realizaranse as actividades de cuestionarios de Moodle:esquema e actividades
 2. Realizarán os cuestionarios de control do tema.
 3. Realizarán as actividades de diagnósticos de Moodle co nome de Reválida.

Procedementos de calculo:

A avaliación final será o resultado da media das dúas primeiras avaliacións, tendo en conta que o traballo das actividades propostas na Aula Virtual Moodle durante o confinamento permitirá mellorar o resultado.

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS SOCIAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE   COMPETENCIAS

  Utilizar as tecnoloxías da información para investigar sobre o Sistema Solar e os movementos da Terra e a Lúa

  Localizar o planeta Terra e a Lúa no sistema solar, explicando as súas características, movementos, consecuencias e calcular os fusos horarios.

  CL
CS
CD

  Describir o movemento de translación da Terra e a Lúa facendo fincapé nas súas consecuencias.

  Describir correctamente planos e
mapas, incluíndo os planisferios,
interpretando a súa escala e signos convencionais.

Describir correctamente planos e mapas, incluíndo os planisferios, interpretando a súa escala e signos convencionais.

  CMCC
T
CAA

Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. CEC
Diferenciar o tempo e o clima. Identificar os elementos que inflúen no clima, explicando como actúan nel e adquirindo unha idea básica de clima e dos factores que determinan o clima en España e particularmente en Galicia CS
Debate por videoconferencia sobre as consecuencias das temperatura e precipitacións. CEC
CD
Recoñecer os instrumentos meteorolóxicos e a súa utilidade. CMCT
Identificar os factores que determinan os climas de España e de Galicia. CS
Identificar as principais unidades do relevo de Europa, os seus climas e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. Describir as características do relevo de España e a súa rede hidrográfica, localizándoos nun mapa. CEC
CD

  Explica aspectos relacionados coa forma de vida e organización social de España das distintas épocas históricas estudadas.

Identificar e localizar no tempo e no espazo os procesos e e acontecementos históricos, políticos, sociais e culturais máis relevantes da historia de España para adquirir unha perspectiva global da súa evolución.

  CSC
CCEC
CAA

  Identifica as características distintivas das culturas que conviviron nos reinos peninsulares durante a Idade Media describindo a evolución política e os distintos modelos sociais.

  CCEC
CSC
CCL

  Identifica, valora e respecta o patrimonio natural, histórico, cultural e artístico e asume as responsabilidades que supón a súa conservación e mellora.

Desenvolver a curiosidade por coñecer as formas da vida humana no pasado, valorando a importancia que teñen os
restos para o coñecemento e estudo da historia e como patrimonio cultural que hai que coidar e legar.

  CSC
CCEC
CAA

  Explica as características da Idade Moderna e certos acontecementos que determinaron cambios fundamentais no rumbo da historia neste período de tempo (Monarquía dos Austrias, s. XVI-XVII. Os Borbóns, s. XVIII).

Utiliza as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade para ordenar temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos relevantes.

  CD
CS
CEC

  Describe en orde cronolóxica os principais movementos artísticos e culturais da Idade Media e da Idade Moderna en España citando aos seus representantes máis significativos.

  CMCCT
CSC
CCEC

  Apreciar a herdanza cultural a escala local e nacional como a riqueza compartida que hai que coñecer, preservar e coidar.

Valorar a importancia dos museos, sitios e monumentos históricos como espazos onde se ensina e aprende, amosando unha actitude de respecto á súa contorna e á súa cultura, apreciando a herdanza cultural. CSC
CEC
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Realizaranse as actividades de cuestionarios de Moodle:esquema e actividades

 • Realizarán os cuestionarios de control do tema.
 • Realizarán as actividades de diagnósticos de Moodle co nome de Reválida.

A avaliación final será o resultado da media das dúas primeiras avaliacións, terase en conta o traballo telemático da terceira avaliación para mellorar a media obtida antes do confinamento.

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
Comprende o sentido global e a información máis importante de textos orais, con estruturas coñecidas e léxico de uso cotiá adecuados á súa idade, procedentes de medios audiovisuais ou da Internet.

  CCL

Identifica a información máis relevante en interaccións orais nas que participa que traten sobre temas familiares procedentes de diferentes medios de comunicación e da Internet. CCL
CAA
CD
CSC
Amosa interese e respecto polas intervencións orais alleas en prol da mellora da súa pronuncia, entoación e acentuación
Participa de forma activa en situacións reais ou simuladas de comunicación CCL
Produce textos orais propios, sinxelos e breves CCL
CD
CSC
Recorda as ideas principais dun texto escoitado e fai un resumo breve sobre o mesmo. CCL
Comeza a utilizar correctamente e progresivamente aspectos fonéticos básicos, do ritmo, da acentuación e da entoación. CCL
CAA
Comprende a idea principal dun texto escrito sinxelo, con apoio visual, procedente dos medios de comunicación. CCL
CD
Emprega algunhas estratexias básicas para a comprensión lectora. CCL
CAA
Pregunta e responde de xeito comprensible en actividades de aprendizaxe en distintos contextos. CCL
CAA
CSC
Identifica en textos simples: as formas de presente e pasado simple, a afirmación e a negación… CCL
Expresa e distingue as indicacións para chegar a un lugar, así como as instrucións dentro e fóra da aula. CCL
CAA
Comprende e usa adecuadamente o vocabulario necesario para participar nas interaccións da aula ou fóra da aula, ler textos próximos á súa idade e escribir con léxico traballado previamente.
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

   A avaliación do alumnado será a media aritmética dos resultados dos dous primeiros trimmestres, sendo así a participación de forma telemástica durante o terceiro trimestre una ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva.
Haberá un seguimento continuo de forma virtual onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas: revisa las operaciones utilizadas, las unidades de los resultados, comprueba e interpreta las soluciones en el contexto de la situación, busca otras formas de resolución, etc.

CMCT

AA

IE

Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, conectándolo con la realidad, buscando otros contextos… CMCT
Realiza estimaciones sobre los resultados esperados y contrasta su validez, valorando los pros y los contras de su uso. AA
Lee, escribe y ordena en textos numéricos y de la vida cotidiana, números (naturales, fracciones y decimales hasta las milésimas), utilizando razonamientos apropiados e interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras. CMCT
Descompone, compone y redondea números naturales y decimales, interpretando el valor de posición de cada una de sus cifras.
Ordena números enteros, decimales y fracciones básicas por comparación, representación en la recta numérica y transformación de unos en otros.
Reduce dos o más fracciones a común denominador y calcula fracciones equivalentes.
Realiza operaciones con números naturales: suma, resta, multiplicación y división.
Aplica las propiedades de las operaciones y las relaciones entre ellas.
Descompone números naturales atendiendo al valor posicional de sus cifras.
Identifica datos cualitativos y cuantitativos en situaciones familiares
Realiza e interpreta gráficos muy sencillos: diagramas de barras, poligonales y sectoriales, con datos obtenidos de situaciones muy cercanas.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

La evaluación del alumnado será la media aritmética de los resultados de los dos primeros trimestres, siendo así la participación de forma telemática durante el tercer trimestre una herramienta de refuerzo, valorada únicamente de forma positiva.
Se hará un seguimiento continuo de forma virtual donde los alumnos dispondrán de actividades de repaso y donde podrán resolver sus dudas.


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS
Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física CCL, CMCT
Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde CMCT, CAA, CD
Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal CCL, CMCT, CAA
Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá CMCT, CAA
Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos CMCT
Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal CMCT, CAA
Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo Coñece diferentes formas de ocupar o espazo CMCT, CAA
Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno CEC, CSC
Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno CCL, SIE, CAA
Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física CCL, CMCT
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

            Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

 

                                 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS
Segue unha exposición da clase e extrae, de xeito global, as ideas máis destacadas Comprender e producir textos orais propios do uso cotián ou do ámbito académico. CL
Identifica o grao de formalidade da
situación de comunicación e axusta a este a súa produción.
AA
Iníciase na elaboración de pequenas
exposicións orais na aula adecuando o discurso a diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer) utilizando o dicionario se é preciso.
IE
Elabora o texto cunha estrutura definida,
con coherencia e cohesionando, de maneira
xeral, os enunciados.
Usar, de maneira xeral, as estratexias de planificación, textualización e revisión do texto CL
Aplica de maneira xeral, a norma
lingüística: ortografía, acentuación, léxico,
morfosintaxe e usa, habitualmente, unha
linguaxe non sexista.
AA
Escribe e presenta textos propios
elaborando borradores.
IE
Mostra aprecio polos usos creativos da
linguaxe.
Elaborar textos breves e sinxelos con creatividade.

  CL

  AA

Usa axeitadamente o dicionario en papel ou dixital pra buscar calquera palabra, seleccionando a acepción precisa segundo cada contexto e como consulta ortográfica. Ampliar o vocabulario a partir do uso do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

  CL

  CD

  AA

Identificar as características dos diferentes xéneros e as figuras literarias . Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

  CL

  CEC

Iníciase na elaboración de pequenas exposicións orais na aula adecuando o discurso a diferentes necesidades comunicativas (narrar, describir e expoñer) . Comprender e producir textos orais
propios do uso cotián ou do ámbito académico.

  CL

  AA

Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). CL
Emprega o dicionario para resolver as dúbidas de vocabulario que atopa nos textos. CL
Busca, localiza e selecciona información concreta dun texto sinxelo, deducindo o significado de palabras e expresións polo contexto. Usar as TIC con certa autonomía para
buscar información, tratamento dos textos e realización de presentacións.
CL
Elabora textos escritos propios do ámbito académico ( resumos, descricións, explicacións…) para obter,organizar e comunicar información.
CL
Busca e selecciona información en diferentes fontes e soportes dixitais. CD
Coñece e utiliza as normas ortográficas, aplicándoas nas súas producións escritas con especial atención nas regras do h, b/v, c/cc, ll/i/x Coñecer e aplicar, de forma xeral, as
normas ortográficas xerais e as de acentuación
en particular, apreciando o seu valor social e a
necesidade de cinguirse a elas.
CL
Identifica as ideas principais e secundarias dun texto (narrativo, descritivo e expositivo). Comprender, buscar, localizar e seleccionar información explícita en textos
escritos de soportes variados (webs infantís, libros, carteis) e iniciar a realización de inferencias para determinar intencións e dobres sentidos bastante evidentes.

  CL

  AA

  CMCT

Recoñece as diferentes categorías gramaticais pola súa función na lingua:
substantivo, artigo, pronome, adxectivo, adverbio, verbo e preposición.
Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.
CL
Usa diversos conectores básicos entre oracións: causa, consecuencia, finalidade, contradición… Recoñecer e empregar os conectores básicos así como outros elementos de cohesión. CL
Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións

  Recoñece e usa sinónimos, antónimos, homónimos, palabras polisémicas de uso frecuente, frases feitas, siglas e abreviaturas.

  Ampliar o vocabulario a partir do uso do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

  CL
CD
AA

  Emprega con corrección signos de puntuación, facendo unha valoración dos resultados.

   

CL

  Identifica as características principaisdos diferentes xéneros literarios: narrativa, poesía e teatro.

  Identificar as características dos
diferentes xéneros e as figuras literarias así
como temas recorrentes.

  CL

  CEC

  Elabora o texto cunha estrutura definida, con coherencia e cohesionando, de maneira xeral, os enunciados.

  Elaborar textos do ámbito académico
para obter, organizar e comunicar información.

  CL

Utiliza os signos de puntuación (punto, coma, punto e coma, dous puntos, puntos suspensivos, signos de exclamacións e interrogación). AA

  Elabora, en diferentes soportes, textos propios da vida cotiá e académicos, imitando modelos: cartas e correos electrónicos, mensaxes curtas, normas, notas e invitación.

   

CL

  Aplica de maneira xeral, a norma lingüística: ortografía, acentuación, léxico, morfosintaxe e usa, habitualmente, unha linguaxe non sexista.

  Usar, de maneira xeral, as estratexias de
planificación, textualización e revisión do texto

  CL
CD
AA
IE

  Usa as TIC con certa autonomía, para realizar presentacións elementais.

  Usar as TIC con certa autonomía para
buscar información, tratamento dos textos e realización de presentacións.

   

  Emprega procesadores de textos con certa autonomía

  Utiliza, habitualmente, correctores de textos.

  Coñece, de xeito xeral, as características máis relevantes (históricas,
socioculturais…) da lingua galega.

  Coñecer de xeito xeral as características
relevantes da lingua galega e identificar e
valorar esta lingua dentro da realidade
plurilingüe e pluricultural de España e Europa.

  CL
CSC

  Crea diferentes tipos de textos (narrativos, expositivos, descritivos ou argumentativos) seguindo un guión establecido e adaptando a linguaxe ás características de cada xénero

  Usar, de maneira xeral, as estratexias de
planificación, textualización e revisión do texto.

  CL
AA
IE

  Diferencia as sílabas que conforman cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

  Coñecer e aplicar, de forma xeral, as
normas ortográficas xerais e as de acentuación
en particular, apreciando o seu valor social e a
necesidade de cinguirse a elas.

  CL

  Coida a presentación dos textos seguindo as normas básicas de presentación establecidas: marxes, disposición no papel, cl limpeza, calidade caligráfica, separación entre parágrafos, interliñado… en calquera soporte.

  Coidar a presentación dos traballos
escritos en calquera soporte e valorar a lingua escrita como medio de comunicación.

  CL
IE

  Recoñece e crea palabras derivadas (prefixación e sufixación) e compostas, identificando e formando familias de palabras.

  Ampliar o vocabulario a partir do uso do
dicionario e do traballo e reflexión sobre as palabras que conforman a lingua.

  CL
CMCT
CD
AA

  Aplica xeralmente as normas de acentuación xerais e de acentuación diacrítica e aprecia o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas

  Coñecer e aplicar, de forma xeral, as
normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

  CL
AA

  Usa unha sintaxe adecuada nas súas producións.

  Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

  CL

  Respecta, de xeito xeral, as normas
morfosintácticas de colocación do pronome.

  Diferencia as sílabas que conforman  cada palabra, diferenciando a sílaba tónica das átonas.

  Coñecer e aplicar, de forma xeral, as normas ortográficas xerais e as de acentuación en particular, apreciando o seu valor social e a necesidade de cinguirse a elas.

  CL
AA

  Conxuga e usa con corrección as formas verbais persoais e non persoais dos verbos.

  Utilizar terminoloxía lingüística e
gramatical básica, funcionalmente, como apoio á comprensión e produción de textos, así como aplicar o seu coñecemento no uso da lingua.

  CL

  Emprega procesadores de textos con certa autonomía

  Usar as TIC con certa autonomía para
buscar información, tratamento dos textos e realización de presentacións.

  CL
CD

     
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
 1. Probas de control correspondentes ás unidades utilizando a ferramenta Moodle
 2. Seguimento da avaliación continua no rexistro.
 3. Tarefas de avaliación por competencias.

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

 

PRODECEMENTOS DE AVALIACIÓN
 • Actividades de expresión escrita e orais (redaccións, comentarios, opinións persoais, resumos, contos,...) Actividades se sintase, morfoloxía e ortogradía.
 •   Utilización da plataforma Moodle e mensaxes profesor- alumno.
  Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e outas se lles envia a corrección e se comentan dúbidas e erros.
  Videoconferencias.
 • Libros, presentacións, videoconferencias,  video, plataforma moodle...

 

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

  Describe e dá información salientable sobre elementos da linguaxe musical presentes nas manifestacións musicais e nos sons do contexto.

  CCEC
CCL

  Identifica e describe variacións e contrastes de velocidade e intensidade tras a escoita de obras musicais.

  CCEC
CAA
CCL

  Identifica, clasifica e completa os compases traballados.

  CCEC
CMCCT

   Identifica e utiliza correctamente os elementos da linguaxe musical traballados.

  CCEC

  Identifica de xeito visual e auditivo os instrumentos.

  CCEC
CAA

  Representa graficamente, con linguaxe convencional ou non, os trazos característicos da música escoitada.

  CCEC
CAA

  Coñece e utiliza a linguaxe musical tratada para a interpretación de obras.

  CCEC
CAA

  Crea e representa mediante grafías convencionais e non convencionais os sons dunha obra musical sinxela, creada, individualmente ou en grupos no contexto da aula.

  CCEC
CAA

  Emprega instrumentos materiais e dispositivos electrónicos e informáticos para crear acompañamentos.

  CCEC
CD
CAA

  Coñece e identifica danzas de diferentes lugares e culturas, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.

  CCEC
CSC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

 


CURSO:

5º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

  Recoñece as imaxes fixas e en movemento e clasifícaas

CCEC
CSIEE

  Debuxa aspectos da vida cotiá.

  Identifica os recursos e os materiais utilizados para elaborar unha obra.

CCEC
CCL

  Analiza as posibilidades de materiais, texturas, formas e cores aplicadas sobre diferentes soportes.

CCEC

  Coñece a evolución da fotografía desde o branco/negro á cor, do formato papel ao dixital, e valora as posibilidades que proporciona a tecnoloxía.

CCEC
CCL

  Realiza composicións que transmitan emocións e sensacións básicas, utilizando distintos elementos e recursos para os axustar ás necesidades.

CCEC
CSIEE
CCL

  Busca un cartel e confecciona o seu propio anuncio.

CCEC
CSIEE

  Confecciona planos, e mapas simples coa axuda das ferramentas básicas, individualmente e en grupo.

CCEC
CMCCT
CSC

  Utiliza e manexa os elementos que estruturan o espazo gráfico (cuadrícula).

CCEC
CMCT

  Participa nas actividades propostas e amosa interese por elas, colaborando sempre que se trate dun traballo en grupo

CSC

  Representa con claroscuro a sensación espacial de composicións volumétricas.

CCEC
CCL

  Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

CCEC
CMCT

  Combina e analiza as cores para as utilizar correctamente na composición.

CCEC

  Aproveita a diferenza das texturas achegadas polos lapis de cores e as ceras.

CCEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

LINGUA GALEGA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Le e comprende un texto narrativo.

-Gozar  escoitando  ou  lendo.
-Interpretar e comprender textos
literarios.
-Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e
analizar a información.

CCL
CCIMF
TICD

 Identifica o motivo que desencadea as accións dunha historia

Recoñece e analiza grupos nominais.

- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise.

CCL

Aplica as normas de uso das maiúsculas

-Coñecer o funcionamento da linguaxe
e as normas de uso.
- Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e
analizar a información.

CCL
TICD

Identifica e escribe palabras primitivas e derivadas.

- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise.

CCL

Clasifica textos segundo os xéneros literarios a que pertencen.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos literarios.
- Poñer en funcionamento a iniciativa,
a imaxinación e a creatividade para expresarse mediante códigos artísticos.

CCL
CCA

Sabe localizar datos rapidamente e unha información concreta nun libro .

Coñecer os diferentes tipos de información, as fontes, as posibilidades e a localización.

TICD
CCL

 

Identifica o marco temporal dunha historia.

- Interpretar e comprender textos literarios.
- Estruturar o coñecemento
- Ser consciente dos valores do contorno

CCL
CSC

 

Identifica e analiza demostrativos.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso.
-Obter  rendementos satisfactorios de
aprendizaxe coa axuda de estratexias e
técnicas de estudo.

CCL
CAA

Aplica as regras xerais  de acentuación.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso
- Seguir determinados procesos de pensamento (indución, dedución...).

CCL
CMM

Identifica e utiliza prefixos.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso
- Seguir determinados procesos de pensamento (indución, dedución...).

CCL
TICD

 Analiza un texto informativo.

Interpretar e comprender textos informativos
- Expresarse e comunicarse na linguaxe
matemática
- Adquirir destrezas de razoamento.

CCL
CM
TICD

Ordena as accións da historia.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos
literarios
- Valorar, emocionarse e gozar coas manifestacións artísticas e culturais.

CCL
CCA

Identifica e analiza  posesivos

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas  de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise.
- Dominar e aplicar en distintas situacións  e contextos as linguaxes específicas básicas, así como as súas pautas de descodificación e transferencia.

CCL
TICD

Aplica adecuadamente as normas de uso da acentuación de ditongos e hiatos

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso.

CCL

Identifica e utiliza sufixos.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise

CCL

Redacta  textos a partir dunhas notas.

- Producir textos axeitados a cada situación ou en situacións comunicativas diversas
- Ter responsabilidade e compromiso
persoal

CCL
CAA

Recoñece os numerais e os indefinidos e utilízaos correctamente

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as súas normas de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise.
-Expresarse e comunicarse coa linguaxe matemática.
- Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar
e analizar a información.

CCL
CM
TICD

Coñece palabras con acento diacrítico.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe  e as Súas normas de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.

CCL

Escribe unha noticia coa estrutura axeitada, seguindo un procedemento.

- Expoñer e formular argumentos de maneira convincente e axeitada ao contexto.
Ter responsabilidade e compromiso
persoal

CCL
CAA

Identifica as palabras onomatopeicas  e utilízaas..

- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.

CCL

Identifica as partes dos verbo se clasifica formas verbais.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe  e as Súas normas de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.
- Planificar, actuar, avaliar aquilo que fai e autoavaliarse.
- Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e
analizar a información.

CCL
AI
TICD

Sabe clasificar os verbos segundo a conxugación verbal.

Coñece palabras con acento diacrítico.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe  e as Súas normas de uso.
- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.

CCL

Sabe distinguir e utilizar os eufemismos e as palabras tabú.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos literarios.
- Estruturar o coñecemento.
- Buscar, recompilar e procesar información.
- Utilizar códigos de comunicación e habilidades lingüísticas e non lingüísticas.

CCL

Coñece e identifica os elementos esenciais da narración.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos literarios.
- Estruturar o coñecemento.
- Poñer en funcionamento a iniciativa, a imaxinación e a creatividade para expresarse mediante códigos artísticos.
- Apreciar as iniciativas dos outros.

CCA CCL

Analiza correctamente as formas verbais.

- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.
- Analizar posibilidades e limitacións
na resolución de problemas.

CCL AI

Aprende e aplica correctamente as normas de acentuación de casos especiais

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as  normas de uso.

CCL

Identifica e utiliza palabras homónimas- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.

- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.

CCL

Redacta normas de seguridade seguindo un procedemento.

- Gozar expresándose de xeito oral e escrito.
- Producir textos axeitados a cada situación ou en situacións comunicativas diversas

CCL
CSC

Analiza e comprende un texto expositivo.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos literarios.

CCL

Sabe utilizar o vocabulario preciso.

- Adaptar a comunicación ao contexto.

CCL

Interpreta opinións orais.

Interpretar e comprender textos
informativos.
- Expresar e formular argumentos de maneira convincente e axeitada ao contexto.
- Comprender e practicar os  valores das sociedades democráticas.

CCL
CSC

Expresa preferencias de forma oral.

Recoñece o sentido irónico e o dobre sentido do texto

 Analiza formas verbais.
Clasifica formas verbais segundo os tipos de tempos verbais.

- Tomar a linguaxe como obxecto de observación e análise.
- Ser quen de traballar de forma
cooperativa  e mediante proxectos

CCL
CAA

Aprende e aplica correctamente as regras ortográficas de escritura da grafía b.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as normas de uso

CCL

Expresa por escrito a opinión sobre un tema.

- Gozar expresándose de xeito oral e
escrito.
- Producir textos axeitados a cada situación ou en situacións comunicativas diversas

CCL
CCIMF

Achega  os argumentos axeitados á hora de recomendar un libro.

- Expresar e formular argumentos de
maneira convincente e axeitada ao
contexto.

CCL

 

Identifica os marcos espacial  e temporal

- Gozar scoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos literarios.
-Utilizar o xuízo moral para escoller e
tomar decisións

CCL
CSC

Entende instrucións dadas oralmente.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Buscar, recompilar e procesar información.
- Producir textos axeitados a cada situación ou en situacións comunicativas diversas.
- Comprender  e practicar os valores
das sociedades democráticas.

CCL
CSC

Identifica verbos regulares, irregulares e defectivos.

- Tomar a  linguaxe como obxecto de
observación e análise.
- Ser consciente dos valores do  contorno

CCL
CAA

Sabe conxugar verbos correctamente.

Aprende e aplica correctamente as regras ortográficas de escritura da grafía

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as normas de uso.
- Poñer en funcionamento a iniciativa,
a  imaxinación e a creatividade para
expresarse mediante códigos rtísticos.

CCL
CAA

Comprende o concepto de campo semántico e sábeo identificar.

- Tomar a linguaxe como obxecto de
observación e análise.

CCL

Sabe corrixir erros nunhas instrucións.

- Ser consciente do que sabe e do que
é necesario aprender, de como
se aprende e de como  se xestionan e
controlan, de forma eficaz, os procesos de aprendizaxe.

CAA

Le de maneira expresiva un texto narrativo.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Interpretar e comprender textos
literarios.

CCL
AI

Lembra detalles dunha historia.

Identifica e clasifica adverbios.

- Adoptar unha actitude positiva cara  ao cambio e a innovación.

CCL
CAA

Aprende e aplica correctamente as regras ortográficas de escritura do h.

- Coñecer o funcionamento da linguaxe e as normas de uso.

CCL

Discrimina palabras individuais e palabrascolectivas.

- Tomar a  linguaxe  como obxecto de
observación  e análise.

CCL

Identifica os tipos de narrador.

- Gozar escoitando ou lendo.
- Representarse mentalmente, interpretar e comprender a realidade
- Buscar, seleccionar, rexistrar, tratar e
analizar a información.

CCL
TICD

É quen de inventar un ditado.

- Producir textos axeitados a cada  situación ou en situacións comunicativas diversas
- Ser consciente do que sabe e do que
é necesario aprender, de como se
aprende e de como se xestionan e
controlan, de forma eficaz, os procesos de aprendizaxe

CCL
CAA
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Procedementos:

Probas de control correspondentes ás unidades utilizando a ferramenta Moodle Seguimento da avaliación continua no rexistro. Tarefas de avaliación por competencias.

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE
  Actividades de expresión escrita e orais (redaccións, comentarios, opinións persoais, resumos, contos,...) Actividades se sintase, morfoloxía e ortogradía. Utilización da plataforma Moodle e mensaxes profesor- alumno.
  Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e outas se lles envia a corrección e se comentan dúbidas e erros.
  Videoconferencias. Libros, presentacións, videoconferencias, videos explicativos plataforma moodle...

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS DA NATUREZA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, analízaa, obtén conclusións, elabora informes para o rexistro de plan de traballo e comunica, de forma oral e escrita, as conclusións.

CCL
CSIEE
CAA
CD
CMCCT

Expresa oralmente e por escrito, de forma clara e ordenada contidos relacionados coa área manifestando a comprensión de textos orais e/ou escritos.

CCL
CMCCT

Emprega de forma autónoma o tratamento de textos (axuste de páxina, inserción de ilustracións ou notas etc).

CCL
CSIEE
CMCT
CD

Manexa estratexias axeitadas para acceder á información dos textos de carácter científico.

CMCCT
CAA
CCL

Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións, identificando os criterios e as consecuencias das decisións tomadas.

CSIEE
CAA
CMCCT

Utiliza estratexias para estudar e traballar de forma eficaz, individualmente e en equipo, amosando habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

CAA
CSC
CMCCT
CSIEE

Coñece e emprega as normas de uso e de seguridade dos instrumentos, dos materiais de traballo e das tecnoloxías da información e comunicación.

CMCCT
CSC
CD
CAA

Realiza proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións formulando problemas, enunciando hipóteses, seleccionando o material necesario, realizando, extraendo conclusións e comunicando os resultados.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE

Presenta un informe, de forma oral ou escrita, empregando soportes variados, recollendo información de diferentes fontes (directas, libros, internet) cando traballa de forma individual ou en equipo na realización de proxectos, experiencias sinxelas e pequenas investigacións.

CCL
CMCCT
CSC
CD
CAA
CSIEE

Identifica e localiza os principais órganos implicados na realización das funcións vitais do ser humano.

CMCCT

Identifica e describe as principais características dos aparellos respiratorio, dixestivo, locomotor, circulatorio e excretor e explica as principais funcións.

CMCCT
CCL

Recoñece estilos de vida saudables e os seus efectos sobre o coidado e mantemento do funcionamento global do corpo.

CMCCT
CCL
CSC

Coñece e explica os principios das dietas equilibradas, identificando as prácticas saudables para previr e detectar os riscos para a saúde.

CMCCT
CCL
CAA
CSC

Recoñece os efectos nocivos do consumo de alcohol e drogas.

CMCCT
CAA
CSC

Observa, identifica e describe algúns avances da ciencia que melloran a saúde (medicina, produción e conservación de alimentos, potabilización da auga etc.).

CMCCT
CCL
CSC

Coñece técnicas de primeiros auxilios, en situacións simuladas e reais.

CMCCT
CSC

Identifica e describe a estrutura dos seres vivos: células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas nomeando as principais características e funcións de cada un deles.

CCL
CMCCT

Identifica as características e clasifica os seres vivos: Reino animal. Reino das plantas.Reino dos fungos. Outros reinos.

CMCCT

Utiliza guías na identificación científica de animais e plantas.

CMCCT
CAA

Explica a importancia da fotosíntese para a vida na Terra.

CMCCT
CCL
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Observación das tarefas plantexadas durante o estado de alarma, a través de NUNTIO.
A participación de forma telemática durante o terceiro trimestre é unha ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva (Real Decreto 463/2020)Haberá un seguimento continuo onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.
Seguimento da avaliación continua.

Tarefas de avaliación por competencias.

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE

Actividades de expresión escrita e plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas.
Proyectos de investigación y retos científicos a través de videoconferencia.

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e se fose necesario enviase a corrección, onde se comentan dúbidas e erros.

Libros, presentacións,INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE y videoconferencia.

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

CIENCIAS SOCIAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
 1. Busca, selecciona e organiza información concreta e relevante, a analiza, obtén conclusións, reflexiona respecto ao proceso seguido e o comunica oralmente e/ou por escrito.

▪     CAA
▪     CMCCT
▪     CCL
▪     CD

 1. Utiliza as tecnoloxías da información e a comunicación (internet, blogs, redes sociais...) para elaborar traballos coa terminoloxía adecuada aos temas tratados.

▪     CD
▪     CAA
▪     CCL
▪     CMCCT
▪     CSC

 1. Analiza informacións relacionadas coa área e manexa imaxes, táboas, gráficos, esquemas, resumos e as tecnoloxías da información e a comunicación.

▪     CD
▪     CAA
▪     CCL
▪     CMCCT
▪     CSC

 1. Emprega con rigor e precisión o vocabulario adquirido para elaborar traballos coa terminoloxía axeitada aos temas tratados.

▪     CCL
▪     CAA
▪     CMCCT
▪     CSC

 1. Expón oralmente de forma clara e ordenada, contidos relacionados coa área, que manifesten a comprensión de textos orais e /ou escritos.

▪     CCL
▪     CAA
▪     CMCCT
▪     CSC

 1. Realiza traballos e presentacións a nivel individual e grupal que supoñen a busca, selección e organización de textos de carácter xeográfico, social e histórico.

▪     CAA
▪     CD
▪     CSIEE
▪     CSC
▪     CCL
▪     CMCCT

 1. Utiliza estratexias para realizar traballos de forma individual e en equipo, e amosa habilidades para a resolución pacífica de conflitos.

▪     CSC
▪     CAA
▪     CSIEE

 1. Participa en actividades de grupo adoptando un comportamento responsable, construtivo e solidario e respecta os principios básicos do funcionamento democrático.

▪     CSC
▪     CAA

 1. .Valora a importancia dunha convivencia pacífica e tolerante entre os diferentes grupos humanos sobre a base dos valores democráticos e os dereitos humanos universalmente compartidos.

▪     CSC
▪     CAA

 1. .Participa dunha maneira eficaz e construtiva na vida da aula e do centro e crea e utiliza estratexias para resolver conflitos entre seus compañeiros

▪     CSC
▪     CAA

 1. .Identifica e utiliza os códigos de conduta e os usos xeralmente aceptados nas distintas sociedades e contornos (escola, familia, barrio etc.)

▪     CSC
▪     CAA

 1. .Valora a cooperación e o diálogo como forma de evitar e resolver conflitos e fomenta os valores democráticos.

▪     CSC
▪     CAA

 1. Amosa actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese, creatividade na aprendizaxe e espírito emprendedor que o fan activo ante as circunstancias que lle rodean.

▪     CSIEE
▪     CSC
▪     CAA

 1. .Desenvolve actitudes de cooperación e de traballo en equipo, valora as ideas alleas e reacciona con intuición, apertura e flexibilidade ante elas.

▪     CSC
▪     CAA
▪     CSIEE

 1. .Planifica traballos en grupo, coordina equipos, toma decisións e acepta responsabilidades.

▪     CSC
▪     CAA
▪     CSIEE

 1. Identifica os tres sectores de actividades económicas e clasifica distintas actividades no grupo ao que pertencen.

▪     CSC
▪     CMTC

 1. .Explica as actividades relevantes dos sectores primario, secundario e terciario en España e Europa e as súas localizacións nos territorios correspondentes

▪     CSC
▪     CCL

 1. .Define clima, nomea os seus elementos e identifica os factores que o determinan

▪     CMCCT
▪     CCL

 1. .Explica o uso sostible dos recursos naturais propoñendo e adoitando unha serie de medidas e actuacións que conducen á mellora das condicións ambientais do nosos planeta.

▪     CSC
▪     CMCCT
▪     CAA
▪     CCL

 1. Valora con espírito crítico a función da publicidade e recoñece e explica as técnicas publicitarias máis habituais, analizando exemplos concretos.

▪     CSIEE
▪     CAA
▪     CSC

 1. Diferencia entre distintos tipos de gasto e adapta o seu presuposto a cada un deles

▪     CSIEE
▪     CAA
▪     CMCCT

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

Observación das tarefas plantexadas durante o estado de alarma, a través de NUNTIO e Moodle.
A participación de forma telemática durante o terceiro trimestre é unha ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva (Real Decreto 463/2020)Haberá un seguimento continuo onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.
Seguimento da avaliación continua. Tarefas de avaliación por competencias.

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Actividades de expresión escrita e plástica que fomenten as ganas por aprender e sexan dinámicas.

Proyectos de investigación y retos científicos a través de videoconferencia

Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e se fose necesario enviase a corrección, onde se comentan dúbidas e erros.

Libros, presentacións,INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE e videoconferencias.


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

ED FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física

Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física

CCL, CMCT

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal

Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos

CMCT

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

     
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

INFORMACIÓN AO ALUMNADO E ÁS FAMILIAS

            Toda a comunicación co alumnado e coas súas familias será feita neste trimestre a través da plataforma educativa oficial do centro, NUNTIO.

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

INGLÉS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Comprende o esencial de anuncios publicitarios sobre produtos que lle interesan (xogos, ordenadores, CD etc.).

CCL
CAA

Entende o que se lle di en transaccións habituais sinxelas (instrucións, indicacións, peticións, avisos).

CCL
CAA
CSC

Identifica o tema dunha conversa cotiá predicible.

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa, que traten sobre temas familiares como.

Fai presentacións breves e sinxelas, previamente preparadas e ensaiadas, sobre temas cotiás ou do seu interese usando estruturas sinxelas e cunha pronuncia e entoación comprensible.

CCL
CAA

Comprende instrucións, indicacións, e información básica en notas, letreiros e carteis en rúasoutros servizos e lugares públicos.

Comprende correspondencia (SMS, correos electrónicos) breve e sinxela que trate sobre temas familiares.

Completa un breve formulario ou unha ficha cos seus datos persoais

CCL
CD

Escribe correspondencia persoal breve e simple.

CCL
CD
CAA
CSC

Entende a información esencial en conversas breves e sinxelas nas que participa que traten sobre temas familiares

CCL
CAA
CSC

Participa en conversas cara a cara ou por medios técnicos (teléfono, Skype) nas que se establece contacto social

CCL
CD
CSC

Compara aspectos lingüísticos e culturais das linguas que coñece para mellorar na súa aprendizaxe e lograr unha competencia integrada a través de producións audiovisuais ou multimedia e de manifestacións artísticas.

CCL
CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación do alumnado será a media aritmética dos resultados dos dous primeiros trimmestres, sendo así a participación de forma telemástica durante o terceiro trimestre una ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva.
Haberá un seguimento continuo de forma virtual onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

LENGUA CASTELLANA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

B1-1.1. Emprega a linguaxe oral con diferentes fins (académicos, sociais e recreativos) e como forma de comunicación e expresión persoal (sentimentos, emocións ...) en diferentes áreas.

 

B1-1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas da comunicación: turno de palabra, organizer o discurso, escoitar e incorporar as intervencións dos demais.

(CL, AA, IE)
B1-1.2. Transmite ideas con claridade, coherencia e corrección / CL, CSC

B1-2.1. Emprega conscientemente recursos lingüísticos e non lingüísticos para comunicarse en interaccións orais .

B1-2. Integrar e reconocer a información verbal e no verbal nos discursos orais.

CL, AA, CSC, IE

B1-3.4. Participa activamente e de xeito construtivo nas tarefas de aula.

B1-3. Expresarse de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións con vocabulario preciso e estrutura coherente.

CL, CSC, IE

B1-5.1. Emprega vocabulario adecuado á idade en expresións apropiadas para diferentes funcións da linguaxe

B1-5. Ampliar o vocabulario para lograr una expresión precisa utilizando o diccionario como recurso básico.

CL, CSC, IE

B1-4.1. Mostra unha actitude de escoita activa.

B1-4. Comprender mensaxes orais e analizalos con sentido crítico.

CL, CSC

B1-6.3. Resume un texto distinguindo ideas principais e secundarias.

B1-6. Comprender o sentido global dos textos orais, recoñecendo as ideas principais e secundarias, identificando ideas o valores non explícitos.

CL, AA

B1-7.1. Reproduce a partir de memoria textos curtos literarios ou non literarios próximos aos seus gustos e intereses, empregando con corrección e creatividade as diferentes estratexias de comunicación oral que estudaron.

B1-7. Memorizar e reproducir textos breves e sinxelos cercanos ao seus gustos e intereses, utilizando con corrección e creatividade as distintas estratexias de comunicación oral que estudiaron.

CL, AA

B1-8.2. Responde correctamente preguntas sobre a comprensión literal, interpretativa e crítica do texto e deduce o significado de elementos non explícitos en textos orais.

B1-8. Comprender textos orais según a súa tipoloxía: narrativos, descriptivos, informativos, instructivos, argumentativos, etc.

CL, AA, IE

B1-9.3. Organiza e planifica o discurso, adaptándose á situación da comunicación e ás diferentes necesidades de comunicación (narrar, describir, informar, dialogar) empregando os recursos lingüísticos relevantes.

B1-9. Producir textos orais breves e sinxelos dos xéneros máis habituais e directamente relacionados coas actividades de aula, imitando modelos: narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, informativos e persuasivos.

CL, CSC, IE

B1-10.1. Utiliza de xeito eficaz a linguaxe oral para comunicarse e aprender escoitando activamente, recollendo datos pertinentes aos obxectivos de comunicación

B1-10. Utilizar de forma efectiva a linguaxe oral para comunicarse e aprender sendo capaz de escoitar activamente, recoller datos pertinentes aos obxectivos da comunicación, preguntar e repreguntar, participar en enquisas, entrevistas e expresar oralmente con claridad o propio xuicio personal, de acordo a su idade.

CL, CSC, AA, IE

B1-11.3. Realiza entrevistas dirixidas.

B1-11. Valorar os medios de comunicación social como instrumento de aprendizaxe e de acceso a informacións e experiencias de outras personas.

CL, CSC, IE

B2-1.1. Lee en voz alta diferentes tipos de textos apropiados a su edad con velocidad, fluidez e  entonación axeitada./

B2-1. Ler en voz alta diferentes textos, con fluidez e entonación axeitada.

CL

B2-2.2. Muestra comprensión, con cierto grado de detalle, de diferentes tipos de textos no literarios (expositivos, narrativos, descriptivos y argumentativos) y de textos de la vida cotidiana./

B2-2. Comprender distintos tipos de textos adaptados a súa idade e utilizando a lectura como medio para ampliar o vocabulario e fixar a ortografía correcta.

CL, AA

B2-3.2. Realiza lecturas en silencio resumindo brevemente os textos leídos./

B2-3. Ler en silencio diferentes textos valorando o progreso na velocidade e a comprensión.

CL

B2-4.2. Elabora resúmenes de textos leídos. Identifica os elementos característicos dos diferentes tipos de textos./ CL, AA
B2-4.4. Produce esquemas a partir de textos expositivos./

B2-4. Resumir un texto leído reflexando a estructura e destacando as ideas principais e secundarias.

CL, AA

B2-5.2. Marca las palabras clave de un texto que axudan a la comprensión global.

B2-5. Utilizar estratexias para a comprensión de textos de diversa índole.

CL, AA
B2-5.6. Interpreta esquemas de llave, números, mapas conceptuales sinxelos. CL, AA

B2-8.1. Deduce o significado das palabras e expresións con axuda do contexto.

B2-8. Concentrarse en entender e interpretar o significado dos textos lidos.

CL, AA

B2-9.1. Sabe utilizar os medios informáticos para obter información.

B2-9. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para a búsqueda e tratamiento da información.

CL, CD, AA, IE, IE

B2-10.1. Utilizala biblioteca para localizar un libro determinado con seguridade e autonomía, aplicando as normas de funcionamiento dunha biblioteca.

B2-10. Levar a cabo o plan lector que dé resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia lectora e fomente o gusto pola lectura.

Cl, CSC, IE
B2-10.2. Expone os argumentos de lecturas realizadas dando conta de algunhas referencias bibliográficas: autor, editorial, xénero, ilustracións. CL, IE, AA

B3-1.3. Escribe diferentes tipos de textos, adaptando a linguaxe ás características do xénero, seguindo modelos, dirixidos a desenvolver a súa capacidade creativa por escrito.

B3-1. Producir textos con diferentes intenciónss comunicativas con coherencia, respetando a súa estructura e aplicando as regras ortográficas, coidando a caligrafía,  orden e a  presentación.

CL, AA, CD, IE

 B3-2.1. Resume o contido de textos pertencentes ao ámbito da vida persoal e ao ámbito escolar, recollendo as ideas fundamentais, evitando parafrasear o texto e empregar unha expresión persoal

B3-2. Aplicar todas as fases d0 proceso de escritura na producción de textos escritos de distinta índole: planificación, textualización, revisión e reescritura, utilizando esquemas e mapas conceptuales, aplicando estratexias de tratamento da información, redactando os  sus textos con claridade, precisión e corrección, revisándoos para melloralos e evaluando, coa axuda de guías, as produccións propias e alleas.

CL, AA
B3-2.3. Reproduce textos ditados con corrección. CL

B3-3.1. Normalmente usa o dicionario no proceso de escritura.

B3-3. Utilizar o diccionario como recurso para resolver dudas sobre a lengua, o uso ou aortografía das palabras.

CL, AA, IE

B3-4.2. Presenta un informe de forma ordenada e clara, empregando papel e soporte dixital, sobre problemas ou situacións sinxelas, recollendo información de distintas fontes (directos, libros, Internet), seguindo un plan de traballo e expresando conclusións.

B3-4. Elaborar proyectos individuais ou colectivos sobre diferentes temas do área.

CL, CD, AA, IE

B3-5.1. Persegue o interese e busca esforzarse correctamente persoalmente .

B3-5. Buscar unha mellora progresiva no uso da lingua, explorando cauces que desenvolvan a sensibilidade, creatividade e a estética.

CL, AA, IE

B3-6.1. Expresa, por escrito, opinións, reflexións e valoracións argumentadas.

 

B3-6. Favorecer a través da linguaxe, a formación dun pensamento crítico que impida discriminacións e prexuicios.

CL, AA, CSC

B3-7.1. Planifica e escribe textos seguindo algúns pasos: planificar, escribir, revisar e mellorar. Determinar de antemán cal será o texto, a súa lonxitude, o tratamento do autor-lector, a presentación, etc. Adapta a expresión á intención, tendo en conta o interlocutor e o asunto en cuestión. Presenta os escritos con limpeza, claridade, precisión e orde. Reescribe o texto .

B3-7. Levar a cabo o plan de escritura que dé resposta a unha planificación sistemática de mellora da eficacia escritora e fomente a creatividade.

CL, AA, CSC, IE

B3-8.1. Emprega de xeito eficaz as novas tecnoloxías para escribir, presentar textos e buscar información.

B3-8. Utilizar as TIC de modo eficiente e responsable para presentar as  súas produccións.

CL, AA, IE, CD, CDC

4-1.1. Coñece e recoñece todas as categorías gramaticais pola súa función na lingua: introducir o nome, substituír o nome, expresar características do nome, expresar accións ou estados, enlazar ou relacionar palabras ou oracións, etc.

 

B4-1. Aplicar coñecementos básicos sobre a estrutura da lingua, gramática (categorías gramaticais), vocabulario (formación e significado de palabras e campos semánticos), así como normas ortográficas para promover unha comunicación máis eficaz.

CL
B4-1.2. Conxuga e usa con corrección todos os tempos sinxelos e compostos nas formas persoais e non persoais do xeito indicativo e subxuntivo de todos os verbos. CL

B4-2.1. Coñece, recoñece e usa sinónimos e antónimos, palabras polisémicas e homónimas, arcaísmos, palabras estranxeiras e neoloxismos, idiomas, abreviaturas e abreviaturas .

B4-2. Desenvolver habilidades e competencias lingüísticas mediante o uso da lingua.

CL, AA

B4-3.1. Coñece a estrutura do dicionario e úsana para buscar o significado de calquera palabra (derivados, plurais, formas verbais, sinónimos, etc.).

B4-3. Sistematizar a adquisición de vocabulario a través de textos.

CL, AA

B4-4.4. Emprega correctamente os signos de puntuación.

B4-4. Desenvolver estratexias para mellorar a comprensión oral e escrita a través do coñecemento da lingua.

CL

B4-6.1. Coñece e valora a variedade lingüística de España e do español de América.

B4-6. Coñece a variedade lingüística do español e do español como fonte de enriquecemento cultural. Amosar respecto polas linguas e dialectos falados en España, así como polo español en América.

 

CL, CSC, CD, IE
B4-6.2. Recoñece e identifica algunhas das características relevantes (históricas, socioculturais, xeográficas e lingüísticas) das linguas oficiais en España. CL, CSC, CD, IE

B5-1.1. Recoñece e valora as características fundamentais de textos literarios narrativos, poéticos e dramáticos.

B5-1. Valorar o valor dos textos literarios e usar a lectura como fonte de goce e información e considerala como un medio de aprendizaxe e de enriquecemento persoal da máxima importancia.

CL, IE, CEC

B5-2.1. Realiza lecturas guiadas de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptacións de obras clásicas e literatura actual.

B5-2. Integrar lectura e comprensión e interpretación expresivas de textos literarios narrativos, líricos e dramáticos na práctica escolar, recoñecendo e interpretando algúns recursos da linguaxe literaria (metáforas, personificacións, hipérboles e puns) e diferenciando as principais convencións formais dos xéneros. .

CL, AA

B5-3.1. Distingue algúns recursos retóricos e métricos propios dos poemas.


B5-3. Coñecer e valorar os recursos literarios da tradición oral: poemas, cancións, contos, refráns, enigmas.

CL

B5-4.1. Crea textos literarios (contos, poemas, cancións e pequenas obras de teatro) a partir de patróns ou modelos dados empregando recursos léxicos, sintácticos, fónicos e rítmicos nestas producións .

B5-4. Elaborar a partir de modelos dados textos literarios en prosa ou verso, cun sentido e creatividade estéticos: contos, poemas, adiviñas, cancións e fragmentos teatrais.

CL, IE, AA, CEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

Procedementos:
A avaliación adaptarase tendo en conta as aprendizaxes desenvolvidas polos alumnos nos dous primeiros trimestres e as actividades de repaso e reforzo propostas tras a declaración do estado de alarma.
Dado o carácter diagnóstico e formativo deste trimestre, levarase a cabo traballos coa finalidade de reforzar e recuperar a asignatura nos casos en que non se acadasen os obxectivos con anterioridade.

Instrumentos:

Probas obxectivas realizadas nos trimestres anteriores, traballos e actividades individuais e grupais ,onde se plasmen as competencias acadadas.

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:
O cálculo da cualificación final levarase a cabo tendo en conta a traxectoria académica do alumnado nos primeiros trimestres e valorando positivamente os proxectos, traballos e actividades realizados durante o confinamento.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

O longo do 3º trimestre facilítanse aos alumnos exercicios co obxectivo de reforzar os conceptos xa explicados no curso e que entregan  a través da plataforma do colexio.

Todos os alumnos deste curso teñen acceso a plataforma do colexio por onde se lles facilita o traballo que deben desenvolver así como explicacións e respostas a dúbidas que lles poidan xurdir.

Utilízanse videos explicativos, actividades para descargar en papel e tamén interactivas, para traballar competencias facilitadas ao alumnado  a través da plataforma do centro.
Asimesmo, realízanse videoconferencias para explicar dúbidas e achegarnos ao alumnado  traballando aspectos relacionados coa motivación e afectividade.

 

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS
   Realiza predicións sobre os resultados esperados, utilizando os patróns e leis encontrados, analizando a súa idoneidade e os erros que se producen.

CMCT
CAA

   Elabora informes sobre o proceso de investigación realizado, expoñendo as fases do mesmo, valorando os resultados e as conclusións obtidas.

CMCT
CCL
CAA
CSIEE
CD

   Elabora conxecturas e busca argumentos que as validen ou as refuten, en situacións a resolver, en contextos numéricos, xeométricos ou funcionais.

CMCT
CAA
CSIEE

   Propón a resolución de retos e problemas coa precisión, co esmero e co interese apropiado ao nivel educativo e a dificultade da situación.

CMCT
CAA

   Desenvolve e aplica estratexias de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios) para crear e investigar conxecturas e construír e defender argumentos.

CMCT
CCL
CAA

   Reflexiona sobre os problemas resoltos e os procesos desenvoltos, valorando as ideas claves, aprendendo para situacións futuras similares.

CMCT
CAA
CSIEE

   Utiliza ferramentas tecnolóxicas para a realización de cálculos numéricos, para aprender e para resolver problemas, conxecturas e construír e defender argumentos.

CMCT
CD
CAA
CSIEE

   Realiza un proxecto, elabora e presenta un informe creando documentos dixitais propios (texto, presentación, imaxe, vídeo, son...), buscando, analizando e seleccionando a información relevante, utilizando a ferramenta tecnolóxica axeitada e compartindo cos seus compañeiros.

CMCT
CD
CAA
CCL
CSIEE

   Identifica os números romanos aplicando o coñecemento á comprensión de datacións.

CMCT
CCEC

   Le, escribe e ordena en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT
CAA
CCL

   Interpreta en textos numéricos e da vida cotiá, números (naturais, fraccións e decimais ata as milésimas), utilizando razoamentos apropiados e interpretando o valor de posición de cada unha das súas cifras.

CMCT
CAA
CCL

   Utiliza os números negativos en contextos reais.

CMCT

   Reduce dúas ou máis fraccións a común denominador e calcula fraccións equivalentes.

CMCT

   Redondea números decimais á décima, centésima ou milésima máis próxima.

CMCT

   Ordena fraccións aplicando á relación entre fracción e número decimal.

CMCT

   Coñece e aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 10.

CMCT

   Opera cos números coñecendo a xerarquía das operacións.

CMCT

   Utiliza diferentes tipos de números en contextos reais, establecendo equivalencias entre eles, identificándoos e utilizándoos como operadores na interpretación e resolución de problemas.

CMCT
CCL

   Estima e comproba resultados mediante diferentes estratexias.

CMCT
CAA

   Calcula cadrados, cubos e potencias de base 10.

CMCT

   Realiza sumas e restas de fraccións co mesmo denominador. Calcula o produto dunha fracción por un número.

CMCT

   Realiza operacións con números decimais.

CMCT

   Aplica a xerarquía das operacións e os usos da paréntese.

CMCT
CAA

   Calcula e utiliza as porcentaxes dunha cantidade para expresar partes.

CMCT

   Establece a correspondencia entre fraccións sinxelas, decimais e porcentaxes.

CMCT

   Calcula aumentos e diminucións porcentuais.

CMCT

   Usa a regra de tres en situacións de proporcionalidade directa: lei do dobre, triplo, metade, para resolver problemas da vida diaria.

CMCT
CAA

   Resolve problemas da vida cotiá utilizando porcentaxes e regra de tres en situacións de proporcionalidade directa, explicando oralmente e por escrito o significado dos datos, a situación formulada, o proceso seguido e as solucións obtidas.

CMCT
CCL
CAA

   Emprega e automatiza algoritmos estándar de suma, resta, multiplicación e división con distintos tipos de números (naturais, enteiros, decimais e fraccións).

CMCT
CAA

   Descompón de forma aditiva e de forma aditivo- multiplicativa, números menores de un millón, atendendo o valor de posición das súas cifras.

CMCT

   Calcula todos os divisores de calquera número menor de 100.

CMCT

   Calcula o mcm e o mcd.

CMCT

   Descompón números decimais atendendo ao valor de posición das súas cifras.

CMCT

   Calcula tantos por cen en situacións reais.

CMCT

   Elabora e emprega estratexias de cálculo mental.

CMCT
CAA

   Resolve problemas que impliquen o dominio dos contidos traballados, empregando estratexias heurísticas, de razoamento (clasificación, recoñecemento das relacións, uso de exemplos contrarios), creando conxecturas, construíndo, argumentando e tomando decisións, valorando as súas consecuencias e a conveniencia do seu uso.

CMCT
CAA
CCL
CSIEE

   Reflexiona sobre o procedemento aplicado á resolución de problemas: revisando as operacións empregadas, as unidades dos resultados, comprobando e interpretando as solucións no contexto e buscando outras formas de resolvelo.

CMCT
CAA
CCL
CSIEE

   Estima lonxitudes, capacidades, masas, superficies e volumes de obxectos e espazos coñecidos elixindo a unidade e os instrumentos máis axeitados para medir e expresar unha medida, explicando de forma oral o proceso seguido e a estratexia utilizada.

CMCT
CCL
CAA

   Mide con instrumentos, utilizando estratexias e unidades convencionais e non convencionais, elixindo a unidade máis axeitada para a expresión dunha medida.

CMCT
CAA

   Suma e resta medidas de lonxitude, capacidade, masa, superficie e volume en forma simple dando o resultado na unidade determinada de antemán.

CMCT

   Expresa en forma simple a medición da lonxitude, capacidade ou masa dada en forma complexa e viceversa.

CMCT

   Compara e ordena medidas dunha mesma magnitude.

CMCT

   Coñece e utiliza as equivalencias entre as medidas de capacidade e volume.

CMCT

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO
  Observación das tarefas plantexadas durante o estado de alarma, a través de NUNTIO e Moodle.
A participación de forma telemática durante o terceiro trimestre é unha ferramenta de reforzo, valorada únicamente de forma positiva (Real Decreto 463/2020)Haberá un seguimento continuo onde os alumnos dispondrán de actividades de repaso e onde poderán resolver as súas dúbidas.
Seguimento da avaliación continua.
Tarefas de avaliación por competencias.

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
  As actividades e tarefas se farán mediante videoconferencias, para solventar posibles dudas, repasando o dado e corrixendo xuntos. Utilización da plataforma Moodle e NUNTIO
Unhas actividades son devoltas para a súa corrección e se fose necesario enviase a corrección, onde se comentan dúbidas e erros.
(todos os alumnos ten conectividade Libros, presentacións fichas e libreta de clase complementado con INTERNET , NUNTIO, plataforma MOODLE e videoconferencias,

 


CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

MÚSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

    Identifica, clasifica e describe as calidades dos sons do contexto natural e social, utilizando un vocabulario preciso.

CCEC
CCL
CAA

    Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.

CCEC

    Traduce á linguaxe musical convencional melodías e ritmos sinxelos.

CCEC

    Procura información bibliográfica, en medios de comunicación e en internet sobre instrumentos, compositores/as, intérpretes e eventos musicais.

CCEC
CAA
CD

    Utiliza os medios audiovisuais e recursos informáticos para crear pezas musicais e para a sonorización de imaxes e representacións dramáticas.

CD
CCEC

Coñece danzas de distintas épocas e lugares, e valora a súa achega ao patrimonio artístico e cultural.

CCEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

    A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzó, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

 • Utilizar a escoita musical para indagar nas posibilidades do son, de maneira que sirvan como marco de referencia para creacións propias.

 • Interpretar composicións sinxelas que conteñan procedementos musicais de repetición, variación e contraste, en solitario ou en grupo, mediante a voz ou instrumentos, utilizando a linguaxe musical.

 • Explorar e utilizar as posibilidades sonoras e expresivas de diferentes materiais, instrumentos e dispositivos electrónicos.

 • Adquirir capacidades expresivas e creativas que ofrecen a expresión corporal e a danza, valorar a súa achega ao patrimonio, e gozar coa súa interpretación como unha forma de interacción social.

    O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso.

INFORMACIÓN E PUBLICIDADE

    Informase ás familias a través das plataformas habituais do  centro: Moodle e Nuntio e faise a publicación das adaptacións da programación a través da páxina web do colexio.

 

CURSO:

6º PRIMARIA

MATERIA:

PLÁSTICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

    Observa e explica aspectos, calidades e características das obras artísticas seguindo un protocolo.

CCL
CCEC
CSC

    Utiliza a observación e a percepción visual para interpretar imaxes.

CCEC
CAA

    Reflexiona sobre o proceso de elaboración dunha composición plástica.

CCEC
CAA

    Recoñece materiais e recursos plásticos nas imaxes e nas composicións plásticas.

CCEC
CCL

    Aprecia as diferenzas entre as formas xeométricas do seu contexto próximo.

CCEC
CCL

    Analiza as posibilidades de texturas, formas, cores e materiais aplicados sobre soportes distintos.

CCEC
CCL

    Analiza de maneira sinxela e utilizando a terminoloxía axeitada imaxes fixas atendendo ao tamaño, ao formato e aos elementos básicos (puntos, rectas, planos, cores, luz e función).

CCEC
CCL

    Coñece a evolución da fotografía desde o branco e negro á cor, do formato de papel ao dixital, e valora as posibilidades que trae consigo a fotografía.

CCEC
CCL

    Recoñece os temas da fotografía.

CCEC
CCL

    Realiza fotografías utilizando medios tecnolóxicos, analizando a posteriori a adecuación do encadramento ao propósito inicial.

CCEC
CAA
CCL

    Recoñece o cine de animación como un xénero do cine e comenta o proceso empregado para a creación, a montaxe e a difusión dunha película de animación, realizado tanto coa técnica tradicional como coa técnica actual.

CCEC
CCL
CAA

    Secuencia unha historia en viñetas nas que incorpora imaxes e textos, seguindo o patrón do cómic.

CCEC
CAA

    Realiza sinxelas obras de animación para familiarizarse cos conceptos elementais da creación audiovisual: guión, realización, montaxe, son.

CCEC
CAA
CD

    Experimenta con materiais e texturas gráficas con creatividade e soltura.

    CCEC
    CAA
    CCE
    CCL

    Valora os elementos e os recursos empregados para alcanzar o efecto que máis se axuste ás propias necesidades.

    Distingue e explica as características da cor en canto a súa luminosidade, tono e saturación, aplicándoas cun propósito concreto nas súas producións.

    Obtén diversas texturas a partir da aplicación da cor.

    Executa composicións pareadas nas que aparecen as cores complementarias respectivas.

    Utiliza a liña horizontal como elemento expresivo para proporcionar sensación de profundidade.

CCEC
CAA

    Fai obxectos tridimensionais utilizando o recorte, o encartado e o pegado de pezas de diversas formas, utilizando diversos tipos de materiais.

CCEC
CAA

    Recoñece, respecta e valora as manifestacións artísticas máis importantes do patrimonio cultural e artístico español, nomeadamente aquelas que foron declaradas Patrimonio da Humanidade.

CSC
CCEC

    Aprecia as posibilidades que ofrecen os museos de coñecer obras de arte expostas neles e goza con elas.

CSC
CCEC

    Continúa series con motivos xeométricos (rectas e curvas) utilizando unha cuadrícula propia facilitada cos instrumentos propios do debuxo técnico.

    CCEC
    CAA

    Analiza a realidade descompóndoa en formas xeométricas básicas e trasladándoa a composicións bidimensionais.

    CCEC
    CAA

    Realiza composicións utilizando formas xeométricas suxeridas polo ou pola docente.

    CCEC
    CMCCT
    CSIEE

    Coñece e comprende o termo de escala e é capaz de aplicalo cambiando a escala dun debuxo sinxelo mediante o uso de cuadrícula.

    CMCCT
    CCEC

    Recoñece, clasifica e constrúe os polígonos elementais, apreciando as súas diferenzas e similitudes.

    CMCET
    CCEC

    Coñece e aprecia o resultado da utilización correcta dos instrumentos de debuxo, e valora a precisión dos resultados.

    CCEC
    CAA
    CMCCT

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN DO ALUMNADO

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma polo Real Decreto 463/2020.

Estas actividades serán de carácter voluntario e sin influencia na nota final, a no ser que sexa de xeito positivo.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

 

CURSO:

1º ESO

MATERIA:

LINGUA GALEGA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS
 1. B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa e a idea xeral de textos orais (noticias de actualidade) e elaborar un resumo.
 1. LGB1.1.1. Comprende e interpreta a intención comunicativa de textos orais sinxelos (noticias de actualidade).
 2. LGB1.1.2. Traslada a información relevante ou a idea xeral de textos sinxelos a resumos.
 
 1. B1.4. Identificar e contrastar o propósito comunicativo en textos orais dos medios de comunicación, analizar criticamente os seus contidos e identificar prexuízos ou mensaxes discriminatorias.
 1. LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, as ideas principais e as secundarias de programas informativos.
 2. LGB1.4.3. Identifica e rexeita os usos lingüísticos que levan implícitos prexuízos ou discriminacións.
 
 1. B1.5. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, as estratexias necesarias para realizar exposicións orais planificadas e participar de forma construtiva en diversas interaccións comunicativas.
 1. LGB1.5.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
 2. LGB1.5.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e visualmente atractivas.
 
 1. B2.1. Aplicar técnicas de análise do contido e estratexias de lectura comprensiva.
 1. LGB2.1.3. Reconstrúe o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas.
 2. LGB2.1.4. Procura o léxico descoñecido en dicionarios, analiza a forma da palabra ou deduce o significado polo contexto.
 3. LGB2.1.6. Busca información para ampliar e completar o contido das mensaxes a través de distintos recursos: xornais, revistas, libros, enciclopedias, buscadores de internet.
 
 1. B2.3. Comprender, interpretar e sintetizar escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.
 1. LGB2.3.1. Comprende, interpreta e sintetiza escritos dos medios de comunicación, especialmente, os narrativos e expositivos de estrutura descritiva e secuencial.
 
 1. B2.4. Comprender, interpretar e sintetizar escritos do ámbito educativo do alumnado, especialmente, textos descritivos, narrativos e expositivos sobre as distintas materias curriculares: webs educativas, e información de dicionarios e enciclopedias en distintos soportes.
 1. LGB2.4.1. Comprende, interpreta e sintetiza textos propios da vida educativa: webs educativas, información de dicionarios, glosarios e enciclopedias en distintos soportes.
 2. LGB2.4.2. Segue instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe guiadas, con progresiva autonomía.
 
 1. B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre as tarefas e aprendizaxes realizadas.
 1. LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos descritivos, narrativos e expositivos propios da vida educativa, especialmente, resumos, exposicións sinxelas e conclusións sobre tarefas e aprendizaxes realizadas.
 
 1. B2.12. Producir textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
 1. LGB2.12.1. Produce textos de distintos xéneros: descricións, narracións de feitos e exposicións de ideas e conceptos.
 
 1. B2.13. Usar, con progresiva autonomía, as TIC (procesadores de texto e correctores ortográficos) para planificar, revisar e mellorar a presentación dos escritos.
 1. LGB2.13.1. Utiliza, con progresiva autonomía, as funcións básicas dun procesador de textos para organizar os contidos e mellorar a presentación.
 2.  
 
 1. B2.14. Avaliar o seu proceso de aprendizaxe cunha actitude activa e de confianza.
 1. LGB2.14.1. Participa, de modo guiado, nas tarefas de revisión e mellora das producións propias e alleas.
 2. LGB2.14.2. Acepta o erro como parte do proceso de aprendizaxe e mostra unha actitude positiva de superación.
 
 1. B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta en calquera soporte, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.
 1. LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística relativa á clase de palabras e a normativa en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.
 
 1. B3.11. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.
 1. LGB3.11.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación.
 
 1. B5.2. Comparar textos literarios e non literarios e diferenciar textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
 1. LGLB5.2.2. Diferencia textos dos tres grandes xéneros a partir dos seus trazos característicos máis xerais.
 
 1. B5.6. Escribir textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.6.1. Escribe textos sinxelos de intención estética, servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

 
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
 4. Traballo de investigación e elaboración de contidos (orais e escritos), mediante o uso dunha webquest.
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

 1. Avaliación continua.
 2. Terase en conta a nota da primeira e segunda avaliación, atendendo ao criterio de avaliación continua.
 3. Na terceira avaliación, esta será diagnóstica, co fin de preparar o vindeiro curso.
 4. As porcentaxes da nota da terceira avaliación serán:
  1. - 60% o traballo en grupo (webquest)
  2. - 30% a proba final individual
  3. - 10% a autoavaliación individual
 5. A avaliación (3ª) será positiva, isto é, as persoas que teñan suspensa a materia poderán recuperala coa nota da terceira e as que xa teñan aprobada a materia poderán subir a súa nota.
Proba extraordinaria de setembro
 1. Avaliaranse os contidos da primeira e  da segunda avaliación.
 2. A cualificaciòn final será:
  1. - Unha proba (40% nota)
  2. - Un traballo individual (60%)
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

 1. Serán os mencinados no apartado un.

Criterios de cualificación:

 1. O alumnado que teña a materia pendente, poderá recuperala, sempre e cando, demostre nesta terceira avaliación que posúe as competencias, destrezas e habilidades suficientes, establecidas nos criterios de avaliación e mais nos estándares de aprendizaxe do apartado un.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 1. Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que se establecen para o resto do alumnado (a non ser que teñan algunha adaptación curricular).
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Diario da corentena

 1. Webquest:
  1. - Investigación
  2. - Presentación escrita (resumo)
  3. - Análise de textos
  4. - Presentación oral
  5. - Adapatción de textos
 2. Visionado de vídeos explicativos
 3. Vídeoconferencias

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

 1. Non hai alumnado sen conectividade. A metodoloxía é activa, principalmente construtivista, mais, dadas as circunstancias, máis centrada no produto que no proceso. Traballamos de forma grupal e individual, dándolle importancia tamén a aprendizaxe social (Vygotsky), neste caso de forma telemática.

Materiais e recursos

 1. Libro de texto
 2. Diapositivas
 3. Google drive
 4. Moodle
 5. Nuntio
 6. Zoom
 7. Web creada por min

 


CURSO:

1º ESO

MATERIA:

BIOLOXÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN

. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo.

Recoñecer as ideas principais sobre a orixe do Universo, e a formación e a evolución das galaxias.

Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar describindo as súas características xerais.

Expor a organización do Universo e do Sistema Solar, así como algunhas das concepcións que sobre este sistema planetario se tiveron ao longo da historia.

Interpreta correctamente en gráficos e esquemas, fenómenos como as fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra, a Lúa e o Sol.

Establecer os movementos da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do día e a noite, as estacións, as mareas e as eclipses.

Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre, e os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación

Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes capas da Terra.

. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.
Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes principais en relación coa súa orixe.

Analizar as características e a composición da atmosfera, e as propiedades do aire.

Relaciona situacións en que a actividade humana interfire coa acción protectora da atmosfera.

Recoñecer a importancia do papel protector da atmosfera para os seres vivos e considerar as repercusións da actividade humana nela.

Recoñece as propiedades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias para o mantemento da vida na Terra.

Describir as propiedades da auga e a súa importancia para a existencia da vida.

Recoñece os problemas de contaminación de augas doces e salgadas en relación coas actividades humanas.

Xustificar e argumentar a importancia de preservar e non contaminar as augas doces e salgadas.

Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu grupo taxonómico.

Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos.

Recoñece exemplares de vertebrados, e asígnaos á clase á que pertencen.

Caracterizar os principais grupos de invertebrados e vertebrados.

Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de identificación

Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a clasificación de animais e plantas.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: Non hai pendentes nesta materia

Criterios de cualificación: Non hai pendentes nesta materia

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non hai pendentes nesta materia
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.
 • Actividades relacionadas coa observación (aves, fenómenos meteorolóxicos)

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

1º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

B1-1. Identificar los elementos configuradores de la imagen.

B1-1.1. Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano, analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico-plásticas propias y ajenas.

CL
CMCT
AA
CSC

B1-3. Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.

B1-3.1. Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…).

CL
CMCT
AA
CSC
CEC

B1-8. Conocer y aplicar los métodos creativos gráfico-plásticos aplicados a procesos de artes plásticas y diseño.

B1-8.1. Crea composiciones aplicando procesos creativos sencillos, mediante propuestas por escrito ajustándose a los objetivos finales.

CL
AA
CSC
CEC

B1-8.2. Conoce y aplica métodos creativos para la elaboración de diseño gráfico, diseños de producto, moda y sus múltiples aplicaciones.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CEC

B1-11. Conocer y aplicar las posibilidades expresivas de las técnicas grafico-plásticas secas, húmedas y mixtas. La témpera, los lápices de grafito y de color. El collage.

B1-11.1. Utiliza con propiedad las técnicas grafico plásticas conocidas aplicándolas de forma adecuada al objetivo de la actividad.

CMCT
AA
IE
CEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.

Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.

En la convocatoria de septiembre se evaluarán los contenidos de la primera y segunda evaluación.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.

Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.

La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.

Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.

Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataformas de videoconferencia  y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.

La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

 


CURSO:

1º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física

Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física

CCL, CMCT

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal

Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos

CMCT

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

 


CURSO:

1º ESO

MATERIA:

FRANÇAIS

CONTENIDOS MÍNIMOS FRANÇAIS (1º ESO)

-Comprender la idea general y las informaciones
-Saludar. Presentarse y presentar.
-Identificar y Describir un objeto. Describir a una persona
-Comunicar en clase. Hablar del horario en el colegio. Decir la fecha
-Preguntar información sobre alguien
-Expresar los gustos. Hacer apreciaciones
-Describir acciones. Hablar de ecología
-Situar en el espacio
-Hablar de la familia, de la edad
-Dar órdenes y consejos.
-Expresar la pertenencia, la causa
-Proponer, pedir, rechazar alimentos. Hablar de las comidas y de la vida diaria.

Estructuras sintáctico-discursivas
- Presente verbos en ER / sujeto ON / Imperativo
- Los verbos pronominales
- Artículos definidos e indefinidos
- ETRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / PRENDRE
- El Femenino, el plural
- La negación.
- POURQUOI – PARCE QUE
- Los posesivos.
- Preposiciones de lugar
- Los demostrativos
- Los partitivos

Léxicos
- Los saludos. El alfabeto, colores, la hora
- Números del 0 al 100
- El material de clase, asignaturas, días de la semana, meses
- Deportes y actividades de ocio
- La descripción. Partes de cuerpo. La ropa
- Reciclaje y ecología
- La familia
- Fórmulas de cortesía
- Los medios de comunicación
- La comida y los alimentos
- La vida cotidiana

Fonéticos
- Ritmo, entonación interrogativa y exclamativa.
- Vocales y grupos vocálicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO.

 Las actividades serán accesibles para los alumnos por los mismos canales que
el resto de las tareas, es decir, página web del centro y plataformas educativas; NUNTIO, MOODLE. Los alumnos enviarán las actividades a los profesores por los mismos cauces que han hecho hasta el momento.

ACTIVIDADES.

 1. Actividades de consolidación de cada tema, léxico, gramática, frases hechas, vocabulario específico, conjugación verbal...En algunos cursos se podrá avanzar, adaptándonos siempre a las circunstancias.
 2. Síntesis de contenidos
 3. Actividades de comprensión oral y escrita.
 4. Actividades de producción escrita.
 5. Actividades específicas de gramática y vocabulario.
 6. En todas las actividades llevadas a cabo se atenderá a las diferentes formas y ritmos de aprendizaje a través de variados recursos: libro de texto, cahier, actividades creadas en la plataforma del centro, tareas, cuestionarios...
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Seguimos ateniéndonos a la evaluación continua, la primera evaluación se recupera con la segunda y esta con las tareas de refuerzo, ampliación o recuperación diseñadas en este tercer trimestre.

Además de las calificaciones que reflejen el progreso o recuperación (según el caso) de cada alumno se tendrá en cuenta la actitud, el esfuerzo, la participación y entrega de tareas, trabajos, fichas, cuestionarios... propuestas por el profesor.

Fundamental para la recuperación es la entrega de tareas solicitadas por el profesor, ya que dadas las circunstancias resulta imposible realizar examen presencial y es el modo que tiene el docente para evaluar los progresos y mejoras del alumno.

RECUPERACIÓN PENDIENTES.

No hay pendientes.

 


CURSO:

1º ESO

MATERIA:

MATEMÁTICAS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN

 Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información e resolver problemas relacionados coa vida diaria.

Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

 

Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnolóxicos, cando sexa necesario, os resultados obtidos.

 

Recoñece novos significados e propiedades dos números en contextos de resolución de problemas sobre paridade, divisibilidade e operacións elementais.

Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números.

  Aplica os criterios de divisibilidade por 2, 3, 5, 9 e 11 para  descompoñer en factores primos números naturais, e emprégaos en exercicios, actividades e problemas contextualizados.

 

Identifica e calcula o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de dous ou máis números naturais mediante o algoritmo axeitado, e aplícao problemas contextualizados.

 

Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

 

 Calcula e interpreta adecuadamente o oposto e o valor absoluto dun número enteiro, comprendendo o seu significado e contextualizándoo en problemas da vida real.

 

Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos.

 

Realiza operacións de conversión entre números decimais e fraccionarios, acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións, para aplicalo na resolución de problemas.

 

 1.  Utiliza a notación científica, e valora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes.

 

Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios, con eficacia, mediante o cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou medios tecnolóxicos, utilizando a notación máis axeitada e respectando a xerarquía das operacións.

 1. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas como síntese da secuencia de operacións aritméticas, aplicando correctamente a xerarquía das operacións ou estratexias de cálculo mental.
 1. Desenvolve estratexias de cálculo mental para realizar cálculos exactos ou aproximados, valorando a precisión esixida na operación ou no problema.
 1. Elixir a forma de cálculo apropiada (mental, escrita ou con calculadora), usando diferentes estratexias que permitan simplificar as operacións con números enteiros, fraccións, decimais e porcentaxes, e estimando a coherencia e a precisión dos resultados obtidos.
 1. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa.

Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directamente proporcionais.

 1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade numérica (como o factor de conversión ou cálculo de porcentaxes) e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e as leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas.

 1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas e secuencias lóxicas ou regularidades, mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

 

Identifica propiedades e leis xerais a partir do estudo de procesos numéricos recorrentes ou cambiantes, exprésaas mediante a linguaxe alxébrica e utilízaas para facer predicións.

 Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro grao, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos ou gráficos, e contrastar os resultados obtidos.

Comproba, dada unha ecuación, se un número é solución desta.

 

 Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro grao, resólvea e interpreta o resultado obtido.

 

En todos os estándares de aprendizaxe as competencias claves son:

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:
Serán os mismos que os marcados no punto 1.

Criterios de cualificación:
Tendo en conta a avaliación continua  valorarase cun 40% as actividades realizadas na primeira avaliación, un 60% na segunda. O traballo da terceira sempre sumará sobre esta porcentaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 • Realización de esquemas.
 • Elboración de traballos recopilatorios.
 • Realización de problemas.

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais,
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

CIENCIAS SOCIAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

  Localiza espazos xeográficos e lugares nun mapa de España e de Galicia, utilizando datos de coordenadas xeográficas.

 CAA
CMCCT
CD

  Enumera e describe as peculiaridades do medio físico español e galego.

CAA
CMCCT
CD
CCL

  Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo español.

CAA
CMCCT
CD

  Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de España.

CAA
CMCCT
CD
CCL

  Sitúa nun mapa físico as principais unidades do relevo galego.

CAA
CMCCT
CD

  Describe as unidades de relevo con axuda do mapa físico de Galicia.

CAA
CMCCT
CD
CCL

  Localiza nun mapa os espazos bioclimáticos de Galicia.

  CAA
CMCCT
CD

  Distingue e localiza nun mapa as paisaxes de España e de Galicia.

  CAA
CMCCT
CD

  Identifica elementos materiais, culturais ou ideolóxicos que son herdanza do pasado.

  CSC
CCEC

  Comprende que a historia non se pode escribir sen fontes, xa sexan estas restos materiais ou textuais.

  CSC
CAA

  Ordena temporalmente algúns feitos históricos e outros feitos salientables, utilizando para iso as nocións básicas de sucesión, duración e simultaneidade.

  CSC
CMCCT

  Realiza diversos tipos de eixes cronolóxicos e mapas históricos.

  CSC
CMCCT

  Entende que varias culturas convivían á vez en diferentes enclaves xeográficos.

  CSC
CMCCT

  Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

  CSC
CCL

  Utiliza as fontes históricas e entende os límites do que se pode escribir sobre o pasado.

  CSC
CAA

  Compara as formas de vida (en diversos aspectos) do Imperio Romano coas dos reinos xermánicos

  CSC
CAA

  Caracteriza a sociedade feudal e as relacións entre señores e campesiños.

  CSC

  Comprende as orixes do Islam e o seu alcance posterior.

  CSC
CCEC

 . Explica a importancia de Al-Andalus na Idade Media.

  CSC
CCEC
CMCCT
CCL

   Interpreta mapas que describen os procesos de conquista e repoboación cristiás na Península Ibérica.

  CSC
CAA

  Describe características da arte románica, gótica e islámica.

  CSC
CCEC
CCL

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 50%
 • Segunda avaliación terá un valor do 50%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: Non hai pendentes nesta materia

Criterios de cualificación: Non hai pendentes nesta materia

Procedementos e instrumentos de avaliación: Non hai pendentes nesta materia
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.
 • Actividades relacionadas coa observación (aves, fenómenos meteorolóxicos)

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física

Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física

CCL, CMCT

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal

Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos

CMCT

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

FÍSICA E QUÍMICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN

Recoñecer e identificar as características do método científico.

Formula, de forma guiada, hipóteses para explicar fenómenos cotiáns, utilizando teorías e modelos científicos sinxelos.

Recoñecer os materiais e os instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de química, e coñecer e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental.

Recoñece e identifica os símbolos máis frecuentes utilizados na etiquetaxe de produtos químicos e instalacións, interpretando o seu significado.
Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

Xustificar as propiedades dos estados de agregación da materia e os seus cambios de estado, a través do modelo cinético-molecular.

Explica as propiedades dos gases, os líquidos e os sólidos.
Describe os cambios de estado da materia e aplícaos á interpretación de fenómenos cotiáns.

Establecer as relacións entre as variables das que depende o estado dun gas a partir de representacións gráficas ou táboas de resultados

Xustifica o comportamento dos gases en situacións cotiás, en relación co modelo cinético-molecular.

Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes.

Establece relacións entre magnitudes e unidades utilizando, preferentemente, o Sistema Internacional de Unidades para expresar os resultados.

Recoñecer o papel das forzas como causa dos cambios no estado de movemento e das deformacións.

En situacións da vida cotiá, identifica as forzas que interveñen e relaciónaas cos seus correspondentes efectos na deformación ou na alteración do estado de movemento dun corpo.
Establece a relación entre o alongamento producido nun resorte e as forzas que produciron eses alongamentos, e describe o material para empregar e o procedemento para a súa comprobación experimental.
Describe a utilidade do dinamómetro para medir a forza elástica e rexistra os resultados en táboas e representacións gráficas, expresando o resultado experimental en unidades do Sistema Internacional.

Establecer a velocidade dun corpo como a relación entre o espazo percorrido e o tempo investido en percorrelo.

Realiza cálculos para resolver problemas cotiáns utilizando o concepto de velocidade media.

Caracterizar as reaccións químicas como cambios dunhas substancias noutras.

Identifica os reactivos e os produtos de reaccións químicas sinxelas interpretando a representación esquemática dunha reacción química.

   
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

Serán os mismos que os marcados no punto 1.

Criterios de cualificación:

Tendo en conta a avaliación continua  valorarase cun 40% as actividades realizadas na primeira avaliación, un 60% na segunda. O traballo da terceira sempre sumará sobre esta porcentaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 • Realización de esquemas.
 • Elboración de traballos recopilatorios.
 • Realización de problemas.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

FRANÇAIS

CONTENIDOS MÍNIMOS FRANÇAIS (1º ESO)

-Comprender la idea general y las informaciones
-Saludar. Presentarse y presentar.
-Identificar y Describir un objeto. Describir a una persona
-Comunicar en clase. Hablar del horario en el colegio. Decir la fecha
-Preguntar información sobre alguien
-Expresar los gustos. Hacer apreciaciones
-Describir acciones. Hablar de ecología
-Situar en el espacio
-Hablar de la familia, de la edad
-Dar órdenes y consejos.
-Expresar la pertenencia, la causa
-Proponer, pedir, rechazar alimentos. Hablar de las comidas y de la vida diaria.

Estructuras sintáctico-discursivas
- Presente verbos en ER / sujeto ON / Imperativo
- Los verbos pronominales
- Artículos definidos e indefinidos
- ETRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / PRENDRE
- El Femenino, el plural
- La negación.
- POURQUOI – PARCE QUE
- Los posesivos.
- Preposiciones de lugar
- Los demostrativos
- Los partitivos

Léxicos
- Los saludos. El alfabeto, colores, la hora
- Números del 0 al 100
- El material de clase, asignaturas, días de la semana, meses
- Deportes y actividades de ocio
- La descripción. Partes de cuerpo. La ropa
- Reciclaje y ecología
- La familia
- Fórmulas de cortesía
- Los medios de comunicación
- La comida y los alimentos
- La vida cotidiana

Fonéticos
- Ritmo, entonación interrogativa y exclamativa.
- Vocales y grupos vocálicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO.

 Las actividades serán accesibles para los alumnos por los mismos canales que
el resto de las tareas, es decir, página web del centro y plataformas educativas; NUNTIO, MOODLE. Los alumnos enviarán las actividades a los profesores por los mismos cauces que han hecho hasta el momento.

ACTIVIDADES.

 1. Actividades de consolidación de cada tema, léxico, gramática, frases hechas, vocabulario específico, conjugación verbal...En algunos cursos se podrá avanzar, adaptándonos siempre a las circunstancias.
 2. Síntesis de contenidos
 3. Actividades de comprensión oral y escrita.
 4. Actividades de producción escrita.
 5. Actividades específicas de gramática y vocabulario.
 6. En todas las actividades llevadas a cabo se atenderá a las diferentes formas y ritmos de aprendizaje a través de variados recursos: libro de texto, cahier, actividades creadas en la plataforma del centro, tareas, cuestionarios...
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Seguimos ateniéndonos a la evaluación continua, la primera evaluación se recupera con la segunda y esta con las tareas de refuerzo, ampliación o recuperación diseñadas en este tercer trimestre.

Además de las calificaciones que reflejen el progreso o recuperación (según el caso) de cada alumno se tendrá en cuenta la actitud, el esfuerzo, la participación y entrega de tareas, trabajos, fichas, cuestionarios... propuestas por el profesor.

Fundamental para la recuperación es la entrega de tareas solicitadas por el profesor, ya que dadas las circunstancias resulta imposible realizar examen presencial y es el modo que tiene el docente para evaluar los progresos y mejoras del alumno.

RECUPERACIÓN PENDIENTES.

No hay pendientes.

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

INGLÉS

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL

 1. Saber identificar  el tipo de texto adaptando la comprensión al mismo
 2. Distinguir los diferentes tipos de comprensión: general , específica, puntos principales…
 3. Reconocer cómo expresar  el gusto y la preferencia
 4. Saber realizar  comparaciones
 5. Reconocer cómo narrar hechos presentes y futuros
 6. Reconocer cómo expresar  la obligación, permiso, consejo, prohibición y no obligación
 7. Saber cómo narrar hechos pasados
 8. Expresar la cantidad
 9. Saber cómo pedir y obtener  información
 10. Saber cómo narrar hechos futuros
 11. Expresar el consejo

CSC

 1. Practicar el lenguaje que puede transferirse a la vida real
 2. Aprender sobre la primera impresión e interactuar con otras personas
 3. Aprenden sobre la importancia de compartir las tareas del hogar
 4. Reflexionan sobre sus obligaciones y normas
 5. Reflexionar sobre la importancia de ayudar a otras personas cuando lo necesitan
 6. Respetar los gustos de los compañeros y aprende a trabajar tanto por parejas como de forma grupal, siempre respetándose unos a otros.
 7. Reconocer la importancia del trabajo colaborativo aprendiendo a respetar las opiniones y decisiones de los compañeros
 8. Reflexionar sobre la importancia de los mediadores en el colegio como una forma de resolver conflictos.

CMCT

 1. Aprender sobre la importancia de conservar el medio ambiente
 2. Reconocer las diferencias entre la vida en el campo y la ciudad
 3. Valorar y reconocer las características de la ciudad
 4. Saber localizar objetos y muebles en una ilustración
 5. Reconocer algunas normas básicas para cuidar el medio ambiente

CD

 1. Saber emplear de forma autónoma los medios disponibles para investigar sobre un tema
 2. Los alumnos de forma autónoma hacen uso de los medios disponibles para investigar sobre frases informales
 3. Saber usar de forma autónoma los medios para investigar sobre fobias

CEC

 1. Reconocer los valores que aporta la moda
 2. Respetar y valorar las opiniones sobre estilos de moda.
 3. Conocer y valorar las tareas del hogar en UK
 4. Conocer y valorar la literatura a través de un extracto de una pieza famosa de la literatura británica
 5. Reconocer  y respetar los diferentes tipos de arte

 

CPA

 1. Usar las tablas de contenidos para reflexionar sobre lo adquirido y los conocimientos que uno tiene.
 2. Los alumnos emplean estrategias para planificar sus propios trabajos escritos
 3. Planificar previamente una tarea individual de escritura.

CSIE

 1. Saber emplear estrategias para evaluar  y desarrollar su propio trabajo escrito
 2. Saber evaluar y justificar sus preferencias personales
 3. Tomar conciencia de la importancia del lenguaje al comunicar                   
 4. Saber crear  y analizar los resultados de una encuesta.
 5. Saber expresar  su opinión sobre cuestiones y situaciones de su vida diaria.

B1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves.
B1.2 Entiende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
B1. 3 Identifica el sentido general y puntos principales de una conversación
B1.4 Identifica las funciones comunicativas en conversaciones informales
B1. 5 Comprende preguntas y comentarios sencillos y predecibles en una conversación formal o entrevista
B1.6 Distingue las ideas principales en presentaciones
B1.7 Identifica la información esencial de contenidos audiovisuales
B2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas a preguntas breves y sencillas, y contesta a preguntas sobre una exposición realizada,
B2.3 Participa en conversaciones informales cara a cara u otros medios técnicos en las que hay un contacto social
B3.1 Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos o para la realización de actividades
B3.1.1 Comprende las instrucciones para la realización de actividades
B3. 2 Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet.
B3.3 Comprende correspondencia personal en cualquier formato
B3.5 Entiende la información general de artículos periodísticos
B3.7 Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas
B4. 1 Completa un cuestionario sencillo con información personal
B4.2 Escribe breves comentarios, instrucciones e indicaciones
B4.3 Escribe notas, anuncios y mensajes breves en formato convencional con información sencilla y relevante.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo  y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia.A Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán
telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Para enviar todas las actividades y resolver dudas usaremos libros de recursos del profesor FAST TRACK al cual pueden acceder los alumnos en la plataforma MOODLE pues somos conscientes que no todos los alumnos han podido llevar los libros de texto a casa, fichas de ejercicios que subirá el docente a esta plataforma,resúmenes y ejemplos elaborados por el propio docente así como videoconferencias.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataforma ZOOM y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Las familias y el alumnado serán informados de la presente adaptación curricular a través de nuestro canal de comunicación habitual NUNTIO así como también a través de la plataforma educativa MOODLE donde podrán acceder y consultar esta adaptación curricular siempre que lo deseen. Asimismo,tanto las familias como los alumnos serán informados de cómo recuperar la evaluación o evaluaciones pendientes de la materia de inglés a través de nuestra plataforma de comunicación NUNTIO y, si fuera necesario a través de la aplicación ZOOM en caso de que hubiera que aclarar alguna duda o las familias o alumnos necesiten una explicación más detallada o pormenorizada. En caso de que no se pudiera contactar por ninguno de los medios anteriormente mencionados, se contactará  telefónicamente. La presente adaptación curricular también se incorporará a la página web del centro de conformidad con la normativa.

 

 

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

LINGUA GALEGA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
 1. B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de diferentes textos orais dos medios de comunicación (crónicas, reportaxes e documentais) e elaborar esquemas e resumos.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa de textos orais de carácter informativo propios dos medios de comunicación audiovisual (reportaxes, crónicas e documentais).
LGB1.1.2. Traslada a información relevante de discursos orais dos medios de comunicación audiovisual a esquemas ou resumos.

 1. B1.2. Extraer a intención comunicativa, o tema, as ideas principais e os datos relevantes de diferentes textos orais dos ámbitos social e educativo.

LGB1.2.1. Recoñece, xunto ao propósito e a idea xeral, os feitos e datos relevantes en textos orais do ámbito social e educativo.
LGB1.2.2. Comprende e segue as instrucións para realizar tarefas de aprendizaxe con progresiva autonomía.

 1. B1.7. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais planificadas.

LGB1.7.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
LGB1.7.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente.

 1. B2.1. Aplicar os coñecementos sobre a lingua e as normas do uso lingüístico para resolver problemas de comprensión.

LGB2.1.1. Analiza e sintetiza o contido dun texto en resumos e esquemas que estruturan visualmente as ideas.
LGB2.1.2. Busca o significado do léxico descoñecido a partir do contexto, analiza a forma das palabras ou usa dicionarios para contextualizar as acepcións.
LGB2.1.3. Identifica a idea principal e as secundarias e comprende a relación existente entre elas.
LGB2.1.5. Compila información para comprender e ampliar o coñecemento das mensaxes: busca bibliografía; consulta libros, revistas, xornais; utiliza recursos audiovisuais e buscadores de internet.

 1. B2.3. Comprender e interpretar, en formato papel ou dixital, textos propios dos medios de comunicación (noticias).

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos propios dos medios de comunicación (noticias).
LGB2.3.2. Localiza a información destacada de textos propios dos medios de comunicación: portadas e titulares.

 1. B2.4. Comprender e interpretar en formato papel ou dixital, textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

LGB2.4.1. Comprende e interpreta textos propios da vida educativa, especialmente, os instrutivos e expositivos: webs educativas, dicionarios, glosarios e enciclopedias.

 1. B2.5. Seleccionar a información que se obtén nas bibliotecas, nas TIC e outras fontes e integrar os coñecementos adquiridos non proceso de aprendizaxe continua.

LGB2.5.1. Utiliza, de forma progresivamente autónoma, diversas fontes de información e integra os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos.
LGB2.5.2. Coñece e utiliza habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital.

 1. B2.6. Amosar unha actitude reflexiva e crítica ante a lectura que permita identificar usos lingüísticos discriminatorios e manifestar posturas de acordo ou desacordo e respecto ás mensaxes expresadas.

LGB2.6.2. Identifica e expresa posturas de acordo e desacordo sobre aspectos parciais ou globais dun texto.
LGB2.6.3. Elabora a súa propia interpretación sobre o significado dun texto.

 1. B2.8. Usar procedementos de planificación e revisión para conseguir a adecuación, coherencia, cohesión e corrección dos contidos nas relacións internas e externas do texto.

LGB2.8.2. Adecúa as súas producións ao rexistro formal e educativo.
LGB2.8.6. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos e correctores.

 1. B2.11. Producir, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en formato papel ou dixital, textos de carácter educativo: cuestionarios, resumos, informes de tarefas, descricións e explicacións sobre contidos das materias curriculares.

 1. B2.12. Producir e sintetizar, en formato papel ou dixital, textos de distinta tipoloxía.

LGB2.12.1. Produce, en formato papel ou dixital, escritos de distinta tipoloxía a partir dun modelo.

 1. B2.13. Usar as TIC para textualizar, revisar e mellorar os escritos: procesadores de texto, programas de presentación e dicionarios electrónicos.

LGB2.13.1. Usa técnicas de tratamento textual coas TIC: procesadores de texto, programas de presentación, dicionarios electrónicos, e correctores para textualizar e revisar e mellorar os escritos.

 1. B3.3. Usar eficazmente os dicionarios ou calquera outra fonte de consulta, en papel ou en soporte electrónico, para resolver dúbidas e para progresar na aprendizaxe autónoma.

LGB3.3.1. Obtén, de xeito autónomo, información lingüística de todo tipo en dicionarios, en diferentes soportes, e noutras obras de consulta.

 1. B3.4. Coñecer, usar e valorar as normas que regulan os textos orais e escritos.

LGB3.4.1. Completa, transforma e valora textos orais ou escritos de maneira adecuada e correcta atendendo ás normas.

 1. B3.10. Aplicar progresivamente o coñecemento e o uso das estratexias de autoavaliación e a aceptación do erro como parte do proceso de aprendizaxe.

LG3.10.1. Recoñece os erros nas producións orais e escritas propias e alleas a partir da avaliación e autoavaliación, propondo solucións para a súa mellora.

 1. B3.12. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.

LGB3.12.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras.

 1.  B5.5. Comparar textos pertencentes a diferentes xéneros e subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

LGLB5.5.1. Compara textos pertencentes aos diferentes xéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.
LGLB5.5.2. Compara textos pertencentes ao mesmo xénero pero a diferentes subxéneros, sinalando as coincidencias e diferenzas, tanto estruturais coma formais.

 1. B5.7. Escribir textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

LGLB5.7.1. Escribe textos de intención estética servíndose dos coñecementos literarios adquiridos e dos recursos retóricos traballados na aula.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
 4. Traballo de investigación e elaboración de contidos (orais e escritos), mediante o uso dunha webquest.
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

 1. Avaliación continua.
 2. Terase en conta a nota da primeira e segunda avaliación, atendendo ao criterio de avaliación continua.
 3. Na terceira avaliación, esta será diagnóstica, co fin de preparar o vindeiro curso.
 4. As porcentaxes da nota da terceira avaliación serán:
  1. - 60% o traballo en grupo (webquest)
  2. - 30% a proba final individual
  3. - 10% a autoavaliación individual
 5. A avaliación (3ª) será positiva, isto é, as persoas que teñan suspensa a materia poderán recuperala coa nota da terceira e as que xa teñan aprobada a materia poderán subir a súa nota.
Proba extraordinaria de setembro
 1. Avaliaranse os contidos da primeira e  da segunda avaliación.
 2. A cualificaciòn final será:
  1. - Unha proba (40% nota)
  2. - Un traballo individual (60%)
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

 1. Serán os mencinados no apartado un.

Criterios de cualificación:

 1. O alumnado que teña a materia pendente, poderá recuperala, sempre e cando, demostre nesta terceira avaliación que posúe as competencias, destrezas e habilidades suficientes, establecidas nos criterios de avaliación e mais nos estándares de aprendizaxe do apartado un.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 1. Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que se establecen para o resto do alumnado (a non ser que teñan algunha adaptación curricular).
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Diario da corentena

 1. Webquest:
  1. - Investigación
  2. - Presentación escrita (resumo)
  3. - Análise de textos
  4. - Presentación oral
  5. - Adapatción de textos
 2. Visionado de vídeos explicativos
 3. Vídeoconferencias

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

 1. Non hai alumnado sen conectividade. A metodoloxía é activa, principalmente construtivista, mais, dadas as circunstancias, máis centrada no produto que no proceso. Traballamos de forma grupal e individual, dándolle importancia tamén a aprendizaxe social (Vygotsky), neste caso de forma telemática.

Materiais e recursos

 1. Libro de texto
 2. Diapositivas
 3. Google drive
 4. Moodle
 5. Nuntio
 6. Zoom
 7. Web creada por min

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Tendo en conta as instrucións sobre medidas de Reforzo Educativo, o Departamento de Lingua e Literatura tomou as seguintes decisións:

Preparar actividades que axuden aos alumnos que tiveron especial
dificultade para a realización das actividades e que corren o risco de non
superar o curso escolar. Esas tarefas recollen os contidos da primeira e a
segunda avaliación. É importante sinalar que na nosa materia moitos
contidos enlázanse, salvo os de literatura, polo que continuamente
levamos a cabo actividades de reforzo.

●.Recuperacións de materias pendentes. Os alumnos con materia pendente de cursos anteriores terán novamente a oportunidade de recuperala a través dos traballos, creacións literarias, tarefas , cadernos ou outro tipo de proba que o profesor decida realizar a través da plataforma do centro. Igualmente en caso de superar as probas e cumprir coa tarefas do curso presente tamén se lle aprobaría (así consta xa na programación de principio de curso)
● As actividades serán accesibles para os alumnos polos mesmos canles que
o resto das tarefas, é dicir, páxina web do centro e plataformas educativas;  NUNTIO, MOODLE. Os alumnos enviarán as actividades aos profesores polos mesmos leitos que fixeron ata o momento.

ACTIVIDADES.
•Actividades de consolidación de cada tema. Nalgúns cursos poderase avanzar, adaptándonos sempre ás circunstancias.
•Síntese de contidos.
•Creacións literarias.

● Os contidos por niveis sobre os que traballaremos este reforzo educativo
son os seguintes:
2º ESO (Lingua e Literatura)

▪ Exercicios de comprensión lectora.
▪ Exercicios de expresión escrita.
▪ Exercicios de morfoloxía.
▪ Exercicios de sintaxes.
▪ Exercicios de  semántica.
▪ Exercicios de ortografía.
▪ Repaso de métrica.
▪ Exercicios de xéneros literarios.

 

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.
CONTIDOS MÍNIMOS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (2º ESO)

•Comprensión lectora.
•Ortografía xeral.
•Categorías gramaticais e análise morfolóxica.
•Análise  sintáctico de oracións: suxeito, predicado, tipos de  sintagmas, complementos do verbo (CD,  CI, CC, ATRIBUTO E COMPLEMENTO  PREDICATIVO).
•Relacións  semánticas:  sinonimia,  antonimia,  polisemia,  homonimia e campo  semántico.
•Diferenciar os xéneros literarios (narrativa, lírica e teatro) e os seus  subgéneros.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN.

Dadas as circunstancias e ante a imposibilidade de regresar ás aulas, a materia do terceiro trimestre avaliarase de forma telemática. A través da plataforma do centro  NUNTIO indicarase o contido e forma na que levará a cabo( tarefas, actividades de creación literaria, fichas, cuestionarios, traballos, reforzos para o grupo, individualizados...)
O resultado deste último trimestre só redondeará a nota obtida dos dous primeiros, sempre sumará, nunca terá un peso negativo. Por suposto realizarase ademais a media dos dous trimestres anteriores. En caso de ter algún trimestre suspenso realizaranse as recuperacións oportunas ( fichas, cuestionarios, entrega de tarefas...)
Esta mesma plataforma  NUNTIO servirá de contacto continuo coas familias como viña sendo habitual,
É moi importante a participación activa do alumnado tanto presencial (videoconferencias) como a través da elaboración de traballo e tarefas  online.
De modo xeral, reforzaranse apartados xa explicados na aula pero non por iso totalmente adquiridos. En lingua hai que ter en conta que gran parte dos contidos desenvólvense e amplían en cursos seguintes. É por iso que como se cita anteriormente, en caso de superar probas do nivel actual recupérense  automaticamente as pendentes do curso anterior sen necesidade de cadernos, exercicios específicos ou outro tipo de material.

 

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

MATEMÁTICAS

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MAB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de investigación.

MAB1.5.1. Expón verbalmente e argumenta o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando distintas linguaxes (alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística).

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático

MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada

B2.1. Utilizar números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, e porcentaxes sinxelas, as súas operacións e as súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria.

MAB2.1.1. Identifica os tipos de números (naturais, enteiros, fraccionarios e decimais) e utilízaos para representar, ordenar e interpretar axeitadamente a información cuantitativa.

MAB2.1.2. Calcula o valor de expresións numéricas de distintos tipos de números mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente natural, aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

MAB2.1.3. Emprega axeitadamente os tipos de números e as súas operacións, para resolver problemas cotiáns contextualizados

B2.2. Coñecer e utilizar propiedades e novos significados dos números en contextos de paridade, divisibilidade e operacións elementais, mellorando así a comprensión do concepto e dos tipos de números.

MAB2.2.1. Realiza cálculos nos que interveñen potencias de expoñente natural e aplica as regras básicas das operacións con potencias.

MAB2.2.2. Acha fraccións equivalentes e simplifica fraccións

MAB2.2.3. Utiliza a notación científica para representar números moi grandes.

B2.3. Desenvolver, en casos sinxelos, a competencia no uso de operacións combinadas aplicando correctamente a xerarquía das operacións.

MAB2.3.1. Realiza operacións combinadas entre números enteiros, decimais e fraccionarios respectando a xerarquía das operacións

B2.5. Utilizar diferentes estratexias (emprego de táboas, obtención e uso da constante de proporcionalidade, redución á unidade, etc.) para obter elementos descoñecidos nun problema a partir doutros coñecidos en situacións da vida real nas que existan variacións porcentuais e magnitudes directa ou inversamente proporcionais

MAB2.5.1. Identifica e discrimina relacións de proporcionalidade e porcentaxes e emprégaas para resolver problemas en situacións cotiás.

B2.6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando os patróns e leis xerais que os rexen, utilizando a linguaxe alxébrica para expresalos, comunicalos e realizar predicións sobre o seu comportamento ao modificar as variables, e operar con expresións alxébricas.

MAB2.6.1. Describe situacións ou enunciados que dependen de cantidades variables ou descoñecidas mediante expresións alxébricas, e opera con elas.

MAB2.6.3. Utiliza as identidades alxébricas notables e as propiedades das operacións para transformar expresións alxébricas.

B2.7. Utilizar a linguaxe alxébrica para simbolizar e resolver problemas mediante a formulación de ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións, aplicando para a súa resolución métodos alxébricos

MAB2.7.1. Comproba, dada unha ecuación (ou un sistema), se un número ou uns números é ou son solución desta.

MAB2.7.2. Formula alxebricamente unha situación da vida real mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e sistemas de ecuacións lineais con dúas incógnitas, e resólveas.

B3.1. Recoñecer o significado aritmético do teorema de Pitágoras e empregalo para resolver problemas xeométricos.

MAB3.1.2. Aplica o teorema de Pitágoras para calcular lonxitudes descoñecidas na resolución de triángulos e áreas de polígonos regulares, en contextos xeométricos ou reais

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, seccións ao cortar con planos, corpos obtidos mediante seccións, simetrías, etc.).

MAB3.3.1. Analiza e identifica as características de corpos xeométricos utilizando a linguaxe xeométrica axeitada.

B3.3. Analizar corpos xeométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas) e identificar os seus elementos característicos (vértices, arestas, caras, desenvolvementos planos, simetrías, etc.).

MAB3.3.3. Identifica os corpos xeométricos a partir dos seus desenvolvementos planos e reciprocamente

B3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes, superficies e volumes do mundo físico, utilizando propiedades, regularidades e relacións dos poliedros.

MAB3.4. Resolver problemas que leven consigo o cálculo de lonxitudes e superficies do mundo físico.

B4.1. Manexar as formas de presentar unha función (linguaxe habitual, táboa numérica, gráfica e ecuación), pasando dunhas formas a outras e elixindo a mellor delas en función do contexto.

MAB4.1.1. Pasa dunhas formas de representación dunha función a outras, e elixe a máis adecuada en función do contexto.

B4.2. Comprender o concepto de función, e recoñecer, interpretar e analizar as gráficas funcionais.

MAB4.2.1. Recoñece se unha gráfica representa ou non unha función.

MAB4.2.2. Interpreta unha gráfica e analízaa, recoñecendo as súas propiedades máis características.

B4.3. Recoñecer, representar e analizar as funcións lineais, e utilizalas para resolver problemas.

MAB4.3.1. Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación ou dunha táboa de valores, e obtén a pendente da recta correspondente.

MAB4.3.3. Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes, e represéntaa.

B5.1. Formular preguntas axeitadas para coñecer as características de interese dunha poboación e recoller, organizar e presentar datos relevantes para respondelas, utilizando os métodos estatísticos apropiados e as ferramentas axeitadas, organizando os datos en táboas e construíndo gráficas, calculando os parámetros relevantes, e obtendo conclusións razoables a partir dos resultados obtidos.

MAB5.1.1. Organiza datos, obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas, e acumuladas, e represéntaos gráficamente.

MAB5.1.2. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano), a moda (intervalo modal) e o rango de un conxunto de datos e emprégaos para resolver problemas.

B5.3. Diferenciar os fenómenos deterministas dos aleatorios, valorando a posibilidade que ofrecen as matemáticas para analizar e facer predicións razoables acerca do comportamento dos aleatorios a partir das regularidades obtidas ao repetir un número significativo de veces a experiencia aleatoria, ou o cálculo da súa probabilidade.

MAB5.3.1. Identifica os experimentos aleatorios e distíngueos dos deterministas.

MAB5.3.2. Calcula a frecuencia relativa dun suceso mediante a experimentación.

B5.4. Inducir a noción de probabilidade a partir do concepto de frecuencia relativa e como medida de incerteza asociada aos fenómenos aleatorios, sexa ou non posible a experimentación.

MAB5.4.1. Describe experimentos aleatorios sinxelos e enumera todos os resultados posibles, apoiándose en táboas, recontos ou diagramas en árbore sinxelos.

MAB5.4.2. Distingue entre sucesos elementais equiprobables e non equiprobables.

MAB5.4.3. Calcula a probabilidade de sucesos asociados a experimentos sinxelos mediante a regra de Laplace, e exprésaa en forma de fracción e como porcentaxe.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Tanto para os procedementos coma para os instrumentos para a avaliación da primeira e segunda avaliación me remito a os referidos na programación xeral do curso.
Procedementos para a avaliación de terceira avaliación:
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so terá valor positivo para a cualificación do alumnado.
A cualificacón da 3ª avaliación, obterase a través da nota media de todas as actividades online realizadas: exercicios, fichas, probas, cuestionarios …
Procedementos de recuperación de avaliacións pendentes.
Xa que nos atopamos nunha situación excepcional e ante a imposibilidade de facer exames presenciais, os alumnos e alumnas que teñan algunha avaliación suspensa, terán a oportunidade de recuperala mediante a entrega de exercicios de reforzo (70% da nota) e a superación dunha proba telemática (30%) na primeira semana de xuño que versarán sobre os contidos mínimos da materia. Como requisitos imprescindibles, a presentación dentro do prazo estipulado tanto de tarefas e traballos e á cualificación obtida neles, que deberá ser  positiva ou competente.

A calquera avaliación superada deste xeito, no período de confinamento e sen facer exames presenciais, outorgaráselle unha cualificación de 5.

Instrumentos na terceira avaliación.

 1. Actividades de repaso, reforzo ou ampliación que lles chegarán a través da aula virtual Moodle
 2. Entrega de traballos para a súa corrección a través da mesma plataforma Moodle do centro.
 3. Participación e formulación de dúbidas por videoconferencias, correo electrónico, plataformas educativas, telefonía, etc.
Cualificación final

As valoracións das tarefas ou traballos realizados a partir do inicio da suspensión das actividades lectivas presenciais consideraranse exclusivamente a efectos de aumentar a cualificación que tiña o alumnado con anterioridade á devandita suspensión e para proporcionar evidencias do grao de desenvolvemento das competencias clave.
Realizarase unha media ponderada das tres avaliacións coa seguinte ponderación:
  1ª avaliación: 40%
2ª avaliación: 40%
3ª avaliación: 20%
Cualificarase deste xeito sempre que a media sexa igual o superior a la media das dúas primeiras avaliacións.
Naqueles casos nos que os alumnos ou alumnas tivesen algunha das dúas primeiras avaliacións suspensa, considerarase a nota obtida nos procedementos establecidos neste documento para a recuperación.

A nota obtida coas ponderacións anteriores, una vez redondeada, dará lugar á nota final ordinaria. Poderá ser corrixida positivamente atendendo ao esforzo do alumno, así como a súa traxectoria ao longo do curso..
Proba extraordinaria de setembro Para o alumno ou alumna que non supere a materia no procedemento ordinario,  realizarase un exame online ou presencial no mes de setembro, en función do calendario de apertura de centros, que será elaborada en base aos criterios mínimos da materia impartida durante os dous primeiros trimestres do curso
Alumnado de materia pendente

Este curso non temos alumnos coas matemáticas de 2ºESO pendentes

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Actividades de repaso e reforzo, que servirán tamén de recuperación para os alumnos ou alumnas que teñan algunha avaliación anterior suspensa. Corresponderanse cos temas traballos nos dous primeiros trimestres:

 1. Números enteiros.
 2. Fracciones.
 3. Potencias e raíz cadrada.
 4. Números decimais.
 5. Expresións alxébricas
 6. Ecuacións de primeiro e segundo grao.
 7. Sistemas de ecuacións.

Actividades de repaso e ampliación.

 1. Proporcionalidade numérica. A primeira metade traballouse de forma presencial na aula e a segunda parte de maneira telemática.
 2. Figuras planas. Áreas.
 3. Estatística.
 Nos temas 8 e 9 farase un repaso do aprendido en cursos anteriores.

Metodoloxía

A metodoloxía a seguir será activa, baseada no aprendizaxe en líña e variada (en función da tarefa esixida), onde o papel da profesora será fundamentalmente facilitador.
O enfoque estará orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas, posibilitando que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos partindo do nivel de desempeño de cada un e tendo en conta a diversidade. Trátase de aprender a aprender
A principio de cada semana a profesora publicará un plan semanal ou quincenal de traballo desagregado por días e que o alumnado poderá adaptar as súas posibilidades. Parte de ese traballo terán que subilo a Moodle para a súa corrección e valoración.
Unha vez á semana realizarase unha videoconferencia co obxectivo de resolver todas as dúbidas coa axuda dun taboleiro dixital para facilitar a súa comprensión.
Faremos un uso habitual das TIC. Para mandarlles a tarefa, resolver dúbidas, que me envíen os seus exercicios resoltos, repasar e avanzar temario valereime de: videoconferencias, links a titoriais, boletíns, resumos e exemplos resoltos por min, corrección dos seus exercicios, traballos na nube, utilización de medios dixitais,…

 

Materiais e recursos

 • Ordenador, tableta o teléfono móvil.
 • Calculadora, caderno e bolígrafo.
 • Canles educativos online.
 • Materiais didácticos de elaboración propia.
 • Recursos dixitais: Descartes, CIEDAD, EDIA, ZOOM, DISCORD,…

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

MÚSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Recoñece os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada.

CCEC
CCL

Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

CCEC

Describe os elementos das obras musicais propostas.

CCL
CCEC

Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de forma oral e escrita, con rigor e claridade.

CCL

Distingue as diversas funcións que cumpre a música na nosa sociedade.

CCEC

Amosa interese por coñecer os xéneros musicais e as súas funcións expresivas, gozando deles como oínte con capacidade selectiva.

CCEC

Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais

CCL

Comunica coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

CCL

Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.

CD

Utiliza de xeito guiado as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

CD

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Críterios
 • Recoñecer os parámetros do son e os elementos básicos da linguaxe musical, utilizando unha linguaxe técnica apropiada e aplicándoos a través da lectura ou a audición e a interpretación de pequenas obras ou fragmentos musicais.
 • Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).
 • Identificar e describir, mediante o uso de distintas linguaxes (gráfica, corporal ou verbal), elementos e formas de organización e estruturación musical (ritmo, melodía, textura, timbre, repetición, imitación, variación) dunha obra musical interpretada en vivo ou gravada.
 • Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.
 • Demostrar interese polas músicas de distintas características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.
 • Valorar a asimilación e o emprego dalgúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou "falar de música".
 • Utilizar recursos tecnolóxicos dispoñibles para gravar e reproducir música.
 • Utilizar de xeito funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito musical.

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso. No caso de ter avaliacións anteriores suspensas teráse en conta para a súa recuperación as actividades de reforzó feitas con esa finalidade ó longo deste trimestre.
 

 

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

O non haber a materia de música en 1º ESO no hai alumnos coa materia pendente.

 


CURSO:

2º ESO

MATERIA:

TECNOLOGÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Identificar las etapas necesarias para la creación de un producto tecnológico desde su origen hasta su comercialización describiendo cada una de ellas, investigando su influencia en la sociedad y proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista de su utilidad como de su posible impacto social.

Diseña un prototipo que da solución a un problema técnico, mediante el proceso de resolución de problemas tecnológicos.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE,CEC

Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

Interpreta croquis y bocetos como elementos de información de productos tecnológicos.

CL
CMCT
AA
CSC
IE.CEC

Explicar mediante documentación técnica las distintas fases de un producto desde su diseño hasta su comercialización.

Describe las características propias de los materiales de uso técnico comparando sus propiedades.

CL
CMCT
AA
CSC
IE,CEC

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.

Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.

CL
CMCT
AA
IE

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.
En la convocatoria de septiembre se evaluarán los contenidos de la primera y segunda evaluación.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataformas de videoconferencia  y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

BIOLOXÍA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e determinar as características que os diferencian da materia inerte.

Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a partir da utilización de diversas fontes.
Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.

Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa.

Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemento da vida.

Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas funcións.

Diferencia os tipos celulares, describindo a función dos orgánulos máis importantes.

Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa función.

Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano, e asóciaos á súa función.

Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde e doenza, os factores que os determinan.

Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente.

Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela individual e colectivamente.

Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria.

Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos).

Recoñece as doenzas e infeccións máis comúns relacionándoas coas súas causas.

Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas.

Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición e relacionnao coa súa contribución no proceso.

Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento.

Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento.

Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira de previlas.

Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, asóciaas coas súas causas.

Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes estímulos, e describir o seu funcionamento.

Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso, relacionándoas coas súas causas, factores de risco e coa súa prevención.

Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas que sintetizan e coa súa función.

Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas segregadas e a súa función.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación:
Serán os mismos que os marcados no punto 1.

Criterios de cualificación:
Tendo en conta a avaliación continua,  valorarase cun 40% as actividades realizadas na primeira avaliación, un 60% na segunda. O traballo da terceira sempre sumará sobre esta porcentaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 • Realización de esquemas.
 • Elaboración de traballos recopilatorios.
 • Realización de problemas.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Identificar los elementos configuradores de la imagen.

Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano, analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico-plásticas propias y ajenas.

CL
CMCT
AA
SC
CEC

Experimentar con las variaciones formales del punto, el plano y la línea.

Experimenta con el valor expresivo de la línea y el punto y sus posibilidades tonales, aplicando distintos grados de dureza, distintas posiciones del lápiz de grafico o de color (tumbado o vertical) y la presión ejercida en la aplicación, en composiciones a mano alzada, estructuradas geométricamente o más libres y espontáneas.

CMCT
AA
IE
CEC

Expresar emociones utilizando distintos elementos configurativos y recursos gráficos: línea, puntos, colores, texturas, claroscuros.

Realiza composiciones que transmiten emociones básicas (calma, violencia, libertad, opresión, alegría, tristeza, etc.) utilizando distintos recursos gráficos en cada caso (claroscuro, líneas, puntos, texturas, colores…).

CL
CMCT
AA
CSC
CEC

Identificar los elementos configuradores de la imagen.

Identifica y valora la importancia del punto, la línea y el plano, analizando de manera oral y escrita imágenes y producciones grafico-plásticas propias y ajenas.

CL
CMCT
AA
SC
CEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.
En la convocatoria de septiembre se evaluarán los contenidos de la primera y segunda evaluación.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataformas de videoconferencia  y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

FÍSICA E QUÍMICA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

▪  B1.1. Recoñecer e identificar as características do método científico.

▪  FQB1.1.1. Formula hipóteses para explicar fenómenos cotiáns utilizando teorías e modelos científicos.

▪  FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigorosa, e comunícaos oralmente e por escrito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas.

▪  B1.2. Valorar a investigación científica e o seu impacto na industria e no desenvolvemento da sociedade.

▪  FQB1.2.1. Relaciona a investigación científica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá.

▪  B1.3. Aplicar os procedementos científicos para determinar magnitudes e expresar os resultados co erro correspondente.

▪  FQB1.3.1. Establece relacións entre magnitudes e unidades, utilizando preferentemente o Sistema Internacional de Unidades e a notación científica para expresar os resultados correctamente.

▪  FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empregando o material e instrumentos apropiados, e expresa os resultados correctamente no Sistema Internacional de Unidades.

▪  B1.4. Recoñecer os materiais e instrumentos básicos presentes no laboratorio de física e de química, e describir e respectar as normas de seguridade e de eliminación de residuos para a protección ambiental.

▪  FQB1.4.1. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio e coñece a súa forma de utilización para a realización de experiencias, respectando as normas de seguridade e identificando actitudes e medidas de actuación preventivas.

▪  B1.5. Interpretar a información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicacións e medios de comunicación.

▪  FQB1.5.1. Selecciona, comprende e interpreta información salientable nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade.

▪  B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son instrumentos interpretativos de diferentes teorías e a necesidade da súa utilización para a interpretación e a comprensión da estrutura interna da materia.

▪  FQB2.1.1. Representa o átomo, a partir do número atómico e o número másico, utilizando o modelo planetario.

▪  FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas e a súa localización no átomo.

▪  FQB2.1.3. Relaciona a notación co número atómico e o número másico, determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas.

▪  B2.2. Analizar a utilidade científica e tecnolóxica dos isótopos radioactivos.

▪  FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as solucións para a súa xestión.

▪  B2.3. Interpretar a ordenación dos elementos na táboa periódica e recoñecer os máis relevantes a partir dos seus símbolos.

▪  FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e períodos na táboa periódica.

▪  FQB2.3.2. Relaciona as principais propiedades de metais, non metais e gases nobres coa súa posición na táboa periódica e coa súa tendencia a formar ións, tomando como referencia o gas nobre máis próximo.

▪  B2.4. Describir como se unen os átomos para formar estruturas máis complexas e explicar as propiedades das agrupacións resultantes.

▪  FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación.

▪  FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e calcula as súas masas moleculares.

▪  B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e entre elementos e compostos en substancias de uso frecuente e coñecido.

▪  FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, baseándose na súa fórmula química.

▪  B2.6. Formular e nomear compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

▪  FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos binarios seguindo as normas IUPAC.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ao alumnado.
A avaliación adaptarase co obxectivo prioritario de que o alumnado non perda o curso e poida continuar avanzando na súa formación.
A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante este curso considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como ás actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
A avaliación do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e o desenvolvemento das competencias clave correspondentes fronte á superación dos criterios de avaliación específicos de cada materia.
Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020.
Todo o traballo e comunicación co alumnado desenrolado no transcurso do terceiro trimestre, basearase no uso das plataformas de traballo habitual do centro, a saber Nuntio e Moodle. Deste xeito os docentes poderán facer chegar ás actividades que o alumnado debe desenrolar, e estes faranas chegar de igual xeito. Por outra beira permítelles manter unha comunicación fluída, para todo o que o alumnado poidese necesitar. Para ter un contacto máis persoal, e non esquecer a parte emocional desta situación, nos apoiaremos na tecnoloxía para poder ter un contacto máis cercano e estableceranse video conferencias para poder cumprir este obxectivo.
Por todo isto exponse:
Cálculo da cualificación.
Para obter a cualificación valoraranse conxuntamente os instrumentos citados anteriormente, de xeito que se fará a media aritmética dos dous primeiros trimestres.
O cálculo da media farase cunha aproximación de unha cifra decimal. Debido a que, segundo a lexislación vixente, a cualificación debe ser un número enteiro entre 1 e 10, a nota así obtida redondearase.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.
A.    Avaliación final.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, terase en conta os seguintes puntos.
·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa positiva, en tal caso a cualificación final será esa media redondeada positivamente en función  do traballo realizado e das tarefas presentadas durante o desenrolo do terceiro trimestre.
·      Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa insuficiente, neste caso utilizarase o traballo desenrolado durante o terceiro trimestre para recuperar as partes que non alcanzaron os obxectivos mínimos das traballadas nos dous primeiros trimestres.
Para poder facer isto usaranse traballos ou actividades de reforzo que terán que entregar para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador. Estes traballos ou actividades versarán sobre os estándares imprescindibles para obter unha cualificación positiva marcados para esta situación excepcional.
B.      Avaliación extraordinaria.
O alumnado que non supere a materia en xuño,  terá a posibilidade de facelo no mes de setembro. Nesta data manteranse os criterios mínimos establecidos en esta adaptación debido á situación excepcional á que nos enfrontamos.
A forma da proba extraordinaria dependerá das circunstancias nas que nos atopemos nese momento. Se a actividade presencial xa está recuperada será unha proba presencial, senón é así, optarase polo método seguido neste terceiro trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

              Nesta situación tan excepcional non podemos esquecer o alumnado con materias pendentes.
              No caso do alumnado do que non se dispoña de información obxectiva para unha avaliación da materia pendente ou con avaliación negativa, optarase como medio que lles permita obter unha cualificación positiva a realización de traballos ou actividades que lle leven a conseguir dito obxectivo.
              Para poder facer isto usaranse traballos ou actividades de reforzo que terán que entregar, en tempo e forma adecuada,  para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador. Estes traballos ou actividades versarán sobre os estándares mínimos establecidos para o curso académico no que o alumnado cursou dita materia.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Neste trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e reforzo, para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propoñendo actividades que lles axuden a adquirilas e deste xeito poder superar a materia.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

FRANÇAIS

CONTENIDOS MÍNIMOS FRANÇAIS (3º ESO)

-Comprender la idea general y las informaciones
-Saludar. Presentarse y presentar.
-Identificar y Describir un objeto. Describir a una persona
-Comunicar en clase. Hablar del horario en el colegio. Decir la fecha
-Preguntar información sobre alguien
-Expresar los gustos. Hacer apreciaciones
-Describir acciones. Hablar de ecología
-Situar en el espacio
-Hablar de la familia, de la edad
-Dar órdenes y consejos.
-Expresar la pertenencia, la causa
-Proponer, pedir, rechazar alimentos. Hablar de las comidas y de la vida diaria.

Estructuras sintáctico-discursivas
- Presente verbos en ER / sujeto ON / Imperativo
- Los verbos pronominales
- Artículos definidos e indefinidos
- ETRE / AVOIR / METTRE / FAIRE / PRENDRE
- El Femenino, el plural
- La negación.
- POURQUOI – PARCE QUE
- Los posesivos.
- Preposiciones de lugar
- Los demostrativos
- Los partitivos

Léxicos
- Los saludos. El alfabeto, colores, la hora
- Números del 0 al 100
- El material de clase, asignaturas, días de la semana, meses
- Deportes y actividades de ocio
- La descripción. Partes de cuerpo. La ropa
- Reciclaje y ecología
- La familia
- Fórmulas de cortesía
- Los medios de comunicación
- La comida y los alimentos
- La vida cotidiana

Fonéticos
- Ritmo, entonación interrogativa y exclamativa.
- Vocales y grupos vocálicos

ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN Y REFUERZO.

 Las actividades serán accesibles para los alumnos por los mismos canales que
el resto de las tareas, es decir, página web del centro y plataformas educativas; NUNTIO, MOODLE. Los alumnos enviarán las actividades a los profesores por los mismos cauces que han hecho hasta el momento.

ACTIVIDADES.

 1. Actividades de consolidación de cada tema, léxico, gramática, frases hechas, vocabulario específico, conjugación verbal...En algunos cursos se podrá avanzar, adaptándonos siempre a las circunstancias.
 2. Síntesis de contenidos
 3. Actividades de comprensión oral y escrita.
 4. Actividades de producción escrita.
 5. Actividades específicas de gramática y vocabulario.
 6. En todas las actividades llevadas a cabo se atenderá a las diferentes formas y ritmos de aprendizaje a través de variados recursos: libro de texto, cahier, actividades creadas en la plataforma del centro, tareas, cuestionarios...
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.

Seguimos ateniéndonos a la evaluación continua, la primera evaluación se recupera con la segunda y esta con las tareas de refuerzo, ampliación o recuperación diseñadas en este tercer trimestre.

Además de las calificaciones que reflejen el progreso o recuperación (según el caso) de cada alumno se tendrá en cuenta la actitud, el esfuerzo, la participación y entrega de tareas, trabajos, fichas, cuestionarios... propuestas por el profesor.

Fundamental para la recuperación es la entrega de tareas solicitadas por el profesor, ya que dadas las circunstancias resulta imposible realizar examen presencial y es el modo que tiene el docente para evaluar los progresos y mejoras del alumno.

RECUPERACIÓN PENDIENTES.

No hay pendientes.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

INGLÉS

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL

 1. Saber expresar la necesidad, la habilidad, la prohibición, la opinión
 2. Reconocer cómo expresar el gusto y la preferencia
 3. Expresar instrucciones
 4. Saber cómo pedir y obtener información
 5. Saber cómo narrar hechos presentes y pasados
 6. Saber cómo pedir disculpas
 7. Reconocer cómo expresar similitudes y diferencias
 8. Saber expresar la comparación
 9. Saber describir hábitos y rutinas
 10. Reconocer cómo expresar la deducción
 11. Expresar la persuasión
 12. Saber expresar  hechos futuros
 13. Saber expresar probabilidad
 14. Reconocer cómo expresar acuerdo y desacuerdo

CSC

 1. Mostrar respeto e interés hacia sus compañeros en las actividades en pareja y grupal.
 2. Participar de forma colaborativa en actividades grupales.
 3. Aprender sobre la vida adolescente en 1940..
 4. Aprender sobre cómo se organizan las campañas de marketing y publicidad.
 5. Reflexionar sobre la polémica de compartir ficheros en internet.
 6. Aprender sobre diferentes formas en que las personas están conectadas en sociedad.

 

CMCT

 1. Aprender a usar el vocabulario para describir los materiales con los que están hechas las cosas.
 2. Aprender y valorar  la geografía en USA.
 3. Aprenden y reflexionar sobre cómo grupos ecológicos trabajan para ayudar a proteger el medio ambiente.

CD

 1. Usar de forma autónoma los medios disponibles para investigar sobre un tema
 2. Emplear los medios digitales de los que disponen para buscar información sobre autores y libros.
 3. Utilizar de forma autónoma los medios disponibles para investigar sobre la geografía de USA.

CEC

 1. Aprender sobre la Escuela Británica de artes escénicas y tecnología.
 2. Identificar las  diferencias de vocabulario entre el inglés americano y el británico.
 3. Valorar la importancia de las artes escénicas y de la tecnología en nuestra sociedad.

CPA

 1. Saber emplear estrategias para planificar sus propios trabajos escritos
 2. Aprender a usar formas de hablar por teléfono y de hablar sobre estar al teléfono.
 3. Reconocer los diferentes usos de los sintagmas definidos e indefinidos.
 4. Planificar previamente una tarea individual de escritura.

CSIE

 1. Saber emplear estrategias para evaluar  y desarrollar su propio trabajo escrito
 2. Identificar sus capacidades y logros personales, reforzando así su autonomía, autoestima e identidad personal           
 3. Identificar y tratar de solventar las dificultades en su aprendizaje

B1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves.
B1.2 Entiende lo esencial en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
B1. 3 Identifica el sentido general y puntos principales de una conversación
B1.4 Identifica las funciones comunicativas en conversaciones informales
B1. 5 Comprende preguntas y comentarios sencillos y predecibles en una conversación formal o entrevista
B1.6 Distingue las ideas principales en presentaciones
B1.7 Identifica la información esencial de contenidos audiovisuales
B2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas a preguntas breves y sencillas, y contesta a preguntas sobre una exposición realizada.
B2. 2 Se desenvuelve correctamente en transacciones cotidianas siguiendo normas de cortesía.
B2.3 Participa en conversaciones informales cara a cara u otros medios técnicos en las que hay un contacto social
B3.1 Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos o para la realización de actividades
B3.1.1 Comprende las instrucciones para la realización de actividades
B3. 2 Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet.
B3.3 Comprende correspondencia personal en cualquier formato
B3.4 Entiende lo esencial de correspondencia formal
B3.5 Entiende la información general de artículos periodísticos
B3.7 Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas
B4. 1 Completa un cuestionario sencillo con información personal
B4.2 Escribe breves comentarios, instrucciones e indicaciones
B4.3 Escribe notas, anuncios y mensajes breves en formato convencional con información sencilla y relevante.
B4.5 Escribe correspondencia personal en varios formatos

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo  y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán
telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Para enviar todas las actividades y resolver dudas usaremos libros de recursos del profesor FAST TRACK al cual pueden acceder los alumnos en la plataforma MOODLE pues somos conscientes que no todos los alumnos han podido llevar los libros de texto a casa, fichas de ejercicios que subirá el docente a esta plataforma,resúmenes y ejemplos elaborados por el propio docente así como videoconferencias.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataforma ZOOM y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Las familias y el alumnado serán informados de la presente adaptación curricular a través de nuestro canal de comunicación habitual NUNTIO así como también a través de la plataforma educativa MOODLE donde podrán acceder y consultar esta adaptación curricular siempre que lo deseen. Asimismo,tanto las familias como los alumnos serán informados de cómo recuperar la evaluación o evaluaciones pendientes de la materia de inglés a través de nuestra plataforma de comunicación NUNTIO y, si fuera necesario a través de la aplicación ZOOM en caso de que hubiera que aclarar alguna duda o las familias o alumnos necesiten una explicación más detallada o pormenorizada. En caso de que no se pudiera contactar por ninguno de los medios anteriormente mencionados, se contactará  telefónicamente. La presente adaptación curricular también se incorporará a la página web del centro de conformidad con la normativa.

 

 

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Tendo en conta as instrucións sobre medidas de Reforzo Educativo, o Departamento de Lingua e Literatura tomou as seguintes decisións:

Preparar actividades que axuden aos alumnos que tiveron especial
dificultade para a realización das actividades e que corren o risco de non
superar o curso escolar. Esas tarefas recollen os contidos da primeira e a
segunda avaliación. É importante sinalar que na nosa materia moitos
contidos enlázanse, salvo os de literatura, polo que continuamente
levamos a cabo actividades de reforzo.

● Recuperacións de materias pendentes. Os alumnos con materia pendente de cursos anteriores terán novamente a oportunidade de recuperala a través dos traballos, creacións literarias, tarefas , cadernos ou outro tipo de proba que o profesor decida realizar a través da plataforma do centro. Igualmente en caso de superar as probas e cumprir coa tarefas do curso presente tamén se lle aprobaría (así consta xa na programación de principio de curso)
● As actividades serán accesibles para os alumnos polos mesmos canles que
o resto das tarefas, é dicir, páxina web do centro e plataformas educativas;  NUNTIO, MOODLE. Os alumnos enviarán as actividades aos profesores polos mesmos leitos que fixeron ata o momento.

ACTIVIDADES.
•Actividades de consolidación de cada tema. Nalgúns cursos poderase avanzar, adaptándonos sempre ás circunstancias.
•Síntese de contidos.
•Creacións literarias.

● Os contidos por niveis sobre os que traballaremos este reforzo educativo
son os seguintes:

3º ESO (Lingua e Literatura)
▪ Exercicios de comprensión lectora.
▪ Exercicios de expresión escrita.
▪ Repaso de morfoloxía.
▪ Exercicios de sintaxes.
▪ Preguntas sobre literatura desde a Idade Media ata o Barroco.
▪ Comentarios de texto literario.
▪ Repaso de métrica e xéneros literarios.

ADAPTACIÓN PROGRAMACIÓNS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA.
CONTIDOS MÍNIMOS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (3º ESO)
•Gramática: Substantivo. Adxectivo. Verbo.  Adverbio. Preposicións, conxuncións...
•Os xéneros literarios: Narración. Lírica e drama. Principais elementos.
•O enunciado. Tipos de enunciados.
•A oración e os seus tipos.
•Estrutura do  sintagma nominal e do verbal.
•Análise  sintáctico de oracións simples.
•O texto e as súas propiedades. Principais  conectores.
•A literatura da Idade Media. Autores e autoras e obras.
•Contexto histórico e social da Idade Media.
•A conxugación verbal. As formas non persoais do verbo.
•Contexto histórico e social do Renacemento.
•A literatura no Renacemento. Autores e autoras. Principais obras.
•Contexto histórico e social do Barroco.
•A literatura no Barroco: Autores e autoras. Principais obras.

 

CONTIDOS MÍNIMOS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (3º ESO)

•Gramática: Substantivo. Adxectivo. Verbo.  Adverbio. Preposicións, conxuncións...
•Os xéneros literarios: Narración. Lírica e drama. Principais elementos.
•O enunciado. Tipos de enunciados.
•A oración e os seus tipos.
•Estrutura do  sintagma nominal e do verbal.
•Análise  sintáctico de oracións simples.
•O texto e as súas propiedades. Principais  conectores.
•A literatura da Idade Media. Autores e autoras e obras.
•Contexto histórico e social da Idade Media.
•A conxugación verbal. As formas non persoais do verbo.
•Contexto histórico e social do Renacemento.
•A literatura no Renacemento. Autores e autoras. Principais obras.
•Contexto histórico e social do Barroco.
•A literatura no Barroco: Autores e autoras. Principais obras.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN.

Dadas as circunstancias e ante a imposibilidade de regresar ás aulas, a materia do terceiro trimestre avaliarase de forma telemática. A través da plataforma do centro  NUNTIO indicarase o contido e forma na que levará a cabo( tarefas, actividades de creación literaria, fichas, cuestionarios, traballos, reforzos para o grupo, individualizados...)
O resultado deste último trimestre só redondeará a nota obtida dos dous primeiros, sempre sumará, nunca terá un peso negativo. Por suposto realizarase ademais a media dos dous trimestres anteriores. En caso de ter algún trimestre suspenso realizaranse as recuperacións oportunas ( fichas, cuestionarios, entrega de tarefas...)
Esta mesma plataforma  NUNTIO servirá de contacto continuo coas familias como viña sendo habitual,
É moi importante a participación activa do alumnado tanto presencial (videoconferencias) como a través da elaboración de traballo e tarefas  online.
De modo xeral, reforzaranse apartados xa explicados na aula pero non por iso totalmente adquiridos. En lingua hai que ter en conta que gran parte dos contidos desenvólvense e amplían en cursos seguintes. É por iso que como se cita anteriormente, en caso de superar probas do nivel actual recupérense  automaticamente as pendentes do curso anterior sen necesidade de cadernos, exercicios específicos ou outro tipo de material.

 

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

LINGUA GALEGA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Comprender e interpretar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, o datos relevantes de textos orais dos medios de comunicación audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global e identifica a intención comunicativa e a estrutura de textos orais propios dos medios de comunicación audiovisual (entrevistas, noticias, crónicas e reportaxes).
LGB1.1.2. Interpreta textos orais e traslada a información relevante a esquemas ou resumos.

B1.3. Comprender, interpretar e valorar textos orais expositivos e argumentativos.

LGB1.3.1. Identifica as ideas principais e secundarias dun texto oral expositivo ou argumentativo, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.
LGB1.3.2. Recoñece a intención comunicativa dos textos.
LGB1.3.3. Diferencia as explicacións dos argumentos.

B1.4. Comprender textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas) e identificar as ideas principais e secundarias, o propósito comunicativo implícito ou explícito, e diferenciar as explicacións dos argumentos.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a tese e os argumentos dos debates, relatorios e mesas redondas dentro do ámbito educativo e elabora un esquema ou resumo.
LGB1.4.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra.

B1.8. Aplicar técnicas e estratexias para falar en público, en situacións formais ou informais, de forma individual ou en grupo.

LGB1.8.2. Participa con fluidez nas intervencións orais espontáneas ou formais respectando as regras morfosintácticas desta lingua, en especial a colocación do pronome átono, así como a fonética galega (pronuncia das sete vogais, n velar e fonema fricativo palatal xordo).

B1.9. Producir discursos breves e comprensibles, nun rexistro neutro, informal ou máis culto, sobre temas da vida cotiá ou educativa.

LGB1.9.4. Realiza e explica resumos ou exposicións educativas sinxelas.

B1.10. Coñecer e aplicar, con axuda das TIC, técnicas e estratexias para realizar exposicións orais planificadas.

LGB1.10.1. Consulta os medios de información dixitais para seleccionar contidos relevantes e incorporalos ás súas producións.
LGB1.10.2. Emprega as TIC para facer as súas presentacións máis claras e atractivas visualmente

B2.1. Aplicar técnicas e estratexias que facilitan a lectura comprensiva e crítica de textos.

LGB2.1.1. Usa técnicas de síntese do contido dos textos: subliñados, esquemas e resumos.
LGB2.1.3. Busca e asimila o significado de palabras do rexistro formal e incorpóraas progresivamente ao seu vocabulario.

B2.3. Comprender e interpretar escritos propios dos medios de comunicación e distinguir entre información e opinión en entrevistas, crónicas e reportaxes.

LGB2.3.1. Comprende e interpreta textos xornalísticos, fundamentalmente en entrevistas, crónicas e reportaxes.
LGB2.3.2. Distingue entre os contidos informativos e as opinións que se expresan nos textos xornalísticos.

B2.4. Comprender e interpretar textos de carácter educativo, especialmente os expositivos e explicativos: enciclopedias, webs educativas e outros materiais de consulta.

LGB2.4.2. Consulta fontes xerais (enciclopedias) e especializadas (monográficos e webs temáticas) para ampliar a información e mellorar o coñecemento da mensaxe.

B2.5. Identificar o tema, os subtemas e a estrutura comunicativa dos textos expositivos e explicativos.

LGB2.5.1. Interpreta o sentido global e compón o esquema xerarquizado das ideas de textos expositivos e explicativos.

B2.6. Usar, de maneira case autónoma, os recursos que ofrecen as bibliotecas e outros recursos relacionados coas TIC para obter, organizar e seleccionar información.

LGB2.6.1. Aplica correctamente o sistema de procura na biblioteca e nos buscadores de internet para obter, organizar e seleccionar información.

B2.11. Producir, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos do ámbito educativo: informes e proxectos sobre tarefas educativas das materias curriculares.

LGB2.11.1. Produce, en soporte impreso ou dixital, textos expositivos e explicativos sobre distintas materias curriculares elaborados a partir de información obtida en bibliotecas e outras fontes de información.

B2.12. Planificar producir e revisar textos con adecuación, coherencia, cohesión e con respecto polas normas morfolóxicas, ortográficas e tipográficas.

LGB2.12.1. Planifica a composición dos escritos en función do tipo de texto e da situación comunicativa para redactar textos adecuados, coherentes e ben cohesionados.
LGB2.12.3. Consulta fontes de información en distintos soportes para seleccionar contidos relevantes que posteriormente reelaborará e incorporará ao seu escrito.

B2.13. Utilizar as TIC para organizar os contidos, mellorar a presentación e corrixir as producións escritas.

LGB2.13.1. Usa as TIC (procesadores de textos e correctores ortográficos) para organizar os contidos, mellorar a presentación e facilitar a corrección dos textos escritos.

B2.14. Utilizar as TIC como un medio de comunicación e interrelación social a través da escritura.

LGB2.14.1. Coñece e utiliza as ferramentas TIC para intercambiar opinións sobre escritos alleos e escribir e dar a coñecer os propios en blogs, redes sociais de lectores e escritores.

B3.5. Usar progresiva, autónoma e eficazmente os dicionarios, as bibliotecas e outras fontes de consulta para resolver dúbidas e progresar na aprendizaxe.

LGB3.5.1. Utiliza os dicionarios e outras fontes de consulta en diferentes soportes, resolven as súas dúbidas sobre o uso correcto da lingua e progresa na aprendizaxe.

B3.6. Aplicar as normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega.

LGB3.6.1. Emprega textos orais e escritos e respecta as normas gramaticais.

B3.10. Sintetizar o contido e identificar a estrutura de textos. Elaborar producións propias segundo estes parámetros.

LGB3.10.1. Determina o tema, delimita a estrutura e identifica a progresión temática en producións propias e alleas. Elabora textos nos que ten en conta os parámetros anteriores.

B3.11. Comprender o sentido global e a intención comunicativa de textos orais e escritos.

LGB3.11.1. Interpreta o sentido de textos orais e escritos, identifica a intención comunicativa e a recoñece a postura de cada emisor.

B3.13. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.

LGB13.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras.

B5.5. Consultar fontes básicas de información e familiarizarse cos recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destas.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información básicas para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos básicos das TIC para a realización de traballos sinxelos e cita axeitada destes.

B5.6. Crear ou recrear textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos sinxelos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
 4. Traballo de investigación e elaboración de contidos (orais e escritos), mediante o uso dunha webquest.
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

 1. Avaliación continua.
 2. Terase en conta a nota da primeira e segunda avaliación, atendendo ao criterio de avaliación continua.
 3. Na terceira avaliación, esta será diagnóstica, co fin de preparar o vindeiro curso.
 4. As porcentaxes da nota da terceira avaliación serán:
  1. - 60% o traballo en grupo (webquest)
  2. - 30% a proba final individual
  3. - 10% a autoavaliación individual
 5. A avaliación (3ª) será positiva, isto é, as persoas que teñan suspensa a materia poderán recuperala coa nota da terceira e as que xa teñan aprobada a materia poderán subir a súa nota.
Proba extraordinaria de setembro
 1. Avaliaranse os contidos da primeira e  da segunda avaliación.
 2. A cualificaciòn final será:
  1. - Unha proba (40% nota)
  2. - Un traballo individual (60%)
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

 1. Serán os mencinados no apartado un.

Criterios de cualificación:

 1. O alumnado que teña a materia pendente, poderá recuperala, sempre e cando, demostre nesta terceira avaliación que posúe as competencias, destrezas e habilidades suficientes, establecidas nos criterios de avaliación e mais nos estándares de aprendizaxe do apartado un.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 1. Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que se establecen para o resto do alumnado (a non ser que teñan algunha adaptación curricular).
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Diario da corentena

 1. Webquest:
  1. - Investigación
  2. - Presentación escrita (resumo)
  3. - Análise de textos
  4. - Presentación oral
  5. - Adapatción de textos
 2. Visionado de vídeos explicativos
 3. Vídeoconferencias

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

 1. Non hai alumnado sen conectividade. A metodoloxía é activa, principalmente construtivista, mais, dadas as circunstancias, máis centrada no produto que no proceso. Traballamos de forma grupal e individual, dándolle importancia tamén a aprendizaxe social (Vygotsky), neste caso de forma telemática.

Materiais e recursos

 1. Libro de texto
 2. Diapositivas
 3. Google drive
 4. Moodle
 5. Nuntio
 6. Zoom
 7. Web creada por min

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

MATEMÁTICAS

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema.

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

B1.8. Desenvolver e cultivar as actitudes persoais inherentes ao quefacer matemático.

MACB1.8.1. Desenvolve actitudes adecuadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada).

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á resolución de problemas.

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente.

B2.1. Utilizar as propiedades dos números racionais, as raíces e outros números radicais para operar con eles, utilizando a forma de cálculo e notación adecuada, para resolver problemas da vida cotiá, e presentar os resultados coa precisión requirida.

MACB2.1.1. Recoñece distintos tipos de números (naturais, enteiros e racionais), indica o criterio utilizado para a súa distinción e utilízaos para representar e interpretar adecuadamente información cuantitativa.

MACB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, e indica neste caso o grupo de decimais que se repiten

MACB2.1.3. Acha a fracción xeratriz correspondente a un decimal exacto ou periódico.

MACB2.1.4. Expresa números moi grandes e moi pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados.

MACB2.1.6. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e redondeo en problemas contextualizados, xustificando os seus procedementos..

MACB2.1.8. Calcula o valor de expresións numéricas de números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as operacións elementais e as potencias de expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das operacións

MACB2.1.9. Emprega números racionais para resolver problemas da vida cotiá e analiza a coherencia da solución.

B2.2. Obter e manipular expresións simbólicas que describan sucesións numéricas, observando regularidades en casos sinxelos que inclúan patróns recursivos.

MACB2.2.1. Calcula termos dunha sucesión numérica recorrente usando a lei de formación a partir de termos anteriores.

MACB2.2.3. Identifica progresións aritméticas e xeométricas, expresa o seu termo xeral, calcula a suma dos "n" primeiros termos e emprégaas para resolver problemas.

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica para expresar unha propiedade ou relación dada mediante un enunciado, extraendo a información salientable e transformándoa.

MACB2.3.1. Realiza operacións con polinomios.

MACB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por diferenza, e aplícaas nun contexto axeitado.

MACB2.3.3. Factoriza polinomios de grao 4 con raíces enteiras mediante o uso combinado da regra de Ruffini, identidades notables e extracción do factor común.

B2.4. Resolver problemas da vida cotiá nos que se precise a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maior que dous e sistemas de dúas ecuacións lineais con dúas incógnitas, aplicando técnicas de manipulación alxébricas, gráficas ou recursos tecnolóxicos, valorando e contrastando os resultados obtidos.

MACB2.4.1. Formula alxebricamente unha situación da vida cotiá mediante ecuacións e sistemas de ecuacións, resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido.

MACB2.4.2. Resolve ecuacións de primeiro e segundo grao, ecuacións sinxelas de grao maios que dous e sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas.

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as fórmulas usuais para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles e para obter as medidas de lonxitudes, áreas e volumes dos corpos elementais, de exemplos tomados da vida real, representacións artísticas como pintura ou arquitectura, ou da resolución de problemas xeométricos.

MACB3.2.1. Calcula o perímetro e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas.

MACB3.2.3. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo de lonxitudes.

MACB3.2.4. Calcula áreas e volumes de poliedros, cilindros, conos e esferas, e aplícaos para resolver problemas contextualizados.

B4.1. Coñecer os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa representación gráfica.

MACB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas.

MAB B4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica interpretándoas dentro do seu contexto.

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e doutras materias que poden modelizarse mediante unha función lineal, valorando a utilidade da descrición deste modelo e dos seus parámetros, para describir o fenómeno analizado.

MACB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a partir dunha dada (ecuación punto pendente, xeral, explícita e por dous puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaa graficamente.

MACB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un enunciado e represéntaa

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Tanto para os procedementos coma para os instrumentos para a avaliación da primeira e segunda avaliación me remito a os referidos na programación xeral do curso.
Procedementos para a avaliación de terceira avaliación:
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so terá valor positivo para a cualificación do alumnado.
Procedementos de recuperación de avaliacións pendentes.
Xa que nos atopamos nunha situación excepcional e ante a imposibilidade de facer exames presenciais, os alumnos e alumnas que teñan algunha avaliación suspensa, terán a oportunidade de recuperala mediante a entrega de exercicios de reforzo e a superación dun exame telemático na primeira semana de xuño que versarán sobre os contidos mínimos da materia. Como requisitos imprescindibles, a presentación dentro do prazo estipulado tanto de tarefas e traballos e á cualificación obtida neles, que deberá ser  positiva ou competente.

A calquera avaliación superada deste xeito, no período de confinamento e sen facer exames presenciais, outorgaráselle unha cualificación de 5.

Instrumentos na terceira avaliación.

 1. Actividades de repaso, reforzo ou ampliación que lles chegarán a través da aula virtual Moodle
 2. Entrega de traballos para a súa corrección a través da mesma plataforma Moodle do centro.
 3. Participación e formulación de dúbidas por videoconferencias, correo electrónico, plataformas educativas, telefonía, etc.
Cualificación final

As valoracións das tarefas ou traballos realizados a partir do inicio da suspensión das actividades lectivas presenciais consideraranse exclusivamente a efectos de aumentar a cualificación que tiña o alumnado con anterioridade á devandita suspensión e para proporcionar evidencias do grao de desenvolvemento das competencias clave.
Realizarase unha media ponderada das tres avaliacións coa seguinte ponderación:
  1ª avaliación: 40%
2ª avaliación: 40%
3ª avaliación: 20%
Cualificarase deste xeito sempre que a media sexa igual o superior a la media das dúas primeiras avaliacións.
Naqueles casos nos que os alumnos ou alumnas tivesen algunha das dúas primeiras avaliacións suspensa, considerarase a nota obtida nos procedementos establecidos neste documento para a recuperación.

A nota obtida coas ponderacións anteriores, una vez redondeada, dará lugar á nota final ordinaria. Poderá ser corrixida positivamente atendendo ao esforzo do alumno, así como a súa traxectoria ao longo do curso..
Proba extraordinaria de setembro Para o alumno ou alumna que non supere a materia no procedemento ordinario,  realizarase un exame online ou presencial no mes de setembro, en función do calendario de apertura de centros, que será elaborada en base aos criterios mínimos da materia impartida durante os dous primeiros trimestres do curso
Alumnado de materia pendente

Este curso escolar, ao atoparnos nesta situación excepcional de ensino non presencial, os alumnos coa materia de matemáticas de 3ºESO pendente recuperarana a través de:

 • Proba escrita presencial, que xa foi realizada no mes de enero.
 • Exercicios que terá que realizar o alumno e entregar a súa profesora antes do 1 de xuño para a súa avaliación.

Ademais destes exercicios, o alumno ten outra oportunidade de aprobar a pendente se aproba a materia do curso actual.

Criterios de cualificación:

 • Primeira parte da materia, proba escrita presencial xa realizada:  70%
 • Segunda parte da materia, entrega do traballo online.   30%

Procedementos e instrumentos de avaliación: Proba escrita e traballos online.

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Actividades de repaso e reforzo, que servirán tamén de recuperación para os alumnos ou alumnas que teñan algunha avaliación anterior suspensa. Corresponderanse cos temas traballos nos dous primeiros trimestres:

 1. Números racionais.
 2. Potencias e radicais.
 3. Progresións.
 4. Proporcionalidade numérica.
 5. Polinomios.
 6. Ecuacións de primeiro, segundo, terceiro e cuarto grao.
 7. Sistemas de ecuacións.

Actividades de repaso e ampliación que se farán online.

 1. Corpos xeométricos.

Neste tema farase un repaso do aprendido en cursos anteriores.

 

Metodoloxía

A metodoloxía a seguir será activa, baseada no aprendizaxe en líña e variada (en función da tarefa esixida), onde o papel da profesora será fundamentalmente facilitador.
O enfoque estará orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas, posibilitando que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos partindo do nivel de desempeño de cada un e tendo en conta a diversidade. Trátase de aprender a aprender
A principio de cada semana a profesora publicará un plan semanal ou quincenal de traballo desagregado por días e que o alumnado poderá adaptar as súas posibilidades. Parte de ese traballo terán que subilo a Moodle para a súa corrección e valoración.
Unha vez á semana realizarase unha videoconferencia co obxectivo de resolver todas as dúbidas coa axuda dun taboleiro dixital para facilitar a súa comprensión.
Faremos un uso habitual das TIC. Para mandarlles a tarefa, resolver dúbidas, que me envíen os seus exercicios resoltos, repasar e avanzar temario valereime de: videoconferencias, links a titoriais, boletíns, resumos e exemplos resoltos por min, corrección dos seus exercicios, traballos na nube, utilización de medios dixitais,…

 

Materiais e recursos

 • Ordenador, tableta o teléfono móvil.
 • Calculadora, caderno e bolígrafo.
 • Canles educativos online.
 • Materiais didácticos de elaboración propia.
 • Recursos dixitais: Descartes, CIEDAD, EDIA, ZOOM, DISCORD,…

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

MÚSICA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Distingue e emprega os elementos que se utilizan na representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

CCEC

Le e analiza partituras como apoio á audición.

CCEC

Amosa interese por coñecer músicas doutras épocas e culturas, comparando e contrastando as novas músicas coñecidas.

CAA

Emprega conceptos musicais para comunicar coñecementos, xuízos e opinións musicais de xeito oral e escrito, con rigor e claridade.

CCL

Expresa contidos musicais e relaciónaos con épocas da historia da música e con outras disciplinas.

CCEC
CCL

Amosa interese por coñecer música de diferentes épocas e culturas como fonte de enriquecemento cultural e satisfacción persoal, elaborando algún proxecto de investigación e exposición

CCEC
CAA

Distingue e sitúa temporalmente ás épocas da historia da música e as tendencias musicais.

CCEC
CSC

Emprega un vocabulario adecuado para describir percepcións e coñecementos musicais.

CCL

Utiliza diversas fontes de información para indagar sobre as novas tendencias, representantes, grupos de música popular, etc., e realiza unha revisión crítica desas producións.

CD

Coñece algunhas das posibilidades que ofrecen as tecnoloxías e utilízaas como ferramentas para a actividade musical.

CD
CCEC

Utiliza con autonomía as fontes e os procedementos apropiados para elaborar traballos sobre temas relacionados co feito musical.

CD
CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación e no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e cando se beneficie o alumnado.

Críterios

Distinguir e utilizar os elementos da representación gráfica da música (colocación das notas no pentagrama; notas adicionais, clave de sol e de fa en cuarta; duración das figuras; signos que afectan a intensidade e matices; indicacións rítmicas e de tempo, etc.).

Ler e analizar distintos tipos de partituras no contexto das actividades musicais da aula como apoio ás tarefas de audición.

Recoñecer auditivamente e determinar a época ou a cultura á que pertencen distintas obras musicais, interesándose por ampliar as súas preferencias.

Realizar exercicios que reflictan a relación da música con outras disciplinas.

Demostrar interese por coñecer músicas de distintas características, épocas e culturas, e por ampliar e diversificar as propias preferencias musicais, adoptando unha actitude aberta e respectuosa.

Distinguir, situar e caracterizar as grandes épocas da historia da música.

Valorar a asimilación e empregar algúns conceptos musicais básicos necesarios á hora de emitir xuízos de valor ou falar de música.

Utilizar con autonomía os recursos tecnolóxicos dispoñibles, demostrando un coñecemento básico das técnicas e dos procedementos necesarios para gravar, reproducir, crear, interpretar música e realizar sinxelas producións audiovisuais.

Utilizar de maneira funcional os recursos informáticos dispoñibles para a aprendizaxe e a indagación do feito musical.

O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso. No caso de ter avaliacións anteriores suspensas teráse en conta para a súa recuperación as actividades de reforzó feitas con esa finalidade ó longo deste trimestre

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

No curso 2019/2020 no hay ningún alumno coa materia de música pendente de 2º ESO, polo que non foi preciso realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

TECNOLOGÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades que presentan y las modificaciones que se puedan producir.

Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso técnico.

CL
CMCT
AA
IE

Manipular y mecanizar materiales convencionales a
sociando la documentación técnica al proceso de producción de un objeto, respetando sus características y empleando técnicas y herramientas adecuadas con especial atención a las normas de seguridad y salud.

Identifica y manipula las herramientas del taller en operaciones básicas de conformado de los materiales de uso técnico.

CL
CMCT
CD
AA
CSC

Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras experimentando en prototipos.

Describe apoyándote en información escrita, audiovisual o digital, las características propias que configuran las tipologías de estructura.

CL
CMCT
AA

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.
En la convocatoria de septiembre se evaluarán los contenidos de la primera y segunda evaluación.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataformas de videoconferencia  y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

 


CURSO:

3º ESO

MATERIA:

XEOGRAFÍA E HISTORIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Compara a poboación activa de cada sector en diversos países e analiza o grao de desenvolvemento que amosan estes datos.

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

Diferencia os sectores económicos europeos.

CCL
CMCC
CAA
CSC

Diferencia aspectos concretos e a súa interrelación dentro dun sistema económico.

CCL
CSIEE
CCL
CAA
CSC

Identifica os tipos de turismo e os seus efectos

CAA
CCL
CCEC
CSIEE
CD

Utiliza o vocabulario histórico e artístico imprescindible para cada época.

CSC
CCL

Identifica trazos do Renacemento e do Humanismo na historia europea, a partir de fontes históricas de diversos tipos.

CSC 
CCL
CCEC
CAA

Coñece obras e legado de artistas, humanistas e científicos da época.

CSC
CCEC
CMCCT

Explica as causas que conduciron á descuberta de América para Europa, a súa conquista e a súa colonización.

CSC
CMCCT
CAA
CCL

Analiza as relacións entre os reinos europeos que conducen a guerras como a dos "Trinta Anos".

CSC
CMCCT
CAA
CCL

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación e no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e cando se beneficie o alumnado

 • Analizar os datos do peso do sector terciario dun país fronte aos do sector primario e secundario, e extraer conclusións.
 • Recoñecer as actividades económicas que se realizan en Europa nos tres sectores, identificando distintas políticas económicas.
 • Coñecer as características de diversos tipos de sistemas económicos
 • Analizar o desenvolvemento do turismo e a súa importancia económica.
 • Utilizar o vocabulario histórico e artístico con precisión, inseríndoo no contexto adecuado.
 • Relacionar o alcance da nova ollada dos humanistas, artistas e científicos do Renacemento con etapas anteriores e posteriores.
 • Coñecer a importancia da arte renacentista e barroca en Europa e en América.
 • Coñecer trazos das políticas internas e as relacións exteriores dos séculos XVI e XVII en Europa.

.O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos empregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso. No caso de ter avaliacións anteriores suspensas teráse en conta para a súa recuperación as actividades de reforzó feitas con esa finalidade.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

Para recuperar a primeria e segunda avaliación da materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, o alumnado fixo probas escritas que abarcaban as competencias básicas e os contidos mínimos. Para esta terceira avaliación o alumnado elaborará un traballo, en soporte informático, que demostre a adquisición das competencias e procedementos que inda estaban pendentes por avaliar. A avaliación de dito traballo será continúa ó longo do trimestre, podendo o alumno correxir sobre o mesmo traballo e mellorar a súa elaboración.

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

MATEMÁTICAS

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Expresar verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema.

MACB1.1.1. Expresa verbalmente, de xeito razoado, o proceso seguido na resolución dun problema, coa precisión e o rigor adecuados.

B1.2. Utilizar procesos de razoamento e estratexias de resolución de problemas, realizando os cálculos necesarios e comprobando as solucións obtidas.

MACB1.2.1. Analiza e comprende o enunciado dos problemas (datos, relacións entre os datos, e contexto do problema).

MACB1.2.2. Valora a información dun enunciado e relaciónaa co número de solucións do problema.

B1.5. Elaborar e presentar informes sobre o proceso, resultados e conclusións obtidas nos procesos de investigación.

MACB1.5.1. Expón e defende o proceso seguido ademais das conclusións obtidas, utilizando as linguaxes alxébrica, gráfica, xeométrica e estatístico-probabilística.

B1.11. Empregar as ferramentas tecnolóxicas adecuadas, de xeito autónomo, realizando cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, facendo representacións gráficas, recreando situacións matemáticas mediante simulacións ou analizando con sentido crítico situacións diversas que axuden á comprensión de conceptos matemáticos ou á resolución de problemas.

MACB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos cando a súa dificultade  impida ou non aconselle facelos manualmente.

B1.12. Utilizar as tecnoloxías da información e da comunicación de maneira habitual no proceso de aprendizaxe, procurando, analizando e seleccionando información elaborando documentos propios, e compartíndoos en ámbitos apropiados.

MACB1.12.4. Emprega ferramentas tecnolóxicas para compartir ficheiros e tarefas.

B2.1. Coñecer os tipos de números e interpretar o significado dalgunhas das súas propiedades máis características (divisibilidade, paridade, infinitude, proximidade, etc.).

MACB2.1.1. Recoñece os tipos de números reais (naturais, enteiros, racionais e irracionais), indicando o criterio seguido, e utilízaos para representar e interpretar axeitadamente información cuantitativa

MACB2.1.2. Aplica propiedades características dos números ao utilizalos en contextos de resolución de problemas.

B2.2. Utilizar os tipos de números e operacións, xunto coas súas propiedades, para recoller, transformar e intercambiar información, e resolver problemas relacionados coa vida diaria e con outras materias do ámbito educativo

MACB2.2.1. Opera con eficacia empregando cálculo mental, algoritmos de lapis e papel, calculadora ou programas informáticos, e utilizando a notación máis axeitada.

MACB2.2.3. Establece as relacións entre radicais e potencias, opera aplicando as propiedades necesarias

MACB2.2.4. Aplica porcentaxes á resolución de problemas cotiáns e financeiros, e valora o emprego de medios tecnolóxicos cando a complexidade dos datos o require

MACB2.2.5. Calcula logaritmos sinxelos a partir da súa definición ou mediante a aplicación das súas propiedades, e resolve problemas sinxelos

B2.3. Construír e interpretar expresións alxébricas, utilizando con destreza a linguaxe alxébrica, as súas operacións e as súas propiedades.

MACB2.3.1. Exprésase con eficacia facendo uso da linguaxe alxébrica.

MACB2.3.2. Obtén as raíces dun polinomio e factorizalo utilizando a regra de Ruffini, ou outro método máis axeitado.

MACB2.3.3. Realiza operacións con polinomios, igualdades notables e fraccións alxébricas sinxelas

MACB2.3.4. Fai uso da descomposición factorial para a resolución de ecuacións de grao superior a dous.

B2.4. Representar e analizar situacións e relacións matemáticas utilizando inecuacións, ecuacións e sistemas para resolver problemas matemáticos e de contextos reais.

MACB2.4.1. Formula alxebricamente as restricións indicadas nunha situación da vida real, estúdao e resolve, mediante inecuacións, ecuacións ou sistemas, e interpreta os resultados.

MACB2.4.2. Resolve sistemas de inecuacións cunha incógnita, ecuacións, sistemas de ecuacións lineales,  sistemas de ecuacións non lineares e ssistmas de inecuacións sinxelos.

B3.1.Utilizar as unidades angulares dos sistemas métrico sesaxesimal e internacional, así como as relacións e as razóns da trigonometría elemental, para resolver problemas trigonométricos en contextos reais

MACB3.1.1. Utiliza conceptos e relacións da trigonometría básica para resolver problemas empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso, para realizar os cálculos.

B3.2. Calcular magnitudes efectuando medidas directas e indirectas a partir de situacións reais, empregando as técnicas ou as fórmulas máis adecuadas, e aplicando as unidades de medida.

MACB3.2.2. Resolve triángulos utilizando as razóns trigonométricas e as súas relacións.

B3.3. Coñecer e utilizar os conceptos e os procedementos básicos da xeometría analítica plana para representar, describir e analizar formas e configuracións xeométricas sinxelas.

MACB3.3.1. Establece correspondencias analíticas entre coordenadas de puntos e vectores

MACB3.3.2. Calcula a distancia entre dous puntos e o módulo dun vector.

MACB3.3.3. Coñece o significado de pendente dunha recta e diferentes formas de calculala

MACB3.3.4. Calcula a ecuación dunha recta de varias formas, en función dos datos coñecidos

MACB3.3.5. Recoñece distintas expresións da ecuación dunha recta e utilízaas no estudo analítico das condicións de incidencia, paralelismo e perpendicularidade

B4.1. Identificar relacións cuantitativas nunha situación, determinar o tipo de función que pode representalas, e aproximar e interpretar a taxa de variación media a partir dunha gráfica ou de datos numéricos, ou mediante o estudo dos coeficientes da expresión alxébrica.

MACB4.1.1. Identifica e explica relacións entre magnitudes que poden ser descritas mediante unha relación funcional, e asocia as gráficas coas súas correspondentes expresións alxébricas.

MACB4.1.2. Explica e representa graficamente o modelo de relación entre dúas magnitudes para os casos de relación lineal, cuadrática, proporcionalidade inversa, exponencial e logarítmica, empregando medios tecnolóxicos, de ser preciso

B4.2. Analizar información proporcionada a partir de táboas e gráficas que representen relacións funcionais asociadas a situacións reais obtendo información sobre o seu comportamento, a evolución e os posibles resultados finais

MACB4.2.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos sobre diversas situacións reais

MACB4.2.2. Representa datos mediante táboas e gráficos utilizando eixes e unidades axeitadas.

MACB4.2.3. Describe as características máis importantes que se extraen dunha gráfica sinalando os valores puntuais ou intervalos da variable que as determinan utilizando tanto lapis e papel como medios tecnolóxicos

MACB4.2.4. Relaciona distintas táboas de valores, e as súas gráficas correspondentes.

B5.1. Resolver situacións e problemas da vida cotiá aplicando os conceptos do cálculo de probabilidades e técnicas de reconto axeitadas.

MACB5.1.1. Aplica en problemas contextualizados os conceptos de variación, permutación e combinación.

MACB5.1.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades na resolución de situacións e problemas da vida cotiá.

B5.2. Calcular probabilidades simples ou compostas aplicando a regra de Laplace, os diagramas de árbore, as táboas de continxencia ou outras técnicas combinatorias

MACB5.2.1. Aplica a regra de Laplace e utiliza estratexias de reconto sinxelas e técnicas combinatorias.

MACB5.2.2. Calcula a probabilidade de sucesos compostos sinxelos utilizando, especialmente, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia.

MACB5.2.3. Resolve problemas sinxelos asociados á probabilidade condicionada.

B5.4. Elaborar e interpretar táboas e gráficos estatísticos, así como os parámetros estatísticos máis usuais, en distribucións unidimensionais e bidimensionais, utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador), e valorando cualitativamente a representatividade das mostras utilizadas.

MACB5.4.1. Interpreta criticamente datos de táboas e gráficos estatísticos.

 MACB5.4.2. Utiliza medios tecnolóxicos para o tratamento de datos e gráficas estatísticas, para extraer informacións e elaborar conclusións.

MACB5.4.3. Calcula e interpreta os parámetros estatísticos dunha distribución de datos utilizando os medios máis axeitados (lapis e papel, calculadora ou computador).

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Tanto para os procedementos coma para os instrumentos para a avaliación da primeira e segunda avaliación me remito a os referidos na programación xeral do curso.
Procedementos para a avaliación de terceira avaliación:
A avaliación deste terceiro trimestre realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma. En todo caso, a avaliación das actividades realizadas na fase non presencial so terá valor positivo para a cualificación do alumnado.
Procedementos de recuperación de avaliacións pendentes.
Xa que nos atopamos nunha situación excepcional e ante a imposibilidade de facer exames presenciais, os alumnos e alumnas que teñan algunha avaliación suspensa, terán a oportunidade de recuperala mediante a entrega de exercicios de reforzo e a superación dun exame telemático na primeira semana de xuño que versarán sobre os contidos mínimos da materia. Como requisitos imprescindibles, a presentación dentro do prazo estipulado tanto de tarefas e traballos e á cualificación obtida neles, que deberá ser  positiva ou competente.

A calquera avaliación superada deste xeito, no período de confinamento e sen facer exames presenciais, outorgaráselle unha cualificación de 5.

Instrumentos na terceira avaliación.

 • Actividades de repaso, reforzo ou ampliación que lles chegarán a través da aula virtual Moodle
 • Entrega de traballos para a súa corrección a través da mesma plataforma Moodle do centro.
 • Participación e formulación de dúbidas por videoconferencias, correo electrónico, plataformas educativas, telefonía, etc.

 

Cualificación final

As valoracións das tarefas ou traballos realizados a partir do inicio da suspensión das actividades lectivas presenciais consideraranse exclusivamente a efectos de aumentar a cualificación que tiña o alumnado con anterioridade á devandita suspensión e para proporcionar evidencias do grao de desenvolvemento das competencias clave.
Realizarase unha media ponderada das tres avaliacións coa seguinte ponderación:
  1ª avaliación: 40%
2ª avaliación: 40%
3ª avaliación: 20%
Cualificarase deste xeito sempre que a media sexa igual o superior a la media das dúas primeiras avaliacións.
Naqueles casos nos que os alumnos ou alumnas tivesen algunha das dúas primeiras avaliacións suspensa, considerarase a nota obtida nos procedementos establecidos neste documento para a recuperación.

A nota obtida coas ponderacións anteriores, una vez redondeada, dará lugar á nota final ordinaria. Poderá ser corrixida positivamente atendendo ao esforzo do alumno, así como a súa traxectoria ao longo do curso..
Proba extraordinaria de setembro Para o alumno ou alumna que non supere a materia no procedemento ordinario,  realizarase un exame online ou presencial no mes de setembro, en función do calendario de apertura de centros, que será elaborada en base aos criterios mínimos da materia impartida durante os dous primeiros trimestres do curso

 

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Actividades de repaso e reforzo, que servirán tamén de recuperación para os alumnos ou alumnas que teñan algunha avaliación anterior suspensa. Corresponderanse cos temas traballos nos dous primeiros trimestres:

 1. Números reais. Porcentaxes
 2. Potencias e radicais. Logaritmos.
 3. Polinomios e fraccións alxébricas.
 4. Expresións alxébricas
 5. Ecuacións e inecuacións..
 6. Sistemas de ecuacións e inecuacións.
 7. Trigonometría.

Actividades de repaso e ampliación.

 1. Xeometría analítica plana.

A parte de vectores traballouse de forma presencial na aula, as ecuacións da recta, ángulos e distancias, de maneira telemática.

 1. Funcións. Características
 No tema 9 farase un repaso do aprendido en cursos anteriores e ampliarase coas funcións logarítmicas, exponenciais e trigonométricas..

Metodoloxía

A metodoloxía a seguir será activa, baseada no aprendizaxe en líña e variada (en función da tarefa esixida), onde o papel da profesora será fundamentalmente facilitador.
O enfoque estará orientado á realización de tarefas e á resolución de problemas, posibilitando que os alumnos e as alumnas realicen aprendizaxes significativas por si mesmos partindo do nivel de desempeño de cada un e tendo en conta a diversidade. Trátase de aprender a aprender
A principio de cada semana a profesora publicará un plan semanal ou quincenal de traballo desagregado por días e que o alumnado poderá adaptar as súas posibilidades. Parte de ese traballo terán que subilo a Moodle para a súa corrección e valoración.
Unha vez á semana realizarase unha videoconferencia co obxectivo de resolver todas as dúbidas coa axuda dun taboleiro dixital para facilitar a súa comprensión.

Faremos un uso habitual das TIC. Para mandarlles a tarefa, resolver dúbidas, que me envíen os seus exercicios resoltos, repasar e avanzar temario valereime de: videoconferencias, links a titoriais, boletíns, resumos e exemplos resoltos por min, corrección dos seus exercicios, traballos na nube, utilización de medios dixitais,…

 

Materiais e recursos

 • Ordenador, tableta o teléfono móvil.
 • Calculadora, caderno e bolígrafo.
 • Canles educativos online.
 • Materiais didácticos de elaboración propia.
 • Recursos dixitais: Descartes, CIEDAD, EDIA, ZOOM, DISCORD,…

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN PLÁSTICA VISUAL Y AUDIOVISUAL.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Realizar obras plásticas experimentando y utilizando diferentes soportes y técnicas, tanto analógicas como digitales, valorando el esfuerzo de superación que supone el proceso creativo.

Aplica las leyes de composición, creando esquemas de movimientos y ritmos, empleando los materiales y las técnicas con precisión.

CD
AA
IE
CEC

B3-1. Percibir e interpretar críticamente las imágenes y las formas de su entorno cultural siendo sensible a sus cualidades plásticas, estéticas y funcionales y apreciando el proceso de creación artística, tanto en obras propias como ajenas, distinguiendo y valorando sus distintas fases.

B3-1.1. Conoce los elementos y finalidades de la comunicación visual.

CL
AA
SC
IE
CEC

Observa y analiza los objetos de nuestro entorno en su vertiente estética y de funcionalidad y utilidad, utilizando el lenguaje visual y verbal.

CL
AA
SC
IE
CEC

Identificar los distintos elementos que forman la estructura del lenguaje del diseño.

Identifica y clasifica diferentes objetos en función de la familia o rama del Diseño.

AA
CEC

Realizar composiciones creativas que evidencien las cualidades técnicas y expresivas del lenguaje del diseño adaptándolas a las diferentes áreas, valorando el trabajo en equipo para la creación de ideas originales.

Realiza distintos tipos de diseño y composiciones modulares utilizando las formas geométricas básicas, estudiando la organización del plano y del espacio.

CMCT
AA
IE
CEC

Conoce y planifica las distintas fases de realización de la imagen corporativa de una empresa.

AA
CEC

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.
En la convocatoria de septiembre se evaluarán los contenidos de la primera y segunda evaluación.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Durante este trimestre, se desarrollarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo para aquellos alumnos/as que no hayan adquirido los aprendizajes y las competencias imprescindibles durante los dos primeros trimestres del curso, proponiendo actividades que les ayuden a adquirirlas y,así poder superar la asignatura.
Dependiendo de la evolución del grupo durante todo el curso, también se facilitarán actividades de ampliación para aquellos alumnos/as que hayan consolidado de forma efectiva las competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aquellos objetivos y competencias claves más necesarios para la progresión adecuada del alumnado.
La metodología se basará en el aprendizaje en línea a través de actividades que se enviarán telemáticamente al alumnado bien a través de NUNTIO o de MOODLE, plataformas que empleamos en nuestro centro tanto para comunicarnos con las familias como los alumnos. En estas actividades los alumnos practicarán gramática, lectura y comprensión, expresión escrita y vocabulario de las unidades trabajadas durante los dos primeros trimestres, posibilitando así un aprendizaje significativo. Además se les facilitará semanalmente la corrección individual de estas actividades que se enviarán de vuelta telemáticamente, informando a las familias en caso de que se perciba que el alumno no haya asimilado de forma efectiva los contenidos de la unidad. Asimismo, se realizará con estos alumnos videollamada para afianzar estos contenidos y explicar si fuera necesario aquellos conceptos que no quedaran claros. También se les enviarán actividades de refuerzo si el docente lo considerara oportuno.
Además una vez a la semana, se celebrará una videoconferencia para resolver dudas, y tener un contacto más directo con el alumnado y así poder observar su estado de ánimo, valorar cómo van afrontando las actividades y si hay algún alumno/a que tenga dificultades de conexión o no tenga medios para poder realizar las tareas. Estas videollamadas se harán en grupos pequeños, para ello dividiremos cada clase en dos grupos para así poder resolver las posibles dudas, preguntas de forma más eficiente.
Lógicamente el material que emplearán para realizar estas tareas serán medios digitales como ordenador, tablet, móvil, plataformas de videoconferencia  y nuestros canales de comunicación y educación habituales NUNTIO y MOODLE, así como el material didáctico propio del curso y otros elaborados por el docente.
La atención a la diversidad durante este período de confinamiento se seguirá efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención a las necesidades específicas de apoyo educativo que puedan surgir durante este período. Para ello, se enviarán telemáticamente tanto actividades de refuerzo para reforzar aquellos aspectos de la lección que necesiten más práctica, y también se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aquellos alumnos que las necesiten.

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

BIOLOXÍA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Comprender e comparar os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra.

Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da Terra.

Combinar o modelo dinámico da estrutura interna da Terra coa teoría da tectónica de placas.

Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos fenómenos superficiais.

Interpretar algúns fenómenos xeolóxicos asociados ao movemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os fenómenos naturais producidos nos contactos das placas.

Coñece e explica razonadamente os movementos relativos das placas litosféricas.
Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo.

Recoñecer, compilar e contrastar feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante.

Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade.

Categorizar e integrar os procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra.

Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas característicos de cada era.

Explicar os conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas.

Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes.

Comparar adaptacións dos seres vivos a diferentes medios, mediante a utilización de exemplos.

 

Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes deste.

Categorizar os factores ambientais e a súa influencia sobre os seres vivos, e recoñecer o concepto de factor limitante e límite de tolerancia.

Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conservación deste.

Concretar procesos de tratamento de residuos e describir a xestión que dos residuos se fai no seu contorno próximo.

Describe os procesos de tratamento de residuos e valorando criticamente a súa  recollida.

Asociar a importancia da utilización de enerxías renovables no desenvolvemento sustentable.

Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento sustentable do planeta.

Determinar as analoxías e as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e interpretar as relacións evolutivas entre elas.

Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función.

Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través da observación directa ou indirecta.

Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo celular.

Comparar a estrutura dos cromosomas e da cromatina.

Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.

Formular e identificar os principais procesos que teñen lugar na mitose e a meiose e revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica.

Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e distingue o seu significado biolóxico.

Relacionar a replicación do ADN coa conservación da información xenética.

Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao co concepto de xene.

Comprender e ilustrar como se expresa a información xenética, utilizando o código xenético e resolvendo problemas sinxelos.

Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación:
Serán os mismos que os marcados no punto 1.

Criterios de cualificación:
Tendo en conta a avaliación continua,  valorarase cun 40% as actividades realizadas na primeira avaliación, un 60% na segunda. O traballo da terceira sempre sumará sobre esta porcentaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 • Realización de esquemas.
 • Elaboración de traballos recopilatorios.
 • Realización de problemas.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

EDUCACIÓN FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física

Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física

CCL, CMCT

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal

Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos

CMCT

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

FÍSICA E QUÍMICA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

▪  B1.1. Recoñecer que a investigación en ciencia é un labor colectivo e interdisciplinario en constante evolución e influído polo contexto económico e político.

▪  FQB1.1.1. Describe feitos históricos relevantes nos que foi definitiva a colaboración de científicos/as de diferentes áreas de coñecemento.

▪  FQB1.1.2. Argumenta con espírito crítico o grao de rigor científico dun artigo ou dunha noticia, analizando o método de traballo e identificando as características do traballo científico.

▪  B1.2. Analizar o proceso que debe seguir unha hipótese desde que se formula ata que é aprobada pola comunidade científica.

▪  FQB1.2.1. Distingue entre hipóteses, leis e teorías, e explica os procesos que corroboran unha hipótese e a dotan de valor científico.

▪  B1.3. Comprobar a necesidade de usar vectores para a definición de determinadas magnitudes.

▪  FQB1.3.1. Identifica unha determinada magnitude como escalar ou vectorial e describe os elementos que definen esta última.

▪  B1.4. Relacionar as magnitudes fundamentais coas derivadas a través de ecuacións de magnitudes.

▪  FQB1.4.1. Comproba a homoxeneidade dunha fórmula aplicando a ecuación de dimensións aos dous membros.

▪  B1.5. Xustificar que non é posible realizar medidas sen cometer erros, e distinguir entre erro absoluto e relativo.

▪  FQB1.5.1. Calcula e interpreta o erro absoluto e o erro relativo dunha medida coñecido o valor real.

▪  B1.6. Expresar o valor dunha medida usando o redondeo e o número de cifras significativas correctas.

▪  FQB1.6.1. Calcula e expresa correctamente o valor da medida, partindo dun conxunto de valores resultantes da medida dunha mesma magnitude, utilizando as cifras significativas adecuadas.

▪  B1.7. Realizar e interpretar representacións gráficas de procesos físicos ou químicos, a partir de táboas de datos e das leis ou os principios involucrados.

▪  FQB1.7.1. Representa graficamente os resultados obtidos da medida de dúas magnitudes relacionadas inferindo, de ser o caso, se se trata dunha relación lineal, cuadrática ou de proporcionalidade inversa, e deducindo a fórmula.

▪  B2.1. Recoñecer a necesidade de usar modelos para interpretar a estrutura da materia utilizando aplicacións virtuais interactivas.

▪  FQB2.1.1. Compara os modelos atómicos propostos ao longo da historia para interpretar a natureza íntima da materia, interpretando as evidencias que fixeron necesaria a evolución destes.

▪  B2.2. Relacionar as propiedades dun elemento coa súa posición na táboa periódica e a súa configuración electrónica.

▪  FQB2.2.1. Establece a configuración electrónica dos elementos representativos a partir do seu número atómico para deducir a súa posición na táboa periódica, os seus electróns de valencia e o seu comportamento químico.

▪  FQB2.2.2. Distingue entre metais, non metais, semimetais e gases nobres, e xustifica esta clasificación en función da súa configuración electrónica.

▪  B2.3. Agrupar por familias os elementos representativos e os elementos de transición segundo as recomendacións da IUPAC.

▪  FQB2.3.1. Escribe o nome e o símbolo dos elementos químicos, e sitúaos na táboa periódica.

▪  B2.4. Interpretar os tipos de enlace químico a partir da configuración electrónica dos elementos implicados e a súa posición na táboa periódica.

▪  FQB2.4.1. Utiliza a regra do octeto e diagramas de Lewis para predicir a estrutura e a fórmula dos compostos iónicos e covalentes.

▪  FQB2.4.2. Interpreta a información que ofrecen os subíndices da fórmula dun composto segundo se trate de moléculas ou redes cristalinas.

▪  B2.5. Xustificar as propiedades dunha substancia a partir da natureza do seu enlace químico.

▪  FQB2.5.1. Explica as propiedades de substancias covalentes, iónicas e metálicas en función das interaccións entre os seus átomos ou as moléculas.

▪  FQB2.5.2. Explica a natureza do enlace metálico utilizando a teoría dos electróns libres, e relaciónaa coas propiedades características dos metais.

▪  B2.6. Nomear e formular compostos inorgánicos ternarios segundo as normas da IUPAC.

▪  FQB2.6.1. Nomea e formula compostos inorgánicos ternarios, seguindo as normas da IUPAC.

▪  B2.7. Recoñecer a influencia das forzas intermoleculares no estado de agregación e nas propiedades de substancias de interese.

▪  FQB2.7.1. Xustifica a importancia das forzas intermoleculares en substancias de interese biolóxico.

▪  FQB2.7.2. Relaciona a intensidade e o tipo das forzas intermoleculares co estado físico e os puntos de fusión e ebulición das substancias covalentes moleculares, interpretando gráficos ou táboas que conteñan os datos necesarios.

▪  B2.8. Establecer as razóns da singularidade do carbono e valorar a súa importancia na constitución dun elevado número de compostos naturais e sintéticos.

▪  FQB2.8.1. Explica os motivos polos que o carbono é o elemento que forma maior número de compostos.

▪  FQB2.8.2. Analiza as formas alotrópicas do carbono, relacionando a estrutura coas propiedades.

▪  B2.9. Identificar e representar hidrocarburos sinxelos mediante distintas fórmulas, relacionalas con modelos moleculares físicos ou xerados por computador, e coñecer algunhas aplicacións de especial interese.

▪  FQB2.9.1. Identifica e representa hidrocarburos sinxelos mediante a súa fórmula molecular, semidesenvolvida e desenvolvida.

▪  FQB2.9.2. Deduce, a partir de modelos moleculares, as fórmulas usadas na representación de hidrocarburos.

▪  FQB2.9.3. Describe as aplicacións de hidrocarburos sinxelos de especial interese.

▪  B2.10. Recoñecer os grupos funcionais presentes en moléculas de especial interese.

▪  FQB2.10.1. Recoñece o grupo funcional e a familia orgánica a partir da fórmula de alcohois, aldehidos, cetonas, ácidos carboxílicos, ésteres e aminas.

▪  B3.1. Explicar o mecanismo dunha reacción química e deducir a lei de conservación da masa a partir do concepto da reorganización atómica que ten lugar.

▪  FQB3.1.1. Interpreta reaccións químicas sinxelas utilizando a teoría de colisións, e deduce a lei de conservación da masa.

▪  B3.2. Razoar como se altera a velocidade dunha reacción ao modificar algún dos factores que inflúen sobre ela, utilizando o modelo cinético-molecular e a teoría de colisións para xustificar esta predición.

▪  FQB3.2.1. Predí o efecto que sobre a velocidade de reacción teñen a concentración dos reactivos, a temperatura, o grao de división dos reactivos sólidos e os catalizadores.

▪  B3.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.

▪  FQB3.3.1. Determina o carácter endotérmico ou exotérmico dunha reacción química analizando o signo da calor de reacción asociada.

▪  B3.4. Recoñecer a cantidade de substancia como magnitude fundamental e o mol como a súa unidade no Sistema Internacional de Unidades.

▪  FQB3.4.1. Realiza cálculos que relacionen a cantidade de substancia, a masa atómica ou molecular e a constante do número de Avogadro.

▪  B3.5. Realizar cálculos estequiométricos con reactivos puros supondo un rendemento completo da reacción, partindo do axuste da ecuación química correspondente.

▪  FQB3.5.1. Interpreta os coeficientes dunha ecuación química en termos de partículas e moles e, no caso de reaccións entre gases, en termos de volumes.

▪  FQB3.5.2. Resolve problemas, realizando cálculos estequiométricos, con reactivos puros e supondo un rendemento completo da reacción, tanto se os reactivos están en estado sólido como se están en disolución.

▪  B3.6. Identificar ácidos e bases, coñecer o seu comportamento químico e medir a súa fortaleza utilizando indicadores e o pHmetro dixital.

▪  FQB3.6.1. Utiliza a teoría de Arrhenius para describir o comportamento químico de ácidos e bases.

▪  FQB3.6.2. Establece o carácter ácido, básico ou neutro dunha disolución utilizando a escala de pH.

▪  B3.7. Realizar experiencias de laboratorio nas que teñan lugar reaccións de síntese, combustión e neutralización, interpretando os fenómenos observados.

▪  FQB3.7.1. Deseña e describe o procedemento de realización dunha volumetría de neutralización entre un ácido forte e unha base forte, e interpreta os resultados.

▪  B3.8. Valorar a importancia das reaccións de síntese, combustión e neutralización en procesos biolóxicos, en aplicacións cotiás e na industria, así como a súa repercusión ambiental.

FQB3.8.2. Valora a importancia das reaccións de combustión na xeración de electricidade en centrais térmicas, na automoción e na respiración celular.

▪  FQB3.8.3. Describe casos concretos de reaccións de neutralización de importancia biolóxica e industrial.


▪  B4.1. Xustificar o carácter relativo do movemento e a necesidade dun sistema de referencia e de vectores, para o describir adecuadamente, aplicando o anterior á representación de distintos tipos de desprazamento.

▪  FQB4.1.1. Representa a traxectoria e os vectores de posición, desprazamento e velocidade en distintos tipos de movemento, utilizando un sistema de referencia.

▪  B4.2. Distinguir os conceptos de velocidade media e velocidade instantánea, e xustificar a súa necesidade segundo o tipo de movemento.

▪  FQB4.2.1. Clasifica tipos de movementos en función da súa traxectoria e a súa velocidade.

▪  FQB4.2.2. Xustifica a insuficiencia do valor medio da velocidade nun estudo cualitativo do movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA), e razoa o concepto de velocidade instantánea.

▪  B4.3. Expresar correctamente as relacións matemáticas que existen entre as magnitudes que definen os movementos rectilíneos e circulares.

▪  FQB4.3.1. Deduce as expresións matemáticas que relacionan as variables nos movementos rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), así como as relacións entre as magnitudes lineais e angulares.

▪  B4.4. Resolver problemas de movementos rectilíneos e circulares, utilizando unha representación esquemática coas magnitudes vectoriais implicadas, e expresar o resultado nas unidades do Sistema Internacional.

▪  FQB4.4.1. Resolve problemas de movemento rectilíneo uniforme (MRU), rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA) e circular uniforme (MCU), incluíndo movemento de graves, tendo en conta valores positivos e negativos das magnitudes, e expresar o resultado en unidades do Sistema Internacional.

▪  FQB4.4.2. Determina tempos e distancias de freada de vehículos e xustifica, a partir dos resultados, a importancia de manter a distancia de seguridade na estrada.

▪  FQB4.4.3. Argumenta a existencia do vector aceleración en calquera movemento curvilíneo e calcula o seu valor no caso do movemento circular uniforme.

▪  B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen as variables do movemento partindo de experiencias de laboratorio ou de aplicacións virtuais interactivas e relacionar os resultados obtidos coas ecuacións matemáticas que vinculan estas variables.

▪  FQB4.5.1. Determina o valor da velocidade e a aceleración a partir de gráficas posición-tempo e velocidade-tempo en movementos rectilíneos.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ao alumnado.
              A avaliación adaptarase co obxectivo prioritario de que o alumnado non perda o curso e poida continuar avanzando na súa formación.
              A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante este curso considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como ás actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
              A avaliación do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e o desenvolvemento das competencias clave correspondentes fronte á superación dos criterios de avaliación específicos de cada materia.
              Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020.
              Todo o traballo e comunicación co alumnado desenrolado no transcurso do terceiro trimestre, basearase no uso das plataformas de traballo habitual do centro, a saber Nuntio e Moodle. Deste xeito os docentes poderán facer chegar ás actividades que o alumnado debe desenrolar, e estes faranas chegar de igual xeito. Por outra beira permítelles manter unha comunicación fluída, para todo o que o alumnado poidese necesitar. Para ter un contacto máis persoal, e non esquecer a parte emocional desta situación, nos apoiaremos na tecnoloxía para poder ter un contacto máis cercano e estableceranse video conferencias para poder cumprir este obxectivo.
              Por todo isto exponse:
Cálculo da cualificación.
Para obter a cualificación valoraranse conxuntamente os instrumentos citados anteriormente, de xeito que se fará a media aritmética dos dous primeiros trimestres.
O cálculo da media farase cunha aproximación de unha cifra decimal. Debido a que, segundo a lexislación vixente, a cualificación debe ser un número enteiro entre 1 e 10, a nota así obtida redondearase.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.
A.    Avaliación final.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, terase en conta os seguintes puntos.
 ·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa positiva, en tal caso a cualificación final será esa media redondeada positivamente en función  do traballo realizado e das tarefas presentadas durante o desenrolo do terceiro trimestre.
·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa insuficiente, neste caso utilizarase o traballo desenrolado durante o terceiro trimestre para recuperar as partes que non alcanzaron os obxectivos mínimos das traballadas nos dous primeiros trimestres.
Para poder facer isto usaranse traballos ou actividades de reforzo que terán que entregar para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador. Estes traballos ou actividades versarán sobre os estándares imprescindibles para obter unha cualificación positiva marcados para esta situación excepcional.
B.      Avaliación extraordinaria.
O alumnado que non supere a materia en xuño,  terá a posibilidade de facelo no mes de setembro. Nesta data manteranse os criterios mínimos establecidos en esta adaptación debido á situación excepcional á que nos enfrontamos.
              A forma da proba extraordinaria dependerá das circunstancias nas que nos atopemos nese momento. Se a actividade presencial xa está recuperada será unha proba presencial, senón é así, optarase polo método seguido neste terceiro trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

          A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ao alumnado.
              A avaliación adaptarase co obxectivo prioritario de que o alumnado non perda o curso e poida continuar avanzando na súa formación.
              A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante este curso considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como ás actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
              A avaliación do alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e o desenvolvemento das competencias clave correspondentes fronte á superación dos criterios de avaliación específicos de cada materia.
              Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020.
              Todo o traballo e comunicación co alumnado desenrolado no transcurso do terceiro trimestre, basearase no uso das plataformas de traballo habitual do centro, a saber Nuntio e Moodle. Deste xeito os docentes poderán facer chegar ás actividades que o alumnado debe desenrolar, e estes faranas chegar de igual xeito. Por outra beira permítelles manter unha comunicación fluída, para todo o que o alumnado poidese necesitar. Para ter un contacto máis persoal, e non esquecer a parte emocional desta situación, nos apoiaremos na tecnoloxía para poder ter un contacto máis cercano e estableceranse video conferencias para poder cumprir este obxectivo.
              Por todo isto exponse:
Cálculo da cualificación.
Para obter a cualificación valoraranse conxuntamente os instrumentos citados anteriormente, de xeito que se fará a media aritmética dos dous primeiros trimestres.
O cálculo da media farase cunha aproximación de unha cifra decimal. Debido a que, segundo a lexislación vixente, a cualificación debe ser un número enteiro entre 1 e 10, a nota así obtida redondearase.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.
A.    Avaliación final.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, terase en conta os seguintes puntos.
 ·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa positiva, en tal caso a cualificación final será esa media redondeada positivamente en función  do traballo realizado e das tarefas presentadas durante o desenrolo do terceiro trimestre.
·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa insuficiente, neste caso utilizarase o traballo desenrolado durante o terceiro trimestre para recuperar as partes que non alcanzaron os obxectivos mínimos das traballadas nos dous primeiros trimestres.
Para poder facer isto usaranse traballos ou actividades de reforzo que terán que entregar para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador. Estes traballos ou actividades versarán sobre os estándares imprescindibles para obter unha cualificación positiva marcados para esta situación excepcional.
B.      Avaliación extraordinaria.
O alumnado que non supere a materia en xuño,  terá a posibilidade de facelo no mes de setembro. Nesta data manteranse os criterios mínimos establecidos en esta adaptación debido á situación excepcional á que nos enfrontamos.
              A forma da proba extraordinaria dependerá das circunstancias nas que nos atopemos nese momento. Se a actividade presencial xa está recuperada será unha proba presencial, senón é así, optarase polo método seguido neste terceiro trimestre.

Actividades de repaso e reforzo que servirán de recuperación para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa. (Corresponden cos temas traballados nos dous primeiros trimestres).

1.- Magnitudes e unidades.
2.- Átomos e sistema periódico.
3.- Enlace químico.
4.- Química do carbono.
5.- Reaccións químicas.
6.- Exemplos de reaccións químicas.
7.- O movemento.

Actividades de ampliación.

Identifica as forzas e as representa vectorialmente (peso, normal, rozamento, centrípeta).
Identifica as forzas que actúan tanto no plano horizontal coma inclinado.
Interpreta as leis de Newton.
Xustifica a manifestación da atracción gravitatoria.
Obtén a expresión da aceleración da gravedade a partir da lei de gravitación universal.
Interpreta fenómenos de presión hidrostática (Pascal, Arquímedes).
Identifica principios básicos da física atmosférica (Torricelli).

A metodoloxía estará baseada no aprendizaxe en liña. Basearémonos na realización de tarefas e á resolución de problemas, posibilitando un aprendizaxe significativo por si mesmos.
Para mandarlles as tarefas e resolver dúbidas, que poidan enviar os exercicios feitos, repasar e avanzar temario, usaremos: videoconferencias, boletíns, os libros de texto, resumos e exemplos elaborados polo docente, corrección dos seus exercicios...
Unha vez á semana terán unha videoconferencia co obxecto de resolver dúbidas e ter un contacto máis persoal que facilite a tarefa. Ademais  se o grupo o precisa faranse grupos reducidos, baseándose na parte que cada quen teña pendente, para poder centrarnos máis nesas partes.
Coma material para levar a cabo isto usarán, ordenador, tablet ou móvil, calculadora, plataforma Zoom, as canles habituais Nuntio e Moodle e o material didáctico propio do curso ou outros elaborados polo docente para conseguir estes obxectivos tan excepcionais.

 

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

FRANÇAIS

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN

Identifica, con axuda da imaxe, instrucións xerais de funcionamento, e manexo de aparellos de uso cotián, así como instrucións claras para a realización de actividades e normas de seguridade básicas

Identificar a información esencial, os puntos máis relevantes e os detalles importantes en textos, tanto en formato impreso como en soporte dixital, breves e ben estruturados escritos nun rexistro formal ou neutro, que traten de asuntos cotiáns, de temas de interese ou relevantes para os propios estudos e ocupacións, e que conteñan estruturas sinxelas e un léxico de uso común.

Comprende correspondencia persoal sinxela en calquera formato na que fala dun mesmo; se describen persoas, obxectos, e lugares; se narran acontecementos pasados, presentes e futuros, reais ou imaxinarios e expresa de maneira sinxela sentimentos, desexos e opinión sobre temas xerais, coñecidos ou de seu interese. Distinguir a función ou funcións comunicativas máis relevantes do texto e un repertorio dos seus expoñentes máis común
Entende o esencial da correspondencia formal na que se lle informa sobre asuntos do seu interese no contexto persoal ou educativo.

Recoñecer, e aplicar á comprensión do texto, os constituíntes e    a organización de estruturas sintácticas de uso frecuente na comunicación escrita, así como os seus significados asociados (p. e. estrutura  interrogativa para facer unha suxestión).

Capta as ideas principais de textos xornalísticos moi breves en calquera soporte e sobre temas xerais ou do seu interese se os números, os nomes, as ilustracións e os títulos vehiculan gran parte da mensaxe

Recoñecer léxico escrito de uso común relativo a asuntos cotiáns e a temas xerais ou relacionados cos propios intereses, estudos e ocupacións, e inferir do contexto e do cotexto, con apoio visual, os significados de palabras e expresións  de uso menos frecuente ou máis específico
 

Recoñecer as principais convencións ortográficas

Completa un cuestionario sinxelo con información persoal e relativa á súa formación, intereses ou afeccións (p. e. para subscribirse a unha publicación dixital).  
Escribe notas e mensaxes (SMS, WhatsApp, Twitter), nas que fai comentarios breves ou dá instrucións e indicacións relacionadas con actividades e situacións da vida cotiá e do seu interese, respectando as convencións e as normas de cortesía e da netiqueta  
Escribe correspondencia persoal breve na que establece e mantén o contacto social (p. e. con amigos noutros países); se intercambia información; se describe en termos sinxelos sucesos importantes e experiencias persoais; dá instrucións; fai e acepta ofrecementos e suxestións (p. e. cancelan, confirman  ou modifican unha invitación ou uns plans), e expresa opinións de maneira sinxela.  
Escribe correspondencia formal básica e breve, dirixida a institucións públicas ou privadas ou entidades comerciais, solicitando ou dando a información requirida, e observando as convencións formais e as normas de cortesía básicas deste tipo de textos  
CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 -Escribir, en papel ou en soporte electrónico, textos breves, sinxelos e de estrutura clara sobre temas cotiáns ou do propio interese, nun rexistro formal ou neutro utilizando adecuadamente os recursos básicos de cohesión, as convencións ortográficas básicas e os signos de puntuación máis comúns, cun control razoable de expresións e estruturas sinxelas e un léxico de uso frecuente
- Coñecer e aplicar estratexias adecuadas para elaborar textos escritos breves e de estrutura simple

- Coñecer e utilizar un repertorio léxico escrito suficiente para comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples
-Coñecer e aplicar, de maneira adecuada para facerse comprensible case sempre, os signos de puntuación elementais (p.e. punto, coma) e as regras ortográficas básicas (p. e. o uso de maiúsculas e minúsculas, ou a separación de palabras ao final de liña), así como as convencións ortográficas máis habituais  na redacción de textos en soporte electrónico

 

Comprensión do oral
Estándares de aprendizaxe
-Capta os puntos principais de indicacións, anuncios, mensaxes e comunicados breves e articulados de maneira lenta e clara, sempre que as condicións acústicas sexan boas e o son non estea distorsionado.
- Entende información relevante do que se lle di en transaccións e xestións cotiás e estruturadas (p. e. Hoteis, restaurantes,...)
- Comprende, unha conversación informal na que participa, descricións, narracións, punto de vista e opinións formuladas de maneira simple sobre asuntos prácticos da vida diaria e sobre aspectos xerais de temas do seu interese, cando se lle fala con claridade, amodo e directamente o interlocutor está disposto a repetir ou reformular o que dixo.
- Comprende, nunha conversación formal ou entrevista na que participa, preguntas sinxelas sobre asuntos persoais ou educativos, así como comentarios sinxelos e predicibles relacionados, sempre que poida pedir que se lle repita, aclare ou elabore algo do que se lle dixo.

Criterios de avaliación
-Identificar a información esencial, os puntos principais e os detalles máis relevantes en textos orais breves e ben estruturados, transmitidos de viva voz ou por medios técnicos e articulados a velocidade lenta ou media, nun rexistro formal, informal ou neutro, e que versen sobre asuntos cotiáns en situacións habituais ou sobre temas xerais ou do propio campo de interese nos ámbitos persoal, público, e educativo, sempre que as condicións acústicas non distorsionen a mensaxe e se poida volver a escoitar

 

 

 Produción oral

Estándares de aprendizaxe
- Fai presentacións breves e ensaiadas, seguindo un esquema lineal e estruturado, sobre aspectos concretos de temas do seu interese ou relacionados con aspectos básicos dos seus estudos, e responde preguntas breves e sinxelas dos oíntes sobre o seu contido se se articulan clara e lentamente.

Criterios de Avaliación
-Producir textos breves e comprensibles, tanto en conversación cara a cara como por teléfono ou outros medios técnicos, nun rexistro neutro ou informal, cunha linguaxe sinxela, nos que se dá, solicita e intercambia información sobre temas de importancia na vida cotiá e asuntos coñecidos ou de interese persoal, educativo ou ocupacional, e se xustifican brevemente os motivos de determinadas accións e plans, aínda que ás veces haxa interrupcións ou vacilacións, resulten evidentes as pausas e a reformulación para organizar o discurso e seleccionar expresións e estruturas, e o interlocutor teña que solicitar ás veces que se lle repita o que se dixo.

-Manexar frases curtas, grupos de palabras e fórmulas para desenvolverse de maneira suficiente en breves intercambios en situacións habituais e cotiás

-Coñecer e utilizar un repertorio léxico oral suficiente para comunicar información, opinións e puntos de vista breves, simples e directos en situacións habituais e cotiás, aínda que en situacións menos correntes haxa que adaptar a mensaxe.

- Pronunciar e entoar de maneira clara e intelixible, aínda que ás veces resulte evidente o acento estranxeiro, ou se cometan erros de pronuncia

 

As competencias de comunicación

Comprensión escrita

 

Estándares de aprendizaxe
« Ler textos curtos moi simples. Atopar unha información previsible en documentos correntes como folletos de publicidade, prospectos, menús e os horarios e comprender cartas persoais curtas e sinxelas, cómics e extractos de prensa e documentos informativos formais»
Como no caso do oral, na lingua escrita, a prioridade é a comprensión global, así como a identificación de información xeral, da finalidade do texto. As preguntas de comprensión dos documentos evidencian esta prioridade. Doutra banda, se exercita ao alumno para que busque nun texto informacións precisas importantes.
      Produción escrita: expresión e interacción
« Escribir notas e mensaxes sinxelas e curtas. Escribir unha carta persoal moi sinxela, por exemplo de agradecemento. »
As producións escritas serán avaliadas con indulxencia. No que concierne á ortografía.

Comprensión do oral

«Comprender palabras familiares e expresións moi correntes sobre un mesmo, a súa familia,  as compras, a súa contorna más próxima e concreta; pode entender o fundamental de anuncios e mensaxes sinxelas e claras »
A competencia obxectivo neste nivel é a comprensión global, sobre todo identificación da situación e a resposta a preguntas de base onde (sitúase a acción)?; Quen (fala)?; Que (de que falan?).
    Produción oral
« Comunicar nas tarefas sinxelas e habituais que só requiren un intercambio de información sinxelo e directo sobre temas e actividades que lle son familiares. Ter intercambios moi breves, mesmo se, en xeral, non entende o suficiente para seguir unha conversación ».
Anímase aos alumnos a que interveñan de forma individual e tamén entre eles, dentro das súas posibilidades.
O nivel de esixencia neste nivel en canto á comunicación será máis importante que a corrección formal. Dito doutro xeito, o importante é que se entenda a mensaxe, mesmo se a expresión é incorrecta ou imprecisa.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

Avaliación

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exercicios do libro de texto (Vocabulario, traducións, exercicios de completar con elementos gramaticais ou tempos verbais)
Cahier d’exercices de Parachute 4
Tarefas de Moodle (Verbes, Vocabulaire, Grammaire)
Controis de Verbes, por medio de Moodle e Cuestionarios de Quizizz
Controis de Vocabulaire, por medio de Moodle e Cuestionarios de Quizizz

-TRABALLO DIARIO ( Supón un 60%)
A cualificación será a obtida ao longo do trimestre, día a día, nas datas sinaladas por Moodle para a corrección das distintas tarefas. É importante a presentación, a participación e o cumprimento dos prazos marcados das diferentes tarefas, xa que implica responsabilidade.
Tamén se valorará a boa realización dos cuestionarios de Quizizz, onde por medio do xogo irán recuperando e aprendendo novamente os tempos verbais e o vocabulario dado nas anteriores avaliacións
-CONTROL DE VERBOS  (Supón un 20%)                                               
Os tempos verbais a estudar son os que se encontran no libro de texto a partir da páxina 98, no apartado de CONJUGAISON, máis o Plus-que-parfait. Cada mes, de abril a xuño, o último xoves de clase de Francés haberá un control de verbos.
-CONTROL DE VOCABULARIO E EXPRESIÓNS  (Supón un 20%)                    
Os controis para os vocabularios e as expresións faranse o primeiro xoves de clase de cada mes, de maio e xuño, das unidades dadas ( da unité 1 a unité 5 )
A nota do alumno será o resultado da aplicación do seguinte desglose:
20% Probas e cuestionarios de Verbos
20% Probas e cuestionarios de Vocabulario
60% Traballo persoal (Tarefas de Moodle)

Cualificación final
A nota final do alumno será:
-Coas dúas primeiras avaliacións superadas, la cualificación será a media e se a terceira avaliación tamén é positiva tendérase en conta.
-En caso de ter as primeiras avaliacións suspensas, se na terceira obtén un 5 ou máis haberá aprobado a materia.

 

Proba extraordinaria de setembro
Un exame tipo aos realizados nas primeiras avaliacións. Entrará da unidade 1 á 5 ata a páxina 51 do Cahier
O exame compoñerase dos seguintes apartados:

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades As sinaladas como tarefas na plataforma Moodle, das unidades 1 a 5,  seccións de VERBES, VOCABULAIRE e GRAMMAIRE

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Todo o alumnado te conectividade
Todos os pasos a seguir son marcados polas tarefas de MOODLE, tanto as páxinas que ten que ler da unidade que estamos a tratar, como os exercicios e actividades que deben de facer. Cando non realizan as tarefas de Moodle, nalgunhas situacións, as familias e o propi@ alumn@ son avisados por NUNTIO, para que as fagan, ampliando os prazos de entrega.
En caso de ter algunha dificultade para a entrega, na data sinalada, os propios alumnos avisan por NUNTIO ou polos Comentarios de MOODLE, ampliándoselles as datas ou horario de entrega de dita tarefa en concreto

Materiais e recursos

Libro de texto
Cahier d’exercices
Todas as ferramentas de MOODLE, NUNTIO e de QUIZIZZ

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

HISTORIA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS

Establece, a través da análise de textos, a diferenza entre o Absolutismo e o Parlamentarismo.

CSC
CAA
CCL

Distingue conceptos históricos como Antigo Réxime e Ilustración.

CSC
CAA
CCL

Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.

CSC
CAA
CCL

Redacta unha narrativa sintética cos principais feitos dalgunha das revolucións burguesas do século XVIII, acudindo a explicacións causais, e indica os proles e os contras.

CSC
CAA
CCL

Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

CSC
CAA
CCL

Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial.

CSC
CAA

Explica razoadamente que o concepto imperialismo reflicte unha realidade que influirá na xeopolítica mundial e nas relacións económicas transnacionais.

CSC
CAA
CCL

Diferencia os acontecementos dos procesos, nunha explicación histórica, da I Guerra Mundial.

CSC
CAA

Recoñece a xerarquía causal (diferente importancia dunhas causas ou outras segundo as narrativas).

CSC
CAA

Recoñece a significación do Holocausto na historia mundial.

CSC

Coñece a situación da posguerra e a represión en España, así como as fases da ditadura de Franco

CSC

Interpreta o renacemento e o declive das nacións no novo mapa político europeo desa época

CSC
CAA

Elabora discusións sobre o eurocentrismo e a globalización.

CSC
CAA
CCL

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse sobras as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación e no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre, sempre e cando se beneficie o alumnado.

 • Explicar as características do Antigo Réxime nos seus sentidos político, social e económico.
 • Identificar os principais feitos das revolucións liberais burguesas en Europa e América nos séculos XVIII e XIX.
 • Describir os feitos salientables da Revolución Industrial e o seu encadeamento causal.
 • Entender o concepto de progreso, e os sacrificios e os avances que leva consigo.
 • Identificar as potencias imperialistas e a repartición de poder económico e político no mundo no derradeiro cuarto do século XIX e no principio do XX.
 • Coñecer os principais acontecementos da Gran Guerra, as súas interconexións coa Revolución Rusa e as consecuencias dos tratados de Versalles.
 • Coñecer e comprender os acontecementos, os feitos e os procesos máis importantes do período de entreguerras, e a súa conexión co presente, e estudar a xerarquía causal nas explicacións históricas sobre esta época
 • Analizar as causas do auxe dos fascismos en Europa.
 • Coñecer as causas da II Guerra Mundial.
 • Entender o contexto en que se desenvolveu o Holocausto na guerra europea e as súas consecuencias.
 • Explicar as causas de que se establecera unha ditadura en España tras a Guerra Civil, e como foi evolucionando esa ditadura desde 1939 a 1975.
 • Interpretar procesos a medio prazo de cambios económicos, sociais e políticos a nivel mundial.
 • Definir a globalización e identificar algúns dos seus factores.

 O procedemento de avaliación será a través dos materiais escritos  que o alumnado remite a través das plataformas Nuntio e Moodle. Así os instrumentos emopregados serán fichas, exercicos on line, cuestionarios, traballos ou “exposicións”. O procedemento para o cálculo da cualificación final será a media aritmética entre as dúas primeiras avaliacións e o emprego da cualificación da terceira avaliación para mellorar e aumentar dita media, se fose preciso. No caso de ter avaliacións anteriores suspensas teráse en conta para a súa recuperación as actividades de reforzó feitas con esa finalidade.

ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES.

No curso 2019/2020 no hay ningún alumno coa materia de historia pendente de 3º ESO, polo que non foi preciso realizar actividades de seguimento, recuperación e avaliación.

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

INGLÉS

COMPETENCIAS CLAVE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CCL

 1. Identificar diferentes tipo de texto adaptando su comprensión al mismo
 2. Distinguir tipos de comprensión: ideas principales, información general, específica
 3. Saber narrar  hechos en pasado
 4. Expresar hábitos del pasado
 5. Saber expresar  la opinión
 6. Saber cómo pedir  y ofrecer información
 7. Reconocer cómo expresar la opinión
 8. Saber narrar hechos en futuro
 9. Expresar ventajas y desventajas
 10. Saber expresar el contraste, la adición
 11. Saber cómo hacer comparaciones
 12. Expresar gustos y preferencias
 13. Expresar consejos y recomendaciones
 14. Reconocer cómo expresar  habilidades
 15. Saber cómo expresar  la obligación y la necesidad
 16. Saber obtener  y dar instrucciones

CSC

 1. Reflexionar y valorar  sobre historias de la vida.
 2. Valorar y expresar sus recuerdos de la infancia
 3. Practicar lenguaje que puede transferirse a situaciones de la vida real.
 4. Reflexionar sobre su trabajo ideal con un compañero/a.
 5. Aprender sobre lo que deberían hacer y sobre lo que no deberían hacer.
 6. Comparar sus opiniones sobre tipos de amigos y respetarlas.
 7. Valorar y hablar sobre la experiencia de irse a vivir a un lugar nuevo.
 8. Aprender y respetar otras formas de educación:  UK, Suecia, USA y Japón
 9. Reflexionar sobre normas que hay que cumplir en diferentes lugares públicos o situaciones.

CMCT

 1. Los alumnos completan una tabla con verbos para poder relacionarlos con actividades
 2. Los alumnos trabajan con varias formas de comunicación.
 3. Los alumnos leen sobre la población en el 2050.
 4. Los alumnos debaten sobre las redes sociales.
 5. Los alumnos realizan un test, y analizan los resultados.
 6. Los alumnos hacen puzzles para ejercitar la mente.
 7. Los alumnos leen sobre aplicaciones de móviles.
 8. Los alumnos revisan horas y fechas.

CD

 1. Emplear  de forma autónoma los medios disponibles para investigar sobre un tema
 2. Usar de forma autónoma los medios disponibles para buscar información sobre las diferentes redes sociales.
 3. Realizar una presentación sobre las redes sociales empleando los medios disponibles

CEC

 1. Aprender sobre hábitos de lectura adolescente.
 2. Reflexionar y hablar sobre las diferentes carreras universitarias
 3. Conocer los  diferentes tipos de vacaciones.
 4. Conocer y reflexionar sobre diferentes sistemas educativos.
 5. Valorar sus conocimientos a través de un test sobre cultura general.

 

CPA

 1. Usar la tabla de contenidos para reflexionar sobre sus conocimientos previos relacionados con la unidad
 2. Planificar previamente una tarea individual de escritura.

CSIE

 1. Saber emplear estrategias para evaluar  y desarrollar su propio trabajo escrito
 2. Identificar sus capacidades y logros personales, reforzando así su autonomía, autoestima e identidad personal           
 3. Identificar y tratar de solventar las dificultades en su aprendizaje.

B1.1 Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves.
B1.2 Entiende  transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas
B1. 3 Identifica las ideas principales y detalles relevantes de una conversación formal o informal.
B1.4 Comprende explicaciones o justificaciones de puntos de vista y opiniones en una conversación informal.
B1. 5 Comprende información relevante y detalles sobre asuntos prácticos en una conversación informal.
B1.6 Distingue las ideas principales e información relevante en presentaciones y charlas
B1.7 Identifica la idea principal y aspectos significativos de contenidos audiovisuales
B2.1 Hace presentaciones breves y ensayadas a preguntas breves y sencillas, y contesta a preguntas sobre una exposición realizada.
B2. 2 Se desenvuelve correctamente en transacciones cotidianas y sabe solicitar información.
B2.3 Participa en conversaciones informales cara a cara u otros medios técnicos en las que intercambia información, expresa opiniones, narra hechos….
B2. 4 Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista.
B3.1 Identifica instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos o para la realización de actividades, y normas de seguridad
B3. 2 Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet.
B3.3 Comprende correspondencia personal en cualquier formato
B3.4 Entiende lo esencial de correspondencia formal, oficial o institucional.
B3.5 Localiza información específica en textos periodísticos, en cualquier soporte y de extensión media.
B3.6 Entiende información específica en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta.
B3.7 Comprende lo esencial de historias de ficción breves y bien estructuradas
B4.1 Completa un cuestionario sencillo con información personal
B4.3 Escribe notas, anuncios y mensajes breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre asuntos habituales y aspectos concretos.
B4.5 Escribe informes breves y sencillos en formato convencional con información sencilla y relevante.
B4.6 Escribe correspondencia personal y participa en blogs y chats
B4.7 Escribe correspondencia formal básica

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo  y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES 3º TRIMESTRE

La evaluación del alumnado será principalmente continúa, haciendo hincapié en su carácter diagnóstico, valorando principalmente lo aprendido durante los dos primeros trimestres del curso escolar 2019-2020, y prestando especial atención a aquellos alumnos que necesitan reforzar los conocimientos adquiridos durante los dos primeros trimestres. Además se facilitará actividades telemáticamente a aquellos alumnos que tengan que recuperar la asignatura, y también se mantendrá un contacto directo  y continuo con sus familias para informarles de cómo se va desarrollando la recuperación de la materia. Las actividades de refuerzo, repaso, recuperación que se hayan desarrollado durante el periodo de confinamiento tendrán una valoración positiva tanto en la evaluación ordinaria como en la final.
En cuanto a los alumnos que tenga la 2º evaluación suspensa, se les informará de las actividades que deben realizar para poder recuperar esa evaluación. Las actividades constan de los conceptos más relevantes que hayan sido impartidos durante los dos primeros trimestres. Se les informará también de como serán dichas fichas, así como del plazo de entrega de las mismas.
Para obtener la calificación final se hallará la media aritmética de los dos trimestres anteriores que se obtendrá con aproximación de una cifra decimal, y dado que la legislación obliga a que la calificación sea entre 1 y 10, esa media se redondeará.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

Las familias y el alumnado serán informados de la presente adaptación curricular a través de nuestro canal de comunicación habitual NUNTIO así como también a través de la plataforma educativa MOODLE donde podrán acceder y consultar esta adaptación curricular siempre que lo deseen. Asimismo,tanto las familias como los alumnos serán informados de cómo recuperar la evaluación o evaluaciones pendientes de la materia de inglés a través de nuestra plataforma de comunicación NUNTIO y, si fuera necesario a través de la aplicación ZOOM en caso de que hubiera que aclarar alguna duda o las familias o alumnos necesiten una explicación más detallada o pormenorizada. En caso de que no se pudiera contactar por ninguno de los medios anteriormente mencionados, se contactará  telefónicamente.

 

 

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA

Tendo en conta as instrucións sobre medidas de Reforzo Educativo, o Departamento de Lingua e Literatura tomou as seguintes decisións:

Preparar actividades que axuden aos alumnos que tiveron especial
dificultade para a realización das actividades e que corren o risco de non
superar o curso escolar. Esas tarefas recollen os contidos da primeira e a
segunda avaliación. É importante sinalar que na nosa materia moitos
contidos enlázanse, salvo os de literatura, polo que continuamente
levamos a cabo actividades de reforzo.

●Recuperacións de materias pendentes. Os alumnos con materia pendente de cursos anteriores terán novamente a oportunidade de recuperala a través dos traballos, creacións literarias, tarefas , cadernos ou outro tipo de proba que o profesor decida realizar a través da plataforma do centro. Igualmente en caso de superar as probas e cumprir coa tarefas do curso presente tamén se lle aprobaría (así consta xa na programación de principio de curso)

● As actividades serán accesibles para os alumnos polos mesmos canles que
o resto das tarefas, é dicir, páxina web do centro e plataformas educativas;  NUNTIO, MOODLE. Os alumnos enviarán as actividades aos profesores polos mesmos leitos que fixeron ata o momento.

ACTIVIDADES.
•Actividades de consolidación de cada tema. Nalgúns cursos poderase avanzar, adaptándonos sempre ás circunstancias.
•Síntese de contidos.
•Creacións literarias.

 

● Os contidos por niveis sobre os que traballaremos este reforzo educativo
son os seguintes:
4º  ESO (Lingua e Literatura)
▪ Exercicios de comprensión lectora.
▪ Exercicios de expresión escrita.
▪ Repaso de morfoloxía.
▪ Repaso de  semántica.
▪ Exercicios de sintaxes.
▪ Preguntas sobre literatura desde o século  XVIII ata o  XX.
▪ Comentarios de texto literario.
▪ Repaso de métrica e xéneros literarios.

 

CONTIDOS MÍNIMOS LINGUA CASTELÁ E LITERATURA (4º ESO)

•Comprensión lectora dun texto literario.
•Ortografía xeral.
•Identificación da tipoloxía textual: textos expositivos ou textos  argumentativos (noticia, editorial, artigo de opinión, cartas ao director).
•Análise  sintáctico completo da oración simple e da oración composta ( yuxtapuestas, coordinadas e subordinadas).
•Clasificación da oración segundo a actitude do falante e a natureza do predicado.
•Literatura: Comprenderá os contidos correspondentes ao século  XIX (Realismo e Romanticismo) e ao primeiro terzo do século  XX (Vangardas), exceptuando Juan Ramón Jiménez e Federico García Lorca. Ademais, os alumnos deberán coñecer os trazos distintivos de cada un dos xéneros literarios así como identificar as principais figuras  estilísticas.

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN.

Dadas as circunstancias e ante a imposibilidade de regresar ás aulas, a materia do terceiro trimestre avaliarase de forma telemática. A través da plataforma do centro  NUNTIO indicarase o contido e forma na que levará a cabo( tarefas, actividades de creación literaria, fichas, cuestionarios, traballos, reforzos para o grupo, individualizados...)
O resultado deste último trimestre só redondeará a nota obtida dos dous primeiros, sempre sumará, nunca terá un peso negativo. Por suposto realizarase ademais a media dos dous trimestres anteriores. En caso de ter algún trimestre suspenso realizaranse as recuperacións oportunas ( fichas, cuestionarios, entrega de tarefas...)
Esta mesma plataforma  NUNTIO servirá de contacto continuo coas familias como viña sendo habitual,

 

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

LINGUA GALEGA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Identificar a intención comunicativa implícita e explícita, o tema, a idea principal e as secundarias, a tese e os argumentos de textos propios dos medios de comunicación audiovisual.

LGB1.1.1. Comprende o sentido global de textos orais dos medios de comunicación audiovisuais, identifica o propósito, a tese e os argumentos de noticias debates ou declaracións, determina o tema e recoñece a intención comunicativa do/da falante.
LGB1.1.2. Distingue as partes nas que se estruturan as mensaxes orais, o tema, así como a idea principal e as secundarias.
LGB1.1.3. Analiza criticamente tanto a forma como o contido de noticias, debates e procedentes dos medios de comunicación e recoñece a validez dos argumentos.

B1.3. Comprender e interpretar textos orais expositivos e argumentativos utilizados no ámbito educativo (presentacións, relatorios e intervencións en mesas redondas).

LGB1.3.2. Recoñece os procedementos lingüísticos para manifestarse a favor ou en contra dunha opinión ou postura.

B1.4. Comprender, interpretar e valorar diferentes tipos de discursos orais.

LGB1.4.1. Identifica a intención comunicativa, a idea principal e as secundarias, de calquera texto oral, formal ou informal, producido na variante estándar ou en calquera das variedades dialectais.

B1.9. Realizar exposicións orais planificadas e claras de traballos e de informacións de actualidade, coa axuda das TIC.

LGB1.9.1. Planifica a produción oral, estrutura o contido, revisa os borradores e esquemas.
LGB1.9.2. Presenta os contidos de forma clara e ordenada e con corrección gramatical.
LGB1.9.3. Utiliza o rexistro adecuado á situación comunicativa.
LGB1.9.4. Emprega axeitadamente os elementos prosódicos e (entoación e pronuncia axeitada, pausas, ton, timbre e volume), a linguaxe corporal (mirada e posición do corpo) así como o autocontrol das emocións ao falar en público.
LGB1.9.5. Emprega as TIC para documentarse bibliograficamente, revisar gramaticalmente o texto e elaborar unha presentación atractiva e innovadora.

B2.1. Empregar estratexias e técnicas que faciliten a lectura comprensiva e crítica dos textos

LGB2.1.1. Emprega pautas e estratexias que facilitan a análise do contido (resumos, cadros, esquemas e mapas conceptuais).
LGB2.1.2. Aplica os coñecementos lingüísticos propios (gramaticais e léxicos) e recursos alleos (dicionarios e outras fontes de documentación) para solucionar problemas de comprensión.
LGB2.1.3. Elabora o esquema xerarquizado de ideas dun texto.
LGB2.1.4. Deduce información global do texto a partir de contidos explícitos e implícitos.

B2.3. Comprender e interpretar textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet.

LGB2 3.1. Comprende textos relacionados co ámbito educativo, tanto materiais de consulta (dicionarios, glosarios, enciclopedias, etc.), como libros de texto e recursos de temas especializados en internet.

B2.4. Comprender e interpretar textos argumentativos.

LGB2.4.1. Identifica o tema e a intención comunicativa de textos argumentativos.
LGB2.4.4.2. Elabora a súa propia interpretación a partir dos argumentos expresados nun texto.

B2.8. Usar e seleccionar materiais de consulta das bibliotecas e doutras fontes de información impresa ou en formato dixital.

LGB2.8.1. Selecciona contidos, analiza información e extrae conclusións a partir da consulta de materiais en distintos soportes.
LGB2.8.2. Sérvese dos recursos que ofrecen as bibliotecas ou as TIC para integrar os coñecementos adquiridos nos seus escritos.

B2.9. Empregar estratexias e técnicas axeitadas para producir escritos adecuados, coherentes e ben cohesionados desde o punto de vista comunicativo (planificación, organización, redacción e revisión).

LGB2.9.1. Utiliza distintas técnicas de planificación para organizar o seu discurso (diferentes tipos de esquemas e mapas conceptuais).
LGB2.9.2. Utiliza o rexistro adecuado en función da tipoloxía textual e do acto comunicativo.
LGB2.9.3. Ordena as ideas e estrutura os contidos en unidades sintácticas consecutivas e encadeadas con conectores e outros elementos de cohesión.
LGB2.9.4. Coñece as regras ortográficas e as normas morfosintácticas e sérvese das ferramentas lingüísticas ao seus alcance (correctores, dicionarios e gramáticas) para aplicalas correctamente.

B2.10. Empregar as TIC para corrixir e mellorar a presentación dos escritos, para difundir os textos propios, coñecer outros alleos e intercambiar opinións.

LGB2.10.1. Usa as TIC para a corrección dos textos: corrector ortográfico do procesador de textos, dicionarios en liña e outras páxinas especializadas no estudo da lingua galega.
LGB2.10.2. Usa procesadores de textos para mellorar a presentación dos seus escritos, especialmente na presentación dos seus traballos educativos, atendendo a cada unha das funcionalidades de cada elemento: encabezamento e pé de páxina, numeración de páxinas, índice, esquemas etc.
LGB2.10.3. Usa as TIC como medio de divulgación de textos propios, de coñecemento doutros alleos e de intercambio de opinións.

B3.5. Usar eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, para resolver dúbidas, para progresar na aprendizaxe autónoma e para enriquecer o propio vocabulario.

LGB3.5.1. Usa eficazmente os dicionarios e outras fontes de consulta, tanto en papel como en soporte electrónico, especialmente sobre cuestións de uso (semántico e sintáctico) e de normativa, para resolver dúbidas, e para progresar na aprendizaxe autónoma e para ampliar o seu vocabulario.

B3.10. Identifica adecuadamente en textos alleos e propios a estrutura, a construción e xustificación dos parágrafos, a vinculación e progresión temáticas, e elabora textos de acordo con estes parámetros.

LGB3.10.1. Identifica a estrutura do texto, en construcións propias e alleas.
LGB3.10.2. Xustifica argumentadamente a división en parágrafos de textos propios e alleos.
LGB3.10.3. Identifica a progresión temática en textos propios e alleos.
LGB3.10.4. Elabora textos cunha estrutura apropiada, divididos en parágrafos e empregando os mecanismos de progresión temática.

B3.11. Identificar e explicar os trazos que permiten diferenciar e clasificar os xéneros textuais, especialmente os argumentativos.

LG3.11.1. Identifica e describe a estrutura e os trazos lingüísticos dos diferentes xéneros textuais, especialmente nos argumentativos, e aplícaos nas producións propias.
LGB3.11.2. Recoñece nun texto, e emprega nas producións propias, os distintos procedementos lingüísticos para a expresión da subxectividade.

B3.12. Xustifica a adecuación dos textos, en función do contexto, do tema e do xénero e elabora producións propias cunha adecuación apropiada.

LGB3.12.1. Xustifica a adecuación das producións en función do contexto, do tema e do xénero textual.
LGB3.12.2. Elabora producións lingüísticas cunha adecuación apropiada ao contexto, ao tema e ao xénero textual.

B3.14. Reflexionar sobre o sistema e as normas de uso das linguas, mediante a comparación e transformación de textos, enunciados e palabras, e utilizar estes coñecementos para solucionar problemas de comprensión e para a produción de textos.

LGB3.14.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras.

B5.5. Consultar fontes de información variadas e recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes.

LGLB5.5.1. Consulta fontes de información variadas para a realización de traballos e cita axeitada destas.
LGLB5.5.2. Emprego de diferentes recursos das TIC para a realización de traballos e cita axeitada destes.

B5.6. Crear ou recrear textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula co fin de desenvolver o gusto pola escrita e a capacidade de expresión dos sentimentos e xuízos.

LGLB5.6.1. Crea ou recrea textos de intención literaria partindo das características dos traballados na aula.
LGLB5.6.2. Desenvolve o gusto pola escrita como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os sentimentos e xuízos.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
 4. Traballo de investigación e elaboración de contidos (orais e escritos), mediante o uso dunha webquest.
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

 1. Avaliación continua.
 2. Terase en conta a nota da primeira e segunda avaliación, atendendo ao criterio de avaliación continua.
 3. Na terceira avaliación, esta será diagnóstica, co fin de preparar o vindeiro curso.
 4. As porcentaxes da nota da terceira avaliación serán:
  1. - 60% o traballo en grupo (webquest)
  2. - 30% a proba final individual
  3. - 10% a autoavaliación individual
 5. A avaliación (3ª) será positiva, isto é, as persoas que teñan suspensa a materia poderán recuperala coa nota da terceira e as que xa teñan aprobada a materia poderán subir a súa nota.
Proba extraordinaria de setembro
 1. Avaliaranse os contidos da primeira e  da segunda avaliación.
 2. A cualificaciòn final será:
  1. - Unha proba (40% nota)
  2. - Un traballo individual (60%)
Alumnado de materia pendente

Criterios de avaliación:

 1. Serán os mencinados no apartado un.

Criterios de cualificación:

 1. O alumnado que teña a materia pendente, poderá recuperala, sempre e cando, demostre nesta terceira avaliación que posúe as competencias, destrezas e habilidades suficientes, establecidas nos criterios de avaliación e mais nos estándares de aprendizaxe do apartado un.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 1. Os procedementos e instrumentos de avaliación serán os mesmos que se establecen para o resto do alumnado (a non ser que teñan algunha adaptación curricular).
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades

Diario da corentena

 1. Webquest:
  1. - Investigación
  2. - Presentación escrita (resumo)
  3. - Análise de textos
  4. - Presentación oral
  5. - Adapatción de textos
 2. Visionado de vídeos explicativos
 3. Vídeoconferencias

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

 1. Non hai alumnado sen conectividade. A metodoloxía é activa, principalmente construtivista, mais, dadas as circunstancias, máis centrada no produto que no proceso. Traballamos de forma grupal e individual, dándolle importancia tamén a aprendizaxe social (Vygotsky), neste caso de forma telemática.

Materiais e recursos

 1. Libro de texto
 2. Diapositivas
 3. Google drive
 4. Moodle
 5. Nuntio
 6. Zoom
 7. Web creada por min

 


CURSO:

4º ESO

MATERIA:

ECONOMÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

B1-1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.

B1-1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda economía, y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.

CL
SC
IE

B1-1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.

AA
SC
IE

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.

B1-2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía.

CL
AA
SC

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.

B1-2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa.

AA
SC

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía que se aplican en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.

B1-3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.

AA
SC
IE

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

AA
SC
IE

B2-2. Analizar las características principales del proceso productivo.

B2-2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

AA
SC

B2-2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

AA
SC

B2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.

B2-1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.

CL
AA
SC

B2-1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.

AA
SC

B2-3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

B2-3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

CL
AA
SC

B2-4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.

B2-4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

CMCT
AA
SC

B3-1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.

B3-1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.

CMCT
AA
SC
IE

B3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.

B3-3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

CL
SC
IE

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.

B4-1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.

SC

B4-1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.

CL
CMCT
AA
SC

 

B4-1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así como los efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo.

AA
SC
IE

B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

B4-3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.

CL
AA
SC

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.

B5-2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.

CL
AA
SC

B5-3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.

B5-3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

CL
SC
IE

B5-3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

CL
SC
IE

     
EVALUACION Y DEL ALUMNADO 

           La evaluación y  calificación se adapta teniendo en consideracion que se realizara sobre el  temario de los dos primeros trimestres del curso, asi como sobre las actividades de refuerzo, recuperacion o ampliacion del temario desde la declaracion del estado de alarma siempre y cuando beneficie al alumnado.
            La evaluación se adaptará con el objetivo prioritario de que e alumno no pierda y pueda continuar avanzando en su formación.
                       Los procedimientos de evaluación se adaptarán a las adaptaciones metodolÓgicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020.
 
            Todo el trabajo y comunicación con el alumno durante el tercer trimestre se realiza a través de las plataformas de trabajo habitual del centro Nuntio y Moodle, además para tener un contacto más personal  se realizan videoconferencias.
 
Evaluación final
            El alumno cuya media de los dos primeros trimestres sea positiva, la calificación final sera esa media redondeada positivamente en funcion del trabajo realizado en el tercer trimestre. En el caso de que la media sea insuficiente , se utilizara el trabajo del tercer trimestre para recuperar las partes que no alcanzaron objetivos minimos en los dos primeros trimestres

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

En este trimestre se realizarán actividades de recuperación, repaso y refuerzo
Nos basaremos en la realizacion de tareas y la resolucion de problemas posibilitando un aprendizaje significativo por si mismos. Para ello usaremos libros de texto, videoconferencia, ejemplos elaborados por el profesor......
Una vez a la semana tendrán una videoconferencia para resolver dudas  y tener un contacto personal, para llevar a cabo este trabajo usaran ordenador, tablet o movil, calculadora ......

s

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

ECONOMÍA

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

B1-1. Explicar la economía como ciencia social valorando el impacto permanente de las decisiones económicas en la vida de los ciudadanos.

B1-1.1. Reconoce la escasez de recursos y la necesidad de elegir y tomar decisiones como las claves de los problemas básicos de toda economía, y comprende que toda elección supone renunciar a otras alternativas y que toda decisión tiene consecuencias.

CL
SC      
IE

B1-1.2. Diferencia formas diversas de abordar y resolver problemas económicos e identifica sus ventajas e inconvenientes, así como sus limitaciones.

AA
SC
IE

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.

B1-2.1. Comprende y utiliza correctamente diferentes términos del área de la economía.           

CLAA
SC      

B1-2. Conocer y familiarizarse con la terminología económica básica y con el uso de los modelos económicos.

B1-2.2. Diferencia entre economía positiva y economía normativa.

AA
SC

B1-3. Tomar conciencia de los principios básicos de la economía que se aplican en las relaciones económicas básicas con los condicionantes de recursos y necesidades.

B1-3.1. Representa las relaciones que se establecen entre las economías domésticas y las empresas.

AA
SC
IE

B1-3.2. Aplica razonamientos básicos para interpretar problemas económicos provenientes de las relaciones económicas de su entorno.

AA
SC
IE

B2-2. Analizar las características principales del proceso productivo.

B2-2.1. Indica los distintos tipos de factores productivos y las relaciones entre productividad, eficiencia y tecnología.

AA            SC      

B2-2.2. Identifica los diferentes sectores económicos, así como sus retos y oportunidades.

AA      
SC

B2-1. Describir los diferentes tipos de empresas y formas jurídicas de las empresas relacionando con cada una de ellas sus exigencias de capital y las responsabilidades legales de sus propietarios y gestores así como las interrelaciones de las empresas su entorno inmediato.

B2-1.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas y las relaciona con las exigencias requeridas de      capital para su constitución y responsabilidades legales para cada tipo.

CL
AA      
SC

B2-1.3. Identifica los diferentes tipos de empresas y empresarios que actúan en su entorno así como la forma de interrelacionar con su ámbito más cercano y los efectos sociales y medioambientales, positivos y negativos, que se observan.

AA
SC

B2-3. Identificar las fuentes de financiación de las empresas.

B2-3.1. Explica las posibilidades de financiación del día a día de las empresas diferenciando la financiación externa e interna, a corto y a largo plazo, así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.

CL
AA
SC

B2-4. Determinar para un caso sencillo la estructura de ingresos y costes de una empresa, calculando su beneficio.

B2-4.1. Diferencia los ingresos y costes generales de una empresa e identifica su beneficio o pérdida, aplicando razonamientos matemáticos para la interpretación de resultados.

CMCT
AA
SC

B3-1. Realizar un presupuesto personal distinguiendo entre los diferentes tipos de ingresos y gastos, controlar su grado de cumplimiento y las posibles necesidades de adaptación.

B3-1.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos.

CMCT
AA
SC
IE

B3-3. Expresar una actitud positiva hacia el ahorro y manejar el ahorro como medio para alcanzar diferentes objetivos.

B3-3.1. Conoce y explica la relevancia del ahorro y del control del gasto.

CL
SC
IE

B4-1. Reconocer y analizar la procedencia de las principales fuentes de ingresos y gastos del Estado así como interpretar gráficos donde se muestre dicha distribución.

B4-1.1. Identifica las vías de donde proceden los ingresos del Estado así como las principales áreas de los gastos del Estado y comenta sus relaciones.                       

SC

                                              
B4-1.2. Analiza e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los ingresos y gastos del Estado.

CL
CMCT
AA
SC

 

B4-1.3. Distingue en los diferentes ciclos económicos el comportamiento de los ingresos y gastos públicos así comolos efectos que se pueden producir a lo largo del tiempo. 

AA
SC
IE

                                              
B4-3. Determinar el impacto para la sociedad de la desigualdad de la renta y estudiar las herramientas de redistribución de la renta.

                                              
B4-3.1. Conoce y describe los efectos de la desigualdad de la renta y los instrumentos de redistribución de la misma.

CL
AA
SC      

B5-2. Interpretar datos y gráficos vinculados con los conceptos de tipos de interés, inflación y desempleo.

B5-2.1. Valora e interpreta datos y gráficos de contenido económico relacionados con los tipos de interés, inflación y desempleo.

CL      
AA
SC

B5-3. Valorar diferentes opciones de políticas macroeconómicas para hacer frente al desempleo.

                                   
B5-3.1. Describe las causas del desempleo y valora sus principales repercusiones económicas y sociales.

CL
SC
IE

B5-3.2. Analiza los datos de desempleo en España y las políticas contra el desempleo.

CL
SC
IE

B3-1. Interpretar, a partir del funcionamiento del mercado, las variaciones en cantidades demandadas y ofertadas de bienes y servicios en función de distintas variables.

B3-1.1. Representa gráficamente los efectos de las variaciones de las distintas variables en el funcionamiento de los mercados.

CL
CMCT
CD
AA
CSC
IE

B3-1.2. Expresa las claves que determinan la oferta y la demanda.

CL
CMCT
CSC
IE

EVALUACION Y CALIFICACION DEL ALUMNADO

          La evaluación y cualificación se adapta teniendo en consideracion que se realizara sobre el temario de los dos primeros trimestres del curso, asi como sobre las actividades de refuerzo, recuperacion o ampliacion del temario desde la declaracion del estado de alarma siempre y cuando beneficie al alumnado.
            La evaluación se adaptará con el objetivo prioritario de que e alumno no pierda y pueda continuar avanzando en su formación.
                        Los procedimientos de evaluación se adaptarán a las adaptaciones metodologicas realizadas durante el tercer trimestre del curso 2019/2020.     

            Todo el trabajo y comunicacion con el alumno durante el tercer trimestre se realiza a traves de las plataformas de trabajo habitual del centro Nuntio y Moodle, además para tener un contacto más personal se realizan videoconferenci

Evaluación final
El alumno cuya media de los dos primeros trimestres sea positiva, la calificación final sera esa media redondeada positivamente en funcion del trabajo realizado en el tercer trimestre. En el caso de que la media sea insuficiente , se utilizara el trabajo del tercer trimestre para recuperar las partes que no alcanzaron objetivos minimos en los dos primeros trimestres

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

En este trimestre se realizaran actividades de recuperacion, repaso y refuerzo
Nos basaremos en la realizacion de tareas y la resolucion de problemas posibilitando un aprendizaje significativo por si mismos. Para ello usaremos libros de texto, videoconferencia, ejemplos elaborados por el profesor......
Una vez a la semanda tendran una videoconferencia para resolver dudas y tener un contacto personal, para llevar a cabo este trabajo usaran ordenador, tablet o movil, calculadora ......

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

 • Extrae os trazos do Antigo Réxime dun texto proposto que os conteña
 • Clasifica os trazos do Antigo Réxime en aspectos demográficos, económicos, políticos, sociais e culturais.
 • Explica as transformacións do Antigo Réxime que lles afectan á economía, poboación e sociedade
 • Distingue as revolucións do século XVII como formas que promoven o cambio político do Antigo Réxime
 • Enumera e describe as ideas da Ilustración e as ideas do Liberalismo de comezos do século XIX
 • Identifica as causas da Primeira Revolución Industrial
 • Analiza comparativa e esquematicamente as dúas Revolucións Industriais.
 • Explica as causas e consecuencias das crises económicas e as súas posibles solucións a partir de  fontes históricas.
 • Explica as causas da Revolución Francesa de 1789
 • Explica esquematicamente o desenvolvemento da Revolución Francesa
 • Compara as causas e o desenvolvemento das revolucións de 1820, 1830 e 1848
 • Describe e explica a Unificación de Italia e a unificación de Alemaña a partir de fontes gráficas
 • Describir as condicións de traballo dos traballadores industriais do século XIX e comprende a súa dureza.
 • Compara as correntes de pensamento social da época da Revolución Industrial: socialismo utópico,  socialismo científico e anarquismo
 • Distingue e explica as características dos tipos de asociacionismo obreiro
 • Analiza comparativa e esquematicamente as dúas Revolucións Industriais
 • Identifica e explica razoadamente as causas e as consecuencias da expansión colonial da Segunda Metade do século XIX.
 • Localiza nun mapamundi as colonias das distintas potencias imperialistas
 • Comparación dos sistemas políticos de Gran Bretaña, Francia, Alemaña e Rusia e constatación  do máis democrático e do máis autoritario.
 • Describe as alianzas dos países máis destacados durante a Paz Armada
 • Identifica a partir de fontes históricas ou historiográficas as causas da I Guerra Mundial.
 • Analiza e explica as distintas etapas da Gran Guerra a partir de mapas históricos
 • Explica os acordos dos Tratados de Paz da I Guerra Mundial e analiza as súas consecuencias a curto prazo
 • Identifica e explica algunhas das causas da Revolución Rusa de 1917
 • Sitúa correctamente os principais acontecementos e etapas da Revolución de 1917
 • Compara a Revolución Rusa de Febreiro de 1917 coa de Outubro de 1917
 • Describe os principais acontecementos, actores e ideoloxías implicadas na Revolución Rusa  de 1917
 • Comenta gráficas que explican a crise económica de 1929.
 • Describe e valora criticamente o totalitarismo na Unión Soviética e o estalinismo
 • Identifica, describe e valora criticamente os principais aspectos do fascismo italiano e do nazismo alemán.
 • Analiza o contexto histórico e os sucesos que favoreceron a aparición e o desenvolvemento dos  totalitarismos na Europa do século XX
 • Identifica e explica as causas desencadeantes da II Guerra Mundial a partir de fontes históricas
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 • Realización de distintos tipos de exercicios do libro de texto
 • Realización de Composicións históricas
 • Controis de mapas de España, físicos e políticos
 • Probas de coñecemento, por medio de preguntas breves a resolver o por medio de elección entre varias posibles respostas

Instrumentos:

 • Exercicios do libro de texto (Define conceptos, sitúa no tempo, Semellanzas e diferenzas, Comentarios de textos, Esquemas)
 • Tarefas de Moodle (Composicións Históricas, Traballos)
 • Controis de Preguntas Breves (por medio de Moodle)
 • Controis de Mapas
 • Cuestionarios Quizizz
Cualificación final

-Coas dúas primeiras avaliacións superadas, la cualificación será a media e se a terceira avaliación tamén é positiva tendérase en conta.
-En caso de ter as primeiras avaliacións suspensas, se na terceira obtén un 5 ou máis haberá aprobado a materia.

Proba extraordinaria de setembro

Un exame tipo aos realizados nas primeiras avaliacións. Entrará da unidade 1 á 10
O exame compoñerase dos seguintes apartados:

 1. dun tema a desenvolver, pregunta teórica ( 3 puntos)
 2. situar nos mapas físico e político de España. ( 2 puntos)
 3. definir unhas palabras do vocabulario ( 2 puntos)
 4. d) dun texto ou un mapa ou unha gráfica ou unha viñeta ou varias cousas das anteriormente mencionadas, que haberá que comentar ou facer unha composición histórica con eles ( 3 puntos)
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación:
Se aproba a terceira avaliación haberá superado a materia, para elo te que realizar o 50% das tarefas mandadas pola plataforma Moodle e que a media das preguntas breves e cuestionarios realizados, durante esta avaliación, dei 5 ou máis

 

Criterios de cualificación:
Os exercicios do libro de texto e as tarefas de Moodle supoñerán un 60%
Os controis de Preguntas Breves e Cuestionarios supoñerán un 20%
Os controis de mapas supoñerán un 20%

Procedementos e instrumentos de avaliación:
Exercicios do libro de texto (Define conceptos, sitúa no tempo, Semellanzas e diferenzas,...)
Tarefas de Moodle (Composicións Históricas, Comentarios de texto, mapas,...)
Controis de Preguntas Breves (por medio de Moodle)
Cntrois de mapas
Cuestionarios Quizizz

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Interpretar os diferentes métodos de estudo da Terra, identificando as súas achegas e limitacións.

Caracteriza os métodos de estudo da Terra en base aos procedementos que utiliza e ás súas achegas e limitacións.

Identificar as capas que conforman o interior do planeta de acordo coa súa composición, diferencialas das que se establecen en función da súa mecánica, e marcar as descontinuidades e zonas de transición.

Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra, contrastando o que achega cada un deles ao coñecemento da estrutura da Terra.

Interpretar os diferentes métodos de estudo da Terra, identificando as súas achegas e limitacións.

Caracteriza os métodos de estudo da Terra en base aos procedementos que utiliza e ás súas achegas e limitacións.

Comprender a teoría da deriva continental de Wegener e a súa relevancia para o desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas.

Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desenvolvemento da teoría da Tectónica de placas.

Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas.

Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, coñecendo as estruturas resultantes da localización dos magmas en profundidade e en superficie.

Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanismo e sismicidade.

Identificar rochas metamórficas a partir das súas características e utilidades.

Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia terrestre, relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado.

Clasificar as rochas sedimentarias aplicando as súas distintas orixes como criterio.

Ordena e clasifica as rochas sedimentarias máis frecuentes da codia terrestre segundo a súa orixe.

Interpretar o proceso de fosilización e os cambios que se producen.

Categoriza os principais fósiles guía, valorando a súa importancia para o establecemento da historia xeolóxica da Terra.

Diferenciar e clasificar os diferentes tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva e relacionándoas coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula.

Distingue as características fisicoquímicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura celular, destacando a uniformidade molecular dos seres vivos.

Diferenciar e clasificar os diferentes tipos de biomoléculas que constitúen a materia viva e relacionándoas coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula.

Distingue as características fisicoquímicas e propiedades das moléculas básicas que configuran a estrutura celular, destacando a uniformidade molecular dos seres vivos.

Diferenciar cada un dos monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.

Identifica cada un dos monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas.

Distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e diferenzas.

Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética dos seres vivos.
. Perfila células procariotas e eucariotas e nomea as súas estruturas.

Recoñecer as fases da mitose e da meiose argumentando a súa importancia biolóxica.

Describe os acontecementos fundamentais en cada unha das fases da mitose e da meiose.

Recoñecer a estrutura e composición dos tecidos animais e vexetais relacionándoos coas funcións que realizan.

Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células características, asociando a cada unha delas a función que realiza.

Definir o concepto de biodiversidade e coñecer os principais índices de cálculo de diversidade biolóxica.

Coñece o concepto de biodiversidade e relaciona este concepto coa variedade e abundancia de especies.

Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura dos seres vivos.

Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e clasificación de diferentes especies de animais e plantas.

Describir o proceso de especiación e enumerar os factores que o condicionan.

Identifica os factores que favorecen a especiación.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 1. Análise das tarefas deseñadas especialmente para o confinamento.
 2. Valoración cualitativa do avance individual

Instrumentos:

 1. Comunicación co alumnado por vídeochamada.
 2. Realización dun cuestionario final na plataforma moodle.
 3. Elaboración de documentos multimedia explicativos.
Cualificación final

A cualificación final:

 • Primeira avaliación: terá un valor do 40%
 • Segunda avaliación terá un valor do 60%
 • A terceira avaliación servirá para sumar, nunca restará.
Proba extraordinaria de setembro
 • Avaliaranse os contidos da primeira e segunda avaliación.
 • Será unha proba, e a calificaciòn final, será o 100% desta.
Alumnado de materia pendente Criterios de avaliación: Serán os mismos que os marcados no punto 1.

Criterios de cualificación:

Tendo en conta a avaliación continua  valorarase cun 40% as actividades realizadas na primeira avaliación, un 60% na segunda. O traballo da terceira sempre sumará sobre esta porcentaxe.

Procedementos e instrumentos de avaliación:

 • Realización de esquemas.
 • Elboración de traballos recopilatorios.
 • Realización de problemas.
METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades
 • Procura de información na rede.
 • Realización de actividades escritas.
 • Visionado de videos explicativos.
 • Videoconferencias.
 • Actividades relacionadas coa observación (aves, fenómenos meteorolóxicos)

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

A metodoloxía adáptase ás circunstancias do alumnado, en liñas xerais.
O alumno leva a cabo as actividades diseñadas, e o grao de consecución da aprendizaxe medirase mediante:

 • Cuestionarios en liña .
 • Envío de aquelas actividades que requiran corrección por parte do profesor.

Materiais e recursos

 • Libro de texto Santillana.
 • Internet.
 • Plataforma Nuntio do Colegio Rías Altas.
 • Plataforma Moodle.
 • Edixgal.
 • Aplicación Zoom

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

CULTURA CIENTÍFICA

CRÍTERIOS DE AVALACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións relacionadas con temas científicos da actualidade.

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido.

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada de fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como internet.

B1.2. Valorar a importancia da investigación e o desenvolvemento tecnolóxico na actividade cotiá.

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa importancia ao longo da historia.

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en distintos soportes a públicos diversos, utilizando eficazmente as tecnoloxías da información e da comunicación para transmitir opinións propias argumentadas.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análise das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións.

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental en función das evidencias experimentais que a apoian.

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas.

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os fenómenos a que dá lugar, así como os riscos como consecuencia destes fenómenos.

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceánico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas.

CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e os terremotos.

B2.3. Determinar as consecuencias do estudo da propagación das ondas sísmicas P e S, respecto das capas internas da Terra.

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas sísmicas a través delas.

B2.4. Coñecer e describir os últimos avances científicos sobre a orixe da vida na Terra e enunciar as teorías científicas que explican a orixe da vida na Terra, diferenciándoas das baseadas en crenzas.

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra.

CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento da orixe e o desenvolvemento da vida na Terra.

B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría da selección natural de Darwin e utilizala para explicar a evolución dos seres vivos na Terra, enfrontándoa a teorías non científicas.

CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apoian a teoría da evolución das especies.

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección natural.

CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a evolución.

B2.6. Recoñecer a evolución desde os primeiros homínidos ata o ser humano actual e establecer as adaptacións que nos fixeron evolucionar.

CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, salientando as súas características fundamentais, como a capacidade cranial e altura.

CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á Terra e á orixe das especies, distinguindo entre información científica real, opinión e ideoloxía.

B3.1. Analizar a evolución histórica na consideración e no tratamento das doenzas.

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento das doenzas.

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que non o é.

CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valorando o seu fundamento científico e os riscos que levan consigo.

B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a realización dun transplante e as súas consecuencias.

CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas doenzas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

B3.4. Tomar conciencia da importancia da investigación médico-farmacéutica.

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos.

B3.5. Facer un uso responsable do sistema sanitario e dos medicamentos.

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos medicamentos.

B3.6. Diferenciar a información procedente de fontes científicas das que proceden de pseudociencias ou que perseguen obxectivos simplemente comerciais.

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medicamentos en función da fonte consultada.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ao alumnado.
              A avaliación adaptarase co obxectivo prioritario de que o alumnado non perda o curso e poida continuar avanzando na súa formación.
              A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante este curso considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como ás actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
              A avaliación do alumnado de Bacharelato será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter diagnóstico e formativo, e flexibilizará os seus criterios. A avaliación centrarase na adquisición das competencias clave e dos contidos máis relevantes da materia, impartidos no primeiro e no segundo trimestre ata o 13 de marzo, así como a evolución académica e madurativa demostrada polo alumnado ao longo do curso e da etapa.
              Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020.
              Todo o traballo e comunicación co alumnado desenrolado no transcurso do terceiro trimestre, basearase no uso das plataformas de traballo habitual do centro, a saber Nuntio e Moodle. Deste xeito os docentes poderán facer chegar ás actividades que o alumnado debe desenrolar, e estes faranas chegar de igual xeito. Por outra beira permítelles manter unha comunicación fluída, para todo o que o alumnado poidese necesitar. Para ter un contacto máis persoal, e non esquecer a parte emocional desta situación, nos apoiaremos na tecnoloxía para poder ter un contacto máis cercano e estableceranse vídeo conferencias para poder cumprir este obxectivo.
              Por todo isto exponse:
 Cálculo da cualificación.
Para obter a cualificación valoraranse conxuntamente os instrumentos citados anteriormente, de xeito que se fará a media aritmética dos dous primeiros trimestres.
O cálculo da media farase cunha aproximación de unha cifra decimal. Debido a que, segundo a lexislación vixente, a cualificación debe ser un número enteiro entre 0 e 10, a nota así obtida redondearase.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.
 A.    Avaliación final.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, terase en conta os seguintes puntos.
 ·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa positiva, en tal caso a cualificación final será esa media redondeada positivamente en función  do traballo realizado e das tarefas presentadas durante o desenrolo do terceiro trimestre.
·         Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa insuficiente, neste caso utilizarase o traballo desenrolado durante o terceiro trimestre para recuperar a materia e obter unha cualificación positiva.
Eses traballos do terceiro trimestre referidos son: a lectura dun libro de divulgación científica, un título distinto para cada membro do alumnado, unha investigación sobre algunha parte que lle resultase máis interesante e plasmar nun traballo escrito o resumo do libro acompañado das súas propias investigacións e opinións baseadas na información recopilada. Terán que entregalo para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador.
B.      Avaliación extraordinaria.
O alumnado que non supere a materia en xuño,  terá a posibilidade de facelo no mes de setembro. Nesta data manteranse os criterios mínimos establecidos en esta adaptación debido á situación excepcional á que nos enfrontamos.
              A forma da proba extraordinaria dependerá das circunstancias nas que nos atopemos nese momento. Se a actividade presencial xa está recuperada será unha proba presencial, senón é así, optarase polo método seguido neste terceiro trimestre.
              Dado o carácter da materia, o alumnado que teña que facer uso da convocatoria de setembro, deberá presentar na data acordada un traballo escrito sobre o tema que se decidirá cando se lle comunique que debe optar á superar a materia en setembro.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Neste trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e reforzo, para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propoñendo actividades que lles axuden a adquirilas e deste xeito poder superar a materia.

Dependendo da evolución do grupo durante todo o curso, tamén se amosará a ampliación das aprendizaxes que puidesen demandar outra parte do alumnado. Esta ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado.

Actividades de repaso e reforzo que servirán de recuperación para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa.

1.- Lectura dun libro de divulgación científica.
2.- Investigación e ampliación sobre o tema.
3.- Redacción dun traballo escrito.


A metodoloxía estará baseada no aprendizaxe autodidacta, reforzando así o espírito emprendedor e a competencia de aprender a aprender.
Para mandarlles as tarefas, resolver dúbidas e que poidan enviar os traballos, usaremos: videoconferencias, e as plataformas de comunicación habituais do centro.
Cando o demanden terán unha videoconferencia co obxecto de resolver dúbidas e ter un contacto máis persoal que facilite a tarefa.

Coma material para levar a cabo isto usarán, ordenador, tablet ou móvil, plataforma Zoom, as canles habituais Nuntio e Moodle e o libro mencionado que xa teñen no seu poder dende principios do presente curso.

INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD

As medidas adoptadas nesta adaptación para que o alumnado poida recuperar as partes que inicialmente teñan unha cualificación negativa, serán comunicadas a cada un dos interesados explicándolles todo o que deben facer para conseguir cambiar esa cualificación e conseguir unha positiva.
Tanto o alumnado coma as súas familias, estarán informados constantemente polo medio habitual do centro a plataforma NUNTIO, por esta vía, a través dos mensaxes, informarase do que deben facer e no caso de haber algún problema tamén será posto no seu coñecemento.
Nestas circunstancias apoiarémonos na plataforma Zoom, para que a información sexa tamén verbal e facilitar a súa comprensión.

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

DEBUXO TÉCNICO I

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Resolver problemas de configuración de formas poligonais sinxelas no plano coa axuda de utensilios convencionais de debuxo sobre taboleiro, aplicando os fundamentos da xeometría métrica de acordo cun esquema paso a paso e/ou unha figura de análise elaborada previamente.

DT1.B1.1.1. Deseña, modifica ou reproduce formas baseadas en redes modulares cadradas coa axuda do escuadro e o cartabón, utilizando recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas.

CSIEE

DT1.B1.1. 2. Determina coa axuda de regra e compás os principais lugares xeométricos de aplicación aos trazados fundamentais no plano, e comproba graficamente o cumprimento das condicións establecidas.

CMCCT

DT1.B1.1.3. Relaciona as liñas e os puntos notables de triángulos, cuadriláteros e polígonos coas súas propiedades, e identifica as súas aplicacións.

CAA

DT1.B1.1.4. Comprende as relacións métricas dos ángulos da circunferencia e o círculo, describe as súas propiedades e identifica as súas posibles aplicacións.

CAA

DT1.B1.1.5. Resolve triángulos coa axuda de regra e compás, aplicando as propiedades das súas liñas e os puntos notables, e os principios xeométricos elementais, e xustifica o procedemento utilizado.

CMCCT

DT1.B1.1.6. Deseña, modifica ou reproduce cuadriláteros e polígonos analizando as relacións métricas esenciais e resolvendo o seu trazado por triangulación, radiación, itinerario ou relacións de semellanza.

CSIEE

DT1.B1.1.7. Reproduce figuras proporcionais determinando a razón idónea para o espazo de debuxo dispoñible, construíndo a escala gráfica correspondente en función da apreciación establecida e utilizándoa coa precisión requirida.

CSIEE

DT1.B1.1.8. Comprende as características das transformacións xeométricas elementais (xiro, translación, simetría, homotecia e afinidade), identificando as súas invariantes, e aplícaas para a resolución de problemas xeométricos e para a representación de formas planas.

CAA

B1.2. Debuxar curvas técnicas e figuras planas compostas por circunferencias e liñas rectas, aplicando os conceptos fundamentais de tanxencias, resaltar a forma final determinada e indicar graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos.

DT1.B1.2.1. Identifica as relacións entre puntos de tanxencia, centros e raios de circunferencias, analizando figuras compostas por enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia.

CMCCT

DT1.B1.2.2. Resolve problemas básicos de tanxencias coa axuda de regra e compás, aplicando con rigor e exactitude as súas propiedades intrínsecas, e utilizando recursos gráficos para destacar claramente o trazado principal elaborado das liñas auxiliares utilizadas.

CAA

DT1.B1.2.3. Aplica os coñecementos de tanxencias á construción de óvalos, ovoides e espirais, e relaciona a súa forma coas principais aplicacións no deseño arquitectónico e industrial.

CSIEE

DT1.B1.2.4. Deseña a partir dun bosquexo previo ou reproduce á escala conveniente figuras planas que conteñan enlaces entre liñas rectas e arcos de circunferencia, indicando graficamente a construción auxiliar utilizada, os puntos de enlace e a relación entre os seus elementos.

CSIEE

B2.1. Relacionar os fundamentos e as características dos sistemas de representación coas súas posibles aplicacións ao debuxo técnico, seleccionando o sistema axeitado ao obxectivo previsto, e identificar as vantaxes e os inconvenientes en función da información que se desexe amosar e dos recursos dispoñibles.

DT1.B2.1.1. Identifica o sistema de representación empregado a partir da análise de debuxos técnicos, ilustracións ou fotografías de obxectos ou espazos, e determina as características diferenciais e os elementos principais do sistema.

CCL

DT1.B2. 1. 2. Establece o ámbito de aplicación dos principais sistemas de representación, e ilustra as súas vantaxes e os seus inconvenientes mediante o debuxo a man alzada dun mesmo corpo xeométrico sinxelo.

CCL

DT1.B2.1.3. Selecciona o sistema de representación idóneo para a definición dun obxecto ou espazo, analizando a complexidade da súa forma, a finalidade da representación, a exactitude requirida e os recursos informáticos dispoñibles.

CD

DT1B2.1.4. Comprende os fundamentos do sistema diédrico e describe os procedementos de obtención das proxeccións e a súa disposición normalizada.

CMCCT

DT1.B2.1.5. Comprende o funcionamento do sistema diédrico, relacionando os seus elementos, convencionalismos e notacións coas proxeccións necesarias para representar inequivocamente a posición de puntos, rectas e planos, e resolve problemas de pertenza, intersección e verdadeira magnitude.

CAA

DT1.B2.1.6. Deseña ou reproduce formas tridimensionais sinxelas, debuxando a man alzada as súas vistas principais no sistema de proxección ortogonal establecido pola norma de aplicación, dispondo as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco.

CSIEE

DT1.B2.1.7. Visualiza no espazo perspectivo formas tridimensionais sinxelas definidas suficientemente polas súas vistas principais, debuxando a man alzada axonometrías convencionais (isometrías e cabaleiras).

CMCCT

DT1.B2.1.8. Determina seccións planas de obxectos tridimensionais sinxelos, visualizando intuitivamente a súa posición mediante perspectivas a man alzada, debuxando as súas proxeccións diédricas e obtendo a súa verdadeira magnitude.

CCEC

B2.2. Representar formas tridimensionais sinxelas a partir de perspectivas, fotografías, pezas reais ou espazos do contorno próximo, utilizando o sistema diédrico ou, de ser o caso, o sistema de planos cotados, dispondo de acordo coa norma as proxeccións suficientes para a súa definición e identificando os seus elementos de xeito inequívoco.

DT1.B2.2.1. Comprende o funcionamento do sistema de planos cotados como unha variante do sistema diédrico que permite rendibilizar os coñecementos adquiridos, ilustra as súas principais aplicacións mediante a resolución de problemas sinxelos de pertenza e intersección e obtén perfís dun terreo a partir das súas curvas de nivel.

CAA

B2.3. Debuxar perspectivas de formas tridimensionais a partir de pezas reais ou definidas polas súas proxeccións ortogonais, seleccionando a axonometría axeitada ao propósito da representación, dispondo a posición dos eixes en función da importancia relativa das caras que se desexen amosar e utilizando, de ser o caso, os coeficientes de redución determinados.

DT1.B2.3.1. Realiza perspectivas isométricas de corpos definidos polas súas vistas principais, coa axuda de utensilios de debuxo sobre taboleiro, representando as circunferencias situadas en caras paralelas aos planos coordenados como óvalos en lugar de elipses, simplificando o seu trazado.

CCEC

DT1.B2.3.2. Realiza perspectivas cabaleiras ou planimétricas (militares) de corpos ou espazos con circunferencias situadas en caras paralelas a un só dos planos coordenados, dispondo a súa orientación para simplificar o seu trazado.

CCEC

     
AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación do alumnado será principalmente continúa, facendo fincapé no seu carácter diagnóstico, valorando principalmente o aprendido durante os dous primeiros trimestres do curso escolar 2019-2020, e prestando especial atención a aqueles alumnos que necesitan reforzar os coñecementos adquiridos durante os dous primeiros trimestres. Ademais facilitarase actividades telemáticamente a aqueles alumnos que teñan que recuperar a materia, e tamén se manterá un contacto directo e continuo coas súas familias para informarlles de como se vai desenvolvendo a recuperación da materia. As actividades de reforzo, repaso, recuperación que se desenvolveron durante o período de confinamento terán unha valoración positiva tanto na avaliación ordinaria como na final.
En canto aos alumnos que teñan a 2º avaliación suspensa, informaráselles das actividades que deben realizar para poder recuperar esa avaliación. As actividades constan dos conceptos máis relevantes que fosen impartidos durante os dous primeiros trimestres. Informaráselles tamén de como serán ditas fichas, así como do prazo de entrega das mesmas.
Para obter a cualificación final acharase a media aritmética dos dous trimestres anteriores que se obterá con aproximación dunha cifra decimal, e dado que a lexislación obriga a que a cualificación sexa entre 1 e 10, esa media redondearase.
Na convocatoria de setembro avaliaránse os contidos da primeira e segunda avaliación.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Durante este trimestre, desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e reforzo para aqueles alumnos/*as que non adquirisen as aprendizaxes e as competencias imprescindibles durante os dous primeiros trimestres do curso, propondo actividades que lles axuden a adquirilas e,así poder superar a materia.
Dependendo da evolución do grupo durante todo o curso, tamén se facilitarán actividades de ampliación para aqueles alumnos/*as que consolidasen de forma efectiva as competencias imprescindibles de curso. Esta ampliación tomarán como referencia aqueles obxectivos e competencias craves máis necesarios para a progresión adecuada do alumnado.
A metodoloxía basearase na aprendizaxe en liña a través de actividades que se enviarán *telemáticamente ao alumnado ben a través de NUNTIO ou de *MOODLE, plataformas que empregamos no noso centro tanto para comunicarnos coas familias como os alumnos. Nestas actividades os alumnos practicarán gramática, lectura e comprensión, expresión escrita e vocabulario das unidades traballadas durante os dous primeiros trimestres, posibilitando así unha aprendizaxe significativa. Ademais facilitaráselles semanalmente a corrección individual destas actividades que se enviarán de volta *telemáticamente, informando as familias no caso de que se perciba que o alumno non asimilase de forma efectiva os contidos da unidade. Así mesmo, realizarase con estes alumnos videochamadas para afianzar estes contidos e explicar se fose necesario aqueles conceptos que non quedasen claros. Tamén se lles enviarán actividades de reforzo se o docente consideráseo oportuno.
Ademais unha vez á semana, celebrarase unha videoconferencia para resolver dúbidas, e ter un contacto máis directo co alumnado e así poder observar o seu estado de ánimo, valorar como van afrontando as actividades e se hai algún alumno/a que teña dificultades de conexión ou non teña medios para poder realizar as tarefas. Estas videollamadas faranse en grupos pequenos, para iso dividiremos cada clase en dous grupos para así poder resolver as posibles dúbidas, preguntas de forma máis eficiente.
Loxicamente o material que empregarán para realizar estas tarefas serán medios dixitais como ordenador, tablet, móbil, plataformas de videoconferencia  e as nosas canles de comunicación e educación habituais NUNTIO e MOODLE, así como o material didáctico propio do curso e outros elaborados polo docente.
A atención á diversidade durante este período de confinamento seguirase efectuando de forma individualizada telemáticamente, prestando especial atención ás necesidades específicas de apoio educativo que poidan xurdir durante este período. Para iso, enviaranse telemáticamente tanto actividades de reforzo para reforzar aqueles aspectos da lección que necesiten máis práctica, e tamén se enviarán telemáticamente actividades de ampliación para que aqueles alumnos que as necesiten.

 


CURSO:

1º BACHILLERATO

MATERIA:

EDUCACIÓN FÍSICA

INTRODUCCIÓN

Por mor da suspensión das clases presenciais e seguindo as instrucións decretadas pola Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional, establécese esta adaptación da programación didáctica.

Esta materia ten unhas características especiais, dado que en condicións normais se desenrola dun xeito principalmente práctico, realizando diferentes manifestacións da actividade física por parte dos alumnos. Esta actividade debe estar sempre supervisada de xeito directo polo profesor, xa que todo exercicio implica unha carga física que debe ser adaptada a cada individuo, personalizando tanto o volume como a intensidade. Ademáis, esta supervisión é necesaria debido ao risco dunha mala execución por parte do alumno, que podería acarrear lesións de diversa índole. Esta necesaria supervisión directa por parte do profesor, non é posible nas circunstancias actuais, polo que non sería prudente pedir ao alumnado este tipo de traballo práctico. Por tal motivo, a materia impartida neste terceiro trimestre estará limitada á orientación sobre como afrontar a situación de confinamento desde o punto de vista da saúde física e a repasar os contidos que poden axudar nesta situación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN COMPETENCIAS

Coñecer os compoñentes esenciais do concepto de educación física

Entende as necesidades básicas de dispoñer dunha boa condición física

CCL, CMCT

Coñecer e valorar a relación entre condición física e saúde

Recoñece que o coidado da condición física é indispensable para a saúde

CMCT, CAA, CD

Entender a importancia do mantemento constante dunha boa postura corporal

Coñece a importancia de manter unha boa postura corporal

CCL, CMCT, CAA

Entender o valor dunha boa postura corporal e a súa relación co eixo dinámico

Aplica o mantemento dunha boa postura corporal en actividades da vida cotiá

CMCT, CAA

Coñecer o concepto de seguridade relacionado co control coporal

Identifica o control corporal seguro en todo tipo de movementos

CMCT

Identificar o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

Identifica o espazo como elemento imprescindible na comunicación persoal

CMCT, CAA

Coñecer diferentes formas de ocupar o espazo

Coñece diferentes formas de ocupar o espazo

CMCT, CAA

Identificar o concepto de espazo próximo e as súas posibilidades de utilización

Utiliza o espazo en relación ao seu corpo e ao contorno

CEC, CSC

Descubrir posibles formas de comunicación coas persoas do contorno

Investiga sobre os diferentes graos de comunicación que se establecen coas persoas do seu contorno

CCL, SIE, CAA

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación realizaráse unicamente sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso. O traballo do terceiro trimestre servirá exclusivamente para, no seu caso, mellorar a cualificación media correspondente á parte do curso que se desenvolveu de maneira presencial.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

Nos casos nos que o alumno tivese avaliacións suspensas, o traballo do terceiro trimestre estará orientado á recuperación das mesmas.

 


CURSO:

1ºBACHARELATO

MATERIA:

FILOSOFÍA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Saber contextualizar a orixe da filosofía e as súas diversas etapas históricas.

Sabe distinguir as épocas da filosofía e os problemas propios de cada unha delas.

Coñecer os procesos básicos do coñecemeno

Distingue os diversos procesos psicolóxicos do coñecemento.

Coñecer as distintas posturas respecto da posibilidade do coñecemento

Distingue as distintas posturas respecto da posibilidade do coñecemento

Coñecer os principais elementos do método científico e os seus modelos explicativos.

Está familiarizado co método hipotético-dedutivo.

Coñecer e distinguir as correntes filosóficas sobre a realidade.

Define as nocións de realidade, materia e espírito.

Comprender e explicar as concepcións filosóficas sobre o mundo.

Explica as diferentes cosmovisións.

Comprender e explicar en que consiste a teoría da evolución e a aparición do ser humano.

É capaz de explicar que é o evolucionismo, os seus conceptos fundamentais e as súas posibles críticas, así como tamén coñece a procedencia evolutiva do ser humano.

Recoñecer e distinguir as causas da humanización, a relación do ser humano co medio e a singularidade do ser humano.

Identifica as causas da hominización, así como a importancia da interacción co medio e a especificidade do ser humano.

Comprender e explicar en que consiste a diversidade cultural.

Define as nocións de etnocentrismo, racismo, xenofobia, relativismo cultural e intercilturalismo.

Coñecer e comprender as principais concepcións filosóficas sobre o ser humano

Coñece e comprende as teorías máis relevantes sobre o ser humano.

 En todos os estándares de aprendizaxe as competencias claves son:
-          Exprésase adecuadamente nos comentarios e a corrección das actividades. (CL)
-          Analiza criticamente a información para a realización de actividades de ampliación. (CD)
-          Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. (SIEP)
-          Responde con corrección a maior parte das actividades da unidade e da autoavaliación. (CAA)
            Con respecto á terceira avaliación só se desenvolveu o apartado da ética facendo fincapé nos seguintes estándares e competencias, tendo en conta que se fixo de xeito telemático a través da plataforma do colexio “NUNTIO” e a aplicación de MOODLE a ela adscrita (CD):

 1. Recoñecen a función da racionalidade práctica para dirixir a acción humana (CSC).
 2. Explican e razoan acerca do obxecto e a función da ética (CSC).
 3. Expresan de xeito crítico as argumentacións das principais teorías éticas sobre a felicidade, virtude e a xustiza (CSC e CSIEE).
 4. Usan con certo rigor termos como ética, moral, autonomía, responsabilidade, virtude moral, relativismo e universalismo moral, deber moral, utilitarismo, ética de mínimos, xustiza, eudemonismo e hedonismo. (CCL).

                    Polo tanto, quedaron sen desenvolver os apartados de política e de estética. Isto é debido ao interese do Departamento de Filosofía en recuperar, reforzar e repasar os contidos mínimos para que a totalidade dos alumnos/as poidan acadar os mínimos esixibles na materia de Filosofía de 1º de Bacharelato.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación

Procedementos:

 • Realización de probas escritas
 • Análise de fragmentos de textos dos autores do temario
 • Utilizar as TICs para realizar pequenos traballos sobre os autores do temario

Instrumentos:

 • Actividades conceptuais. Nelas, os alumnos e as alumnas deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir con precisión e con claridade os conceptos centrais de cada unidade.
 • Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser quen de analizar un texto, identificando o seu tema, a súa tese e as súas ideas secundarias. Para iso, ha de poder expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto.
 • Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos das diferentes unidades e á reelaboración de ditos contidos. O alumnado debería poder entender expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles.   
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Debido o confinamento, a 3ª avaliación cualificarase tendo en conta o traballo que o alumando está a facer dende a casa (nas clases on line e nos traballos por internet), sempre que sexa positivo e nunca castigará ao alumno . Para a media, terase en conta as notas das dúas primeiras avaliacións e o traballo positivo da 3ª avaliación.
Proba extraordinaria de setembro Pola situación extraordinaria na que nos atopamos dedicamos a 3ª avaliación, principalmente, a reforzar os coñecementos adquiridos nas dúas primeiras avaliacións e a recuperar (nos casos de alumnado con suspensos), polo que a necesidade dunha proba en setembro é altamente improbábel.
Alumnado de materia pendente

Esta 3ª avaliación adicarase a reforzar os coñecementos dados, polo que o alumnado con avaliacións suspensas ten unha oportunidade de recuperar.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades Debido o confinamento, ao longo da 3ª avaliación estase a realizer ac  de forma máis práctica ca teórica, tendo exercicios  que o alumnado (unha vez feitos) entregan pola plataforma do colexio onde, ademais, poden preguntar dúbidas e recibir contestacións.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Todo o alumnado de bacharelato do noso centro ten aceso á plataforma do colexio e todos teñen conectividade que lles permite realizar videochamadas cos docentes.

Materiais e recursos

A maiores dos apuntamentos que o alumnado xa tiña antes do confinamento, están a recibir máis por medio da plataforma do centro (o principal recurso que se está a utilizar). Tamén están a realizarse videochamadas cos alumnos, nas que se aclaran dúbidas e se clarifican aqueles contidos que lles resulten máis complexos.

 

 


CURSO:

1ºBACHARELATO

MATERIA:

FÍSICA E QUÍMICA

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

B1.1. Recoñecer e utilizar as estratexias básicas da actividade científica: formular problemas e emitir hipóteses, propor modelos, elaborar estratexias de resolución de problemas e deseños experimentais, analizar os resultados e realizar experiencias

FQB1.1.1. Aplica habilidades necesarias para a investigación científica: fai preguntas, identifica problemas, recolle datos, realiza experiencias, deseña e argumenta estratexias de resolución de problemas, utiliza modelos e leis, revisa o proceso e obtén conclusións.

FQB1.1.2. Resolve exercicios numéricos e expresa o valor das magnitudes empregando a notación científica, estima os erros absoluto e relativo asociados e contextualiza os resultados.

FQB1.1.3. Efectúa a análise dimensional das ecuacións que relacionan as magnitudes nun proceso físico ou químico.

FQB1.1.4. Distingue magnitudes escalares e vectoriais, e opera adecuadamente con elas.

FQB1.1.5. Elabora e interpreta representacións gráficas de procesos físicos e químicos a partir dos datos obtidos en experiencias de laboratorio ou virtuais, e relaciona os resultados obtidos coas ecuacións que representan as leis e os principios subxacentes.

FQB1.1.6. A partir dun texto científico, extrae e interpreta a información, e argumenta con rigor e precisión, utilizando a terminoloxía adecuada.

B1.2. Utilizar e aplicar as tecnoloxías da información e da comunicación no estudo dos fenómenos físicos e químicos.

FQB1.2.1. Emprega aplicacións virtuais interactivas para simular experimentos físicos de difícil realización no laboratorio.

B2.1. Explicar a teoría atómica de Dalton e as leis básicas asociadas ao seu establecemento.

FQB2.1.1. Xustifica a teoría atómica de Dalton e a descontinuidade da materia a partir das leis fundamentais da química, e exemplifícao con reaccións.

B2.2. Utilizar a ecuación de estado dos gases ideais para establecer relacións entre a presión, o volume e a temperatura.

FQB2.2.1. Determina as magnitudes que definen o estado dun gas aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.

FQB2.2.2. Explica razoadamente a utilidade e as limitacións da hipótese do gas ideal.

B2.3. Aplicar a ecuación dos gases ideais para calcular masas moleculares e determinar fórmulas moleculares.

FQB2.3.1. Determina presións totais e parciais dos gases dunha mestura, relacionando a presión total dun sistema coa fracción molar e a ecuación de estado dos gases ideais.

FQB2.3.2. Relaciona a fórmula empírica e molecular dun composto coa súa composición centesimal, aplicando a ecuación de estado dos gases ideais.

B2.4. Realizar os cálculos necesarios para a preparación de disolucións dunha concentración dada, expresala en calquera das formas establecidas, e levar a cabo a súa preparación.

FQB2.4.1.Expresa a concentración dunha disolución en g/L, mol/L, porcentaxe en peso e en volume; leva a cabo e describe o procedemento de preparación no laboratorio de disolucións dunha concentración determinada e realiza os cálculos necesarios, tanto para o caso de solutos en estado sólido como a partir doutra de concentración coñecida.

B2.5. Explicar a variación das propiedades coligativas entre unha disolución e o disolvente puro, e comprobalo experimentalmente.

FQB2.5.1. Experimenta e interpreta a variación das temperaturas de fusión e ebulición dun líquido ao que se lle engade un soluto, relacionándoo con algún proceso de interese no contorno.

FQB2.5.2. Utiliza o concepto de presión osmótica para describir o paso de ións a través dunha membrana semipermeable.

B2.6. Utilizar os datos obtidos mediante técnicas espectrométricas para calcular masas atómicas.

FQB2.6.1. Calcula a masa atómica dun elemento a partir dos datos espectrométricos obtidos para os diferentes isótopos deste.

B2.7. Recoñecer a importancia das técnicas espectroscópicas que permiten a análise de substancias e as súas aplicacións para a detección destas en cantidades moi pequenas de mostras.

FQB2.7.1. Describe as aplicacións da espectroscopía na identificación de elementos e compostos.

B3.1. Formular e nomear correctamente as substancias que interveñen nunha reacción química dada, e levar a cabo no laboratorio reaccións químicas sinxelas.

FQB3.1.1. Escribe e axusta e realiza ecuacións químicas sinxelas de distinto tipo (neutralización, oxidación, síntese) e de interese bioquímico ou industrial.

▪  B3.2. Interpretar as reaccións químicas e resolver problemas nos que interveñan reactivos limitantes e reactivos impuros, e cuxo rendemento non sexa completo.

FQB3.2.1. Interpreta unha ecuación química en termos de cantidade de materia, masa, número de partículas ou volume, para realizar cálculos estequiométricos nela.

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos aplicando a lei de conservación da masa a distintas reaccións.

FQB3.2.3. Efectúa cálculos estequiométricos nos que interveñan compostos en estado sólido, líquido ou gasoso, ou en disolución en presenza dun reactivo limitante ou un reactivo impuro.

FQB3.2.4. Aplica o rendemento dunha reacción na realización de cálculos estequiométricos.

B3.3. Identificar as reaccións químicas implicadas na obtención de compostos inorgánicos relacionados con procesos industriais.

FQB3.3.1. Describe o proceso de obtención de produtos inorgánicos de alto valor engadido, analizando o seu interese industrial.

B3.5. Valorar a importancia da investigación científica no desenvolvemento de novos materiais con aplicacións que melloren a calidade de vida.

FQB3.5.1. Analiza a importancia e a necesidade da investigación científica aplicada ao desenvolvemento de novos materiais, e a súa repercusión na calidade de vida, a partir de fontes de información científica.

B4.1. Interpretar o primeiro principio da termodinámica como o principio de conservación da enerxía en sistemas nos que se producen intercambios de calor e traballo.

FQB4.1.1. Relaciona a variación da enerxía interna nun proceso termodinámico coa calor absorbida ou desprendida e o traballo realizado no proceso.

B4.2. Recoñecer a unidade da calor no Sistema Internacional e o seu equivalente mecánico.

FQB4.2.1. Explica razoadamente o procedemento para determinar o equivalente mecánico da calor tomando como referente aplicacións virtuais interactivas asociadas ao experimento de Joule.

B4.3. Interpretar ecuacións termoquímicas e distinguir entre reaccións endotérmicas e exotérmicas.

FQB4.3.1. Expresa as reaccións mediante ecuacións termoquímicas debuxando e interpretando os diagramas entálpicos asociados.

B4.4. Describir as posibles formas de calcular a entalpía dunha reacción química.

FQB4.4.1. Calcula a variación de entalpía dunha reacción aplicando a lei de Hess, coñecendo as entalpías de formación ou as enerxías de ligazón asociadas a unha transformación química dada, e interpreta o seu signo.

B4.5. Dar resposta a cuestións conceptuais sinxelas sobre o segundo principio da termodinámica en relación aos procesos espontáneos.

FQB4.5.1. Predí a variación de entropía nunha reacción química dependendo da molecularidade e do estado dos compostos que interveñen.

B4.6. Predicir, de forma cualitativa e cuantitativa, a espontaneidade dun proceso químico en determinadas condicións a partir da enerxía de Gibbs.

FQB4.6.1. Identifica a enerxía de Gibbs coa magnitude que informa sobre a espontaneidade dunha reacción química.

FQB4.6.2. Xustifica a espontaneidade dunha reacción química en función dos factores entálpicos, antrópicos e da temperatura.

B4.7. Distinguir os procesos reversibles e irreversibles, e a súa relación coa entropía e o segundo principio da termodinámica.

FQB4.7.1. Expón situacións reais ou figuradas en que se poña de manifesto o segundo principio da termodinámica, asociando o concepto de entropía coa irreversibilidade dun proceso.

FQB4.7.2. Relaciona o concepto de entropía coa espontaneidade dos procesos irreversibles.

B4.8. Analizar a influencia das reaccións de combustión a nivel social, industrial e ambiental, e as súas aplicacións.

FQB4.8.1. Analiza as consecuencias do uso de combustibles fósiles, relacionando as emisións de CO2 co seu efecto na calidade de vida, o efecto invernadoiro, o quecemento global, a redución dos recursos naturais e outros, a partir de distintas fontes de información, e propón actitudes sustentables para reducir estes efectos.

B5.1. Recoñecer hidrocarburos saturados e insaturados e aromáticos, relacionándoos con compostos de interese biolóxico e industrial.

FQB5.1.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC hidrocarburos de cadea aberta e pechada, e derivados aromáticos.

B5.2. Identificar compostos orgánicos que conteñan funcións osixenadas e nitroxenadas.

FQB5.2.1. Formula e nomea segundo as normas da IUPAC compostos orgánicos sinxelos cunha función osixenada ou nitroxenada.

B5.3. Representar os tipos de isomería.

FQB5.3.1. Representa os isómeros dun composto orgánico.

B5.5. Diferenciar as estruturas que presenta o carbono no grafito, no diamante, no grafeno, no fullereno e nos nanotubos, e relacionalo coas súas aplicacións.

FQB5.5.1. Identifica as formas alotrópicas do carbono relacionándoas coas propiedades fisicoquímicas e as súas posibles aplicacións.

B5.6. Valorar o papel da química do carbono nas nosas vidas e recoñecer a necesidade de adoptar actitudes e medidas ambientalmente sustentables.

FQB5.6.2. Relaciona as reaccións de condensación e combustión con procesos que ocorren a nivel biolóxico.

B6.1. Distinguir entre sistemas de referencia inerciais e non inerciais.

FQB6.1.1. Analiza o movemento dun corpo en situacións cotiás razoando se o sistema de referencia elixido é inercial ou non inercial.

FQB6.1.2. Xustifica a viabilidade dun experimento que distinga se un sistema de referencia se acha en repouso ou se move con velocidade constante.

B6.2. Representar graficamente as magnitudes vectoriais que describen o movementos nun sistema de referencia adecuado.

FQB6.2.1. Describe o movemento dun corpo a partir dos seus vectores de posición, velocidade e aceleración nun sistema de referencia dado.

B6.3. Recoñecer as ecuacións dos movementos rectilíneo e circular, e aplicalas a situacións concretas.

FQB6.3.1. Obtén as ecuacións que describen a velocidade e a aceleración dun corpo a partir da expresión do vector de posición en función do tempo.

FQB6.3.2. Resolve exercicios prácticos de cinemática en dúas dimensións (movemento dun corpo nun plano) aplicando as ecuacións dos movementos rectilíneo uniforme (MRU) e movemento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

FQB6.3.3. Realiza e describe experiencias que permitan analizar os movementos rectilíneo ou circular, e determina as magnitudes involucradas.

B6.4. Interpretar representacións gráficas dos movementos rectilíneo e circular.

FQB6.4.1. Interpreta as gráficas que relacionan as variables implicadas nos movementos MRU, MRUA e circular uniforme (MCU) aplicando as ecuacións adecuadas para obter os valores do espazo percorrido, a velocidade e a aceleración.

B6.5. Determinar velocidades e aceleracións instantáneas a partir da expresión do vector de posición en función do tempo.

FQB6.5.1. Formulado un suposto, identifica o tipo ou os tipos de movementos implicados, e aplica as ecuacións da cinemática para realizar predicións acerca da posición e a velocidade do móbil.

B6.6. Describir o movemento circular uniformemente acelerado e expresar a aceleración en función das súas compoñentes intrínsecas.

FQB6.6.1. Identifica as compoñentes intrínsecas da aceleración en casos prácticos e aplica as ecuacións que permiten determinar o seu valor.

B6.7. Relacionar nun movemento circular as magnitudes angulares coas lineais.

FQB6.7.1. Relaciona as magnitudes lineais e angulares para un móbil que describe unha traxectoria circular, establecendo as ecuacións correspondentes.

B6.8. Identificar o movemento non circular dun móbil nun plano como a composición de dous movementos unidimensionais rectilíneo uniforme (MRU) e/ou rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA).

FQB6.8.1. Recoñece movementos compostos, establece as ecuacións que os describen, e calcula o valor de magnitudes tales como alcance e altura máxima, así como valores instantáneos de posición, velocidade e aceleración.

FQB6.8.2. Resolve problemas relativos á composición de movementos descompoñéndoos en dous movementos rectilíneos.

FQB6.8.3. Emprega simulacións virtuais interactivas para resolver supostos prácticos reais, determinando condicións iniciais, traxectorias e puntos de encontro dos corpos implicados.

B6.9. Interpretar o significado físico dos parámetros que describen o movemento harmónico simple (MHS) e asocialo ao movemento dun corpo que oscile.

FQB6.9.2. Interpreta o significado físico dos parámetros que aparecen na ecuación do movemento harmónico simple.

FQB6.9.3. Predí a posición dun oscilador harmónico simple coñecendo a amplitude, a frecuencia, o período e a fase inicial.

FQB6.9.4. Obtén a posición, velocidade e aceleración nun movemento harmónico simple aplicando as ecuacións que o describen.

FQB6.9.5. Analiza o comportamento da velocidade e da aceleración dun movemento harmónico simple en función da elongación.

FQB6.9.6. Representa graficamente a posición, a velocidade e a aceleración do movemento harmónico simple (MHS) en función do tempo, comprobando a súa periodicidade.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN

A avaliación e cualificación adaptarase, tendo en consideración que se realizará sobre as aprendizaxes desenvolvidas durante os dous primeiros trimestres do curso, así como sobre as actividades de reforzo, recuperación ou ampliación de aprendizaxes realizadas dende a declaración do estado de alarma, sempre e cando beneficie ao alumnado.
              A avaliación adaptarase co obxectivo prioritario de que o alumnado non perda o curso e poida continuar avanzando na súa formación.
              A avaliación final das aprendizaxes do alumnado durante este curso considerará en conxunto as avaliacións de todo o curso, valorando especialmente o grao de desenvolvemento das aprendizaxes e das competencias imprescindibles previamente definidas. Realizarase sobre as aprendizaxes desenvolvidas nos dous primeiros trimestres así como ás actividades de recuperación, repaso, reforzo e, no seu caso, ampliación das aprendizaxes anteriores que se desenvolvan durante o terceiro trimestre sempre e cando se beneficie ao alumnado.
              A avaliación do alumnado de Bacharelato será continua e diferenciada segundo as materias, terá un carácter diagnóstico e formativo, e flexibilizará os seus criterios. A avaliación centrarase na adquisición das competencias clave e dos contidos máis relevantes da materia, impartidos no primeiro e no segundo trimestre ata o 13 de marzo, así como a evolución académica e madurativa demostrada polo alumnado ao longo do curso e da etapa.
              Os procedementos de avaliación adecuaranse ás adaptacións metodolóxicas realizadas durante o terceiro trimestre do curso 2019/2020.
              Todo o traballo e comunicación co alumnado desenrolado no transcurso do terceiro trimestre, basearase no uso das plataformas de traballo habitual do centro, a saber Nuntio e Moodle. Deste xeito os docentes poderán facer chegar ás actividades que o alumnado debe desenrolar, e estes faranas chegar de igual xeito. Por outra beira permítelles manter unha comunicación fluída, para todo o que o alumnado poidese necesitar. Para ter un contacto máis persoal, e non esquecer a parte emocional desta situación, nos apoiaremos na tecnoloxía para poder ter un contacto máis cercano e estableceranse video conferencias para poder cumprir este obxectivo.
              Por todo isto exponse:
 
Cálculo da cualificación.
Para obter a cualificación valoraranse conxuntamente os instrumentos citados anteriormente, de xeito que se fará a media aritmética dos dous primeiros trimestres.
O cálculo da media farase cunha aproximación de unha cifra decimal. Debido a que, segundo a lexislación vixente, a cualificación debe ser un número enteiro entre 0 e 10, a nota así obtida redondearase.
Entenderase que un alumno conseguiu os obxectivos e adquiriu as competencias básicas cando a súa cualificación sexa igual ou superior a cinco.

 

A.    Avaliación final.
Para o cálculo da cualificación final que se consignará na avaliación ordinaria, terase en conta os seguintes puntos.

 1. Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa positiva, en tal caso a cualificación final será esa media redondeada positivamente en función  do traballo realizado e das tarefas presentadas durante o desenrolo do terceiro trimestre.
 2. Alumnado cuxa media dos dous primeiros trimestres sexa insuficiente, neste caso utilizarase o traballo desenrolado durante o terceiro trimestre para recuperar as partes que non alcanzaron os obxectivos mínimos das traballadas nos dous primeiros trimestres.

Para poder facer isto usaranse traballos ou actividades de reforzo que terán que entregar para a súa avaliación obxectiva, e deberá de obter unha cualificación positiva para ter cumprido o obxectivo de servir de instrumento recuperador. Estes traballos ou actividades versarán sobre os estándares imprescindibles para obter unha cualificación positiva marcados para esta situación excepcional.

B.      Avaliación extraordinaria.
O alumnado que non supere a materia en xuño,  terá a posibilidade de facelo no mes de setembro. Nesta data manteranse os criterios mínimos establecidos en esta adaptación debido á situación excepcional á que nos enfrontamos.
A forma da proba extraordinaria dependerá das circunstancias nas que nos atopemos nese momento. Se a actividade presencial xa está recuperada será unha proba presencial, senón é así, optarase polo método seguido neste terceiro trimestre.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)

         Neste trimestre desenvolveranse actividades de recuperación, repaso e reforzo, para o alumnado que non adquirise as aprendizaxes e competencias imprescindibles nos dous primeiros trimestres do curso, propoñendo actividades que lles axuden a adquirilas e deste xeito poder superar a materia.
Dependendo da evolución do grupo durante todo o curso, tamén se amosará a ampliación das aprendizaxes que puidesen demandar outra parte do alumnado. Esta ampliación das aprendizaxes tomará como referentes aqueles obxectivos e competencias clave máis necesarios para a adecuada progresión do alumnado.

Actividades de repaso e reforzo que servirán de recuperación para o alumnado que teña algunha avaliación suspensa. (Corresponden cos temas traballados nos dous primeiros trimestres).

1.- Magnitudes, medidas e unidades.
2.- Fundamentos da química.
3.- Gases e disolucións.
4.- Formulas e nomes.
5.- Reacción química.
6.- Enerxía e espontaneidade da reacción química.
7.- Química do carbono.
8.- Grupos funcionais.
9.- Movementos rectilíneos.

10.- Movementos de dúas dimensións.

Actividades de ampliación.

ESTÁTICA: Resolve cálculos sinxelos de equilibrio tanto de translación coma de rotación.
DINÁMICA: Representa todas as forzas que actúan sobre un corpo, obtendo a resultante e extraendo consecuencias sobre o seu movemento. Leis de Newton.
Determina a constante elástica dun resorte aplicando a lei de Hooke e calcula a frecuencia coa que oscila unha masa coñecida unida a un extremo do citado resorte.
Demostra que a aceleración dun movemento harmónico simple é proporcional ao desprazamento empregando a ecuación fundamental da dinámica.
Describe o movemento orbital dos planetas do Sistema Solar aplicando as leis de Kepler.
Aplica o principio de conservación da enerxía para resolver problemas mecánicos.
Relaciona o traballo que realiza unha forza sobre un corpo coa variación da súa enerxía cinética, e determina algunha das magnitudes implicadas.
Clasifica en conservativas e non conservativas, as forzas que interveñen nun suposto teórico xustificando as transformacións enerxéticas que se producen e a súa relación co traballo.
Estima a enerxía almacenada nun resorte en función da elongación, coñecida a súa constante elástica.
Calcula as enerxías cinética, potencial e mecánica dun oscilador harmónico aplicando o principio da conservación da enerxía.
Compara a lei de Newton da gravitación universal e a de Coulomb, e establece diferenzas e semellanzas entre elas.
Acha a forza neta que un conxunto de cargas exerce sobre unha carga problema utilizando a lei de Coulomb.
Resolve cálculos sinxelos de campo e potencial eléctrico.

A metodoloxía estará baseada no aprendizaxe en liña. Basearémonos na realización de tarefas e á resolución de problemas, posibilitando un aprendizaxe significativo por si mesmos.
Para mandarlles as tarefas e resolver dúbidas, que poidan enviar os exercicios feitos, repasar e avanzar temario, usaremos: videoconferencias, boletíns, os libros de texto, resumos e exemplos elaborados polo docente, corrección dos seus exercicios...
Unha vez á semana terán unha videoconferencia co obxecto de resolver dúbidas e ter un contacto máis persoal que facilite a tarefa. Ademais  se o grupo o precisa faranse grupos reducidos, baseándose na parte que cada quen teña pendente, para poder centrarnos máis nesas partes.
Coma material para levar a cabo isto usarán, ordenador, tablet ou móvil, calculadora, plataforma Zoom, as canles habituais Nuntio e Moodle e o material didáctico propio do curso ou outros elaborados polo docente para conseguir estes obxectivos tan excepcionais.

 


CURSO:

1ºBACHARELATO

MATERIA:

GALEGO

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE

Coñecer o contexto histórico, social e cultural no que xurdiu a lírica galego portuguesa.

Coñecer as características da lírica profana galego portuguesa e as súas manifestacións principais.

 

Coñecer a metodoloxía que hai que seguir para analizar o contido dunha cantiga.

Analiza o contexto histórico (sociedade, economía, cultura) no que se desenvolveu a literatura medieval galego portuguesa.
Coñece as características propias da lírica profana galego portuguesa, os límites cronolóxicos dentro dos que se inscribe e os xéneros, autores e intérpretes que cabe diferenciar.
Identifica e analiza as distintos tipos de cantigas: amigo, amor, satíricas e de Sta. María.
Interpreta e comenta o contido dunha cantiga.

Reflexionar sobre a importancia do Rexurdimento na nosa literatura.

Coñecer as principais contribucións de Rosalía de Castro á literatura e á vida cultural galega.

 

Coñecer as principais contribucións de Pondal á literatura e á vida cultural galega.
Coñecer as principais contribucións de Curros á literatura e á vida cultural galega.

Caracteriza o movemento denominado Rexurdimento, coñece os seus protagonistas e explica as causas da súa aparición e as etapas do galeguismo
Reflexiona sobre a vida, a obra, a lingua e a importancia de Rosalía na Literatura galega
Analiza a temática, a forma e a estrutura de poemas de Rosalía.
Reflexiona sobre a vida, a obra, as fontes literarias, a lingua e a importancia de Pondal na literatura galega.
Analiza algún poema de Queixumes dos pinos, tanto desde o punto de vista formal coma de contido
Reflexiona sobre a vida, a obra, a lingua, o estilo e a importancia de Curros na literatura galega.
Analiza formalmente algún poema de Aires da miña terra.

Comprender de forma esquemática a variedade de textos e a súa clasificación segundo criterios de intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social.
Comprender as características e a estrutura dun texto descritivo.
Comprender as caracterísicas, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de texto narrativo.
Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo.
Comprender as características, a estrutura e os tipos de texto argumentativo.
Comprender as propiedades textuais e analizar un texto a partir delas.

Comprende de forma esquemática a variedade de textos e a súa clasificación segundo criterios de intención comunicativa, estrutura formal ou lugar de interacción social.
Comprende as características e a estrutura dun texto descritivo
Comprende as caracterísicas, a estrutura, os elementos básicos e os tipos de  texto narrativo.
Comprende as características, a estrutura e os tipos de texto expositivo.
Comprende as características, a estrutura e os tipos de texto argumentativo.
Comprende as propiedades textuais e analiza un texto a partir delas.

Definir e identificar os fonemas vocálicos da lingua galega.

Define e identifica os fonemas vocálicos da lingua galega.

Definir e identificar as normas de acentuación especialmente a acentuación diacrítica e a de ditongos e hiatos

Define e identifica as normas de acentuación especialmente a acentuación diacrítica e a de ditongos e hiatos

Identificar morfolóxica e sintacticamente os substantivos e clasificalos segundo o significado, orixe e composición.

Identificar substantivos masculinos e femininos, e formar o feminino de substantivos.
Formar o plural de substantivos e de palabras compostas.

 

Identificar morfolóxica e sintacticamente os adxectivos e clasificalos en explicativos ou especificativos.

Identifica o substantivo e defíneo desde o punto de vista morfolóxico e sintáctico.
Comprende a clasificación dos substantivos desde un criterio semántico.
Coñece as características do morfema de xénero.
Identifica casos especiais de formación do xénero.
Coñece as características do morfema de número no nome.
Diferencia os procedementos de formación do plural e
os casos especiais.

Coñece o adxectivo e clasifícao desde diversos puntos de vista.
Coñece a formación do grao comparativo nos adxectivosr, as formas e as normas que rexen o seu uso.
Distingue entre superlativos absolutos, relativos e sintéticos.

En todos os estándares de aprendizaxe as competencias claves son:
-          Exprésase adecuadamente nos comentarios e a corrección das actividades. (CL)
-          Analiza criticamente a información para a realización de actividades de ampliación. (CD)
-          Realiza asiduamente as tarefas encomendadas. (SIEP)
-          Responde con corrección a maior parte das actividades da unidade e da autoavaliación.         (CAA)
            Con respecto á terceira avaliación estase a reforzar os contidos das dúas primeiras avaliacións. Tamén estase a desenvolver as unidades 9, 11 e 12 da programación facendo fincapé nos seguintes estándares e competencias, tendo en conta que se fixo de xeito telemático a través da plataforma do colexio “NUNTIO” e a aplicación de MOODLE a ela adscrita:

CRITÉRIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

Identificar morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal.
Coñecer e aplicar correctamente as normas de colocación e de concorrencia do pronome átono.

Identifica morfolóxica e sintacticamente o pronome persoal
Coñece e aplica correctamente as normas de colocación dos pronomes átonos.

Conxugar correctamente verbos.
Identificar os valores dos modos e tempos nas formas verbais.
Identificar as perífrases verbais e determinar o seu significado

Conxuga correctamente verbos irregulares.
Identifica os valores dos modos e tempos nas formas verbais.
Identifica as perífrases verbais e determinar o seu significado

As competencias claves son as mesmas que as da 1ª e 2ª avaliacións.

AVALIACIÓN E CUALIFICACIÓN
Avaliación Procedementos:
-          Realización de probas escritas.
-          Análise de fragmentos de textos.
-          Utilizar as TICs para realizar pequenos traballos.

Instrumentos:
-     Actividades conceptuais. Nelas, os alumnos e as alumnas deben ser capaces de manexar un vocabulario específico e definir con precisión e con claridade os conceptos centrais de cada unidade.
Actividades de comentario de texto. Fundamentalmente, o alumnado debe ser quen de analizar un texto, identificando o seu tema, a súa tese e as súas ideas secundarias. Para iso, ha de poder expoñer os argumentos ou estruturas de razoamento do texto.

-          Actividades de síntese. Este tipo de actividades están orientadas á comprensión dos contidos temáticos das diferentes unidades e á reelaboración de ditos contidos. O alumnado debería poder entender expoñer os principais puntos do tema e razoar a partir deles.   
Cualificación final

Indicar o procedemento para obter a cualificación final de curso:

Debido o confinamento, a 3ª avaliación cualificarase tendo en conta o traballo que o alumando está a facer dende a casa (nas clases on line e nos traballos por internet), sempre que sexa positivo e nunca castigará ao alumno . Para a media, terase en conta as notas das dúas primeiras avaliacións e o traballo positivo da 3ª avaliación
Proba extraordinaria de setembro Pola situación extraordinaria na que nos atopamos dedicamos a 3ª avaliación, principalmente, a reforzar os coñecementos adquiridos nas dúas primeiras avaliacións e a recuperar (nos casos de alumnado con suspensos), polo que a necesidade dunha proba en setembro é altamente improbábel.
Alumnado de materia pendente

Esta 3ª avaliación adicarase a reforzar os coñecementos dados, polo que o alumnado con avaliacións suspensas ten unha oportunidade de recuperar.

METODOLOXÍA E ACTIVIDADES DO 3º TRIMESTRE (RECUPERACIÓN, REFORZO E NO SEU CASO, AMPLIACIÓN)
Actividades Debido o confinamento, ao longo da 3ª avaliación estase a realizer ac  de forma máis práctica ca teórica, tendo exercicios  que o alumnado (unha vez feitos) entregan pola plataforma do colexio onde, ademais, poden preguntar dúbidas e recibir contestacións.

 

Metodoloxía (alumnado con conectividade e sen conectividade)

Todo o alumnado de bacharelato do noso centro ten aceso á plataforma do colexio e todos teñen conectividade que lles permite realizar videochamadas cos docentes.

Materiais e recursos